Laden...

Bijzonder reglement afdeling straf

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Regels procedures en klachten > Bijzonder reglement afdeling straf

Artikel 1

De gewone terechtzittingen worden gehouden als volgt:
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: strafzaken.
De meervoudige zittingen vangen normaliter aan om 9 uur in strafzaken. De voorzitters van de diverse kamers zijn bevoegd desnodig zittingen op een ander tijdstip te doen aanvangen dan bovenvermeld.
Behandeling van zaken door enkelvoudige kamers zal geschieden op telkens door de leden van die kamers te bepalen dag en uur.

Artikel 2

De zittingen vinden plaats in het Paleis van Justitie in Den Haag, tenzij de voorzitter om bijzondere redenen een andere plaats in Den Haag, Dordrecht of Rotterdam aanwijst.

Artikel 3

Geen zittingen zullen worden gehouden op Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag des Konings wordt gevierd, alsmede de krachtens art 3 leden 2 en 3 van de Algemene Termijnenwet met een algemeen erkende feestdag gelijkgestelde dagen, tenzij de drang der omstandigheden of het nut van de dienst zulks vordert.

 

Artikel 4

De griffie zal met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van het bestuursreglement open zijn van 08.30 uur tot 17.00 uur of zoveel langer als de rechtszittingen zullen duren, doch in dit laatste geval slechts ten dienste van deze zittingen. 

Voor ontvangst van berichten en stukken is de griffie via de mailbox strafgriffiehofdenhaag@rechtspraak.nl -ook op zon- en feestdagen- 24 uur per dag bereikbaar. In geval dit berichten zijn aangaande een geplande zitting, wordt geadviseerd uw berichten tijdig voor de zitting aan te leveren.

Artikel 5

Gedurende de zomermaanden van juni tot en met september kan van dit reglement worden afgeweken bij een afzonderlijke, jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen, vakantieregeling.