Help de Rechtspraak om de digitale dienstverlening te verbeteren

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksVoor advocaten en juristen > Modernisering Rechtspraak (KEI) > Help de Rechtspraak om de digitale dienstverlening te verbeteren

 

Verbeteringen digitale dienstverlening

Mijn Rechtspraak is volop in ontwikkeling. Uw vragen, opmerkingen en tips voor het webportaal zijn voor ons een aanleiding om te onderzoeken of de digitale dienstverlening beter kan. Lees welke aanpassingen we recent hebben gedaan. En welke verbeteringen niet uitgevoerd kunnen worden of nog gepland staan.

 

 Verbeteringen

>Alles uitklappen
 • ​Vanaf 9 februari 2018 of zoveel later als uw softwareleverancier dit doorvoert, kunt u via het Aansluitpunt Rechtspraak een civiele vorderingsprocedure indienen volgens artikel 112 Rv. Vervolgens kunt u in het Aansluitpunt Rechtspraak de bezorgwijze aangeven en/of het exploot van betekening indienen. Ook zijn vanaf deze datum de technische foutmeldingen van een toelichting voorzien.

 • ​Vanaf 2 februari 2018 of zoveel later als uw softwareleverancier dit doorvoert, is de vijfjaarlijkse evaluatie beschikbaar in het Aansluitpunt Toezicht. In lopende zaken wordt er automatisch een vijfjaarlijkse evaluatie klaargezet. Als bewindvoerder krijgt u een taak om het verslag in te dienen.

 • In Mijn Rechtspraak Toezicht ziet u nu onderhouds- en storingsmeldingen. Zo bent u als curator altijd op de hoogte van verstoringen in het digitale systeem.

  Actuele storingen en onderhoud dat op korte termijn plaatsvindt, staan bovenaan de eerste pagina van Mijn Rechtspraak Toezicht (Opdrachtenoverzicht). In het blok 'Onderhoud en storingen' onderaan deze pagina vindt u een aankondiging van gepland onderhoud. In elke melding kunt u doorklikken naar een pagina met meer informatie.

 • Dankzij technische aanpassingen gaat de conversie van documenten naar pdf/a nu beter. De door u in Mijn Rechtspraak ingediende documenten ziet u na enige tijd in het digitaal dossier.

  Conversietijd
  Als u stukken indient in Mijn Rechtspraak krijgt u de melding 'Het stuk [Naam van stuk] wordt toegevoegd. Het kan even duren voordat het zichtbaar is in het dossier.'
  De Rechtspraak kan niet helemaal uitsluiten dat u documenten niet terug ziet. Dit komt doordat het systeem een pdf moet converteren naar pdf/a. Bij grote bestanden of bestanden met veel afbeeldingen –zoals bankafschriften- kan een conversie soms meer dan 1 uur tijd in beslag nemen. In dit verwerkingsproces kunnen documenten soms uitvallen. U kunt ook zelf ervoor zorgen dat de conversietijd korter is en de kans op uitval kleiner. Dit doet u door uw documenten niet in pdf, maar in pdf/a, te uploaden. Met een eenvoudige handeling kunt u uw Word- en Excelbestanden opslaan in pdf/a. Ook bestaat er software waarmee u een pdf (zoals een gescand document) kunt converteren naar pdf/a.

  Controleer ingediende stukken
  De Rechtspraak adviseert u om na enige tijd te controleren of de ingediende stukken in het digitaal dossier zijn opgenomen. Dit doet u onder het tabblad ‘Stukken’. Daarnaast volgen wij ook of documenten succesvol aan het dossier worden toegevoegd. Als de stukken na 2 uur niet zichtbaar zijn in het dossier, neem dan contact op met het Rechtspraak Servicecentrum via 088 361 61 61 of via sociale media Twitter of Facebook.

  Ondersteuning
  Het RSC kan u ondersteunen om niet succesvol verwerkte documenten alsnog in het dossier te krijgen. 

 • Dankzij feedback van advocaten is de lay-out van 'Stukken indienen' verbeterd. U selecteert nu stukken via 'bladeren' of door documenten vanuit uw verkenner naar de selectiebalk te slepen. Met 'Stukken indienen' verzendt u de stukken naar de rechtbank.

 • ​In de stappen ‘Toegang verkrijgen’ en ‘Verschijnen’ zijn vanaf 19 januari verschillende verbeteringen doorgevoerd. De verbeteringen gelden voor nieuwe zaken die op 19 januari 2018 of daarna worden gestart.

  • Als eisende partij kunt u per verwerende partij een uiterste verschijningsdatum/verschijningstermijn kiezen.
  • Meerdere advocaten kunnen gelijktijdig de code in het oproepingsbericht gebruiken om voor een verwerende partij de zaak te bekijken.
  • Andere advocaten en de rechtbank kunnen niet zien welke advocaat de zaak heeft bekeken.
  • Zodra een advocaat voor een verwerende partij is verschenen, vervalt de toegang tot de zaak voor alle andere advocaten die voor die partij toegang hadden.
  • Om te verschijnen voor een verwerende partij, gebruikt u de knop ‘Verschijnen’ in de zaak.
  • Om het verstek te zuiveren, gebruikt u ook de knop ‘Verschijnen’ in de zaak.
  • Om verzet in te dienen, gebruikt u de knop ‘Verzet’ in de zaak.
  • Mijn Rechtspraak ondersteunt nu ook het oproepen in de civiele vorderingsprocedure van een verweerder die in het buitenland woont (artikel 115 Rv).

  In de gewijzigde werkinstructie voor advocaten Civiel vindt u meer informatie over de nieuwe werkwijze in Mijn Rechtspraak.

 • ​In Mijn Rechtspraak Bestuur en Mijn Rechtspraak Civiel kunt u nu stukken tot 10 MB uploaden. Om stukken met een hoger aantal MB te kunnen uploaden zijn enkele technisch complexe aanpassingen nodig. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. De Rechtspraak verwacht dat u in het voorjaar 2018 stukken tot maximaal 25 MB kunt uploaden in Mijn Rechtspraak Bestuur en Mijn Rechtspraak Civiel.

 • ​Op verzoek van vele gebruikers stelt de Rechtspraak een Word-versie beschikbaar van de modellen voor het oproepingsbericht artikel 113 Rv

  U kunt telefonisch contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum (088 - 361 61 61) voor een link met wachtwoord waarmee u de Word-documenten kunt downloaden. 

 • Tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan Mijn Rechtspraak van 9 november 2017 worden onder andere de volgende verbeteringen uitgevoerd:

  Civiel

  • Op een aantal plaatsen in Mijn Rechtspraak zijn getoonde voornamen vervangen door voorletters van advocaten.

  Bestuur

  • Nadat u een 'vrij bericht' naar de rechtbank heeft verstuurd, kunt u het bericht in Mijn Rechtspraak terugvinden onder Berichten. Daar kunt u ook de pdf/a van het bericht downloaden die in het digitaal dossier is opgeslagen.
 • ​Gebruikers willen graag een e-mailnotificatie op meer dan een e-mailadres kunnen ontvangen. De Rechtspraak voert deze wens niet uit omdat de e-mailnotificatie van juridische betekenis is.
  Het ontvangsttijdstip van elk bericht in het dossier is volgens het procesrecht het tijdstip waarop het gerecht hierover een e-mailnotificatie stuurt (artikel 8:36c Awb en artikel 30d Rv).
  Gelet op die juridische betekenis van de kennisgeving is ervoor gekozen alleen het e-mailadres van de geadresseerde zelf te gebruiken.

  De Rechtspraak heeft er in deze keuze rekening mee gehouden dat u e-mailnotificaties via uw eigen software kunt doorsturen naar meer e-mailadressen.

  • In de voortgangsverslagen is voortaan een ondernemingsdeel (deel II) opgenomen, ook als het een Natuurlijk Persoon (NP) betreft. Zo kan een Natuurlijk Persoon-faillissement eenvoudig worden omgezet naar een Natuurlijk Persoon met Onderneming-faillissement (NPO), als blijkt dat er toch sprake is van een onderneming. In het geval van een Natuurlijk Persoon-faillissement hoeft u deel II van het verslag ('onderneming') niet in te vullen.
  • De lay-out van het voortgangsverslag is aangepast. De verschillende toelichtingen die u als curator schrijft, zijn daarmee beter leesbaar.
  • Als u een conceptbericht verwijdert uit Mijn Rechtspraak-Toezicht, dan kan de RC dit bericht ook niet meer inzien.
 • Gebruikers zien graag een eigen kenmerk in e-mailnotificaties. Vaak gebruiken zij elementen in een eigen kenmerk die te herleiden zijn tot persoonsgegevens, zoals de naam van de cliënt. Het opnemen van het eigen kenmerk in de e-mailnotificatie kan daardoor in strijd zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarom voert de Rechtspraak deze gewenste verbetering niet uit.

  • Door een technisch probleem toonde het conceptvoortgangsverslag niet altijd het juiste (nieuwe) volgnummer. Dit probleem is opgelost.
  • In het voortgangsverslag 'Natuurlijk Persoon met Onderneming (NPO)' werd in deel II de naam van de onderneming abusievelijk niet getoond. Dit is hersteld.
  • Als een papieren faillissementszaak gedigitaliseerd (gemigreerd) werd, dan kon de rechtbank in Mijn Rechtspraak-Toezicht het volgnummer van het laatste papieren voortgangsverslag niet aanpassen. Dit is nu wel mogelijk, zodat de nummering van de voortgangsverslagen doorloopt.
  • Een kantoormedewerker kan nu gemakkelijker voor meerdere curatoren werken. Na uitloggen hoeft namelijk niet eerst de browser te worden afgesloten. De medewerker kan direct opnieuw inloggen en de naam van een andere curator selecteren.
 • De voornaam van de gemachtigde wordt overgenomen uit de Beheer Advocaten Registratie (BAR). Deze is zichtbaar op een aantal plaatsen in Mijn Rechtspraak. Dit is voor zowel gebruikers als voor de Rechtspraak onwenselijk.
   
  Door verschillende aanpassingen in het systeem is de voornaam van de advocaat in nieuwe zaken in principe niet meer zichtbaar. Het is echter niet uit te sluiten dat de voornaam toch verschijnt op sommige plaatsen. Dit is ongewenst en de Rechtspraak doet er alles aan om dit te voorkomen. Mocht u een voornaam van een advocaat zien in Mijn Rechtspraak, dan stellen we het op prijs als u dit meldt bij het Rechtspraak Servicecentrum. De voornaam blijft zichtbaar in bestaande activiteiten in lopende zaken, omdat wijzigingen in die zaken op dit moment niet mogelijk zijn.
 • Najaar 2017 | Bestuur en Civiel | Berichten printen >
  In Mijn Rechtspraak ontvangt u berichten van de rechtbank. Bijvoorbeeld over de datum dat de zaak op zitting wordt behandeld of dat het griffierecht is vastgesteld. Enkele berichten in Mijn Rechtspraak kunt u printen, maar de meeste berichten nog niet. Gebruikers willen graag alle berichten kunnen printen voor dossiervorming of communicatie met hun cliënt. Aan die mogelijkheid wordt gewerkt. Dit najaar kunt u een pdf van alle berichten downloaden naar uw eigen computer. Van daaruit kunt u het bericht printen. Dit kunt u ook doen met de berichten die u zelf via Mijn Rechtspraak naar de rechtbank verstuurt. 

 • Er is een nieuw Berichtenboek (versie 5.0) voor het Aansluitpunt Rechtspraak gepubliceerd op 9 juni 2017. De eerder gepubliceerde productiedatum van eind november is niet haalbaar. Binnenkort wordt bekend wanneer de verbeteringen worden doorgevoerd.  In het Berichtenboek 5.0 voor het Aansluitpunt Rechtspraak zijn de volgende verbeteringen opgenomen:

  • De mogelijkheid om aan te geven dat ‘adres onbekend’ is.
  • Uniforme datum- en tijdvelden.
  • Automatische nummering van ontvangen documenten (documentvolgnummer). De nummering is vergelijkbaar met het zaaksdossier in Mijn Rechtspraak.
  • Uitgebreidere informatie in zaakgegevens, zoals zaakstatus en status griffierecht, zodat deze ook in uw kantoorsysteem kunnen worden getoond.
  • Een systeemnotificatie ontvangen van een verwijderd document, zodat dit geautomatiseerd in het dossier in uw zaaksysteem kan worden getoond of verwijderd. Daarnaast ontvangt u een tekstbericht met een toelichting op de verwijdering.
  • Een bericht met index van het dossier ophalen. Daarmee kunt u in het eigen kantoorsysteem een overzicht produceren van de titels en overige gegevens van de documenten in het Rechtspraak-dossier.

  Wilt u het Berichtenboek Aansluitpunt Rechtspraak versie 5.0 ontvangen? Stuur een e-mailbericht naar het team Aansluitpunt.

 • Gebruikers zien graag meer informatie in e-mailnotificaties. Door de privacywetgeving mag een notificatie geen inhoudelijke details over de zaak bevatten. De informatie was beperkt tot het zaaksnummer en de naam van het gerecht. Wij geven de notificaties nu meer betekenis door de aanleiding voor het bericht erin op te nemen (Bestuur en Civiel). Bijvoorbeeld: 'Er is in deze zaak uitspraak gedaan.' en 'Er is een zitting gepland in deze zaak.'
  De e-mailnotificaties in faillissementszaken van rechtspersonen bevatten de naam van die rechtspersoon.
 • De problemen die partijen ondervonden bij het downloaden van omvangrijke dossiers zijn voor een belangrijk deel opgelost. Zo is de tijd verruimd om een omvangrijk dossier te downloaden. Dit leidt tot minder foutmeldingen. U krijgt een waarschuwing dat de download langer kan duren en de oproep om de opdracht niet te herhalen. Ook is het mogelijk om het dossier in delen te downloaden. Daarvoor kiest u 'Downloaden stukken' en selecteert daarna de gewenste dossierstukken. De download start als u op 'Downloaden' klikt.
 • Elk webformulier liet in de kantlijn een samenvatting van de ingevulde gegevens zien. Veel gebruikers hebben gemeld dat dit het formulier minder overzichtelijk maakte. De samenvatting in de kantlijn hebben we daarom verwijderd.
 • In het overzicht van uw eigen zaken in Mijn Rechtspraak was het al mogelijk de zaken te sorteren via de filters 'zaaksoorten', 'gerechten' en 'procedures'. U kunt nu uw zaken ook filteren op lopende en gesloten (gearchiveerde) zaken.
 • U ontvangt voortaan een bericht als de rechtbank een zaak afsluit. Het digitale dossier kunt u tot 6 maanden na het einde van de zaak in Mijn Rechtspraak inzien. Bij hoger beroep kunt u het dossier inzien tot 6 maanden na het einde van de zaak in hoger beroep.
 • Op verzoek van gebruikers wordt bij het downloaden de dagtekening van een document toegevoegd aan de titel van dat document. Zo heeft u een beter overzicht over het dossier. Bijvoorbeeld 0001-beroepschrift 20170201.
 • Ook als advocaat in een asiel- en bewaringszaak kunt u nu in Mijn Rechtspraak melden dat u de zaak overneemt van een collega. Daarvoor kiest u op de startpagina van Mijn Rechtspraak voor 'Aanmelden als vervangende gemachtigde'. Daarna vult u in het formulier onder meer het zaaknummer van de hoofdprocedure in en welke partij u gaat vertegenwoordigen. De rechtbank koppelt u als nieuwe advocaat aan de zaak en wijst eventuele taken aan u toe.
  U kunt ook zelf aangeven dat u de zaak overdraagt aan een collega. Dit doet u op de zaakdetailpagina. De rechtbank koppelt die nieuwe advocaat aan de zaak en daarna heeft u zelf geen toegang meer tot de zaak.
 • Voor een beter overzicht over het dossier kunt u een inhoudsopgave van de documenten in het dossier downloaden. Deze index kunt u sorteren. Bijvoorbeeld op datum dagtekening. Ook kunt u voor uzelf de inhoudsopgave bewerken: documenten markeren en titels aanvullen of verduidelijken.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum