Laden...

Tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Coronavirus (COVID-19) > Tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak

 

Preambule

In verband met de uitbraak van het coronavirus is de werkwijze van de Rechtspraak aangepast. De rechtbanken, hoven en bijzondere colleges hebben doorgewerkt, zoveel mogelijk op afstand en met digitale middelen. In fase 1 (= de periode van 17 maart tot en met 6 april 2020) werden alleen zeer urgente zaken (de zogenoemde lijst 1-zaken) online (via Skype en telehoren) of telefonisch op zitting behandeld. In fase 2 (= de periode van 7 april tot en met 10 mei 2020) werden naast de zeer urgente zaken ook urgente zaken (de zogenoemde lijst 2-zaken) online of telefonisch op zitting behandeld. Daarnaast hebben de gerechten in fase 1 en fase 2 een grote hoeveelheid zaken schriftelijk afgedaan.

Vanaf 11 mei 2021 bevindt de Rechtspraak zich in fase 3 en worden er weer  zittingen gehouden met fysieke aanwezigheid van procespartijen en overige procesdeelnemers. Daarbij krijgen strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken indien nodig de prioriteit, maar ook in andere zaken vinden weer meer fysieke zittingen plaats, waarbij het aantal per gerecht kan verschillen. Dit is mede afhankelijk van de inrichting van het gerechtsgebouw en de mogelijkheid om alternatieve zittingslocaties te vinden. Ook vinden er veel online zittingen plaats. Om de fysieke zittingen te kunnen laten plaatsvinden, zijn in alle gerechtsgebouwen de zittingszalen en de wachtruimten zodanig ingericht dat op een verantwoorde manier zitting kan worden gehouden. Hetzelfde geldt voor eventuele alternatieve zittingslocaties. Daarbij is rekening gehouden met de beperkende maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid. Verder zijn de openingstijden voor gerechtsgebouwen verruimd, zodat ook vroeg in de ochtend of aan het begin van de avond zittingen kunnen worden gehouden. De voorzieningen binnen de gerechtsgebouwen, het gebruik van eventuele alternatieve zittingslocaties en de openingstijden kunnen per gerecht verschillen. Geadviseerd wordt om steeds de website van het betreffende gerecht te raadplegen voor de actuele informatie. Vanaf 1 juni 2020 zijn ook de centrale (informatie)balies geopend op alle locaties waar het gerechtsgebouw dit toelaat.

Vanaf 25 september 2021 is ook de aanwezigheid van publiek bij fysieke zittingen of een uitspraak in beginsel weer toegestaan. De gerechten kunnen terughoudend zijn bij het toelaten van schoolklassen en andere groepen. Dit is afhankelijk van de inrichting van het gebouw en kan daarom per gerechtsgebouw verschillen. Waar mogelijk wordt ingezet op livestreaming.

Per 26 juni 2021 is de verplichting tot het dragen van een niet-medisch neus- en mondkapje (hierna: mondkapje) in publieke binnenruimten komen te vervallen.

Voor de wijze waarop zaken sinds de uitbraak van de coronacrisis worden behandeld heeft de Presidentenvergadering een tijdelijke algemene regeling vastgesteld, die periodiek, al naar gelang de nieuwe omstandigheden is aangepast. De thans voorliggende regeling geldt tot 1 december 2021 of zoveel langer als de Rechtspraak aansluit bij verlenging van de huidige coronamaatregelen door het kabinet.

Deze regeling bevat algemene regels met betrekking tot de zittingen, de aanwezigheid in de zittingszaal, ook voor journalisten en de voorziening Veilig mailen. Voor een aantal rechtsgebieden gelden specifieke regels, zie daarvoor de tijdelijke regelingen per rechtsgebied. Bij tegenstrijdigheid tussen deze tijdelijke algemene regeling en een tijdelijke regeling voor een rechtsgebied gaat de tijdelijke regeling voor een rechtsgebied voor.

Uitgangspunt in fase 3 is dat de gerechten zoveel mogelijk zaken, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, de tijdelijke regelingen per rechtsgebied en bovengenoemde prioritering fysiek of online op zitting zullen behandelen, tenzij de zaak schriftelijk kan worden afgedaan. Indien het niet mogelijk is om de zaak fysiek of online op zitting te behandelen, kan de zitting telefonisch plaatsvinden. De IT-organisatie van de Rechtspraak heeft de voorzieningen voor het houden van online zittingen en overleggen via telefonische (beeld)verbindingen bij de Rechtspraak uitgebreid. Voor meer informatie wordt verwezen naar de pagina online zittingen en overleggen op de website van de Rechtspraak.

Daarnaast is het sinds 9 april 2020 mogelijk om gebruik te maken van de Veilig mailen voorziening van de Rechtspraak voor het indienen van (proces-)stukken en berichten (artikel 1.3). Voor meer informatie wordt verwezen naar de pagina Veilig mailen op de website van de Rechtspraak.

 

 Paragraaf 1 - Algemene regels

>Alles uitklappen
 • Nieuwe civiele, bestuursrecht-, straf-, belasting-, familie- en insolventiezaken en zaken op het gebied van curatele, bewind en mentorschap kunnen op de gebruikelijke wijze worden aangebracht. Deze zaken zullen overeenkomstig het bepaalde in deze regeling worden behandeld.

 • 1.2.1 Het gerecht bepaalt of een zitting plaatsvindt met fysieke aanwezigheid van procespartijen en overige procesdeelnemers of online. Indien het niet mogelijk is om de zaak fysiek of online op zitting te behandelen, kan de zitting telefonisch plaatsvinden. Ook is het mogelijk dat deze wijzen van behandeling (fysiek, online en telefonisch) worden gecombineerd. In de tijdelijke regelingen per rechtsgebied die zijn opgesteld door de Landelijke Overleggen Vakinhoud zijn hiervoor criteria opgenomen. Verwezen wordt naar paragraaf 4 van deze regeling.

  1.2.2 In die gevallen dat een zitting met fysieke aanwezigheid van procespartijen en overige procesdeelnemers plaatsvindt, kan ook publiek in beginsel bij de zitting of de uitspraak aanwezig zijn.

  1.2.3 Indien een zitting met fysieke aanwezigheid van de procespartijen en de overige procesdeelnemers plaatsvindt, zorgt het betrokken gerecht ervoor dat de betrokkenen het gerechtsgebouw en de zittingszaal met inachtneming van de genomen beperkende maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid in en uit kunnen gaan. Het dragen van een mondkapje bij het betreden van het gerechtsgebouw, in de publieke ruimten van het gerechtsgebouw en bij in- en uitgaan van de zittingszaal is niet verplicht. Hetzelfde geldt voor een alternatieve zittingslocatie. Tenzij sprake is van een besloten zitting kan pers en publiek in beginsel fysiek bij een zitting of een uitspraak aanwezig zijn. Waar mogelijk wordt ingezet op livestreaming. 

  1.2.4 Indien een zaak online of, als dit niet mogelijk is, telefonisch op zitting wordt behandeld is de fysieke aanwezigheid van procespartijen en overige procesdeelnemers in een zittingszaal niet aan de orde. Het is dan ook niet de bedoeling dat procespartijen en overige procesdeelnemers voor een dergelijke zitting naar het gerechtsgebouw of een eventuele alternatieve zittingslocatie komen. Van een online of telefonische zitting mogen geen opnamen worden gemaakt, anders dan met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de rechter en, als het gaat om persopnamen, met inachtneming van de geldende persrichtlijn.

  1.2.5 Ook besloten zittingen kunnen online of, als dat niet mogelijk is, telefonisch plaatsvinden. Bij deze besloten online of telefonische zittingen mogen geen andere personen aanwezig zijn dan de procespartijen en overige procesdeelnemers, mogen geen opnamen worden gemaakt en dient de vertrouwelijkheid door alle betrokkenen strikt in acht te worden genomen. 

 • 1.3.1 (Proces-)stukken en berichten die op basis van de procesreglementen van het desbetreffende rechtsgebied via de fysieke post of fax kunnen worden verzonden, kunnen, zolang deze regeling van kracht is, ook uitgewisseld worden via de ‘veilig mailen voorziening van de Rechtspraak’ (hierna ook aangeduid als: veilig mailen). Procespartijen en overige procesdeelnemers, de rechter en de griffier kunnen gebruik maken van deze faciliteit.
   
  1.3.2 De  rechter of griffier kan een (proces-)stuk of bericht dat tot een of meer geadresseerden is gericht, via veilig mailen verzenden, indien deze geadresseerde(n):
  a. daar om verzoekt; of
  b. akkoord is gegaan met een verzoek van de rechter of griffier om in te stemmen met veilig mailen; of
  c. zelf met de Rechtspraak heeft gecommuniceerd via veilig mailen.
                                                                                                                
  1.3.3 Bij gebruik van veilig mailen maakt de verzender gebruik van het hiertoe aangewezen e-mailadres van de ‘veilig mailen voorziening van de Rechtspraak’ zoals dat per rechtbank en per zaaksoort staan vermeld staan op www.rechtspraak.nl. Daar staat ook vermeld op welke wijze een partij kan verzoeken om toegang tot veilig mailen.

  1.3.4 Bij gebruik van veilig mailen gelden in verband met een goede verwerking de volgende voorschriften:

  1. Een e-mailbericht kan maar betrekking hebben op één zaak en wordt aan de mailbox verzonden van die betreffende zaaksoort van het gerecht waar de zaak aanhangig is of wordt gemaakt.
  2. Bij gebruik van veilig mailen wordt bij nieuwe zaken in de onderwerpregel  opgenomen ‘nieuwe zaak’. In geen geval worden in de onderwerpregel persoonsgegevens of andere vertrouwelijke informatie opgenomen.
  3. Bij een lopende zaak wordt uitsluitend het zaaksnummer opgenomen in de onderwerpregel.
  4. De e-mail heeft het karakter van de envelop. De inhoud wordt, behoudens punt 8, opgenomen in de bijlage(n) bij de mail.
  5. (Proces-)stukken en berichten en alle bijlagen worden als aparte bestanden gehecht aan de mail waarmee zij worden ingediend (geüpload). Deze bestanden zijn in de naam voorzien van een omschrijving en een dagtekening in de vorm van jjmmdd en voldoen aan het Pdf-formaat tenzij de aard van het stuk zich daartegen verzet. In dat geval kan de indiener de rechter of griffier telefonisch verzoeken om indiening van een ander bestandsformaat toe te staan.
  6. Daar waar de wet ondertekening van stukken vereist, worden die voorzien van een (natte) handtekening en gescand als Pdf-bestand ingediend.
  7. Bij gebruik van veilig mailen geldt per bijlage bij een e-mailbericht een maximum omvang van 25 MB. Dit maximum maakt een goede verwerking van bijlagen mogelijk. Indien een bijlage groter is, wordt deze gesplitst over meerdere bijlagen. In het laatste geval wordt in de naam van de bijlage vermeld dat de meerdere bijlagen bij elkaar horen, door op te nemen deel X van X (bijvoorbeeld: deel 1 van 3, deel 2 van 3 en deel 3 van 3).
  8. De indiener van een stuk vermeldt in de mail uitdrukkelijk of een stuk informatie bevat waarop een wettelijke regeling betreffende geheimhouding of beperkte kennisneming rust.

  1.3.5 Bij gebruik van veilig mailen is voor de bepaling van het tijdstip van ontvangst door de rechter of griffier het ontvangstmoment van de e-mail in de veilige mailen voorziening van de Rechtspraak bepalend. Dit moment is gelijk aan het moment zoals de verzender dat ziet vermeld onder ‘verzonden items’ van deze voorziening aan de kant van de verzender. Verzendingen die voor 24.00 uur van de laatste dag van een lopende termijn zijn ontvangen, gelden als binnen de termijn ingediend, tenzij een termijn op een ander tijdstip op die dag eindigt.

  1.3.6 Indien de rechter of griffier met bestuursorganen en andere organisaties via een versleutelde verbinding kan mailen, geldt deze vorm van mailen als veilig mailen in de zin van deze regeling.

  1.3.7 Stukken die voorzien moeten zijn van een handtekening en via veilig mailen worden ingediend, alsmede de daarbij behorende bijlagen, worden door de indienende partij binnen veertien dagen nagezonden via de fysieke post onder uitdrukkelijke vermelding dat de nazending reeds eerder ingediende met veilige mail ingediende stukken betreft.

  1.3.8 Bij tijdelijke regeling kunnen rechtsgebied-specifieke aanvullende regels worden gesteld. Deze aanvullende regels staan tevens vermeld op www.rechtspraak.nl.

  1.3.9 Meer informatie over veilig mailen is te vinden op de pagina ‘Veilig mailen met de Rechtspraak’ van de Rechtspraak.

 

 Paragraaf 2 - Zeer urgente zaken (de lijst 1-zaken)

>Alles uitklappen
 • In deze regeling wordt onder ‘zeer urgente zaak’ verstaan: een zaak waar een spoedige rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven. Deze zaken, ook aangeduid als de lijst 1-zaken, zullen te allen tijde en met voorrang door de gerechten worden behandeld. Hierna volgt een overzicht van de zeer urgente zaken per rechtsgebied.

  Over de (voorgestelde) wijze van behandeling van een zeer urgente zaak wordt van te voren contact opgenomen met de raadslieden/betrokken (proces)partijen. Indien deze wijze van behandeling bij de raadslieden of de betrokken (proces)partijen op problemen stuit, bijvoorbeeld omdat een van (proces)partijen niet beschikt over enige toegang tot Skype en het voor de advocaat niet mogelijk is om diens cliënt te ontvangen om samen met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM via Skype aan een online zitting deel te nemen, zal naar een alternatieve wijze van behandeling worden gezocht. Dit geldt ook bij de behandeling van urgente zaken (zie paragraaf 3 van deze regeling).

 • De volgende zaken worden als zeer urgent aangemerkt:

  Voorlopige voorzieningen met ‘superspoed’ en vreemdelingenbewaringszaken.

 • 2.3.1 Handels- en kantonzaken

  De volgende zaken worden als zeer urgent aangemerkt:

  Eerste aanleg:

  Spoed kort gedingen, deelgeschillen, voorlopige voorzieningen en spoed beslagrekesten en verzoek verlenging huurovereenkomst. De rechter bepaalt of een zitting zal plaatsvinden en op welke wijze.

  Voor de wijze waarop kort gedingen in handels- en familiezaken worden behandeld wordt verwezen naar de tijdelijke regeling kort gedingen rechtbank handel/familie (pdf, 98,3 KB).

  Beslagrekesten:

  Bij de beoordeling van conservatoire beslagrekesten (al dan niet vergezeld van een verzoek om gerechtelijke bewaring) zal de coronacrisis en de daarmee samenhangende (economische) situatie in voorkomend geval in de inhoudelijke beoordeling betrokken worden. Het is mogelijk dat in dat kader om nadere motivering wordt gevraagd, naast eventuele andere vragen die naar aanleiding van het rekest rijzen. De indiener van het beslagrekest ontvangt daarvan, via de gebruikelijke kanalen, per zaak bericht van het betreffende gerecht.

  Hoger beroep:

  Spoed kort gedingen handel.

  2.3.2 Curatele, bewind en mentorschap

  De volgende zaken worden als zeer urgent aangemerkt:
  Spoed instellings-, ontslag- en machtigingsverzoeken.

  Daarnaast geldt het volgende:

  Tijdelijke beleidswijziging mentorschappen: 

  1. Zorginstellingen houden hun deuren nog steeds zoveel mogelijk gesloten voor bezoekers, onder wie de mentor zeer waarschijnlijk ook valt. Dat belemmert de mentor die op bezoek gaat bij de betrokkenen die daar wonen. Ook als de betrokkene buiten een zorginstelling woont en dus (volgens de nu nog geldende regels van de overheid) bezocht zou kunnen worden, wil of kan de mentor dit misschien niet met het oog op de gezondheidsrisico’s. De rechtbanken staan toe dat de mentor, in plaats van een bezoek, telefonisch of digitaal met betrokkene contact heeft.

  2. Mogelijk kan de mentor vanwege de crisis minder tijd aan zijn praktijk besteden dan normaal gesproken. Maar omdat zich, zeker ook tijdens de coronacrisis, spoedgevallen kunnen voordoen, móét de mentor ervoor zorgen dat hij daarvoor telefonisch of digitaal bereikbaar blijft. Dit dient de mentor zo te communiceren dat dit voor alle betrokkenen duidelijk is. Daarbij moet de mentor het zo regelen dat hij in staat is meteen actie te ondernemen als er spoed bij is. Het is dus niet voldoende als de mentor een voorziening treft zodanig dat hij af en toe een boodschap beluistert/leest en dan terugbelt/terugmailt.

  3. Het plan van aanpak en het mentorschapsverslag worden vaak ook getekend door de betrokkene. Het indienen van deze stukken zal meestal geen spoed hebben. De mentor wordt uitstel verleend voor het indienen van deze stukken. Bij wijze van alternatief wordt hem toegestaan deze stukken in te dienen zonder de handtekening van de betrokkene, mits de mentor daarbij vermeldt dat de coronacrisis daarvan de oorzaak is. De mentor dient daarbij te vermelden hoe hij het stuk met de betrokkene heeft besproken en wat de mening van betrokkene over dat stuk is.

  4. Tot de zorginstellingen weer volledig open zijn en tot de intrekking van het advies van het RIVM om bijeenkomsten of ontmoetingen te vermijden, mag de mentor handelen op basis van hetgeen hiervoor onder 1, 2 en 3 is bepaald.

  2.3.3 Insolventierecht

  De volgende zaken worden als zeer urgent aangemerkt:

  Eerste aanleg:

  Faillissementsverzoeken op eigen aangifte, moratoria, voorlopige voorzieningen, surseances van betaling, gijzelingszaken, verzet-zaken en zaken over salaris curator/bewindvoerders.
  De rechter zal bij de inhoudelijke beoordeling naar alle relevante omstandigheden kijken, waaronder ook de huidige coronacrisis en de daarmee samenhangende (economische) situatie.

  Hoger beroep:

  Faillissementszaken

 • De volgende zaken kunnen als zeer urgent worden aangemerkt:

  Eerste aanleg:

  Spoedverzoeken civiel jeugdrecht: voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS) (zonder uithuisplaatsing (UHP)), UHP (open en gesloten), wijziging verblijfplaats, vervangende toestemming medische behandeling, voorlopige voogdij, schorsing gezag, schorsing voogdij.

  Jeugdzaken: eerste OTS en UHP open, verlenging OTS en verlenging UHP open en UHP gesloten.

  Zorgwetten (Wet publieke gezondheid, Wvggz, Wzd): voortzetting crisismaatregel Wvggz/voortzetting inbewaringstelling (ibs) Wzd, zorgmachtiging Wvggz /rechterlijke machtiging Wzd na crisismaatregel/ibs, nieuwe zorgmachtiging Wvggz/rechterlijke machtiging Wzd, overige Wvggz/Wzd-zaken (bv. klachten).

  Familiezaken: voorlopige en provisionele voorzieningen ex art. 822 en 223 Rv (in het geval dat  de veiligheid van kinderen in het geding is), art. 1:253a BW (in het geval dat de veiligheid van kinderen in het geding is), voorlopige voorzieningen inzake Wet tijdelijk huisverbod.

  Kort gedingen in familie- en jeugdzaken.

  Hoger beroep:

  Gesloten uithuisplaatsingen, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, spoed kort gedingen, schorsingsverzoeken, kinderontvoeringszaken en voorlopige voorzieningen.

 • De volgende zaken worden als zeer urgent aangemerkt:

  Zaken over de voorlopige hechtenis, de (voorlopige) tenuitvoerlegging, de herroeping van een voorwaardelijke invrijheidsstelling, de verlenging PIJ-maatregel en de gedragsbeïnvloedende maatregelen, doorzoekingen, (super)snelrecht-zittingen en beslissingen door de rechter(-commissaris) die geen uitstel dulden.

  De behandeling van deze ‘zeer urgente’ zaken geschiedt zoveel mogelijk via een (telefonische) beeldverbinding. In die gevallen waarin een gedetineerde verdachte niet via een telefonische (beeld)verbinding kan worden gehoord en geen afstand van zijn aanwezigheidsrecht ter zitting doet, kan de rechter(-commissaris)  beslissen dat die verdachte naar het gerechtsgebouw wordt gebracht en dat daar in zijn aanwezigheid een fysieke zitting plaatsvindt.

 Paragraaf 3 - Urgente zaken (de lijst 2-zaken)

>Alles uitklappen
 • Door de Landelijke Overleggen Vakinhoud zijn tijdelijke regelingen vastgesteld in aanvulling op de reguliere procesreglementen. In deze tijdelijke regelingen is tevens een overzicht opgenomen van de zaken die, naast de zeer urgente zaken, als  urgent worden aangemerkt. Deze zaken, ook aangeduid als de lijst 2-zaken, zullen met voorrang door de gerechten worden behandeld.

 • Voor een overzicht van de zaken die als urgent worden aangemerkt wordt verwezen naar de tijdelijke regeling bestuursrecht (pdf, 134,1 KB).

 • Voor een overzicht van de zaken die als urgent worden aangemerkt, wordt verwezen naar de tijdelijke regeling belastingrechtspraak gerechtshoven (pdf, 110 KB).

 • 3.4.1 Handels- en kantonzaken

  Eerste aanleg:
  Voor een overzicht van de zaken die als urgent worden aangemerkt wordt verwezen naar de tijdelijke regeling handel en kanton (pdf, 76,4 KB) inclusief de werkwijze voor kantonrolzittingen.

  Verzoeken tot verlenging huurovereenkomst:
  Een verzoek tot verlenging huurovereenkomst op grond van de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomst wordt aangemerkt als urgente zaak, mits de verhuurder voldoende onderbouwd heeft welke urgentie hij heeft. De urgentie is ter beoordeling aan de zaaksrechter.

  Hoger beroep:
  Voor een overzicht van de zaken die als urgent worden aangemerkt wordt verwezen naar de tijdelijke regeling handelszaken hoger beroep (pdf, 85,7 KB).

  3.4.2 Curatele, bewind en mentorschap

  De volgende zaken worden als urgent aangemerkt:

  Zaken over slecht bewindvoerderschap en aansprakelijkstelling/ontslag en verzoeken (bijv. machtigingen) waarvan de behandeling is uitgesteld en die niet schriftelijk afgedaan kunnen worden.

  3.4.3 Insolventierecht

  De volgende zaken worden als urgent aangemerkt:

  Eerste aanleg:
  Voor een overzicht van de zaken die als urgent worden aangemerkt wordt verwezen naar de tijdelijke regeling insolventiezaken rechtbanken (pdf, 149,6 KB).

  Hoger beroep:
  Spoedeisende Wsnp-zaken.

 • Eerste aanleg:

  Voor een overzicht van de zaken die als urgent kunnen worden aangemerkt wordt verwezen naar de tijdelijke regeling f&j rechtbanken (pdf, 251,3 KB).

  Hoger beroep:

  Voor een overzicht van de zaken die als urgent worden aangemerkt wordt verwezen naar de tijdelijke regeling f&j hoven (pdf, 139,6 KB).

 • De volgende zaken worden als urgent aangemerkt:

  Strafzaken met gedetineerde verdachten zonder benadeelde partijen, IRK-zaken met gedetineerde opgeëiste personen, beslissingen inzake uitleveringsdetentie, beslissingen inzake verlenging tbs en toetsing ISD, verhoren door de rechter(-commissaris) van gedetineerde getuigen alsmede verbalisanten en deskundigen in zaken waarin verdachte preventief gehecht zit, zaken die schriftelijk kunnen worden afgedaan buiten zitting en uitwisseling van schriftelijke standpunten buiten zitting.

  De behandeling van deze urgente zaken geschiedt zoveel mogelijk via een telefonische (beeld)verbinding. Indien een gedetineerde verdachte niet via een telefonische (beeld)verbinding kan worden gehoord en geen afstand van zijn aanwezigheidsrecht ter zitting doet, zal de zaak (alsnog) worden aangehouden.

  Voor meer informatie over de wijze van afdoening wordt verwezen naar de tijdelijke regeling strafrecht (pdf, 129,7 KB).

 Paragraaf 4 - Zittingen

>Alles uitklappen
 • In de tijdelijke regelingen van de Landelijk Overleggen Vakinhoud zijn criteria opgenomen aan de hand waarvan kan worden bepaald of een zitting fysiek, online of, als dat niet mogelijk is, telefonisch zal plaatsvinden of dat een zaak schriftelijk kan worden afgedaan.

 • Voor een overzicht van criteria waarmee rekening kan worden gehouden bij de beoordeling of een zaak fysiek, online of telefonisch zal worden behandeld of schriftelijk kan worden afgedaan wordt verwezen naar de tijdelijke regeling bestuursrecht (pdf, 134,1 KB).

 • Voor een overzicht van de uitgangspunten en criteria die gelden bij de behandeling van zaken in fase 3 wordt verwezen naar de artikelen 2 en 3 van de tijdelijke regeling belastingrechtspraak gerechtshoven (pdf, 110 KB).
   
  Daarnaast geldt het volgende:
  De gerechtshoven blijven in belastingzaken in het openbaar uitspraak doen.  Ofwel met een aangepast dictum dat zaken in het openbaar worden uitgesproken door publicatie op rechtspraak.nl ofwel door het daadwerkelijk uitspreken in het openbaar in het gerecht. Via de webpagina van het gerechtshof op rechtspraak.nl wordt in dat geval aan partijen kenbaar gemaakt waar en wanneer zij zich tot het gerecht kunnen wenden voor het in het openbaar uitspreken van de uitspraak.
   
  Partijen die over een DigiD beschikken kunnen in belastingzaken steeds een hoger beroepsprocedure starten of stukken in een zaak indienen op rechtspraak.nl. Nazending van stukken per post is dan niet meer nodig.

 • 4.4.1 Handels- en kantonzaken

  Eerste aanleg:

  Voor een overzicht van de uitgangspunten en criteria die gelden bij de behandeling van zaken in fase 3 wordt verwezen naar de tijdelijke regeling handel en kanton (pdf, 76,4 KB) en naar de tijdelijke regeling voor kort gedingen rechtbanken handel/familie (pdf, 66,9 KB).

  Hoger beroep:

  Voor een overzicht van de uitgangspunten en criteria die gelden bij de behandeling van zaken in fase 3 wordt verwezen naar de tijdelijke regeling handelszaken hoger beroep (pdf, 85,7 KB).

  4.4.2 Curatele, bewind en mentorschap

  De zaken op het gebied van curatele, bewind en mentorschap, ook aangeduid als de CBM-zaken, worden onderverdeeld in drie categorieën.   

  1. Zaken die alsnog op stukken kunnen worden afgedaan;
  2. Zaken die (nog steeds) op een zitting (fysiek, online of telefonisch) behandeld moeten worden;
  3. Zaken die maatwerk behoeven.

  Categorieën 2 en 3 omvatten soorten zaken die mogelijk op een fysieke zitting behandeld moeten worden. Dat zijn zaken waarin sprake is van disfunctionerende (professionele) bewindvoerders of zaken waarin familieruzies spelen die een negatieve uitwerking hebben op het belang/welzijn van de betrokkene (bijv. omdat er vermogen verdwijnt of dreigt te verdwijnen). Dit kan een lopende bewindszaak zijn, maar ook een instellingsverzoek betreffen. Daarnaast kan gedacht worden aan minderjarigenbewind.

  4.4.3 Insolventierecht

  Eerste aanleg

  Voor een overzicht van de uitgangspunten en criteria die gelden bij de behandeling van zaken in fase 3 wordt verwezen naar de tijdelijke regeling insolventiezaken rechtbanken (pdf, 149,6 KB).

 • Eerste aanleg:

  Voor de criteria aan de hand waarvan wordt bepaald of een fysieke zitting zal plaatsvinden en de voorschriften die dan gelden wordt verwezen naar de tijdelijke regeling f&j rechtbanken (pdf, 251,3 KB).

  Hoger beroep:

  Voor een overzicht van de uitgangspunten en criteria die gelden bij de behandeling van zaken in fase 3 wordt verwezen naar de tijdelijke regeling f&j hoven (pdf, 139,6 KB).

 • Voor een overzicht van de uitgangspunten en criteria die gelden bij de behandeling van zaken in fase 3 wordt verwezen naar de tijdelijke regeling strafzaken (pdf, 345 KB).

 Paragraaf 5 - Wrakingen en mediations

>Alles uitklappen
 • Voor wrakingsverzoeken, gedaan in hoofdzaken waarin een zitting heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden, geldt dat deze in beginsel worden behandeld overeenkomstig de wijze waarop de hoofdzaak is behandeld. De beslissing van de wrakingskamer wordt zo spoedig mogelijk aan alle procesdeelnemers gestuurd en openbaar gemaakt op www.rechtspraak.nl.

 • Nieuwe mediations kunnen per e-mail of telefonisch worden aangemeld, dit geldt zowel voor mediations naast rechtspraak als voor mediations in strafzaken.

  Mediations naast rechtspraak vinden zoveel mogelijk fysiek plaats in een van de mediationkamers van het gerecht of in een extern kantoor* van de mediator, tenzij de mediator in overleg met partijen anders beslist. In deze gevallen kunnen mediations naast rechtspraak (gedeeltelijk) online plaatsvinden. Mediations in strafzaken vinden altijd fysiek plaats in een van de mediationkamers van het gerecht.

  Ook een combinatie van mediation en rechtspraak is mogelijk. Dit betreft een versneld traject, waarbij tijdens een lopende procedure een aanvang met de mediation wordt gemaakt. Geadviseerd wordt om het mediationbureau van het betrokken gerecht te raadplegen voor meer informatie.

  *LET OP: Mediators worden vanuit de branche geïnformeerd en volgen daarbij de Richtlijnen van het RIVM en de website van de Rijksoverheid.

 Paragraaf 6 - Overige bepalingen

>Alles uitklappen
 • Vanaf 1 juni  2020 zijn de centrale (informatie)balies geopend op alle locaties waar het gerechtsgebouw dit toelaat. Geadviseerd wordt om steeds de website van het betreffende gerecht te raadplegen voor de actuele informatie.

 • Indien een beëdigingszitting dient plaats te vinden, gebeurt dat in de kleinst mogelijke setting (rechter, griffier, officier en te beëdigen advocaat)met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

 • Deze regeling kan tussentijds worden geactualiseerd. De actuele versie van de regeling zal onder vervanging van de vorige versie op rechtspraak.nl worden gepubliceerd.