Laden...

Tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Coronavirus (COVID-19) > Tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak

Preambule

Voor de wijze waarop zaken sinds de uitbraak van de Coronacrisis worden behandeld heeft de Presidentenvergadering een tijdelijke algemene regeling vastgesteld, die periodiek, al naar gelang de nieuwe omstandigheden is aangepast. Deze regeling bevat algemene regels met betrekking tot de zittingen en de voorziening Veilig mailen. Voor een aantal rechtsgebieden gelden specifieke regels, zie daarvoor de tijdelijke regelingen per rechtsgebied. Bij tegenstrijdigheid tussen deze tijdelijke algemene regeling en een tijdelijke regeling voor een rechtsgebied gaat de tijdelijke regeling voor een rechtsgebied voor. De thans voorliggende regeling geldt tot 1 april 2023 of zoveel langer als de Rechtspraak aansluit bij verlenging van de huidige Coronamaatregelen door het kabinet. 

In de meeste gerechten vinden voor een deel fysieke zittingen plaats en voor een deel online zittingen. Voor meer informatie over online zittingen wordt verwezen naar de pagina op de website van de Rechtspraak over online zittingen en overleggen.

Per 25 februari 2022 is de ‘anderhalve meter afstand norm’ losgelaten en is het niet langer verplicht om in publieke binnenruimten een mondkapje te dragen. De aanwezigheid van pers en publiek bij een fysieke zitting of uitspraak is toegestaan. Belangstellenden hoeven zich niet vooraf bij het desbetreffende gerecht voor de zitting of de uitspraak aan te melden. 

Het is mogelijk om gebruik te maken van de Veilig mailen voorziening van de Rechtspraak voor het indienen van (proces-)stukken en berichten (artikel 1.3). Voor meer informatie wordt verwezen naar de pagina op de website van de Rechtspraak over Veilig mailen.

 

 Paragraaf 1 - Algemene regels

>Alles uitklappen
 • Nieuwe civiele, bestuursrecht-, straf-, belasting-, familie- en insolventiezaken en zaken op het gebied van curatele, bewind en mentorschap kunnen op de gebruikelijke wijze worden aangebracht.

 • 1.2.1 Een zitting vindt plaats met fysieke aanwezigheid van procespartijen en overige procesdeelnemers of online. In uitzonderlijke gevallen, als het niet mogelijk is om de zaak fysiek of online op zitting te behandelen, kan de zitting telefonisch plaatsvinden. Ook is het mogelijk dat deze wijzen van behandeling (fysiek, online en telefonisch) worden gecombineerd. In de tijdelijke regelingen per rechtsgebied die zijn opgesteld door de Landelijke Overleggen Vakinhoud zijn hiervoor criteria opgenomen. Verwezen wordt naar paragraaf 2 van deze regeling.

  1.2.2 In die gevallen dat een fysieke zitting plaatsvindt, kan ook publiek bij de zitting of de uitspraak aanwezig zijn

  1.2.3 Vervallen

  1.2.4 Indien een zaak online of, als dit niet mogelijk is, telefonisch op zitting wordt behandeld is de fysieke aanwezigheid van procespartijen en overige procesdeelnemers in een zittingszaal niet aan de orde. Het is dan ook niet de bedoeling dat procespartijen en overige procesdeelnemers voor een dergelijke zitting naar het gerechtsgebouw of een eventuele alternatieve zittingslocatie komen. Van een online of telefonische zitting mogen geen opnamen worden gemaakt, anders dan met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de rechter en, als het gaat om persopnamen, met inachtneming van de geldende persrichtlijn. 

  1.2.5 Ook besloten zittingen kunnen online of, als dat niet mogelijk is, telefonisch plaatsvinden. Bij deze besloten online of telefonische zittingen mogen geen andere personen aanwezig zijn dan de procespartijen en overige procesdeelnemers, mogen geen opnamen worden gemaakt en dient de vertrouwelijkheid door alle betrokkenen strikt in acht te worden genomen.

 • 1.3.1 (Proces-)stukken en berichten die op basis van de procesreglementen van het desbetreffende rechtsgebied via de fysieke post kunnen worden verzonden, kunnen ook uitgewisseld worden via de ‘veilig mailen voorziening van de Rechtspraak’ (hierna ook aangeduid als: veilig mailen). Procespartijen en overige procesdeelnemers, de rechter1 en de griffier kunnen gebruik maken van deze faciliteit. 

  1.3.2 Voor het gebruik van veilig mailen wordt verwezen naar de bepalingen over veilig mailen in de procesreglementen van de rechtsgebieden.

  1.3.3 Bij tijdelijke regeling kunnen rechtsgebied-specifieke aanvullende regels worden gesteld. Deze aanvullende regels staan tevens vermeld op www.rechtspraak.nl. 

  1.3.4 Meer informatie over veilig mailen is te vinden op de pagina ‘Veilig mailen met de Rechtspraak’ van de Rechtspraak.

  1 Waar in deze regeling wordt gesproken van “rechter”, wordt daaronder ook verstaan “raadsheer"

 Paragraaf 2 - Tijdelijke regelingen

>Alles uitklappen
 • In de tijdelijke regelingen van de Landelijk Overleggen Vakinhoud zijn criteria opgenomen aan de hand waarvan kan worden bepaald of een zitting fysiek, online of, als dat niet mogelijk is, telefonisch zal plaatsvinden of dat een zaak schriftelijk kan worden afgedaan. Daarnaast bevatten de regelingen aanvullende bepalingen op de reguliere procesreglementen.

 Paragraaf 3 - Wrakingen en mediations

>Alles uitklappen
 • Voor wrakingsverzoeken, gedaan in hoofdzaken waarin een zitting heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden, geldt dat deze in beginsel worden behandeld overeenkomstig de wijze waarop de hoofdzaak is behandeld. De beslissing van de wrakingskamer wordt zo spoedig mogelijk aan alle procesdeelnemers gestuurd en openbaar gemaakt op www.rechtspraak.nl.

 • Mediations naast rechtspraak vinden zoveel mogelijk fysiek plaats in een van de mediationkamers van het gerecht of op het kantoor van de mediator, tenzij de mediator in overleg met partijen anders beslist. In deze gevallen kunnen mediations naast rechtspraak (gedeeltelijk) online plaatsvinden. Mediations in strafzaken vinden altijd fysiek plaats in een van de mediationkamers van het gerecht. Geadviseerd wordt om het mediationbureau van het betrokken gerecht te raadplegen voor meer informatie.

 Paragraaf 4 - Wijzigingen van deze regeling

>Alles uitklappen
 • Deze regeling kan tussentijds worden geactualiseerd. De actuele versie van de regeling zal onder vervanging van de vorige versie op rechtspraak.nl worden gepubliceerd