Laden...

Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Coronavirus (COVID-19) > Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak

Preambule

In verband met de uitbraak van het coronavirus is de werkwijze van de Rechtspraak aangepast. De rechtbanken, hoven en bijzondere colleges werken door, zoveel mogelijk op afstand en met digitale middelen. Voor de wijze waarop zaken worden behandeld heeft het dagelijks bestuur van de Presidentenvergadering de volgende algemene regeling vastgesteld. Deze regeling geldt tot 1 september 2020 of zoveel langer als de Rechtspraak aansluit bij verlenging van de huidige coronamaatregelen door het kabinet.

Deze regeling bevat algemene regels met betrekking tot de aanwezigheid in de rechtszaal, de voorziening Veilig mailen en besloten zittingen. Voor een aantal rechtsgebieden gelden specifieke regels, zie daarvoor de tijdelijke regelingen per rechtsgebied. Bij tegenstrijdigheid tussen deze algemene regeling en een tijdelijke regeling voor een rechtsgebied gaat de tijdelijke regeling voor een rechtsgebied voor.

Uitgangspunt is dat de gerechten te allen tijde de zeer urgente en urgente zaken behandelen (lijst 1 en lijst 2). De behandeling van de (zeer) urgente zaken geschiedt zoveel mogelijk schriftelijk of via een telefonische (beeld)verbinding. De IT-organisatie van de Rechtspraak heeft de voorzieningen voor een telefonische (beeld)verbinding bij de Rechtspraak en externe betrokkenen uitgebreid. Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van de Veilig mailen voorziening van de Rechtspraak voor het indienen van (proces-)stukken en berichten (artikel 1.2). Naast de (zeer) urgente zaken worden te allen tijde de zaken behandeld die zich voor schriftelijke afdoening lenen.

Nieuwe, reguliere civiele, bestuursrecht- en familiezaken kunnen op de gebruikelijke wijze worden aangebracht en ingeschreven. In die zaken zal zoveel mogelijk schriftelijk of via een telefonische (beeld)verbinding, met in achtneming van deze regeling, worden (voort)geprocedeerd.

Vanaf 11 mei 2020 (fase 3) wordt het daarnaast mogelijk om, daar waar dat noodzakelijk is, ook weer zittingen te houden met fysieke aanwezigheid van procespartijen en (gedetineerde) verdachten. Het zal gaan om een beperkte hoeveelheid zittingen waarbij strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken prioriteit krijgen. Om dit mogelijk te maken, worden in alle gerechtsgebouwen zittingszalen zodanig ingericht dat op een verantwoorde manier zitting kan worden gehouden. Daarbij wordt rekening gehouden met de beperkende maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid en de voorlopige “anderhalve meter afstand norm”. De voorzieningen kunnen binnen dit kader per gerecht verschillen. Geadviseerd wordt om steeds de website van het betreffende gerecht te raadplegen voor de actuele informatie.

 

 

 Paragraaf 1 - Algemene regels

>Alles uitklappen
 • 1.1.1 De behandeling van zeer urgente en overig urgente zaken blijft ook na 11 mei 2020 zoveel mogelijk schriftelijk of via een telefonische (beeld)verbinding plaatsvinden. In dat geval is het procespartijen en overige procesdeelnemers niet toegestaan om naar het gerechtsgebouw te komen. Van een behandeling via telefonische (beeld)verbinding mogen geen opnamen worden gemaakt.

  1.1.2 In die gevallen dat een behandeling van een zaak in fysieke aanwezigheid van procespartijen en overige procesdeelnemers plaatsvindt, is publiek bij de zitting of een uitspraak in beginsel niet toegestaan.

  1.1.3 Indien een mondelinge behandeling met fysieke aanwezigheid van de procespartijen en de overige procesdeelnemers plaatsvindt, zorgt het betrokken gerecht ervoor dat de betrokkenen het gerechtsgebouw en de zittingszaal met inachtneming van de genomen beperkende maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid en de voorlopige “anderhalve meter afstand norm” in en uit kunnen gaan. Tenzij er sprake is van een gesloten zitting krijgen maximaal drie journalisten toestemming om fysiek bij een zitting of een uitspraak aanwezig te zijn. Waar mogelijk wordt ingezet op livestreaming.

 • 1.2.1 (Proces-)stukken en berichten die op basis van de procesreglementen van het desbetreffende rechtsgebied via de fysieke post of fax kunnen worden verzonden, kunnen zolang deze regeling van kracht is, ook uitgewisseld worden via de 'veilig mailen voorziening van de Rechtspraak' (hierna aangeduid als: veilig mailen). Procespartijen en overige procesdeelnemers en de rechter1 of griffier kunnen gebruik maken van deze faciliteit.

  1.2.2 De rechter of griffier kan een (proces-)stuk of bericht dat tot een of meer geadresseerden is gericht, via veilig mailen verzenden, indien deze geadresseerde(n):

  1. daar om verzoekt; of
  2. akkoord is gegaan met een verzoek van de rechter of griffier om in te stemmen met veilig mailen; of
  3. zelf met de Rechtspraak heeft gecommuniceerd via veilig mailen.


  1.2.3 Bij gebruik van veilig mailen maakt de verzender gebruik van het hiertoe aangewezen e-mailadres van de 'veilig mailen voorziening van de Rechtspraak' zoals dat per rechtbank en per zaaksoort staan vermeld staan op www.rechtspraak.nl. Daar staat ook vermeld op welke wijze een partij kan verzoeken om toegang tot veilig mailen.

  1.2.4 Bij gebruik van veilig mailen gelden in verband met een goede verwerking de volgende voorschriften:

  1. Een e-mailbericht kan maar betrekking hebben op één zaak en wordt aan de mailbox verzonden van die betreffende zaaksoort van het gerecht waar de zaak aanhangig is of wordt gemaakt.
  2. Bij gebruik van veilig mailen wordt bij nieuwe zaken in de onderwerpregel  opgenomen 'nieuwe zaak'. In geen geval worden in de onderwerpregel persoonsgegevens of andere vertrouwelijke informatie opgenomen.
  3. Bij een lopende zaak wordt uitsluitend het zaaksnummer opgenomen in de onderwerpregel.
  4. De e-mail heeft het karakter van de envelop. De inhoud wordt, behoudens punt 8, opgenomen in de bijlage(n) bij de mail.
  5. (Proces-)stukken en berichten en alle bijlagen worden als aparte bestanden gehecht aan de mail waarmee zij worden ingediend (geüpload). Deze bestanden zijn in de naam voorzien van een omschrijving en een dagtekening in de vorm van jjmmdd en voldoen aan het Pdf-formaat tenzij de aard van het stuk zich daartegen verzet. In dat geval kan de indiener de rechter of griffier telefonisch verzoeken om indiening van een ander bestandsformaat toe te staan.
  6. Daar waar de wet ondertekening van stukken vereist, worden die voorzien van een (natte) handtekening en gescand als Pdf-bestand ingediend.
  7. Bij gebruik van veilig mailen geldt per bijlage bij een e-mailbericht een maximum omvang van 25 MB. Dit maximum maakt een goede verwerking van bijlagen mogelijk. Indien een bijlage groter is, wordt deze gesplitst over meerdere bijlagen. In het laatste geval wordt in de naam van de bijlage vermeld dat de meerdere bijlagen bij elkaar horen, door op te nemen deel X van X (bijvoorbeeld: deel 1 van 3, deel 2 van 3 en deel 3 van 3).
  8. De indiener van een stuk vermeldt in de mail uitdrukkelijk of een stuk informatie bevat waarop een wettelijke regeling betreffende geheimhouding of beperkte kennisneming rust.


  1.2.5 Bij gebruik van veilig mailen is voor de bepaling van het tijdstip van ontvangst door de rechter of griffier het ontvangstmoment van de e-mail in de veilige mailen voorziening van de Rechtspraak bepalend. Dit moment is gelijk aan het moment zoals de verzender dat ziet vermeld onder 'verzonden items' van deze voorziening aan de kant van de verzender. Verzendingen die voor 24.00 uur van de laatste dag van een lopende termijn zijn ontvangen, gelden als binnen de termijn ingediend, tenzij een termijn op een ander tijdstip op die dag eindigt.

  1.2.6 Indien de rechter of griffier met bestuursorganen en andere organisaties via een versleutelde verbinding kan mailen, geldt deze vorm van mailen als veilig mailen in de zin van deze regeling.

  1.2.7 Stukken die voorzien moeten zijn van een handtekening en via veilig mailen worden ingediend, alsmede de daarbij behorende bijlagen, worden door de indienende partij binnen veertien dagen nagezonden via de fysieke post onder uitdrukkelijke vermelding dat de nazending reeds eerder ingediende met veilige mail ingediende stukken betreft.

  1.2.8 Bij tijdelijke regeling kunnen rechtsgebied-specifieke aanvullende regels worden gesteld. Deze aanvullende regels staan tevens vermeld op www.rechtspraak.nl.

  1.2.9 Meer informatie over veilig mailen is te vinden op de pagina ‘Veilig mailen met de Rechtspraak’ van de Rechtspraak.

  1 Waar in deze regeling wordt gesproken van “rechter”, wordt daaronder ook verstaan “raadsheer"

 • Ook besloten zittingen kunnen plaatsvinden door middel van een telefonische (beeld)verbinding. Bij deze zittingen mogen geen andere personen aanwezig zijn dan de procespartijen en andere procesdeelnemers, mogen geen opnames worden gemaakt en dient de vertrouwelijkheid door alle betrokkenen strikt in acht te worden genomen.

 

 Paragraaf 2 - Zeer urgente zaken (lijst 1)

>Alles uitklappen
 • In deze regeling wordt onder ‘zeer urgente zaak’ verstaan: een zaak waar een spoedige rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven. Hierna volgt een overzicht van de zeer urgente zaken per rechtsgebied. Over de wijze van behandeling van een zeer urgente zaak wordt van te voren contact opgenomen met de raadslieden/betrokken (proces)partijen.

 • De volgende zaken worden als zeer urgent aangemerkt:

  Voorlopige voorzieningen met ‘superspoed’ en vreemdelingenbewaringszaken

 • 2.3.1   Handels- en kantonzaken

  De volgende zaken worden als zeer urgent aangemerkt:

  Eerste aanleg:

  Spoed kort gedingen, deelgeschillen, voorlopige voorzieningen en spoed beslagrekesten en verzoek verlenging huurovereenkomst. De rechter bepaalt of zaak als zeer urgent aangemerkt kan worden en of de zitting moet doorgaan en op welke wijze.

  Voor een overzicht van de zaken die als urgent worden aangemerkt wordt verwezen naar de tijdelijke regeling handel en kanton (pdf, 110,6 KB) inclusief de werkwijze voor kantonrolzittingen.

  Beslagrekesten:

  Het indienen van conservatoire beslagrekesten blijft mogelijk. Bij de beoordeling van dergelijke rekesten (al dan niet vergezeld van een verzoek om gerechtelijke bewaring) zal de huidige pandemie en de daarmee samenhangende (economische) situatie in voorkomend geval in de beoordeling betrokken worden. Het is mogelijk dat in dat kader om nadere motivering wordt gevraagd, naast eventuele andere vragen die naar aanleiding van het rekest rijzen. De indiener van het beslagrekest ontvangt daarvan, via de gebruikelijke kanalen, per zaak bericht van het betreffende gerecht.

  Verzoeken tot verlenging huurovereenkomst:

  Een verzoek tot verlenging huurovereenkomst op grond van de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomst wordt aangemerkt als urgente zaak, mits de verhuurder voldoende onderbouwd heeft welke urgentie hij heeft. De urgentie is ter beoordeling aan de zaaksrechter.

  Hoger beroep:

  Spoed kort gedingen handel.

  2.3.2   Curatele, bewind en mentorschap

  De volgende zaken worden als zeer urgent aangemerkt: Spoed instellings-, ontslag- en machtigingsverzoeken.

  Daarnaast geldt het volgende:

  Tijdelijke beleidswijziging mentorschappen:

  1. Zorginstellingen hebben hun deuren gesloten voor bezoekers, onder wie de mentor zeer waarschijnlijk ook valt. Dat belemmert de mentor die op bezoek gaat bij de betrokkenen die daar wonen. Ook als de betrokkene buiten een zorginstelling woont en dus (volgens de nu nog geldende regels van de overheid) bezocht zou kunnen worden, wil of kan de mentor dit misschien niet met het oog op de gezondheidsrisico’s. De rechtbank staat toe dat de mentor, in plaats van een bezoek, telefonisch of langs digitale weg met betrokkene contact heeft.

  2. Mogelijk kan de mentor vanwege de crisis minder tijd aan zijn praktijk besteden dan normaal gesproken. Maar omdat zich, zeker ook tijdens de coronacrisis, spoedgevallen kunnen voordoen, móét de mentor ervoor zorgen dat hij daarvoor telefonisch of digitaal bereikbaar blijft. Dit dient de mentor zo te communiceren dat dit voor alle betrokkenen duidelijk is. Daarbij moet de mentor het zo regelen dat hij in staat is meteen actie te ondernemen als er spoed bij is. Het is dus niet voldoende als de mentor een voorziening treft zodanig dat hij af en toe een boodschap beluistert/leest en dan terugbelt/terugmailt.

  3. Het plan van aanpak en het mentorschapsverslag worden vaak ook getekend door de betrokkene. Het indienen van deze stukken zal meestal geen spoed hebben. De mentor wordt uitstel verleend voor het indienen van deze stukken. Als alternatief wordt hem toegestaan deze stukken in te dienen zonder de handtekening van de betrokkene, mits de mentor daarbij vermeldt dat de coronacrisis daarvan de oorzaak is. De mentor dient daarbij te vermelden hoe hij het stuk met de betrokkene heeft besproken en wat de mening van betrokkene over dat stuk is.

  4. Tot de zorginstellingen weer open zijn en tot de intrekking van het advies van het RIVM om bijeenkomsten of ontmoetingen te vermijden, mag de mentor handelen op basis van wat staat bij de punten 1, 2 en 3.


  2.3.3   Insolventierecht

  De volgende zaken worden als zeer urgent aangemerkt:
   
  Eerste aanleg:
  Faillissementsverzoeken op eigen aangifte, moratoria, voorlopige voorzieningen, surseances van betaling, gijzelingszaken, verzet-zaken en zaken over salaris curator/bewindvoerders.
  De rechter zal naar alle relevante omstandigheden kijken, waaronder ook de huidige pandemie en de daarmee samenhangende (economische) situatie.
   
  Hoger beroep:
  Faillissementszaken


 • De volgende zaken kunnen als zeer urgent worden aangemerkt:
   
  Eerste aanleg:
  Jeugdzaken spoed: spoedverzoeken.
   
  Civiel jeugdrecht: voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS) (zonder uithuisplaatsing (UHP), UHP (open en gesloten), wijziging verblijfplaats, vervangende toestemming medische behandeling, voorlopige voogdij, schorsing gezag, schorsing voogdij).
   
  Jeugdzaken: eerste OTS en UHP open, verlenging OTS en verlenging UHP open en UHP gesloten.
   
  Zorgwetten (Wet publieke gezondheid, Wvggz, Wzd): voortzetting crisismaatregel Wvggz/ voortzetting inbewaringstelling (ibs) Wzd, zorgmachtiging Wvggz /rechterlijke machtiging Wzd na crisismaatregel/ibs, nieuwe zorgmachtiging Wvggz/ rechterlijke machtiging Wzd, overige Wvggz/Wzd-zaken (bv. klachten).
   
  Familiezaken: voorlopige en provisionele voorzieningen ex art. 822 en 223 Rv (in het geval dat  de veiligheid van kinderen in het geding is), art. 1:253a BW (in het geval dat de veiligheid van kinderen in het geding is), voorlopige voorzieningen inzake Wet tijdelijk huisverbod.
   
  Kort geding in familie- en jeugdzaken.
   
  Hoger beroep:
  Gesloten uithuisplaatsingen, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, spoed kort gedingen, schorsingsverzoeken, kinderontvoeringszaken en voorlopige voorzieningen.
 • De volgende zaken worden als zeer urgent aangemerkt:

  Zaken over de voorlopige hechtenis, de (voorlopige) tenuitvoerlegging, de herroeping van een voorwaardelijke invrijheidsstelling, de verlenging PIJ-maatregel en de gedragsbeïnvloedende maatregelen, doorzoekingen, (super)snelrechtzittingen en beslissingen door de rechter(-commissaris) die geen uitstel dulden.

  De behandeling van deze ‘zeer urgente’ zaken geschiedt zoveel mogelijk via videoconferentie. Uitsluitend in die gevallen waarin een gedetineerde verdachte niet via videoconferentie kan worden gehoord en geen afstand van zijn aanwezigheidsrecht ter zitting doet, kan de rechter(-commissaris) bij uitzondering beslissen dat die verdachte naar het gerechtsgebouw wordt gebracht en daar in zijn aanwezigheid een fysieke zitting plaatsvindt.

 Paragraaf 3 - Overige urgente zaken (lijst 2)

>Alles uitklappen
 • Door de Landelijke Overleggen Vakinhoud zijn tijdelijke regelingen vastgesteld in aanvulling op de reguliere procesreglementen. In deze tijdelijke regelingen is tevens een overzicht opgenomen van de zaken die, naast de zeer urgente zaken, als  urgent worden aangemerkt.

 • Voor een overzicht van de zaken die als urgent worden aangemerkt wordt verwezen naar de tijdelijke regeling bestuursrecht (pdf, 242,3 KB).
 • Voor een overzicht van de zaken die als urgent worden aangemerkt, wordt verwezen naar de Tijdelijke afwijkende regeling Belastingrechtspraak gerechtshoven Coronacrisis (pdf, 211,2 KB)
   
  Daarnaast geldt het volgende:
  De gerechtshoven blijven in belastingzaken in het openbaar uitspraak doen.  Ofwel met een aangepast dictum dat zaken in het openbaar worden uitgesproken door publicatie op rechtspraak.nl ofwel door het daadwerkelijk uitspreken in het openbaar in het gerecht. Via de webpagina van het hof op rechtspraak.nl wordt in dat geval aan partijen kenbaar gemaakt waar en wanneer zij zich tot het gerecht kunnen wenden voor het in het openbaar uitspreken van de uitspraak.
   
  Partijen die over een DigiD beschikken kunnen in belastingzaken ook nog steeds een hoger beroepsprocedure starten of stukken in een zaak indienen op rechtspraak.nl. Nazending van stukken per post is dan niet meer nodig.
 • 3.4.1   Handels- en kantonzaken

  Eerste aanleg:
  Voor een overzicht van de zaken die als urgent worden aangemerkt wordt verwezen naar de tijdelijke regeling handel en kanton (pdf, 110,6 KB) inclusief de werkwijze voor kantonrolzittingen.

  Hoger beroep:
  Voor een overzicht van de zaken die als urgent worden aangemerkt wordt verwezen naar de tijdelijke regeling handelszaken hoger beroep (pdf, 77,5 KB).

  3.4.2   Curatele, bewind en mentorschap

  De volgende zaken worden als urgent aangemerkt:
  Zaken over slecht bewindvoerderschap en aansprakelijkstelling/ontslag en verzoeken (bijv. machtigingen) die al langere tijd liggen en niet schriftelijk afgedaan kunnen worden.

  3.4.3   Insolventierecht

  De volgende zaken worden als urgent aangemerkt:

  Eerste aanleg:
  WSNP-toelatingsverzoeken, verhoren in Wsnp-zaken, dwangakkoord, inhoudelijke eindzitting schone lei, verzoeken om tussentijdse beëindiging, inhoudelijke verificatievergaderingen en verzoeken om omzetting.

  Voor de Tijdelijke regeling insolventies rechtbanken (pdf, 78,8 KB) wordt verwezen naar www.rechtspraak.nl

  Hoger beroep:
  Spoedeisende Wsnp-zaken.

 • Eerste aanleg:

  Voor een overzicht van de zaken die als urgent kunnen worden aangemerkt wordt verwezen naar de tijdelijke regeling f&j rechtbanken (pdf, 130,6 KB).

  Hoger beroep:

  Voor een overzicht van de zaken die als urgent worden aangemerkt wordt verwezen naar de tijdelijke regeling f&j hoven (pdf, 277 KB).

 • De volgende zaken worden als urgent aangemerkt:

  Strafzaken met gedetineerde verdachten zonder benadeelde partijen, IRK-zaken met gedetineerde opgeëiste personen, beslissingen inzake uitleveringsdetentie, beslissingen inzake verlenging tbs en toetsing ISD, verhoren door de RC van gedetineerde getuigen alsmede verbalisanten en deskundigen in zaken waarin verdachte preventief gehecht zit, zaken die schriftelijk kunnen worden afgedaan buiten zitting en uitwisseling van schriftelijke standpunten buiten zitting.

  De behandeling van deze 'andere urgente' zaken geschiedt zoveel mogelijk via videoconferentie. Indien een gedetineerde verdachte niet via videoconferentie kan worden gehoord en geen afstand van zijn aanwezigheidsrecht ter zitting doet, zal de zaak (alsnog) worden aangehouden.

  Meer informatie over de wijze van afdoening treft u aan in de tijdelijke regeling strafrecht (pdf, 281,5 KB).

 Paragraaf 4 - Fase 3: fysieke zittingen

>Alles uitklappen
 • In de tijdelijke regelingen van de Landelijk Overleggen Vakinhoud zijn criteria opgenomen aan de hand waarvan kan worden bepaald of een fysieke zitting in aanwezigheid van procespartijen zal plaatsvinden, waarbij het uitgangspunt blijft om zaken zoveel mogelijk schriftelijk of via een telefonische (beeld)verbinding te behandelen.

 • Voor een overzicht van criteria waarmee rekening kan worden gehouden bij de beoordeling of een zaak op een fysieke zitting zal worden behandeld wordt verwezen naar de tijdelijke regeling bestuursrecht (pdf, 134,1 KB).

 • Voor een overzicht van de uitgangspunten en criteria die gelden bij de behandeling van zaken in fase 3 wordt verwezen naar de artikelen 2 en 3 van de Tijdelijke regeling Belastingrechtspraak gerechtshoven (pdf, 110 KB).

  Daarnaast geldt het volgende:
  De gerechtshoven blijven in belastingzaken in het openbaar uitspraak doen. Ofwel met een aangepast dictum dat zaken in het openbaar worden uitgesproken door publicatie op rechtspraak.nl ofwel door het daadwerkelijk uitspreken in het openbaar in het gerecht. Via de webpagina van het hof op rechtspraak.nl wordt in dat geval aan partijen kenbaar gemaakt waar en wanneer zij zich tot het gerecht kunnen wenden voor het in het openbaar uitspreken van de uitspraak.

  Partijen die over een DigiD beschikken kunnen in belastingzaken ook nog steeds een hoger beroepsprocedure starten of stukken in een zaak indienen op rechtspraak.nl. Nazending van stukken per post is dan niet meer nodig.

 • 4.4.1 Handels- en kantonzaken

  Eerste aanleg:
  Voor een overzicht van de uitgangspunten en criteria die gelden bij de behandeling van zaken in fase 3 wordt verwezen naar de tijdelijke regeling handel en kanton (pdf, 112,6 KB).

  Hoger beroep:
  Voor een overzicht van de uitgangspunten en criteria die gelden bij de behandeling van zaken in fase 3 wordt verwezen naar de tijdelijke regeling handelszaken hoger beroep (pdf, 92,5 KB).

  4.4.2 Curatele, bewind en mentorschap

  CBM-zaken worden herbeoordeeld en onderverdeeld in drie categorieën.

  1. Zaken die alsnog op stukken kunnen worden afgedaan;
  2. Zaken die (nog steeds) op een zitting (telefonisch/digitaal/fysiek) behandeld moeten worden;
  3. Zaken die maatwerk behoeven.

  Categorieën 2 en 3 omvatten soorten zaken die mogelijk op een fysieke zitting behandeld moeten worden. Dat zijn zaken waarin sprake is van disfunctionerende (professionele) bewindvoerders of zaken waarin familieruzies spelen die een negatieve uitwerking hebben op het belang/welzijn van de betrokkene (bijv. omdat er vermogen verdwijnt of dreigt te verdwijnen). Dit kan een lopende bewindszaak zijn, maar ook een instellingsverzoek betreffen. Daarnaast kan gedacht worden aan de zaaksoort minderjarigenbewind.

  4.4.3 Insolventierecht

  Eerste aanleg:
  Voor een overzicht van de uitgangspunten en criteria die gelden bij de behandeling van zaken in fase 3 wordt verwezen naar de tijdelijke regeling insolventies rechtbanken (pdf, 112,5 KB).

 • Eerste aanleg:
  Voor de criteria aan de hand waarvan wordt bepaald of een mondelinge behandeling fysiek in de zittingszaal zal plaatsvinden en de voorschriften die dan gelden wordt verwezen naar de tijdelijke regeling f&j rechtbanken (pdf, 289,3 KB).

  Hoger beroep:
  Voor een overzicht van de uitgangspunten en criteria die gelden bij de behandeling van zaken in fase 3 wordt verwezen naar de tijdelijke regeling f&j hoven. (pdf, 0 B)

 • Voor een overzicht van de uitgangspunten en criteria die gelden bij de behandeling van zaken in fase 3 wordt verwezen naar de tijdelijke regeling strafzaken (pdf, 0 B).

 Paragraaf 5 - Overige zaken

>Alles uitklappen
 • Nieuwe, overige civiele, bestuursrecht- en familiezaken kunnen ook op de gebruikelijke wijze worden aangebracht. In die zaken zal zoveel mogelijk schriftelijk worden (voort)geprocedeerd. Daarnaast geldt ten aanzien van de rechtsgebieden civiel, familie- en jeugdrecht en strafrecht het volgende.

 • Handels- en kantonzaken

  Eerste aanleg:
  Voor reguliere zaken wordt verwezen naar de tijdelijke regeling handel en kanton (pdf, 112,6 KB) inclusief de werkwijze voor kantonrolzittingen.

  Hoger beroep:
  Mondelinge behandelingen kunnen worden uitgesteld. Aan partijen zal de gelegenheid worden geboden om in plaats daarvan de zaak op basis van de gewisselde stukken te laten beslissen.

 • Alle niet urgente zaken worden uitgesteld of aangehouden. Reeds verzonden dagvaardingen en oproepingen worden ingetrokken door het OM of zaken worden op voorhand aangehouden door de rechter.
 • Hoger beroep:

  Voor overige zaken in tweede aanleg wordt verwezen naar de tijdelijke regeling f&j hoven (pdf, 139,6 KB).

 Paragraaf 6 - Wraking en mediation

>Alles uitklappen
 • Voor wrakingsverzoeken, gedaan in hoofdzaken waarin een behandeling heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden, geldt dat deze in beginsel worden behandeld overeenkomstig de wijze waarop de hoofdzaak is behandeld. De beslissing van de wrakingskamer wordt zo spoedig mogelijk aan alle procesdeelnemers gestuurd en openbaar gemaakt op www.rechtspraak.nl.
 • Er worden voorlopig geen nieuwe mediations opgestart. Het is wel mogelijk per mail of telefonisch mediations aan te melden. Lopende mediations gaan zoveel mogelijk - voorlopig uitsluitend online - door, tenzij de mediators in overleg met partijen anders beslissen.  

 Paragraaf 7 - Overige bepalingen

>Alles uitklappen
 • Het is niet mogelijk om de centrale informatiebalies van de gerechten te bezoeken. Mocht de procedure of situatie vereisen dat persoonlijk stukken worden ingediend, of dat een kritieke termijn op het laatste moment veilig wordt gesteld, dan kan daarover telefonisch contact worden opgenomen met de griffie. In uitzonderlijke gevallen, kan dan een afspraak gemaakt worden.

 • Een beëdigingszitting is, in beginsel, geen urgente zaak. Mocht een beëdiging wel urgent zijn, dan dient dat gemotiveerd in het verzoekschrift te worden vermeld. Als bij wijze van uitzondering moet worden beëdigd, gebeurt dat in de kleinst mogelijke setting (rechter, griffier, officier en te beëdigen advocaat) met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

 • Deze regeling kan tussentijds worden geactualiseerd. De actuele versie van de regeling zal onder vervanging van de vorige versie op rechtspraak.nl worden gepubliceerd.