Bijzonder reglement orde van dienst

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Regels procedures en klachten > Bijzonder reglement orde van dienst
Uitsnede gebouw gerechtshof Den Haag

Intro

Bijzonder Reglement Orde van Dienst van het Gerechtshof 's-Gravenhage
Gelet op artikel 4.4. van het bestuursreglement van het Gerechtshof 's-Gravenhage, besluit het bestuur het navolgende Bijzonder Reglement Orde van Dienst van het Gerechtshof 's-Gravenhage vast te stellen.

 

 

Artikel 1

De gewone terechtzittingen worden gehouden als volgt:

  • maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: belastingzaken;
  • maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: burgerlijke zaken;
  • maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: strafzaken.

De meervoudige zittingen beginnen normaliter om tien uur voor burgerlijke zaken en om half tien in strafzaken en belastingzaken. De voorzitters van de diverse kamers zijn bevoegd zonodig zittingen op een ander tijdstip te doen aanvangen dan bovenvermeld.
Behandeling van zaken door enkelvoudige kamers zal geschieden op telkens door de leden van die kamers te bepalen dag en uur.
De algemene rolzitting voor burgerlijke zaken vindt plaats op donderdag om 10.00 uur. In bijzondere omstandigheden kan worden bepaald dat ook op andere dagen en tijdstippen rolzittingen worden gehouden.

 

 

Artikel 2

Geen (rol)zittingen zullen worden gehouden op de in artikel 3 van de Algemene termijnenwet genoemde algemeen erkende feestdagen en de bij of krachtens dat artikel daarmee gelijk gestelde dagen

 

 

Artikel 3

De griffies van de sectoren belastingrecht, burgerlijk recht en strafrecht zijn geopend op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur, of zoveel langer als naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is voor een goed verloop van de rechtspleging. De griffies zijn gesloten op de in artikel 3 van de Algemene termijnenwet genoemde algemeen erkende feestdagen en de bij of krachtens dat artikel daarmee gelijk gestelde dagen, tenzij op één van genoemde dagen een zitting wordt gehouden. Alsdan zijn de griffies slechts ten dienste van die zitting geopend. Voor de ontvangst van faxberichten zijn de griffies dagelijks -ook op zon- en feestdagen- 24 uur per dag geopend.

 

 

Artikel 4

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 27 oktober 2006 en treedt in werking op 1 november 2006. Het Bijzonder reglement Gerechtshof 's-Gravenhage van 1 september 1997 vervalt per 1 november 2006.
Namens het bestuur,
mr. J.J.I. Verburg
president
(Gepubliceerd in Stcrt. 2006, 214).