DCSIMG

 

Registratie van persoonsgegevens

Pagina-inhoud

Deze pagina bevat een overzicht van de geautomatiseerde systemen en registers bij de Rechtspraak waarin persoonsgegevens worden verwerkt en die zijn aangemeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze systemen zijn aangemeld door de rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Raad voor de rechtspraak.

Verantwoordelijk voor dit overzicht is de functionaris gegevensbescherming bij de Raad voor de rechtspraak, mevrouw mr. F.B.Chr. Creemer, bereikbaar via het mailadres: functionarisgegevensbescherming@rechtspraak.nl.
Laatst gewijzigd: februari 2013.

Overzicht gemelde systemen

Strafzaken

SAS: procesvoering in strafzaken bij de rechtbanken
ARC: procesvoering gerechtelijk vooronderzoek
NIAS: procesvoering in strafzaken bij de gerechtshoven

Bestuurszaken

Berber bestuursrecht: procesvoering bestuursrechtspraak rechtbanken
Berber Vreemdelingenzaken: procesvoering vreemdelingenrechtspraak rechtbanken
Berber belastingkamer: procesvoering in belastingzaken bij de gerechtshoven
Berber CRvB: procesvoering bestuurszaken bij de Centrale Raad van beroep
Berber CvBB: procesvoering bestuurszaken bij het College van beroep voor het bedrijfsleven
IRIS: procesvoering in zaken bij de kantonsectoren van de rechtbanken

Civiele zaken

Civiel: procesvoering in civiele zaken bij de rechtbanken.
NKP: procesvoering in zaken bij de kantonsectoren van de rechtbanken.
ReIS-hoven: procesvoering bij de gerechtshoven in handels- en familiezaken en appellen tegen uitspraken van de kamers van toezicht, bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam en de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden aangebrachte zaken en bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op basis van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften aangebrachte zaken.
Bopzis: procesvoering in zaken bij de rechtbanken betreffende de Wet bijzondere opname in psychiatrische ziekenhuizen.
IRIS: procesvoering in zaken bij de kantonsectoren van de rechtbanken

Mediationprocedure

MARS: verwerking gegevens ten behoeve van bijhouden voortgang mediation 

Registers

Advocatentableau, centraal curateleregister, faillissementsregister, schuldsaneringsregister, huwelijksgoederenregister, boedelregister, gezagsregister

Landelijk bewindregister

Internetbestanden

Register nevenfuncties rechterlijke ambtenaren 
Curateleregister
Centraal insolventieregister
Register uitspraken
Roljournaal 

 

Videocameratoezicht

 

Sollicitatieprocedures

Selectieprocedure rechterlijk ambtenaar in opleiding: opname in datasysteem van gegevens sollicitanten naar een functie als raio.
Selectieprocedure leden rechterlijke macht: opname in datasysteem van gegevens sollicitanten naar een benoeming tot rechterlijk ambtenaar.
Procedures aanbeveling tot benoeming leden gerechtsbestuur

Postregistratiesysteem

Decos: Postarchiefsysteem voor correspondentie buiten het kader van een rechterlijke procedure of de financiële en personele administratie.

SAS: Strafrecht Administratie Systeem

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in strafzaken

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

 • Optimalisering van de uitvoering van het strafproces.
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering in de strafsector.
 • Naleving van de Notariswet.

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Verdachten, veroordeelden: naam, adres, woonplaats, plaats detentie, geboortedatum, geboorteplaats, delict gegevens, justitiële documentatie, aard betrokkenheid, parketnummer, GBA-nummer, andere procesgegevens
 • Getuigen, deskundigen, slachtoffers, klagers, verzoekers, bezwaarden en derdenbeslagenen: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en -plaats, functie, aard betrokkenheid, andere procesgegevens
 • Advocaten, rechtshulpverleners, gevolmachtigden, leden OM en opsporingsambtenaren: naam, adres, woonplaats, rol, procesgegevens
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, het gerechtshof, het openbaar ministerie verdachten, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden .

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
Op basis van rechtshulpverdragen worden ook persoonsgegevens aan gerechtelijke autoriteiten van landen buiten de Europese Unie doorgegeven.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Overeenkomstig het Raamwerk (informatie)beveiliging R.O. en de basisvoorziening veiligheid van justitie:

 • Vastgesteld en ingevoerd beveiligingsbeleid
 • Fysieke toegangsbeveiliging
 • Logische toegangscontrole
 • Controle toegang tot gegevens
 • Organisatorische maatregelen inclusief periodieke audits

(terug naar overzicht)

ARC: Administratie rechter-commissaris

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in het gerechtelijk vooronderzoek in strafzaken

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

 • Optimalisering van de uitvoering van het strafproces
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering in de strafsector
 • Naleving van de Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Verdachten: naam, adres, woonplaats, plaats detentie, geboortedatum, geboorteplaats, delict gegevens, justitiële documentatie, aard betrokkenheid, parketnummer, GBA-nummer, andere procesgegevens
 • Getuigen, deskundigen, slachtoffers: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en -plaats, functie, aard betrokkenheid, andere procesgegevens
 • Advocaten, rechtshulpverleners, gevolmachtigden, leden OM en opsporingsambtenaren: naam, adres, woonplaats, rol
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Kabinet rechter-commissaris, openbaar ministerie, verdachten, rechtshulpverleners

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Op basis van rechtshulpverdragen worden persoonsgegevens aan justitiële autoriteiten van landen buiten de Europese Unie doorgegeven.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

(terug naar overzicht)

NIAS: Nieuw appelsysteem strafzaken

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in strafzaken bij de gerechtshoven.

Verantwoordelijke

Het bestuur van het gerechtshof.

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van het gerechtshof:

 • Optimalisering van de uitvoering van het strafproces
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering in de strafsector
 • Naleving van de Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Verdachten, veroordeelden: naam, adres, woonplaats, plaats detentie, geboortedatum, geboorteplaats, delict gegevens, justitiële documentatie, aard betrokkenheid, parketnummer, GBA-nummer, andere procesgegevens
 • Getuigen, deskundigen, slachtoffers, klagers, verzoekers, bezwaarden en derdenbeslagenen: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en -plaats, functie, aard betrokkenheid, andere procesgegevens
 • Advocaten, rechtshulpverleners, gevolmachtigden, leden OM en opsporingsambtenaren: naam, adres, woonplaats, rol, procesgegevens
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Raadsheren en gerechtsambtenaren van het gerechtshof, de Hoge Raad, het openbaar ministerie, verdachten, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

(terug naar overzicht)

Berber/bestuursrecht

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de bestuursrechtspraak bij de rechtbanken

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

 • Optimalisering van de uitvoering van bestuursrechtelijke procedures
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering in de bestuurssector
 • Naleving van de Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Procespartijen: naam, adres, woonplaats, burgerlijke stand, geboortedatum, zaaksgegevens.
 • Getuigen, deskundigen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, aard deskundigheid.
 • Rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en evt. kantoor
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, raadsheren en gerechtsambtenaren van het gerechtshof, de Centrale Raad van Beroep, de Raad van State, procespartijen, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

(terug naar overzicht)

Berber/Vreemdelingenzaken

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in vreemdelingenzaken

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank.

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

 • Optimalisering van de procesvoering in vreemdelingenzaken
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering vreemdelingenkamers
 • Naleving Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Vreemdeling: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit, land van herkomst, aanduiding of een strafrechtelijke detentie is ondergaan, zaaksgegevens.
 • Getuigen, deskundigen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, soort deskundigheid.
 • Rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en evt. kantoor
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, medewerkers IND, procesdeelnemers, rechtshulpverleners, Raad van State.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

(terug naar overzicht)

Berber/Belastingkamer

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in belastingzaken

Verantwoordelijke

Het bestuur van het gerechtshof.

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van het gerechtshof:

 • Optimalisering van de procesvoering in belastingzaken
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering in de belastingsector
 • Naleving van de Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Procespartijen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, zaaksgegevens.
 • Getuigen, deskundigen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, aard deskundigheid.
 • Rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en evt. kantoor
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Raadsheren en gerechtsambtenaren van het gerechtshof, de Hoge Raad, procespartijen, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

(terug naar overzicht)

Berber/Centrale Raad van Beroep

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de rechtspraak bij de Centrale Raad van Beroep.

Verantwoordelijke

Het bestuur van de Centrale Raad van Beroep.

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de Centrale Raad van Beroep:

 • Optimalisering van de uitvoering van bestuursrechtelijke procedures
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering bij de Centrale Raad
 • Naleving Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt voor management- en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Procespartijen: naam, adres, woonplaats, burgerlijke stand, geboortedatum, zaaksgegevens.
 • Getuigen, deskundigen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, aard deskundigheid.
 • Rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en evt. kantoor
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Raadsheren en gerechtsambtenaren van de Centrale raad van beroep, procespartijen, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

(terug naar overzicht)

Berber/College van Beroep voor het bedrijfsleven

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de rechtspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Verantwoordelijke

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van het College van beroep voor het bedrijfsleven:

 • Optimalisering van de uitvoering van bestuursrechtelijke procedures
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering bij het College
 • Naleving Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Procespartijen: naam, adres, woonplaats, burgerlijke stand, geboortedatum, zaaksgegevens.
 • Getuigen, deskundigen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, aard deskundigheid.
 • Rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en evt. kantoor
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Raadsheren en gerechtsambtenaren van het College van beroep voor het bedrijfsleven, procespartijen, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

(terug naar overzicht)

 

 

IRIS: Integraal Rechtspraak Informatie Systeem

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in civiele- en bestuursrechtzaken in de kantonsector en ten behoeve van het bijhouden van registers.

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank.

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:
• Optimalisering van de uitvoering van dagvaardingsprocedures en verzoekprocedures en het bijhouden van registers
• Optimalisering van de bedrijfsvoering in de kantonsector
• Naleving van de Archiefwet
De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

• Procespartijen: naam, adres, woonplaats, correspondentieadres, telefoonnummer, fax-nummer, Burger Service Nummer, e-mailadres, burgerlijke stand, geboortedatum, geboorteplaats, zaaksgegevens.
• Getuigen, deskundigen: naam, adres, woonplaats, correspondentieadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer, aard deskundigheid.
• Rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en eventueel kantoor
• Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, het gerechtshof, procespartijen, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden alleen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie doorgegeven die een passend beschermingsniveau waarborgen.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

(terug naar overzicht)

Civiel

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in civiele zaken.

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank.

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

 • Optimalisering van de uitvoering van dagvaardingsprocedures en verzoekprocedures
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering in de civiele sector
 • Naleving Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Pupillen (OTS): naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, zaaksgegevens.
 • Getuigen, deskundigen: naam, adres, woonplaats, leeftijd, beroep, aard deskundigheid.
 • Rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en evt. kantoor
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, het gerechtshof, procespartijen, rechtshulpverleners, voogdij instellingen, Raad voor de kinderbescherming, pers en andere belangstellenden.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden alleen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie doorgegeven die een passend beschermingsniveau waarborgen.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

(terug naar overzicht)

NKP

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in civiele zaken in de kantonsector en ten behoeve van het bijhouden van registers.

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank.

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

 • Optimalisering van de uitvoering van dagvaardingsprocedures en verzoekprocedures en het bijhouden van registers
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering in de kantonsector
 • Naleving Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Procespartijen: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, zaaksgegevens.
 • Getuigen, deskundigen: naam, adres, woonplaats, leeftijd, beroep, telefoonnummer, aard deskundigheid.
 • Rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en evt. kantoor
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, het gerechtshof, procespartijen, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden alleen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie doorgegeven die een passend beschermingsniveau waarborgen.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

(terug naar overzicht)

ReIS-hoven

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in handels- en familiezaken bij de gerechtshoven en de procesvoering door het gerechtshof Amsterdam voor de bij de Ondernemingskamer aangebrachte zaken en de appellen tegen uitspraken van de kamers van toezicht, de procesvoering door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor de bij de pachtkamer aangebrachte zaken en de procesvoering door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor de op basis van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften aangebrachte zaken.

Verantwoordelijke

Het bestuur van het gerechtshof.

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van het gerechtshof:

 • Optimalisering van de uitvoering van gerechtelijke procedures,
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering
 • Naleving van de Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van het management en de beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Procespartijen: naam, adres, woonplaats, leeftijd van minderjarigen, zaaksgegevens.
 • Getuigen, deskundigen, mediators: naam, adres, leeftijd, beroep, woonplaats, telefoonnummer, aard deskundigheid.
 • Rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en evt. kantoor
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren van het gerechtshof en de rechtbank, de Hoge Raad, procespartijen, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie doorgegeven.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

(terug naar overzicht)

BOPZIS: Bijzondere opname psychiatrisch ziekenhuis

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in zaken die voortvloeien uit de Wet bijzondere opname psychiatrisch ziekenhuis.

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank.

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

 • Optimalisering van de uitvoering van BOPZ-procedures
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering in de BOPZ-procedures
 • Naleving Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management- en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Betrokkene: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, zaaksgegevens.
 • Psychiater: naam, ziekenhuis, aard betrokkenheid
 • Rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en eventueel kantoor
 • Rechterlijke ambtenaren, gerechtsambtenaren, officier van justitie: naam en functie.

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, het openbaar ministerie, het gerechtshof, rechtshulpverleners.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

(terug naar overzicht)

 

MARS: Mediation Administratie en Rapportage Systeem

 

In het informatiesysteem MARS worden tijdens de mediationprocedure de gegevens verwerkt ten behoeve van het bijhouden van de voortgang van de zaak.

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank

Doel van de verwerking

MARS wordt in de mediationprocedure gebruikt voor registratie, correspondentie, termijnbewaking en rapportages.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

• Procespartijen: naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres, zaaksgegevens.
• Deskundigen (advocaten): naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mobiel nummer,
e-mailadres.
• Deskundigen (mediators): naam, bezoekadresgegevens, postadresgegevens, telefoonnummer, mobiel nummer, faxnummer, e-mailadres. Daarnaast mediationgegevens en affiniteitsgebieden.
• Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam, e-mailadres, kamernummer, telefoonnummer en faxnummer.

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Procespartijen, advocaten, mediators, mediationfunctionarissen; alle procesbetrokkenen

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden alleen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie doorgegeven die een passend beschermingsniveau waarborgen.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

(terug naar overzicht)

Advocatentableau, Centraal Curateleregister, faillissementsregister, schuldsaneringsregister, gezagsregister, huwelijkse voorwaardenregister, boedelregister

In de systemen Civiel en NKP worden bij de rechtbanken gegevens verwerkt ten behoeve van het bijhouden van genoemde registers.

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank.

Doel van de verwerking

Nakoming van een wettelijke verplichting van de rechtbank

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Advocatentableau: procureurs: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer
 • Faillissementsregister, schuldsaneringsregister: schuldenaren: naam, adres, woonplaats, de rechterlijke beslissingen over faillissement, surseance van betaling of schuldsanering.
 • Huwelijkse voorwaardenregister: gehuwden op huwelijkse voorwaarden: namen, huwelijkse voorwaarden
 • Centraal curateleregister (alleen door rechtbank Den Haag): onder curatele gestelden, curatoren, bewindvoerders: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer
 • Boedelregister: erflaters, erfgenamen, notarissen: naam, adres, en van de erflaters: geboortedatum en datum overlijden
 • Gezagsregister: minderjarigen, ouders, voogdij instanties, voogden: naam, adres, woonplaats en van de minderjarigen tevens geboortedatum en -plaats.

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, rechtshulpverleners, belangstellenden.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

(terug naar overzicht)

Landelijk bewindregister

In het geautomatiseerde systeem NKP worden bij alle rechtbanken gegevens verwerkt ten behoeve van het bijhouden van genoemd register.

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank.

Doel van de verwerking
Optimalisering van de behandeling van verzoeken tot instelling van een meerderjarigenbewind

Categorieën van betrokkenen en gegevens

Rechthebbenden op de onder bewind gestelde goederen, bewindvoeders:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt
 • Daartoe geautoriseerde rechters en gerechtsambtenaren van de sector kanton van de rechtbank.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

(terug naar overzicht)

Register nevenfuncties rechterlijke ambtenaren

In dit register worden beroepsgegevens en gegevens over nevenbetrekkingen van de met rechtspraak belaste leden van de rechterlijke macht vermeld

Verantwoordelijke

De Raad voor de rechtspraak is verantwoordelijk voor de weergegeven beroepsgevens op Rechtspraak.nl. De president van het betrokken gerecht is verantwoordelijk voor de weergegeven nevenbetrekkingen.

Doel van de verwerking

Optimale openbaarmaking beroepsgegevens en gegevens over nevenbetrekkingen van de met rechtspraak belaste leden van de rechterlijke macht.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

De met rechtspraak belaste leden van de rechterlijke macht: naam, functie, geboortedatum, nevenbetrekking(en).

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Bezoekers Rechtspraak.nl.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

(terug naar overzicht)

Curateleregister

Plaatsing centraal curateleregister op Rechtspraak.nl

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank Den Haag is de verantwoordelijke voor de weergegeven gegevens; de Raad voor de rechtspraak is verantwoordelijk voor de weergave van deze gegevens op Rechtspraak.nl.

Doel van de verwerking

Ontsluiting Curateleregister van de Rechtbank ’s-Gravenhage op Rechtspraak.nl.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Ondercuratelegestelden: naam, geboortedatum
 • Curatoren, bewindvoerders: naam, adres, postcode, woonplaats

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

 • Kantonsectoren die het digitale register gebruiken bij verzoeken tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige.
 • Belangstellenden op de internetsite Rechtspraak.nl. Over de manier van zoeken (verplicht op achternaam en geboortedatum van curandus) is een positief advies ontvangen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Landen buiten de EU kunnen ook informatie ontlenen aan de website, mits benaderd met een specifieke door het College Bescherming Persoonsgegevens goedgekeurde zoekvraag.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. Er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur. Tevens wordt er naar buiten toe gebruikgemaakt van technische veiligheidsmaatregelen zoals een firewall.

(terug naar overzicht)

Centraal insolventieregister

Plaatsing faillissementssurseance van betalings- en schuldsaneringsregisters op Rechtspraak.nl

Verantwoordelijke

Het bestuur van het betrokken gerecht is de verantwoordelijke voor de weergegeven gegevens; de Raad voor de rechtspraak is verantwoordelijk voor de weergave van deze gegevens op Rechtspraak.nl.

Doel van de verwerking

Ontsluiting faillissements-, surseance van betalings- en schuldsaneringsregisters van de rechtbanken op Rechtspraak.nl.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Schuldenaren: naam, woonplaats, geboortedatum
 • Curatoren, bewindvoerders: naam, adres, postcode, woonplaats

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Belangstellenden op de internetsite Rechtspraak.nl. Over de manier van zoeken (verplicht op achternaam en geboortedatum van de schuldenaar) is een positief advies ontvangen van het College bescherming persoonsgegevens.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Landen buiten de EU kunnen ook informatie ontlenen aan de website, mits benaderd met een specifieke door het College Bescherming Persoonsgegevens goedgekeurde zoekvraag.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. Er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur. Tevens wordt er naar buiten toe gebruikgemaakt van technische veiligheidsmaatregelen zoals een firewall.

(terug naar overzicht)

Uitspraken op Rechtspraak.nl

In deze databank worden uitspraken gepubliceerd van de rechtbanken, de gerechtshoven, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep, het College van beroep voor het bedrijfsleven en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De gegevens van partijen worden geanonimiseerd in overeenstemming met de binnen de Rechtspraak geldende anonimiseringsrichtlijnen. Dat geldt echter niet voor de hierna vermelde gegevens van hen die beroepsmatig bij rechtszaken zijn betrokken.

Verantwoordelijke

Het bestuur van het betrokken gerecht is de verantwoordelijke voor de weergegeven gegevens; de Raad voor de rechtspraak is verantwoordelijk voor de weergave van deze gegevens op Rechtspraak.nl.

Doel van de verwerking

Openbaarmaking van gerechtelijke uitspraken.
Het ter beschikking stellen van rechterlijke uitspraken op internet kan worden aangemerkt als een uitwerking van het in het EVRM en de Grondwet verankerde beginsel van openbaarheid van procesvoering en – in het verlengde daarvan – openbaarmaking van de uitspraak.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Rechters en griffiers – naam
 • Advocaten en gemachtigden – naam
 • Deskundigen en adviseurs – naam
 • Gerechtsdeurwaarders – naam

Voor allen geldt dat vermeld wordt in de uitspraak in welke hoedanigheid zij bij de uitspraak betrokken zijn (beroep).

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Er vindt geen actieve verstrekking plaats, maar de gegevens zijn kenbaar voor elke bezoeker van de internetsite www.rechtspraak.nl

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Behoudens de publicatie op het Internet van uitspraken waarin de hiervoor vermelde persoonsgegevens voorkomen, vindt geen doorgifte plaats van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen.

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. Er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur. Tevens wordt er naar buiten toe gebruikgemaakt van technische veiligheidsmaatregelen zoals een firewall.

(terug naar overzicht)

Roljournaal

Het Roljournaal presenteert de handelsrol voor de advocatuur op www.rechtspraak.nl.

De verantwoordelijke

De besturen van de gerechten zijn verantwoordelijk voor de weergegeven gegevens; de Raad voor de rechtspraak is verantwoordelijk voor de weergave van deze gegevens op Rechtspraak.nl.

Doel van de verwerking

Digitale toegang tot de eigen zaaksgegevens op de rollen van civiele zaken van de gerechten op de internetsite Rechtspraak.nl voor de advocatuur.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

Partijen en advocaten in civiele zaken: naam, (kantoor)adres

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Advocaten van partijen in civiele zaken

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. Er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur. De gegevens kunnen, door advocaten die daartoe een wachtwoord hebben gekregen, alleen benaderd worden met specifieke, door het College bescherming persoonsgegevens goedgekeurde zoekvraag.

(terug naar overzicht)

Videocameratoezicht

Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar en Haarlem, gerechtshof Amsterdam, Paleis van Justitie Den Haag, gerechtsgebouw Eindhoven,  paleis van justitie 's-Hertogenbosch, rechtbank Limburg, locatie Maastricht en Roermond, rechtbank Oost-Nederland, locaties Zutphen en Zwolle.

In de openbare ruimtes vindt toezicht plaats door middel van videocamera’s. De beelden worden verwijderd uiterlijk 120 uren nadat de opnamen zijn gemaakt, dan wel na afhandeling van de geconstateerde incidenten.

 
Verantwoordelijke

Het bestuur van het gerecht.

Doel van de verwerking

Bewaking en beveiliging van personen en zaken in de openbare ruimtes van het gerechtsgebouw.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

Opnamen met datumaanduiding van bezoekers van het gerechtsgebouw en medewerkers van de aldaar gevestigde diensten die zich in een openbare ruime bevinden.

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

 • Beveiligingsambtenaren
 • De coördinator beveiliging
 • Opsporingsambtenaren indien een vermoeden bestaat van een strafbaar feit

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie doorgegeven.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

(terug naar overzicht)

Selectieprocedure rechterlijke ambtenaren in opleiding (raio’s)

In een databasesysteem en de bijbehorende dossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de selectie van sollicitanten naar een benoeming als rechterlijk ambtenaar in opleiding (raio).

Verantwoordelijke

De Raad voor de rechtspraak.

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de Raad voor de rechtspraak:

 • Optimalisering van de selectieprocedure raio’s
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering bij de Raad voor de rechtspraak

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management- en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Sollicitanten: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, antecedenten, testuitslagen, referenties, adviezen, aanbeveling.
 • Leden selectiecommissies: naam, adres, functie .

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Leden en secretariaatsmedewerkers selectiecommissie, SSR, presidenten rechtbanken.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

(terug naar overzicht)

Selectieprocedure aantrekken leden rechterlijke macht

In een databasesysteem en de bijbehorende dossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de selectie van sollicitanten naar een benoeming tot rechterlijk ambtenaar.

Verantwoordelijke

De Raad voor de rechtspraak.

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de Raad voor de rechtspraak:

 • Optimalisering van de selectieprocedure leden rechterlijke macht
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering bij de Raad voor de rechtspraak
 • Naleving Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management- en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Sollicitanten: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, antecedenten, testuitslagen, referenties, weergave selectiegesprekken
 • Leden selectiecommissie: naam, adres, functie

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Leden en secretariaatsmedewerkers selectiecommissie, presidenten van gerechten

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

(terug naar overzicht)

Procedures aanbeveling tot benoeming leden gerechtsbestuur

 • Procedure aanbeveling tot benoeming presidenten
 • Procedure aanbeveling tot benoeming sectorvoorzitters
 • Procedure aanbeveling tot benoeming directeuren bedrijfsvoering
 • Procedure aanbeveling tot herbenoeming presidenten
 • Procedure aanbeveling tot herbenoeming sectorvoorzitters
 • Procedure aanbeveling tot herbenoeming directeuren bedrijfsvoering

In een databasesysteem en de bijbehorende dossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de selectie van sollicitanten naar een benoeming tot voorzitter/lid van een gerechtsbestuur.

Verantwoordelijke

De Raad voor de rechtspraak.

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de Raad voor de rechtspraak:

 • Optimalisering van de selectieprocedure voor de leden van de gerechtsbesturen.
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering bij de Raad voor de rechtspraak.
 • Ondersteuning MD beleid rechterlijke ambtenaren.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Sollicitanten/kandidaten: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, antecedenten, testuitslagen, referenties, adviezen, aanbeveling.
 • Leden selectiecommissies: naam, adres, functie.

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Leden van de Raad, de betrokken bureaumedewerkers, presidenten gerechten, adviescommissie, minister van Justitie.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

(terug naar overzicht)

Decos/Postregistratiesysteem

In dit systeem en het bijbehorende postarchief worden gegevens van correspondentie die niet in het kader van de gerechtelijke procedures of de financiële of personele administratie wordt gevoerd, verwerkt.

Verantwoordelijke

De Raad voor de rechtspraak, het bestuur van het gerecht of het bestuur van SSR.

Doel van de verwerking

Registratie en bewaring in- en uitgaande post ten behoeve van een optimale bedrijfsvoering en de naleving van de Archiefwet.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Afzenders en geadresseerden van de correspondentie: naam, adres, woonplaats en alle in de correspondentie voorkomende gegevens
 • Medewerkers: naam, functie

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Functionarissen die het poststuk afhandelen

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

(terug naar overzicht)