Laden...

Tijdelijke regeling Insolventies rechtbanken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Tijdelijke (algemene) regelingen > Tijdelijke regeling Insolventies rechtbanken

Algemeen

Tijdelijke regeling insolventiezaken rechtbanken met aanvullende richtlijnen en aanwijzingen voor het behandelen van insolventiezaken bij de rechtbanken in verband met de maatregelen als gevolg van het coronavirus. De regeling is vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Toezicht (LOVT) en geldt als tijdelijke regeling voor de behandeling van insolventiezaken als bedoeld in de Tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak. 

 

 Inhoud

>Alles uitklappen
 • Tijdelijk afwijkende regeling voor Insolventies rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronacrisis (toepassing uitzonderingsbepaling artikel 4.3 Landelijk procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken) (“TARIC”) 

  In afwijking van het Landelijk procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken geldt vanaf heden tot nader order de volgende regeling: 

  Het team insolventie werkt voor de samenleving. Mensen komen bij het team insolventie vanwege hun problematische schulden, voor hun dreigende huisuitzetting. Dit zijn zaken waar de rechter snel op moet beslissen. De schuldenaren zijn kwetsbaar, hebben vaak geen computer, beperkte digitale vaardigheden, zijn veelal minder verbaal vaardig en laaggeletterd. De rechtzoekenden in dit rechtsgebied zijn vergelijkbaar met de rechtzoekenden in de WVGGZ-zaken en het jeugdrecht. De aanwezigheid in persoon van betrokkenen is noodzakelijk teneinde tot een weloverwogen beslissing te kunnen komen waarbij betrokkene zich gehoord voelt.

  Dat is de reden dat deze zaken opgenomen zijn onder Prioriteit 1, en als eerste in aanmerking komen voor een fysieke zitting. 

  Onder Prioriteiten 2 tot en met 5 zijn vervolgens de zaken opgenomen waarbij een fysieke zitting iets minder belangrijk is (in volgorde van belangrijkheid). 

  Indien en voor zover zaken niet fysiek kunnen worden behandeld, zal gelden hetgeen hierover is vermeld in de “Werkwijze van zaken die niet op een fysieke zitting worden behandeld”. Het is daarbij mogelijk dat zaken voor een langere periode zullen worden aangehouden. 

  Uitgangspunt voor de Rechtspraak is dat de gerechten zoveel mogelijk zaken zullen behandelen, waarbij de zittingen fysiek of online zullen plaatsvinden, tenzij de zaak schriftelijk kan worden afgedaan. De rechtbank zal tijdig aangeven op welke wijze een zaak zal worden behandeld. 

  De zaken die onder de urgente zaken vallen (die dus in beginsel altijd door moeten gaan), zijn gemarkeerd met een “ * “. Dat wil evenwel niet zeggen dat deze zaken als eerste fysiek op de rechtbank zullen worden behandeld (nu zij immers niet onder Prioriteit 1 vallen). 

  Op iedere zitting zijn, naast de hierna genoemde partijen, ook steeds aanwezig:

  • Rechtbank / rechter-commissaris 
  • Secretaris 
  • Wanneer andere personen aanwezig zullen zijn dan diegenen hieronder genoemd, dient zulks tevoren schriftelijk aan de rechtbank te worden voorgelegd.
  • Verhoor in de Wsnp
   Aanwezig:
   Saniet of derde die gehoord wordt
   Bewindvoerder
   Beschermingsbewindvoerder of hulpverlener

  • Verhoor in faillissement
   Aanwezig:
   Gefailleerde of derde die gehoord wordt
   Curator
   Gefailleerde en zijn advocaat 

  • Inhoudelijke eindzitting
   Aanwezig:
   Saniet
   Bewindvoerder
   Beschermingsbewindvoerder of hulpverlener
   Advocaat

  • Tussentijdse beëindigingszitting
   Aanwezig:
   Saniet
   Bewindvoerder of andere verzoeker
   Beschermingsbewindvoerder of hulpverlening
   Advocaat

  • Verhoor na gijzeling/verlenging gijzeling (De gegijzelde dient binnen 72 uur na aanhouding gehoord te worden)
   Aanwezig:
   Gegijzelde
   Curator
   Advocaat

  • Dwangakkoord
   Aanwezig:
   Verzoeker
   Schuldhulpverlening
   Beschermingsbewindvoerder of hulpverlener
   Schuldeisers

  • Toelating Wsnp
   Aanwezig:
   Verzoeker
   Schuldhulpverlening
   Beschermingsbewindvoerder of hulpverlener
  • Omzetting faillissement naar Wsnp
   Aanwezig:
   Verzoeker
   Curator
   Beschermingsbewind-voerder of hulpverlener
   Schuldeisers

  • Beroep tegen RC-beschikking
   Aanwezig:
   Verzoeker
   Curator / bewindvoerder
   Advocaat verzoeker
  • Rekestenzitting faillissementen
   Aanwezig:
   Verzoeker
   Advocaat
   Verweerder met advocaat
   Adviseurs van partijen 

  • WHOA zaken
   Aanwezig:
   Verzoeker
   Belanghebbenden
   Herstructureringsdeskundige
   Observator
   Advocaat verzoeker
   Advocaat belanghebbenden
   Gemachtigden
  • Eigen aangiften faillissementen (Wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgedaan)
   Aanwezig:
   Verzoeker
   Advocaat
   Adviseurs

  • Surseance van betaling (Wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgedaan)
   Aanwezig:
   Verzoeker
   Advocaat

  • Inhoudelijke verificatievergadering
  • Aanwezig:
   Gefailleerde / saniet
   Curator / bewindvoerder
   Advocaat Hulpverlener
   Schuldeisers met advocaten 

  • Moratoria en vovo's (Wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgedaan)
   Aanwezig:
   Verzoeker
   Schuldhulpverlening - Beschermingsbewind- voerder of Hulpverlener
   Advocaat

  • Verzet tegen faillietverklaring (Wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgedaan)
   Aanwezig:
   Gefailleerde
   Curator
   Advocaat gefailleerde
   Verzoeker, met advocaat

  • Salarisverzoeken (Wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgedaan)
   Aanwezig:
   Curator
   Adviseurs 
  • De wekelijkse faillissementszitting zal doorgang vinden

  • Eigen aangiften
   • Waar mogelijk worden de verzoeken schriftelijk, telefonisch of online afgedaan. Verzoeker wordt hierover gebeld door de rechtbank.
   • Rekesten
   • Er komt geen fysieke zitting. Verzoeker en verweerder ontvangen hierover een brief. In geval van aanhouding van rekesten zal de rechtbank de rekesten voor tenminste vier weken aanhouden, tenzij er sprake is van spoed. 
   • Bij behandeling van de verzoeken tot faillietverklaring weegt de rechtbank mee dat rechtsbescherming en bescherming tegen misbruik van de situatie van groot belang is. Rechterlijke toetsing is daarbij essentieel, omdat iedere situatie apart moet worden beoordeeld. Daarbij zal de rechter naar alle relevante omstandigheden kijken, waaronder ook de huidige pandemie en de daarmee samenhangende (economische) situatie.
   • In afwijking van het bepaalde in artikel 1.1.2.5 onder b, c, d en e, steeds eerste liggende streepje, zal in beginsel een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel worden geaccepteerd.

   Eigen aangiften en rekesten
   • Verzoeken kunnen schriftelijk (per post) worden ingediend.
   • Een vooraankondiging van een verzonden verzoek kan per email aan de griffie van het insolventieteam worden verzonden.

  • De behandeling van surseances van betaling, verzet tegen het uitspreken van een faillissement en spoedverzoeken zullen in beginsel schriftelijk of via een telefonische (beeld)verbinding geschieden.
  • De gijzelingen en mogelijke verlengingen daarvan zullen via een telefonische (beeld) verbinding worden behandeld.
  • De behandeling van moratoria en voorlopige voorzieningen zal doorgang vinden.
   • Deze verzoeken zullen zoveel mogelijk terstond schriftelijk worden afgedaan. Indien dat niet mogelijk is, wordt in beginsel een tussenvonnis gewezen waarbij een verbod op tenuitvoerlegging wordt opgelegd totdat op een later moment eindvonnis wordt gewezen.
   • Partijen kan worden gevraagd om een nadere schriftelijke toelichting, en er kan besloten worden een zitting per telefonische (beeld)verbinding te laten plaatsvinden alvorens een eindvonnis wordt gewezen.
  • De rechtbanken zullen salarisverzoeken van curatoren en bewindvoerders schriftelijk in behandeling nemen.
  • Zitting toelating Wsnp
   De behandeling van het verzoek vindt plaats per telefonische (beeld)verbinding, waarbij waar mogelijk ook de (schuld)hulpverlener (per telefonische (beeld)verbinding) bij het gesprek (op afstand) betrokken is. Het is ook mogelijk dat verzoeker wordt toegelaten op de stukken als er (eventueel na het opvragen van een nadere toelichting) geen nadere vragen of opmerkingen zijn zijdens de rechtbank. Wanneer de rechtbank het nodig vindt dat er toch een zitting op de rechtbank plaats vindt, zal de zaak worden aangehouden.
  • Dwangakkoord
   De behandeling van dwangakkoord zal in beginsel doorgang vinden. Deze verzoeken zullen zoveel mogelijk schriftelijk worden afgedaan. Betrokken partijen ontvangen hierover bericht en dienen een formulier in te vullen. Wanneer de rechtbank nog aanvullende vragen heeft, zal een zitting plaatsvinden waarbij partijen worden gehoord per telefonische (beeld)verbinding. Wanneer de rechtbank het nodig vindt dat er toch een fysieke zitting plaats vindt, zal de zaak worden aangehouden.
  • Inhoudelijke eindzitting en behandeling van een verzoek tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling
   De behandeling van de inhoudelijke eindzittingen en verzoeken tussentijdse beëindiging zullen in beginsel doorgang vinden. De rechtbank kan betrokkenen vragen om aanvullende stukken aan te leveren. Betrokken partijen ontvangen hierover bericht. Daarna kan een behandeling plaatsvinden waarbij betrokkenen worden gehoord per telefonische (beeld)verbinding. Wanneer de rechtbank het nodig vindt dat er toch een fysieke zitting plaats vindt, zal de zaak worden aangehouden.
  • Pro forma eindzitting
   De afhandeling van deze verzoeken zal schriftelijk geschieden.
  • Verhoren in de Wsnp
   Deze verhoren zullen in beginsel plaatsvinden. Er zal een zitting plaatsvinden waarbij betrokkenen worden gehoord. Wanneer de rechter-commissaris het nodig vindt dat er toch een fysieke zitting plaats vindt, zal de zaak worden aangehouden.
  • Inhoudelijke verificatievergadering
   Inhoudelijke Verificatievergaderingen zullen waar mogelijk doorgang vinden. Er bestaat een mogelijkheid van een tussentijdse schriftelijke ronde, waarbij de rechter-commissaris een eventuele schikking kan beproeven. Mocht dat niet lukken, dan zal de zaak worden aangehouden tot het moment dat een zitting op de rechtbank plaats kan vinden. Voor ná 1 januari 2019 uitgesproken faillissementen geldt dat de rechter-commissaris bepaalt, ex artikel 108 Fw jo. artikel 80a Fw, althans (voor de daarvóór uitgesproken faillissementen) onder verwijzing naar de bijzondere omstandigheden die de coronacrisis met zich brengt of de verificatievergadering fysiek, dan wel schriftelijk of met gebruikmaking van een elektronisch communicatiemiddel plaatsvindt. De curator zal hiertoe een voorstel doen.
  • Pro forma verificatievergadering
   Pro forma verificatievergaderingen zullen op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.
  • Omzetting van faillissement naar Wsnp
   De omzettingszittingen zullen in beginsel doorgang vinden. De rechtbank kan betrokkenen vragen om aanvullende stukken aan te leveren. De verzoeken zullen zoveel mogelijk schriftelijk worden afgedaan. Betrokkenen ontvangen hierover bericht. Er kan een behandeling plaatsvinden waarbij betrokkenen worden gehoord per telefonische (beeld)verbinding. Wanneer de rechter-commissaris het nodig vindt dat er toch een fysieke zitting plaats vindt, zal de zaak worden aangehouden.
  • Communicatie met de rechtbank geschiedt op de gebruikelijke wijze. De griffie is bereikbaar dagelijks tussen 10.00 en 16.00 uur.
  1. De tekst van deze regeling wordt op www.rechtspraak.nl gepubliceerd. Deze regeling kan tussentijds worden geactualiseerd. De actuele versie van de regeling zal onder vervanging van de vorige versie op rechtspraak.nl worden gepubliceerd
  2. Deze regeling is een tijdelijk reglement. Zij geldt voor de duur van de geldigheid van de Tijdelijke algemene regeling.
  3. Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling insolventiezaken rechtbanken. 


  De uitgesproken, beëindigde en vernietigde faillissementen, de uitgesproken surseances van betaling en uitgesproken en beëindigde schuldsaneringen en alle andere door de faillissementswet voorgeschreven publicaties, worden dagelijks gepubliceerd op het CIR.