Laden...

Tijdelijke regeling kanton en handel

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Coronavirus (COVID-19) > Tijdelijke regeling kanton en handel

Algemeen

Tijdelijke regeling Kanton en Handel in verband met de maatregelen als gevolg van het coronavirus. 

De regeling is vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Kanton (LOVCK) en geldt als tijdelijke regeling voor de behandeling van Kanton en Handelszaken als bedoeld in de Tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak. 

 Zittingen Kanton en Handel

>Alles uitklappen
 • Bij alle gerechten kunnen kantonrolzittingen plaatsvinden met fysieke aanwezigheid van procespartijen. De gedaagde partij ontvangt een brief bij de dagvaarding met informatie over hoe hij (schriftelijk) verweer kan voeren en contact met de rechtbank kan opnemen over de mondelinge behandeling.

 • Indien een mondelinge behandeling in een kanton- of handelszaak wordt gehouden bepaalt de rechtbank of de mondelinge behandeling plaatsvindt met fysieke aanwezigheid van alle procespartijen en overige procesdeelnemers, hybride, of online dan wel via een telefonische (beeld)verbinding. 

  Indien de coronasituatie daartoe aanleiding geeft zal aan de hand van onder meer de volgende criteria worden bepaald of een zaak bij voorrang voor behandeling in een fysieke zitting in aanmerking komt:

  • emotioneel belastend;
  • kwetsbare partijen/belanghebbenden;
  • slechte digitale beschikbaarheid van partijen; 
  • veel partijen en/of betrokken instanties;
  • enquêtes;
  • zitting gericht op onderzoeken schikkingsmogelijkheid;
  • hoge complexiteit van een zaak;
  • te verwachten lange duur van een zitting.

  Indien de coronasituatie daartoe aanleiding geeft kunnen de volgende zaaksoorten op grond van de hierboven genoemde criteria voorrang krijgen voor een behandeling in een fysieke zitting (zonder andere zaken van fysieke behandeling uit te sluiten als dat op grond van genoemde criteria nodig is):

  • Kort gedingen 
  • Rekesten ontslag statutair bestuurder 
  • Deelgeschillen 
  • Voorlopige voorzieningen ex art. 223 Rv. 
  • Overige voorlopige voorzieningen
  • Huurzaken (o.a. ontbinding/ontruiming vanwege criminaliteit en ernstige overlast) 
  • Bezwaar/beroepschriften in het kader van faillissementsbeslissingen 
  • Handelsrekesten bij de voorzieningenrechter (dus inroepen huurbeding, verlofverkopen aandelen etc.)
  • Beëdigingen (o.m. advocaten/deurwaarders/vertalers) 
  • Erfrechtrekesten
  • Wwz-zaken waar het gaat om ontbinding, schorsing, vernietiging opzegging, loondoorbetaling en/of concurrentiebeding 
  • getuigenverhoren.

  Bovengenoemde lijst is niet limitatief.

 • Gelet op bovenstaande werkwijzen is er een tijdelijk aanvullende regeling op een procesreglement gemaakt: Tijdelijke regeling kort geding handel/familie.

 • Bij de beoordeling van conservatoire beslagrekesten (al dan niet vergezeld van een verzoek om gerechtelijke bewaring) zal de coronacrisis en de daarmee samenhangende (economische) situatie in voorkomend geval in de beoordeling betrokken worden. Het is mogelijk dat in dat kader om nadere motivering wordt gevraagd, naast eventuele andere vragen die naar aanleiding van het rekest rijzen. De indiener van het beslagrekest ontvangt daarvan, via de gebruikelijke kanalen, per zaak bericht van het betreffende gerecht.

 • Ontruimingen woonruimtezaken

  1. Na 1 juni 2020 wordt in woonruimtezaken weer beslist op vorderingen tot ontruiming. Bij het beslissen over ontruimingen worden, als onderdeel van individuele omstandigheden van het geval, de gevolgen van de coronacrisis voor partijen als omstandigheid in de beoordeling betrokken.
  2. In de ontruimingsvonnissen in woonruimtezaken wordt in beginsel een ontruimingstermijn van minimaal twee weken opgenomen
 • De tekst van deze regeling is op www.rechtspraak.nl gepubliceerd. Deze regeling kan tussentijds worden geactualiseerd. 

  De actuele versie van de regeling zal onder vervanging van de vorige versie op rechtspraak.nl worden gepubliceerd. Deze regeling is een tijdelijk reglement. Zij geldt voor de duur van de geldigheid van de Tijdelijke algemene regeling. 

  Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling Kanton en Handel