Laden...

Tijdelijke regeling Familie- en Jeugdzaken gerechtshoven

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Coronavirus (COVID-19) > Tijdelijke regeling Familie- en Jeugdzaken gerechtshoven

Algemeen

Tijdelijke regeling met aanvullende richtlijnen en aanwijzingen voor het behandelen van familie- en jeugdzaken bij de gerechtshoven in verband met de maatregelen als gevolg van het coronavirus. 

Deze regeling is vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en jeugdrecht hoven en geldt als tijdelijke regeling voor de behandeling van familie- en jeugdzaken bij de gerechtshoven als bedoeld in de Tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak

 

 Inhoud

>Alles uitklappen
 • Tijdelijke regeling ter uitvoering van artikel 1.1.16 resp. artikel 1.1.24 van het Procesreglement verzoekschriftprocedures familiezaken gerechtshoven (d.d. januari 2019 (versie 9) resp. september 2019 (versie 10)) in verband met het Corona virus (Tijdelijke regeling F&J hoven) 

  Het Procesreglement verzoekschriftprocedures familiezaken gerechtshoven (hierna: het Procesreglement) bevat regels voor de werkwijze en werkprocessen van de verschillende hoven in verzoekschriftprocedures in familie- en jeugdzaken. Artikel 1.1.16 resp. artikel 1.1.24 bevat de mogelijkheid om indien de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven van het Procesreglement af te wijken. 

  De beperkte zittingscapaciteit van de gerechten als gevolg van de maatregelen in verband met het Corona virus maakt het noodzakelijk om van een aantal regels van het Procesreglement af te wijken. De onderhavige regeling voorziet hierin. De overige regels van het Procesreglement blijven onverkort van kracht. 

  De onderhavige versie van de Tijdelijke regeling is aangepast aan de feitelijke situatie, waarbij de mondelinge behandeling van zaken deels fysiek, deels online en deels telefonisch plaats vindt. Dit brengt met zich dat de regeling aanzienlijk kan worden vereenvoudigd, doordat een categorisering van zaken niet langer noodzakelijk is. Deze bepalingen zijn in deze versie dan ook geschrapt. Wel blijft het gelet op de geldende Coronamaatregelen noodzakelijk om – aanvullende – criteria in de regeling op te nemen aan de hand waarvan kan worden bepaald of een mondelinge behandeling fysiek, online of telefonisch zal plaatsvinden. Deze criteria zijn opgenomen in artikel 1. Nu in alle zaken waarin dit aangewezen is, een mondelinge behandeling kan plaatsvinden (fysiek, online of telefonisch) zijn in deze versie van de Tijdelijke regeling ook de bepalingen met betrekking tot (afwijkende) termijnen geschrapt. Hiervoor gelden de gewone regels van het Procesreglement weer. 

  Ten behoeve van de leesbaarheid wordt de Tijdelijke regeling van 26 juni 2020 ingetrokken.

 • 1.1. In zaken waarin een mondelinge behandeling wordt gepland worden verzoekers/ belanghebbenden/ informanten fysiek in de zittingszaal, online of eventueel telefonisch gehoord.

  1.2. Het is ter beoordeling van het hof op welke wijze de mondelinge behandeling plaatsvindt. Daarbij is een combinatie van fysiek, online of telefonisch horen mogelijk.

  1.3. Bij deze beoordeling zal het hof in ieder geval de navolgende omstandigheden meewegen:

  1. de aard en de inhoud van de zaak 
  2. het belang van het kind 
  3. de wenselijkheid van een fysieke ontmoeting van het kind met de behandelend raadshe(e)r(en) 
  4. het aantal procespartijen en/of belanghebbenden en/of informanten 
  5. de aanwezigheid van een tolk. 
  6. de beschikbaarheid van toereikende digitale middelen. 


  1.4.1. In de zaken waarin de mondelinge behandeling online of telefonisch plaatsvindt, dient: 

  1. de verzoeker in hoger beroep zo veel mogelijk de telefoonnummers en/of andere digitale contactgegevens van partijen/belanghebbenden/informanten schriftelijk aan het hof kenbaar te maken, met inachtneming van de privacyregels; 
  2. er gedurende de gehele mondelinge behandeling een online of telefonische verbinding te zijn tussen alle partijen/belanghebbenden/informanten en het hof; 
  3. de beslotenheid van de behandeling van de zaak steeds in acht te worden genomen.


  1.4.2. Het hof initieert in die zaken de online of telefonische verbinding. 

  1.5. Het hof bepaalt met inachtneming van de regels die hierover zijn opgenomen in het Procesreglement het tijdstip waarop de zaak mondeling wordt behandeld.

 • 2.1. Het kindgesprek kan plaatsvinden in de vorm van een fysieke ontmoeting van de minderjarige met de behandelend raadshe(e)r(en), online of telefonisch. 

  2.2. Het is ter beoordeling van het hof op welke wijze het horen van de minderjarige plaatsvindt. 

  2.3. Indien het kindgesprek via een telefonische- of online verbinding plaatsvindt, moet de vertrouwelijkheid en de beslotenheid van dit gesprek steeds in acht worden genomen. 

  2.4. Indien het een verzoek tot machtiging gesloten jeugdhulp betreft wordt de minderjarige in aanwezigheid van zijn advocaat en de overige betrokkenen gehoord. 

  2.5. De minderjarige kan zijn mening ook schriftelijk aan de rechter kenbaar maken.

 • In spoedzaken, die in de periode dat deze regeling geldt bij het hof worden ingediend en waarin direct een beslissing wordt gevergd, kan het hof een beslissing nemen zonder betrokkenen te horen. Binnen 2 weken na de genomen spoedbeslissing wordt een mondelinge behandeling gepland, met inachtneming van de werkwijze genoemd onder 1 en 2.

 • Indien de omstandigheden van het (individuele) geval daartoe aanleiding geven, kan het hof met toepassing van artikel 1.1.16 resp. artikel 1.1.24 Procesreglement van deze regeling afwijken.

 • De Tijdelijke regeling Corona F&J hoven van 26 juni 2020 wordt ingetrokken.

 • 6.1. De tekst van deze regeling wordt op www.rechtspraak.nl gepubliceerd. Deze regeling kan tussentijds worden geactualiseerd. De actuele versie van de regeling zal onder vervanging van de vorige versie op rechtspraak.nl worden gepubliceerd.

  6.2. Deze regeling is een tijdelijk reglement. Zij geldt voor de duur van de geldigheid van de Tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling rechtspraak. 

  6.3. Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling F&J hoven.