Laden...

Tijdelijke regeling belastingrechtspraak gerechtshoven

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Coronavirus (COVID-19) > Tijdelijke regeling belastingrechtspraak gerechtshoven

Algemeen

Tijdelijke regeling belastingrechtspraak gerechtshoven met aanvullende richtlijnen en aanwijzingen voor het behandelen van belastingrechtelijke zaken in hoger beroep bij de gerechtshoven in verband met de maatregelen als gevolg van het coronavirus. 

De regeling is vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Belastingrecht gerechtshoven (LOVBel) en geldt als tijdelijke regeling voor de behandeling van belastingrechtelijke zaken in hoger beroep als bedoeld in de Tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak.

 

 Inhoud

>Alles uitklappen
  1. Deze tijdelijke regeling geldt aanvullend op de Procesregeling belastingkamers gerechtshoven 2022. 
  2. De bepalingen uit de Procesregeling belastingkamers gerechtshoven 2022 gelden onverkort, tenzij in de tijdelijke regeling daarvan wordt afgeweken. 
  3. Deze tijdelijke regeling is vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Belastingrechtspraak Gerechtshoven (LOVBel) en geldt als tijdelijke regeling voor de behandeling van belastingzaken in hoger beroep als bedoeld in de Tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak.
  1. De gerechtshoven behandelen belastingzaken door middel van het houden van een fysieke zitting.
  2. In afwijking van het vorige lid geldt:
   • Zaken die zich er voor lenen om schriftelijk te worden behandeld, kunnen schriftelijk worden behandeld; 
   • Zaken die zich er voor lenen om online te worden behandeld, kunnen worden behandeld via een digitale zitting. 
  3. Toestemming zal worden gevraagd op een wijze als bedoeld in artikel 8:57, lid 1, van de Awb voor de zaken die schriftelijk worden afgedaan en kan worden gevraagd voor de zaken die via een digitale zitting worden afgedaan.
  1. De bepalingen over het gebruik van de ‘veilig mailen voorziening van de Rechtspraak’ (hierna ook aangeduid als: veilig mailen) als genoemd in de Procesregeling belastingkamers gerechtshoven 2022 zijn van toepassing op belastingprocedures van de gerechtshoven, met inachtneming van de hieronder opgenomen aanvullende bepalingen. 
  2. De rechter of griffier kan een (proces-)stuk of bericht dat tot een of meer geadresseerden is gericht, via veilig mailen verzenden, indien deze geadresseerde(n): 
   1. daar om verzoekt; of
   2. akkoord is gegaan met een verzoek van de rechter of griffier om in te stemmen met veilig mailen; of
   3. zelf met de Rechtspraak heeft gecommuniceerd via veilig mailen.
  3. Bij gebruik van veilig mailen maakt de verzender gebruik van het hiertoe aangewezen e-mailadres van veilig mailen (het ‘veilig mailcontact’), zoals dat per gerecht en per zaaksoort staat vermeld op www.rechtspraak.nl. Daar staat ook vermeld op welke wijze een partij kan verzoeken om toegang tot veilig mailen.
  4. Bij gebruik van veilig mailen gelden in verband met een goede verwerking de volgende voorschriften:
   1. Een e-mailbericht kan maar betrekking hebben op één zaak en wordt aan de mailbox verzonden van die betreffende zaaksoort van het gerecht waar de zaak aanhangig is of wordt gemaakt.
   2. Bij gebruik van veilig mailen wordt bij nieuwe zaken in de onderwerpregel opgenomen ‘nieuwe zaak’. In geen geval worden in de onderwerpregel persoonsgegevens of andere vertrouwelijke informatie opgenomen.
   3. Bij een lopende zaak wordt uitsluitend het zaaksnummer opgenomen in de onderwerpregel.
   4. De e-mail heeft het karakter van de envelop. De inhoud wordt, behoudens punt h, opgenomen in de bijlage(n) bij de mail.
   5. (Proces-)stukken en berichten en alle bijlagen worden als aparte bestanden gehecht aan de mail waarmee zij worden ingediend (geüpload). Deze bestanden zijn in de naam voorzien van een omschrijving en een dagtekening in de vorm van jjmmdd en voldoen aan het Pdf-formaat tenzij de aard van het stuk zich daartegen verzet. In dat geval kan de indiener de rechter of griffier telefonisch verzoeken om indiening van een ander bestandsformaat toe te staan.
   6. Daar waar de wet ondertekening van stukken vereist, worden die voorzien van een (natte) handtekening en gescand als Pdf-bestand ingediend.
   7. Bij gebruik van veilig mailen geldt per bijlage bij een e-mailbericht een maximum omvang van 25 MB. Dit maximum maakt een goede verwerking van bijlagen mogelijk. Indien een bijlage groter is, wordt deze gesplitst over meerdere bijlagen. In het laatste geval wordt in de naam van de bijlage vermeld dat de meerdere bijlagen bij elkaar horen, door op te nemen deel X van X (bijvoorbeeld: deel 1 van 3, deel 2 van 3 en deel 3 van 3).
   8. De indiener van een stuk vermeldt in de e-mail uitdrukkelijk of een stuk informatie bevat die hij of zij met een beroep op gewichtige redenen niet wenst in te brengen dan wel slechts aan de bestuursrechter ter kennis wenst te brengen (artikel 8:29 van de Awb). De indiener moet toestemming hebben van de belastingrechter voordat deze stukken per e-mail mogen worden ingediend.
  5. Bij gebruik van veilig mailen is voor de bepaling van het tijdstip van ontvangst door de rechter of griffier het ontvangstmoment van de e-mail in de veilig mailen voorziening van de Rechtspraak bepalend. Dit moment is gelijk aan het moment zoals de verzender dat ziet vermeld onder ‘verzonden items’ van deze voorziening aan de kant van de verzender. Verzendingen die voor 24.00 uur van de laatste dag van een lopende termijn zijn ontvangen, gelden als binnen de termijn ingediend, tenzij een termijn op een ander tijdstip op die dag eindigt.
  6. Indien de rechter of griffier met bestuursorganen en andere organisaties via een versleutelde verbinding kan mailen, geldt deze vorm van mailen als veilig mailen in de zin van deze regeling.
  • Stukken die via veilig mailen worden ingediend, worden door de indienende partij binnen veertien dagen nagezonden via de fysieke post. Bij de nazending wordt uitdrukkelijk vermeld dat het stukken betreft die al eerder zijn ingediend met veilig mailen.
  1. In afwijking van artikel 18 lid 1 van de Procesregeling belastingkamers gerechtshoven 2022 wordt de uitnodiging voor deelname in persoon dan wel door de gemachtigde aan de (digitale) zitting minstens drie weken tevoren verzonden.
  2. De tijdelijke verkorting van de periode (van zes naar drie weken) geldt voor uitnodigingen die worden verzonden gedurende de periode dat de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid kracht van wet heeft.
  3. Deze regeling heeft betrekking op uitnodigingen voor alle zaken.
  4. In de uitnodiging zal worden gevraagd om pleitnota’s en nog te overleggen producties vooraf (digitaal) in te dienen. 
  5. Voorts kunnen in de uitnodiging beperkingen worden aangegeven zoals een maximum aantal personen dat namens een partij de zitting (fysiek) mag bijwonen en/of een grens aan de pleittijd zodat de zittingscapaciteit optimaal benut kan worden.
  1. De tekst van deze regeling wordt op www.rechtspraak.nl gepubliceerd. Deze regeling kan tussentijds worden geactualiseerd. De actuele versie van de regeling zal onder vervanging van de vorige versie op rechtspraak.nl worden gepubliceerd. 
  2. Deze regeling is een tijdelijk reglement. Zij geldt voor de duur van de geldigheid van de Tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak. 
  3. De regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling belastingrechtspraak gerechtshoven