Laden...

Tijdelijke regeling strafrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Coronavirus (COVID-19) > Tijdelijke regeling strafrecht

Algemeen

Tijdelijke regeling strafrecht met aanvullende richtlijnen en aanwijzingen voor het behandelen van strafrechtelijke zaken bij de rechtbanken en hoven in verband met de maatregelen als gevolg van het coronavirus.

De regeling is vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) en geldt als tijdelijke regeling voor de behandeling van strafrechtelijke zaken als bedoeld in de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak.

 

 

 Inhoud

>Alles uitklappen
 • In verband met de uitbraak van het Coronavirus heeft de Rechtspraak besloten de wijze waarop rechtszaken worden behandeld per 17 maart 2020 aan te passen. Voor de wijze waarop rechtszaken in het algemeen gedurende deze periode worden behandeld heeft de Presidentenvergadering van de Rechtspraak een (tijdelijke) algemene regeling vastgesteld.
  De wijze waarop strafrechtzaken gedurende deze periode worden behandeld, wordt, met inachtneming van de uitgangspunten in de algemene regeling, weergegeven in deze tijdelijke regeling. Deze tijdelijk regeling volgt de tijdelijke regeling van 3 april, 11 mei, 26 juni, 19 augustus 2020, 1 september 2020, 25 september 2021 en 30 november 2021 op.

 • Nadat gedurende een periode vanaf 17 maart 2020 alleen zeer urgente en daarna ook andere urgente zaken zijn behandeld, worden er vanaf 11 mei 2020 weer zoveel mogelijk zittingen gehouden in fysieke aanwezigheid van de procespartijen. Daarbij gelden coronamaatregelen.

  Voorts geldt het volgende:

  • Diverse zaken kunnen buiten zitting om, bijvoorbeeld door middel van schriftelijke standpuntenuitwisseling, worden behandeld. Het gaat bijvoorbeeld om rekesten, regiezaken, schadevergoedingen, artikel 12-zaken.

  • Diverse urgente zaken kunnen met gebruikmaking van een telefonische (beeld)verbinding worden behandeld. Het gaat dan onder meer om voorgeleidingen, raadkamer-, en pro-formazittingen, supersnelrecht gedetineerden, verzoeken tot verlenging van de tbs, PIJ en GBM, de omzetting van de PIJ naar tbs, de toetsing ISD, beslissingen inzake de (voorlopige) tenuitvoerlegging, de omzetting taakstraf en de beslissingen inzake uitstel/afstel/herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling
   Ook in een jeugdstrafzaak wordt t.b.v. het nemen van genoemde beslissingen de verdachte met gebruikmaking van een telefonische (beeld)verbinding gehoord, waarbij het tevens van belang is dat de ouders, RvdK en/of GI bij de zitting betrokken worden.
  • Ten aanzien van advocaten geldt dat indien de officier van justitie fysiek aanwezig is, de advocaat ook fysiek aanwezig kan zijn.

  • Zittingen met niet-gedetineerde verdachten zullen in beginsel plaatsvinden in fysieke aanwezigheid van de verdachte

  • De inhoudelijke behandeling van een (jeugd)strafzaak, niet zijnde supersnelrecht, waarbij de verdachte gedetineerd is, zal in beginsel en voor zover dat binnen de genomen coronamaatregelen mogelijk is, in fysieke aanwezigheid van de verdachte plaatsvinden.
    
  • Indien er een fysieke zitting plaatsvindt, worden - naast de verdachte en diens raadsman - in beginsel alle bij het strafproces betrokken partijen zoals tolken, deskundigen, slachtoffers, benadeelde partijen, getuigen, ouder(s) met gezag/voogd, (jeugd)reclassering, Raad voor de Kinderbescherming en journalisten uitgenodigd fysiek in de zittingzaal aanwezig te zijn. Indien zij dat wensen is schriftelijke deelname of deelname via audiovisuele middelen eveneens mogelijk 

  • Publiek en journalisten worden toegelaten tot de gerechtsgebouwen. Schoolklassen en andere groepen worden nog niet toegelaten. 

  • Om in verband met de getroffen coronamaatregelen te komen tot een betere spreiding van de zittingscapaciteit is het mogelijk dat zittingen in de avond worden gehouden, dan wel dat op een vroeger tijdstip in de ochtend, bijvoorbeeld om 08:00 uur, met een zitting wordt aangevangen. Bij de planning van zittingen, en van deze in het bijzonder, wordt er vanuit gegaan dat door de VT dan wel door het OM procespartijen, inclusief de raadsman, zoveel mogelijk per email en/of telefonisch daarbij worden betrokken.

  • Correspondentie met Openbaar Ministerie, verdediging (verdachte en advocaat) en andere procesdeelnemers kan via (beveiligde) email plaatsvinden.
  • De Tijdelijke regeling strafrecht d.d. 30 november 2021 komt met deze regeling te vervallen. 

  • Voor zover nodig kan deze tijdelijke regeling worden aangepast en/of worden eventuele meer concrete werkinstructies aan deze regeling toegevoegd. 

  • De tekst van deze regeling wordt op www.rechtspraak.nl gepubliceerd. 

  • Deze regeling is een tijdelijk reglement. Zij geldt voor de duur van de geldigheid van de Algemene regeling zaaksbehandeling rechtspraak. 

  • Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling strafrecht