Procesregeling bestuursrecht 2013 Tijdelijke procesregeling Asiel- en bewaringszaken 2015

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Bestuursrecht > Procesregeling bestuursrecht 2013 Tijdelijke procesregeling Asiel- en bewaringszaken 2015

Procesregeling rechtbanken

Met ingang van 15 juli 2017 geldt het Procesreglement Bestuursrecht rechtbanken 2017 (niet KEI-zaken) (pdf, 376,7 KB) en vervangt hiermee de Procesregeling bestuursrecht 2013 (officielebekendmakingen.nl).

Voor asiel- en bewaringszaken waarin de IND het besluit heeft genomen vóór 12 juni 2017 geldt de Tijdelijke procesregeling Asiel- en bewaringszaken 2015 (officielebekendmakingen.nl). Op vreemdelingenzaken waarin het besluit op of na 12 juni 2017 is genomen, is het Procesreglement bestuursrecht 2017 (pdf, 464,3 KB) van toepassing.

1. Bijlage bij artikel 5 van de Procesregeling bestuursrecht 2013 en van de Tijdelijke procesregeling Asiel- en bewaringszaken 2015

2. Bijlage bij hoofdstuk 11 van de Tijdelijke procesregeling Asiel- en bewaringszaken 2015

3. Piketregeling

 1. De bijzondere spoed, die vereist is voor een piketzaak, kan zich enerzijds voordoen indien buiten kantooruren de noodzaak tot het treffen van een zodanige voorziening opkomt en anderzijds in zaken waarin verzoeker nog niet op de hoogte is van de zittingsplaats van de rechtbank die een reeds ingediend verzoek of het connexe beroep dan wel een in te dienen verzoek om voorlopige voorziening zal behandelen. Zodanige spoedeisendheid kan bijvoorbeeld gelegen zijn in een voorgenomen daadwerkelijke uitzetting op zeer korte termijn. In dergelijke gevallen dient verzoeker zich te wenden tot de centrale pikettelefoondienst bij het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken: 088-3619290.
 2. Verzoeker verstrekt op verzoek onmiddellijk aan de persoon belast met het piket een afschrift van het verzoek om een voorlopige voorziening alsmede zo mogelijk afschrift van het bestreden besluit en informatie over het onderdeel van verweerder dat de verantwoordelijkheid draagt voor het genomen besluit, c.q. belast is met het uitvoeren daarvan.
 3. De voorzieningenrechter belast met piket beslist, zo mogelijk na het telefonisch (doen) horen van partijen, of de behandeling van het verzoek ter zitting kan worden afgewacht, dan wel schriftelijk of onmiddellijk mondeling uitspraak zal worden gedaan.
 4. In overige zeer spoedeisende zaken, waarin de schriftelijke inbehandelingneming van het verzoek om voorrang niet kan worden afgewacht, dient verzoeker zich te wenden tot de zittingsplaats waaraan het reeds ingediende beroep of verzoek om een voorlopige voorziening is toegewezen.

4. Aanhanging maken van een vreemdelingenzaak

 1. Een vreemdelingenzaak wordt aanhangig gemaakt door indiening van het beroepschrift, het verzoekschrift dan wel de kennisgeving bij voorkeur per fax bij:
  Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken (CIV)
  sectie Bestuur, team algemeen bestuursrecht/vreemdelingenkamer,
  Fax: (088) 3610 137 (voor bewaringszaken en AC-zaken) of (088) 3610 138 (voor overige beroepszaken en voorlopige voorzieningen).
 2. Het CIV registreert het geschrift, deelt de behandeling daarvan toe aan een zittingsplaats van de rechtbank en zendt het geschrift terstond door aan die zittingsplaats.
 3. Snelle identificatie en registratie is slechts mogelijk indien het verzoekschrift dan wel het beroepschrift de gegevens bevat die zijn opgenomen in respectievelijk:
  a. het model verzoekschrift/beroepschrift;
  b. het model verzoekschrift/beroepschrift AC procedure;
  c. het model beroepschrift bewaringszaak.
  Deze modellen zijn gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. Partijen wordt verzocht gebruik te maken van deze modellen.
 4. Het onder 1. genoemde adres is uitsluitend bestemd voor het aanhangig maken van vreemdelingenzaken. Overige correspondentie met de rechtbank vindt plaats met de zittingsplaats waaraan de zaak door het CIV is toebedeeld.