DCSIMG

 

Links naar andere juridische databanken

Pagina-inhoud

Hieronder treft u een overzicht aan van andere websites met juridische databanken. Dit overzicht verstrekken wij om het zoeken naar juridische informatie voor u te vergemakkelijken. De Rechtspraak is echter niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van informatie op deze websites.

Overzicht van links

 

Advocaten tuchtrecht
Advocaten zijn gehouden aan gedragsregels. Als deze worden overtreden, kan een klacht worden ingediend. Deze tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend in eerste aanleg door de Raden van Discipline en in hoger beroep door het Hof van Discipline. Een selectie uit de uitspraken is vanaf 1986 in deze databank opgenomen. Naast disciplinaire uitspraken is in de databank een overzicht opgenomen van de bestuursrechtelijke uitspraken en een selectie van de overige rechterlijke uitspraken die betrekking hebben op het handelen van advocaten.

Art.1
Art.1 is het landelijk kenniscentrum op het gebied van de bestrijding van discriminatie. Art.1 beschikt over een unieke jurisprudentiedatabase met een verzameling samenvattingen van rechterlijke uitspraken en oordelen van rechtsprekende instanties en commissies op nationaal en internationaal niveau waaronder het Hof van Justitie (EG) en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naast strafrechtelijke en civielrechtelijke uitspraken zijn ook uitspraken van de Commissie Gelijke Behandeling, Reclame Code Commissie, Raad voor de Journalistiek en Nationale Ombudsman opgenomen. De volledige teksten zijn bij Art.1 opvraagbaar.

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Op de website van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg treft u informatie aan over de taak en werkwijze en samenstelling van dit college. Tevens kunt u door het college gedane uitspraken in geanonimiseerde vorm raadplegen. Zij zijn gerubriceerd per beroepsgroep waartoe de aangeklaagde zorgverlener behoort.

Clara Wichmann Instituut
Doelstelling van het Clara Wichmann Instituut was en is de verbetering van de rechtspositie van vrouwen door beïnvloeding van het recht, de rechtspraktijk, de wetgeving en de wettoepassing.Het instituut is een herkenbaar en centraal juridisch expertise- en beleidscentrum voor vrouwen en recht in Nederland. Op de site onder meer nieuwe jurisprudentie.

College Bescherming Persoonsgegevens
Het College Bescherming Persoonsgegevens is een onafhankelijk bestuursorgaan dat toezicht houdt op de naleving van de wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Onder deze link zijn uitspraken opgenomen van de registratiekamer naar aanleiding van vragen en klachten.

College van Beroep voor het hoger onderwijs
Het College van Beroep voor het hoger onderwijs is een rechterlijke instantie voor studenten hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten). Het College wordt gevormd door negen rechters en krijgt ondersteuning van drie medewerkers. Een student kan in beroep gaan als hij het niet eens is met een beslissing van een orgaan van een instelling voor hoger onderwijs. Het College doet daarover een einduitspraak.

Commissariaat voor de Media
Het Commissariaat voor de Media handhaaft de spelregels die zijn opgenomen in de Mediawet en de daarop gebaseerde regelgeving. De besluiten die het commissariaat heeft genomen staan met een samenvatting op de site (niet in een databank).

College voor de rechten van de mens
De Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) geeft regels voor gelijke behandeling van personen ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. Als deze regels worden overtreden, kan er geklaagd worden bij het College voor de rechten van de mens. Het college legt zijn bevindingen vast in oordelen waarin aangegeven wordt of de wet is overtreden en sprake is van ongelijke behandeling.

Commissie Klachtenbehandeling/Aanstellingskeuringen
De CKA is ingesteld om een goede toepassing op en naleving van de Wet op de medische keuringen (WMK) te bevorderen, daar waar het gaat om aanstellingskeuringen. De CKA is op 14 januari 2002 geïnstalleerd door staatssecretaris drs. J.F. Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en op 1 februari 2002 begonnen met haar werkzaamheden.

Domeinnamen
De economische groei en het toegenomen economische belang van het internet heeft meer en meer rechterlijke procedures met zich meegebracht. Vooral rechtsgedingen over domeinnamen, inclusief de inbeslagnemening van domeinnamen, komen geregeld voor. Het Departement Recht, Technologie en Samenleving (TILT) van de Universiteit van Tilburg (UvT) verzamelt met financiele ondersteuning van de Stichting Internet Domeinnnaamregistratie (SIDN) op deze site uitspraken over domeinnaamgeschillen.

Europees e-justitieportaal
Het Europese e-justice-portaal wordt onderhouden door Europese Commissie en de EU-lidstaten. Op deze website is informatie te vinden over het recht en de rechtspraak van alle EU-lidstaten, in alle talen die in de EU gesproken worden. Zo kan bijvoorbeeld de Nederlandse toerist in het Nederlands lezen wat zijn rechten zijn als verkeersslachtoffer in Italië, maar kan ook een Pool in het Pools lezen hoe men in Nederland rechtsbijstand kan krijgen. Ook voor juridische professionals is veel informatie te vinden, bijvoorbeeld over grensoverschrijdende videoconferentie en gerechtelijke samenwerking.

Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is een internationale instantie die in bepaalde gevallen klachten kan behandelen van personen die van mening zijn dat hun rechten onder het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens geschonden zijn. Dit verdrag is een internationale overeenkomst waarbij een aantal Europese staten gezamenlijk zijn overeengekomen bepaalde fundamentele rechten te waarborgen. Het Hof neemt uitsluitend klachten in behandeling die gaan over aangelegenheden die onder de verantwoordelijkheid vallen van een publiekrechtelijke instantie (wetgever, administratieve overheid, rechter, enz.) in een van deze staten.

Europese gerechtelijke atlas op het gebied van burgerlijke zaken
Met behulp van deze atlas kunt u gemakkelijk bepaalde relevante informatie verkrijgen voor de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken. Met de atlas zult u de voor diverse doelen benodigde rechtbanken en andere bevoegde autoriteiten kunnen lokaliseren. Bovendien kunt u direct de bestaande formulieren invullen, de taal wijzigen waarin deze zijn gesteld alvorens ze te printen, en ze op een veilige manier verzenden.

Hof van Justitie
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft als voornaamste taak de uniforme uitlegging van het Gemeenschapsrecht. Het Hof heeft daarom ruime rechtsprekende bevoegdheden gekregen, die het uitoefent bij de verschillende soorten van beroep die kunnen worden ingesteld, of bij het beantwoorden van prejudiciële vragen. Op de rechters rust de taak te voorkomen dat eenieder het Gemeenschapsrecht op zijn eigen manier uitlegt en toepast. Het Hof zorgt ervoor dat de gemeenschappelijke regels hun eigen karakter behouden en dat zij voor iedereen onder alle omstandigheden gelijk blijven.

Hoogste rechtscolleges in andere landen
Deze pagina met links van de Noorse rechtbank in Moss geeft een entree naar alle Supreme Court Decisions van individuele landen - of als geen rechtstreekse entree voorhanden is, een aanwijzing hoe de informatie is te vinden.

Internationaal Gerechtshof
Het Internationaal Gerechtshof is het voornaamste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties. Het hof is gevestigd in het Vredespaleis in Den Haag en heeft twee belangrijke taken: de beslechting van de aan hem voorgelegde geschillen te overeenkomstig het internationaal recht en het adviseren in rechtsvragen die door staten worden voorgelegd. De databank bevat uitspraken in zaken vanaf 1946. De site van het internationaal gerechtshof is Frans- en Engelstalig.

Juridisch Kennisportaal
De website vormt een juridische kennisbank waarbij juridische informatie en documenten overzichtelijk zijn gerangschikt per rechtsgebied en onderwerp. De werking van de website is vergelijkbaar met die van wikipedia; de gebruikers van de website kunnen zelf hun kennis delen met andere juristen door informatie, juridische documenten, publicaties, jurisprudentie en wet- en regelgeving per onderwerp te plaatsen.

Nationale Ombudsman
De Nationale Ombudsman onderzoekt gedragingen van bestuursorganen als de overheid zelf een klacht daarover heeft afgewezen of niet heeft beantwoord. De resultaten van deze onderzoeken zijn te vinden in de jurisprudentiedatabank van de Nationale Ombudsman.

Nederlandse Mededingingsautoriteit
Het instituut de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) houdt toezicht op de naleving van de Mededingingswet. Deze wet verbiedt het maken van concurrentiebeperkende afspraken en misbruik van economische machtsposities. Klachten op dit punt kunnen worden ingediend bij de Nma. De besluiten die op klachten volgen zijn op deze website te vinden.

Nederlands Mediation Instituut
Het Nederlands Mediation Instituut (NMI) is de onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland. De website van het NMI heeft een database met daarin alle relevante uitspraken over het gebied van mediation.

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, is toezichthouder op de post- en telecommunicatiemarkt in Nederland. OPTA houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op post- en telecommunicatiegebied. Het gaat dan met name om de Postwet en de Telecommunicatiewet. De OPTA slecht geschillen op het gebied van koppeling van de netwerken van de verschillende telecomaanbieders. De selectie van besluiten en oordelen in deze geschillen treft men aan onder de genoemde thema's.

Raad voor de Journalistiek
De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor burgers die klachten hebben over journalistieke activiteiten en niet (of niet alleen) de gang naar de rechter wensen. Alle uitspraken van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier online te raadplegen.

Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
De Raad heeft als beroepsrechter in hoogste instantie de taak beslissingen te toetsen die zijn genomen over personen die een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel ondergaan. Het gaat dus om iemand die ingesloten is (geweest) in een huis van bewaring, een gevangenis, een tbs-kliniek of een justitiële jeugdinrichting. De Raad toetst hierbij aan de wet (met name de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen) en aan de redelijkheid en billijkheid. De Raad beoordeelt zo beslissingen van de directeur van een huis van bewaring, van een gevangenis of van een justitiële jeugdinrichting, of beslissingen van het hoofd van een tbs-kliniek. Ook kan de Raad een oordeel worden gevraagd over medisch handelen van een inrichtingsarts, over beslissingen van een selectiefunctionaris of van de minister van Justitie.

Recht & student
Studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen onderhouden een site speciaal voor rechtenstudenten. De site bevat samenvattingen, arresten en (oefen)tentamens.

Rechtswinkel.nl
Rechtswinkel.nl is een open systeem en werkt via een internetsite. Via vraag & antwoord en voorbeelddocumenten, worden rechtzoekenden gratis geholpen. Aan de andere kant profileren juristen zich met hun vakkennis op internet. Het is een open systeem dat niet wordt gefilterd. Alle vragen en antwoorden zijn direct voor derden zichtbaar. Juristen profileren zichzelf met hun vakkennis, begrijpelijke taal en de waardering die rechtzoekenden daaraan verbinden.

Schuldsanering
De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is een aanvulling op de Faillissementswet en geeft de burger de mogelijkheid om via een wettelijke schuldsaneringsregeling met een schone lei te beginnen. Dat is echter alleen mogelijk als het niet is gelukt om op een andere manier tot een oplossing van de problematische schulden te komen. Deze jurisprudentiedatabank bevat belangwekkende uitspraken met betrekking tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Startpagina Rechtspraak
Overzicht van sites die een relatie hebben met de rechtspraak.

Stichting Reclame Code (SRC)
De Stichting Reclame Code (SRC) stelt zich tot doel als klachteninstantie snel en doeltreffend te oordelen over reclame-uitingen. Op deze site zijn ook uitspraken van de commissie te vinden.

Tuchtrecht.nl
Uitspraken van verschillende tuchtcolleges. Op deze website zijn reprimandes voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en medici te vinden.

De Verdragenbank
De Verdragenbank bevat onder andere gegevens over inwerkingtreding, partijen bij een verdrag en de vindplaats van de tekst.

Uw wet
Een overzicht van wetgeving van in het dagelijks verkeer relevante rechtsgebieden.

Wetten.nl
Wetten.nl is de officiële wettendatabank van de Nederlandse overheid. Wetten.nl is een onderdeel van de website Overheid.nl, de toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet. Deze website wordt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemaakt. In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens.