Privacy

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Privacy

De Rechtspraak en uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor een goede en zorgvuldige rechtspleging en procesvoering. Procespartijen en hun gemachtigden moeten persoonsgegevens verstrekken aan de Rechtspraak zodat een correcte gerechtelijke procedure kan worden gevoerd.

Gegevensuitwisseling

De Rechtspraak kan in het kader van rechtspleging persoonsgegevens uitwisselen met andere instanties. Hierbij worden de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens gevolgd. De Rechtspraak zal uw persoonsgegevens nooit gebruiken voor commerciële of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt.

Veiligheid en persoonsgegevens

De Rechtspraak heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

Zwakke plek in ICT-systeem

De Rechtspraak besteedt veel aandacht aan ICT-beveiliging. Mocht u desondanks een zwakke plek in een van onze systemen ontdekken, wordt het zeer op prijs gesteld als u dit meldt via het Meldpunt kwetsbaarheden (Responsible Disclosure).

 

Als via de website of een ander kanaal strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan, kunnen de gegevens wel worden gebruikt voor opsporing.

 

Persoonsgegevens op Rechtspraak.nl

De Rechtspraak gebruikt uw persoonsgegevens die via de subdomeinen van Rechtspraak.nl worden verzameld alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

 

Cookies op Rechtspraak.nl

Op Rechtspraak.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze bevatten geen persoonsgegevens zonder dat daar ondubbelzinnige en expliciete toestemming voor is gegeven.

 

Anonimiseren uitspraken voor publicatie


Anonimiseringsrichtlijnen

Gerechten publiceren uitspraken die belangrijk zijn voor de maatschappij of de rechtspraktijk. Er gelden anonimiseringsrichtlijnen. Deze richtlijnen schrijven voor welke gegevens geanonimiseerd moeten worden. Het algemene uitgangspunt is dat alle gegevens van natuurlijke personen worden geanonimiseerd.

Verzoek tot wijziging anonimisering

Als u van mening bent dat gegevens ten onrechte niet zijn geanonimiseerd, kunt u een schriftelijk verzoek tot wijziging indienen bij de president van het gerecht dat de uitspraak heeft gedaan.

Vraag en antwoord

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Zoals uw naam en huisadres maar ook uw medische gegevens of gegevens over uw etniciteit. Lees meer

Wat houdt de Wet bescherming persoonsgegevens in?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy te beschermen. Het College bescherming persoonsgegevens houdt toezicht. Lees meer

Welke rechten heeft u als het gaat om persoonsgegevens?

U heeft het recht om te achterhalen welke gegevens de rechtspraak verwerkt, om onjuiste of onvolledige informatie te wijzigen en om te verzoeken de gegevensverwerking te stoppen.
Lees meer

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum