Laden...

Tijdelijke regeling Bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Coronavirus (COVID-19) > Tijdelijke regeling Bestuursrecht

Algemeen

Tijdelijke regeling bestuursrecht met aanvullende richtlijnen en aanwijzingen voor het behandelen van bestuursrechtelijke zaken bij de rechtbanken in verband met de maatregelen als gevolg van het coronavirus. 

De regeling is vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Bestuursrecht (LOVB) en geldt als tijdelijke regeling voor de behandeling van bestuursrechtelijke zaken als bedoeld in de Tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak.

 

 Inhoud

>Alles uitklappen
 • Aanvullend op artikel 1.1 van het procesreglement 

  1. Deze tijdelijke regeling geldt aanvullend op het Procesreglement Bestuursrecht Rechtbanken 2021 (het procesreglement) voor het procederen in bestuursrechtelijke zaken bij de rechtbanken en op de Tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak. 
  2. De bepalingen van het procesreglement, waaronder in het bijzonder artikel 1.4, gelden onverkort, tenzij in deze regeling daarvan wordt afgeweken. 
  3. De begripsbepalingen van het procesreglement zijn ook van toepassing op deze regeling. In aanvulling daarop wordt in deze regeling verstaan onder
   • de Tijdelijke algemene regeling: de Tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak
   • zitting online: een zitting als bedoeld in artikel 1.2.1 van de Tijdelijke algemene regeling en artikel 2.14a van het procesreglement.
   • veilig mailen: het gebruik maken van de veilig mailen voorziening van de Rechtspraak als bedoeld in artikel 2 van bijlage 1 van het procesreglement en artikel 1.3 van de Tijdelijke algemene regeling.
 • Aanvullend op artikel 1 en 2 van bijlage 1 bij het procesreglement en op artikel 1.3 van de Tijdelijke algemene regeling, toepassing van artikel 8:40a, 8:29 en 8:32 van de Awb. 

  In aanvulling op artikel 1 en 2 van bijlage 1 bij het procesreglement neemt de bestuursrechter naast de met veilig mailen ingediende beroepschriften een elektronisch ingediend beroepschrift uitsluitend in behandeling, indien het is ingediend via één van de webapplicaties van de rechtspraak (http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). Hetzelfde geldt voor door de indiener van het beroepschrift nader ingediende elektronische stukken. Partijen maken in één zaak gebruik van hetzij veilig mailen (voorkeur) hetzij de webapplicatie, niet van allebei.

 • Aanvullend op artikel 1.7 van het procesreglement

  In afwijking van artikel 1.7, derde lid, van het procesreglement kan de bestuursrechter een volgend verzoek om verlenging van een gestelde termijn als dat betrekking heeft op dezelfde aangelegenheid inwilligen.

 • Aanvullend op artikel 2.13 en 2.14a van het procesreglement

  De bestuursrechter bepaalt met inachtneming van artikel 2, eerste lid, van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid of de zitting als fysieke zitting in een zittingszaal plaatsvindt, online of telefonisch. Bij de beoordeling of een zaak op een fysieke zitting wordt behandeld kan rekening worden gehouden met de navolgende criteria:

  • zaken waarin getuigen op zitting moeten worden gehoord;
  • zaken waarin een verschijningsplicht geldt (artikel 8:27 Awb); 
  • zaken waarin partijen de technische middelen niet hebben om online met de rechtbank te communiceren of vanwege persoonlijke beperkingen niet in staat zijn om op die wijze met de rechtbank te communiceren;
  • zaken waarin aanwezigheid van een tolk door de bestuursrechter of een van de partijen nodig wordt geacht;
  • mediagevoelige zaken;
  • zaken met meer dan drie partijen;
  • zaken waarin een partij/partijen expliciet en gemotiveerd om een fysieke zitting vragen en de rechter hierin meegaat;
  • zaken die behandeld worden op een (meervoudige) zitting ten behoeve van opleidingsdoelstellingen.
 • Aanvullend op artikel 2.22 van het procesreglement, toepassing van artikel 8:66 e.v. van de Awb

  1. De openbaarmakingszittingen kunnen worden opgeschort. Zodra de opschorting wordt beëindigd, worden de niet uitgesproken uitspraken voor zover nodig alsnog in openbaar uitgesproken.
  2. De uitspraak wordt, zo nodig voorafgaand aan het in het openbaar uitspreken, in ieder geval bekendgemaakt door middel van (digitale of fysieke) verzending van de uitspraak aan partijen.
  1. De tekst van deze regeling wordt op www.rechtspraak.nl gepubliceerd. Deze regeling kan tussentijds worden geactualiseerd. De actuele versie van de regeling zal onder vervanging van de vorige versie op rechtspraak.nl worden gepubliceerd.
  2. Deze regeling is een tijdelijk reglement. Zij geldt voor de duur van de geldigheid van de Tijdelijke algemene regeling.
  3. Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling bestuursrecht 2021