Laden...

Tijdelijke regeling Familie- en Jeugdzaken rechtbanken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Coronavirus (COVID-19) > Tijdelijke regeling Familie- en Jeugdzaken rechtbanken

Algemeen

Tijdelijke regeling met aanvullende richtlijnen en aanwijzingen voor het behandelen van familie- en jeugdzaken bij de rechtbanken in verband met de maatregelen als gevolg van het coronavirus. 

De regeling is vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en jeugdrecht rechtbanken en geldt als tijdelijke regeling voor de behandeling van familie- en jeugdzaken bij de rechtbanken als bedoeld in de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak. 

 

 Inhoud

>Alles uitklappen
 • 1.1. Deze Tijdelijke regeling heeft betrekking op familie- en jeugdzaken. Voor jeugdstrafzaken wordt verwezen naar de Tijdelijke regeling strafrecht.

  1.2. Deze Tijdelijke regeling geldt in aanvulling op de huidige Procesreglementen Familie- en jeugdrecht rechtbanken. Bij strijd of onverenigbaarheid van de huidige Procesreglementen Familie- en jeugdrecht rechtbanken met de inhoud en/of strekking van deze Tijdelijke regeling gaat deze regeling voor.

  1.3. Deze Tijdelijke regeling vormt een specificatie op de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak. Bij strijd of onverenigbaarheid van de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak met de inhoud en/of strekking van deze Tijdelijke regeling gaat laatstgenoemde regeling voor. 

  1.4. Zaken kunnen op de volgende wijze worden behandeld: schriftelijk of mondeling (fysiek, online of telefonisch).

  1.5. De rechtbank bepaalt de wijze van behandeling


 • 2.1. Indien de zaak zich naar het oordeel van de rechtbank voor schriftelijke afdoening leent wordt partijen verzocht om de rechtbank schriftelijk mee te delen of afgezien wordt van het recht op een mondelinge behandeling.

  2.2. Ter completering van het dossier worden partijen zo nodig in de gelegenheid gesteld om nog stukken over te leggen. De wederpartij krijgt gelegenheid om op de ingediende stukken te reageren.

  2.3. Als de zaak, die betrekking heeft op een minderjarige die de leeftijd heeft om gehoord te worden, schriftelijk wordt afgedaan, wordt de minderjarige in de gelegenheid gesteld om zijn mening kenbaar te maken.

  2.4. Voor verlenging OTS en verlenging UHP open geldt het volgende:

  • Indien een fysieke, online of telefonische mondelinge behandeling onmogelijk blijkt, worden zaken in beginsel voor 3 maanden verlengd, zonder (proces)partijen (inclusief de minderjarige) te horen. In dat geval volgt een overbruggingsbeschikking.
  • De meldbriefprocedure zoals bedoeld in artikel 6.1 van het Procesreglement Civiel jeugdrecht blijft gehandhaafd, met dien verstande dat indien uit de reactie op de meldbrief blijkt dat er wordt verzocht om een zitting, in beginsel een verlengingsbeschikking voor 3 maanden wordt afgegeven.

 • 3.1. Alle zaken waarvoor een mondelinge behandeling wordt gepland, vinden fysiek in de zittingszaal, online of telefonisch plaats.

  3.2. Contact met minderjarigen vindt fysiek in de rechtbank, online of telefonisch plaats.

  3.3. De rechtbank bepaalt op welke wijze de mondelinge behandeling plaatsvindt. Daarbij is een combinatie van fysieke aanwezigheid in de zittingszaal, online en telefonisch mogelijk.

  3.4. Of een mondelinge behandeling fysiek in de zittingszaal, online of telefonisch moet plaatsvinden wordt bepaald aan de hand van (een van) de volgende criteria:

  1. het is feitelijk onmogelijk om de mondelinge behandeling via telefonische (beeld)verbinding te laten plaatsvinden
  2. er is sprake van een maatschappelijk belang
  3. er is sprake van een persoonlijk belang
  4. de complexiteit van de zaak vergt fysieke aanwezigheid in de zittingszaal
  5. er is sprake van een groot aantal procespartijen en/of de aanwezigheid van een tolk is vereist.


  3.5. De rechtbank bepaalt het tijdstip waarop de zaak wordt behandeld, zo mogelijk na overleg met alle partijen/belanghebbenden/betrokkenen. In geval van klemmende redenen, kan schriftelijk een verzoek tot uitstel worden gedaan. Degene die uitstel vraagt, dient de verhinderdata van beide partijen op te geven voor ten minste 3 maanden.

  3.6. Aan de verzoekende partij wordt verzocht om zoveel mogelijk de telefoonnummers en/of andere digitale contactgegevens van partijen/belanghebbenden/betrokkenen schriftelijk kenbaar te maken aan de rechtbank (met inachtneming van de privacyregels, dus niet in processtukken maar in een begeleidend schrijven).

  3.7. Voor zaken waarin stukken tot aan de mondelinge behandeling kunnen worden ingediend, wordt partijen dringend verzocht om stukken uiterlijk 3 werkdagen vóór de mondelinge behandeling in te dienen. Als dat niet lukt, dan kan de rechtbank bepalen dat de mondelinge behandeling geen doorgang kan vinden.

  3.8. Voor een efficiënte mondelinge behandeling van de hierna te noemen zaken kan de rechtbank bepalen dat verweerder uiterlijk een dag voorafgaand aan de mondelinge behandeling een kort schriftelijk standpunt indient:

  • Voorlopige en provisionele voorzieningen ex art. 822 en 223 Rv (in het geval dat de veiligheid van kinderen in het geding is),
  • Art. 1:253a BW-zaken (in het geval dat de veiligheid van kinderen in het geding is)
  • Voorlopige voorzieningen inzake Wet tijdelijk huisverbod
  • Kort gedingen in familie- en jeugdzaken
  • Gezag en omgangs-zaken
 • 4.1. Deze regeling vervangt de Tijdelijke regeling F&J rechtbanken i.v.m. Corona versie 1 oktober 2021.

  4.2. De tekst van deze regeling wordt op www.rechtspraak.nl gepubliceerd. Deze regeling kan tussentijds worden geactualiseerd. De actuele versie van de regeling zal onder vervanging van de vorige versie op rechtspraak.nl worden gepubliceerd.

  4.3. Deze regeling is een tijdelijk reglement. Zij geldt voor de duur van de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak.

  4.4. Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling F&J rechtbanken