Laden...

Tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Coronavirus (COVID-19) > Tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak

 

Preambule

Voor de wijze waarop zaken sinds de uitbraak van de coronacrisis worden behandeld heeft de Presidentenvergadering een tijdelijke algemene regeling vastgesteld, die periodiek, al naar gelang de nieuwe omstandigheden is aangepast. Deze regeling bevat algemene regels met betrekking tot de gerechtsgebouwen, zittingen en de voorziening Veilig mailen. Voor een aantal rechtsgebieden gelden specifieke regels, zie daarvoor de tijdelijke regelingen per rechtsgebied. Bij tegenstrijdigheid tussen deze tijdelijke algemene regeling en een tijdelijke regeling voor een rechtsgebied gaat de tijdelijke regeling voor een rechtsgebied voor. De thans voorliggende regeling geldt tot 1 februari 2022 of zoveel langer als de Rechtspraak aansluit bij verlenging van de huidige Coronamaatregelen door het kabinet.

In de meeste gerechten vinden voor een deel fysieke zittingen plaats en voor een deel online zittingen. Dit is mede afhankelijk van de inrichting van het gerechtsgebouw. Indien nodig krijgen strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken de prioriteit bij het plannen van een fysieke zitting.

De Rechtspraak volgt het dringende advies van het kabinet om de ‘anderhalve meter afstand norm’ toe te passen. De aanwezigheid van pers en publiek bij een fysieke zitting of uitspraak is in beginsel toegestaan. Belangstellenden dienen zich met ingang van 8 november 2021 weer vooraf per e-mail bij het desbetreffende gerecht voor de zitting of de uitspraak aan te melden. Dit kan tot maximaal 2 werkdagen voor de zitting of de uitspraak. Toegang tot het gerechtsgebouw wordt verkregen door het tonen van de verkregen e-mailbevestiging. De gerechten kunnen terughoudend zijn bij het toelaten van schoolklassen en andere groepen. Waar mogelijk wordt ingezet op livestreaming.

Per 5 november 2021 is het ook weer verplicht om in publieke binnenruimten een niet-medisch neus- en mondkapje (hierna: mondkapje) te dragen. 

Voor meer informatie over online zittingen wordt verwezen naar de pagina op de website van de Rechtspraak over online zittingen en overleggen

Het is mogelijk om gebruik te maken van de Veilig mailen voorziening van de Rechtspraak voor het indienen van (proces-)stukken en berichten (artikel 1.3). Voor meer informatie wordt verwezen naar de pagina op de website van de Rechtspraak over Veilig mailen.

 

 Paragraaf 1 - Algemene regels

>Alles uitklappen
 • Nieuwe civiele, bestuursrecht-, straf-, belasting-, familie- en insolventiezaken en zaken op het gebied van curatele, bewind en mentorschap kunnen op de gebruikelijke wijze worden aangebracht.

 • 1.2.1 Het gerecht bepaalt of een zitting plaatsvindt met fysieke aanwezigheid van procespartijen en overige procesdeelnemers of online. In uitzonderlijke gevallen, als het niet mogelijk is om de zaak fysiek of online op zitting te behandelen, kan de zitting telefonisch plaatsvinden. Ook is het mogelijk dat deze wijzen van behandeling (fysiek, online en telefonisch) worden gecombineerd. In de tijdelijke regelingen per rechtsgebied die zijn opgesteld door de Landelijke Overleggen Vakinhoud zijn hiervoor criteria opgenomen. Verwezen wordt naar paragraaf 2 van deze regeling.

  1.2.2 In die gevallen dat een fysieke zitting plaatsvindt, kan ook publiek in beginsel bij de zitting of de uitspraak aanwezig zijn. Belangstellenden worden verzocht om zich vooraf per e-mail bij het desbetreffende gerecht en voor de desbetreffende zitting of uitspraak aan te melden. Dit kan tot maximaal 2 werkdagen voor de zitting of de uitspraak. Toegang tot het gerechtsgebouw wordt verkregen door het tonen van de e-mailbevestiging. 

  1.2.3 Indien een fysieke zitting plaatsvindt, zorgt het betrokken gerecht ervoor dat de betrokkenen het gerechtsgebouw en de zittingszaal met inachtneming van de genomen beperkende maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid en de “anderhalve meter afstand norm” in en uit kunnen gaan. Het dragen van een mondkapje bij het betreden van het gerechtsgebouw, in de publieke ruimten van het gerechtsgebouw en bij in- en uitgaan van de zittingszaal is verplicht. Tenzij sprake is van een besloten zitting kan pers en publiek in beginsel fysiek bij een zitting of een uitspraak aanwezig zijn. Waar mogelijk wordt ingezet op livestreaming. 

  1.2.4 Indien een zaak online of, als dit niet mogelijk is, telefonisch op zitting wordt behandeld is de fysieke aanwezigheid van procespartijen en overige procesdeelnemers in een zittingszaal niet aan de orde. Het is dan ook niet de bedoeling dat procespartijen en overige procesdeelnemers voor een dergelijke zitting naar het gerechtsgebouw of een eventuele alternatieve zittingslocatie komen. Van een online of telefonische zitting mogen geen opnamen worden gemaakt, anders dan met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de rechter en, als het gaat om persopnamen, met inachtneming van de geldende persrichtlijn. 

  1.2.5 Ook besloten zittingen kunnen online of, als dat niet mogelijk is, telefonisch plaatsvinden. Bij deze besloten online of telefonische zittingen mogen geen andere personen aanwezig zijn dan de procespartijen en overige procesdeelnemers, mogen geen opnamen worden gemaakt en dient de vertrouwelijkheid door alle betrokkenen strikt in acht te worden genomen.

 • 1.3.1 (Proces-)stukken en berichten die op basis van de procesreglementen van het desbetreffende rechtsgebied via de fysieke post of fax kunnen worden verzonden, kunnen, zolang deze regeling van kracht is, ook uitgewisseld worden via de ‘veilig mailen voorziening van de Rechtspraak’ (hierna ook aangeduid als: veilig mailen). Procespartijen en overige procesdeelnemers, de rechter1 en de griffier kunnen gebruik maken van deze faciliteit. 

  1.3.2 De rechter of griffier kan een (proces-)stuk of bericht dat tot een of meer geadresseerden is gericht, via veilig mailen verzenden, indien deze geadresseerde(n): a. daar om verzoekt; of b. akkoord is gegaan met een verzoek van de rechter of griffier om in te stemmen met veilig mailen; of c. zelf met de Rechtspraak heeft gecommuniceerd via veilig mailen. 

  1.3.3 Bij gebruik van veilig mailen maakt de verzender gebruik van het hiertoe aangewezen e-mailadres van de ‘veilig mailen voorziening van de Rechtspraak’ zoals dat per rechtbank en per zaaksoort staan vermeld staan op www.rechtspraak.nl. Daar staat ook vermeld op welke wijze een partij kan verzoeken om toegang tot veilig mailen. 

  1.3.4 Bij gebruik van veilig mailen gelden in verband met een goede verwerking de volgende voorschriften: 

  1. Een e-mailbericht kan maar betrekking hebben op één zaak en wordt aan de mailbox verzonden van die betreffende zaaksoort van het gerecht waar de zaak aanhangig is of wordt gemaakt. 
  2. Bij gebruik van veilig mailen wordt bij nieuwe zaken in de onderwerpregel opgenomen ‘nieuwe zaak’. In geen geval worden in de onderwerpregel persoonsgegevens of andere vertrouwelijke informatie opgenomen. 
  3. Bij een lopende zaak wordt uitsluitend het zaaksnummer opgenomen in de onderwerpregel.
  4. De e-mail heeft het karakter van de envelop. De inhoud wordt, behoudens punt h, opgenomen in de bijlage(n) bij de mail. 
  5. (Proces-)stukken en berichten en alle bijlagen worden als aparte bestanden gehecht aan de mail waarmee zij worden ingediend (geüpload). Deze bestanden zijn in de naam voorzien van een omschrijving en een dagtekening in de vorm van jjmmdd en voldoen aan het Pdf-formaat tenzij de aard van het stuk zich daartegen verzet. In dat geval kan de indiener de rechter of griffier telefonisch verzoeken om indiening van een ander bestandsformaat toe te staan.
  6. Daar waar de wet ondertekening van stukken vereist, worden die voorzien van een (natte) handtekening en gescand als Pdf-bestand ingediend. 
  7. Bij gebruik van veilig mailen geldt per bijlage bij een e-mailbericht een maximum omvang van 25 MB. Dit maximum maakt een goede verwerking van bijlagen mogelijk. Indien een bijlage groter is, wordt deze gesplitst over meerdere bijlagen. In het laatste geval wordt in de naam van de bijlage vermeld dat de meerdere bijlagen bij elkaar horen, door op te nemen deel X van X (bijvoorbeeld: deel 1 van 3, deel 2 van 3 en deel 3 van 3). 
  8. De indiener van een stuk vermeldt in de mail uitdrukkelijk of een stuk informatie bevat waarop een wettelijke regeling betreffende geheimhouding of beperkte kennisneming rust. 

  1.3.5 Bij gebruik van veilig mailen is voor de bepaling van het tijdstip van ontvangst door de rechter of griffier het ontvangstmoment van de e-mail in de veilige mailen voorziening van de Rechtspraak bepalend. Dit moment is gelijk aan het moment zoals de verzender dat ziet vermeld onder ‘verzonden items’ van deze voorziening aan de kant van de verzender. Verzendingen die voor 24.00 uur van de laatste dag van een lopende termijn zijn ontvangen, gelden als binnen de termijn ingediend, tenzij een termijn op een ander tijdstip op die dag eindigt. 

  1.3.6 Indien de rechter of griffier met bestuursorganen en andere organisaties via een versleutelde verbinding kan mailen, geldt deze vorm van mailen als veilig mailen in de zin van deze regeling.

  1.3.7 Stukken die voorzien moeten zijn van een handtekening en via veilig mailen worden ingediend, alsmede de daarbij behorende bijlagen, worden door de indienende partij binnen veertien dagen nagezonden via de fysieke post onder uitdrukkelijke vermelding dat de nazending reeds eerder ingediende met veilige mail ingediende stukken betreft. 

  1.3.8 Bij tijdelijke regeling kunnen rechtsgebied-specifieke aanvullende regels worden gesteld. Deze aanvullende regels staan tevens vermeld op www.rechtspraak.nl. 

  1.3.9 Meer informatie over veilig mailen is te vinden op de pagina ‘Veilig mailen met de Rechtspraak’ van de Rechtspraak.

  1 Waar in deze regeling wordt gesproken van “rechter”, wordt daaronder ook verstaan “raadsheer"

 Paragraaf 2 - Tijdelijke regelingen

>Alles uitklappen
 • In de tijdelijke regelingen van de Landelijk Overleggen Vakinhoud zijn criteria opgenomen aan de hand waarvan kan worden bepaald of een zitting fysiek, online of, als dat niet mogelijk is, telefonisch zal plaatsvinden of dat een zaak schriftelijk kan worden afgedaan. Daarnaast bevatten de regelingen aanvullende bepalingen op de reguliere procesreglementen.

 Paragraaf 3 - Wrakingen en mediations

>Alles uitklappen
 • Voor wrakingsverzoeken, gedaan in hoofdzaken waarin een zitting heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden, geldt dat deze in beginsel worden behandeld overeenkomstig de wijze waarop de hoofdzaak is behandeld. De beslissing van de wrakingskamer wordt zo spoedig mogelijk aan alle procesdeelnemers gestuurd en openbaar gemaakt op www.rechtspraak.nl.

 • Nieuwe mediations kunnen per e-mail of telefonisch worden aangemeld, dit geldt zowel voor mediations naast rechtspraak als voor mediations in strafzaken. Mediations naast rechtspraak vinden zoveel mogelijk fysiek plaats in een van de mediationkamers van het gerecht of op het kantoor van de mediator, tenzij de mediator in overleg met partijen anders beslist. In deze gevallen kunnen mediations naast rechtspraak (gedeeltelijk) online plaatsvinden. Mediations in strafzaken vinden altijd fysiek plaats in een van de mediationkamers van het gerecht. Ook een combinatie van mediation en rechtspraak is mogelijk. Dit betreft een versneld traject, waarbij tijdens een lopende procedure een aanvang met de mediation wordt gemaakt. Geadviseerd wordt om het mediationbureau van het betrokken gerecht te raadplegen voor meer informatie. Mediators worden vanuit de branche geïnformeerd en volgen daarbij de Richtlijnen van het RIVM en de website van de Rijksoverheid.

 Paragraaf 4 - Wijzigingen van deze regeling

>Alles uitklappen
 • Deze regeling kan tussentijds worden geactualiseerd. De actuele versie van de regeling zal onder vervanging van de vorige versie op rechtspraak.nl worden gepubliceerd