Laden...

Privacy

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Privacy

De Rechtspraak en uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor een goede en zorgvuldige rechtspleging en procesvoering. Procespartijen en hun gemachtigden moeten persoonsgegevens verstrekken aan de Rechtspraak zodat een correcte gerechtelijke procedure kan worden gevoerd.

Privacyverklaring

Uw privacy is voor de Rechtspraak van groot belang. De Rechtspraak behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en beveiligt uw gegevens conform de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie.

Veiligheid en persoonsgegevens

De Rechtspraak heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen inzage door onbevoegden, verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De Rechtspraak zal uw persoonsgegevens nooit gebruiken voor commerciële doeleinden of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt.

ICT-beveiliging

De Rechtspraak besteedt veel aandacht aan ICT-beveiliging. Mocht u desondanks een zwakke plek in een van onze systemen ontdekken, wordt het zeer op prijs gesteld als u dit meldt via het Meldpunt kwetsbaarheden (Responsible Disclosure).

Als via de website of een ander kanaal strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan, kunnen de gegevens wel worden gebruikt voor opsporing.

Persoonsgegevens op rechtspraak.nl

De Rechtspraak gebruikt uw persoonsgegevens die via de subdomeinen van rechtspraak.nl worden verzameld alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Cookies op rechtspraak.nl

Op rechtspraak.nl wordt gebruikt gemaakt van cookies. Deze bevatten geen persoonsgegevens zonder dat daar ondubbelzinnige en expliciete toestemming voor is gegeven.

Registratie van persoonsgegevens

Dit overzicht vermeldt welke persoonsgegevens de gerechten (rechtbanken, gerechtshoven, Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven) registreren en met welke partijen die gegevens worden gedeeld.

Pseudonimiseren uitspraken voor publicatie

Pseudonimiseringsrichtlijn

Gerechten publiceren uitspraken die belangrijk zijn voor de maatschappij of de rechtspraktijk. Er geldt een pseudonimiseringsrichtlijn. Deze richtlijn schrijft voor welke gegevens gepseudonimiseerd moeten worden. Het algemene uitgangspunt is dat alle gegevens van natuurlijke personen worden gepseudonimiseerd.

Vraag over pseudonimisering

Als u van mening bent dat gegevens in een uitspraak ten onrechte niet zijn gepseudonimiseerd, dan kunt u dit melden bij het Rechtspraak Service Centrum (RSC).

Bent u het niet eens met de wijze van pseudonimisering van uitspraak waar u bij betrokken bent, dan kunt u contact opnemen met het gerecht dat de uitspraak heeft gedaan.

Vraag en antwoord

Waarom verwerkt de Rechtspraak uw persoonsgegevens?

De Rechtspraak verwerkt diverse persoonsgegevens zoals gegevens over rechtszaken, financiële gegevens, gegevens over bezoekers en contactgegevens voor verschillende doelen. Bijvoorbeeld voor de behandeling van een rechtszaak, wetenschappelijk onderzoek en social media.
Verwerking van uw persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens registreert de Rechtspraak?

De Rechtspraak registreert verschillende persoonsgegevens. Denk aan gegevens die nodig zijn om contact met u te kunnen opnemen. Of gegevens die nodig zijn voor de inhoudelijke behandeling van uw rechtszaak. Registratie van uw persoonsgegevens

Welke rechten heeft u als het gaat om persoonsgegevens?

U heeft het recht op informatie over welke gegevens de Rechtspraak verwerkt en in sommige gevallen heeft u recht op correctie of verwijdering van gegevens. U kunt het PDF-formulier privacyverzoek gebruiken om uw privacyrechten uit te oefenen.
Welke rechten heeft u
Hoe gebuikt u uw rechten

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact