Hoge Raad der Nederlanden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Hoge Raad der Nederlanden

Digitale cassatie

In civiele vorderingszaken wordt verplicht gebruik gemaakt van het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad. Advocaten en de Hoge Raad wisselen langs deze weg berichten en documenten uit. Procespartijen kunnen zelf hun digitale dossier inzien.
Via het webportaal kan ook digitaal geprocedeerd worden in strafzaken (dagvaardingszaken) en ontnemingszaken waarin op of na 17 december 2018 cassatieberoep is ingesteld, met uitzondering van Caribische zaken.
Het portaal is ook beschikbaar voor het indienen van schriftelijke opmerkingen in de prejudiciële procedure in belastingzaken bij de Hoge Raad. Daarnaast zijn hier overzichten van fiscale en civiele prejudiciële vragen te vinden.

 

 

Nieuwsberichten - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuwsberichten

 

 

Digitaal portaal in strafzaken Hoge Raad officieel geopend door minister Sander Dekker16-12-2018 23:00:00<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p><span><font size="3">Het digitaal portaal in strafzaken Hoge Raad is vandaag officieel geopend door de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker. De openingshandeling vond plaats met een druk op een rode knop waarna <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Documents/rech-hgrd-20181213-id7ti3aaj-web-hd.mp4">een animatie over het portaal</a> startte.</font></span></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>
Conclusie AG: veroordeling wegens veroorzaken fataal verkeersongeval op A2 in stand laten10-12-2018 23:00:00<p>De veroordeling van een man wegens het veroorzaken van een fataal verkeersongeval op 30 december 2015 op de A2, dient in stand te blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Aben de Hoge Raad in zijn conclusie die vandaag is gepubliceerd.</p>
Deels intrekking en deels handhaving van prejudiciële vragen in twee zaken over dividendbelasting2-12-2018 23:00:00<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p>De Hoge Raad trekt zijn verzoek om een prejudiciële beslissing in de zaak <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:346">ECLI:NL:HR:2017:346</a> in. De vragen die de Hoge Raad in deze zaak heeft gesteld lijken met het arrest in Fidelity Funds te zijn beantwoord. Hetzelfde geldt voor de eerste prejudiciële vraag in de zaak <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2017:342">ECLI:NL:HR:2017:342</a>. De Hoge Raad heeft ook het verzoek om beantwoording van deze vraag ingetrokken. Dat geldt niet voor de tweede en derde prejudiciële vraag die de Hoge Raad heeft gesteld in de zaak <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2017:342">ECLI:NL:HR:2017:342</a>. Deze vragen zijn niet (volledig) beantwoord met het arrest Fidelity Funds. De Hoge Raad heeft deze vragen daarom gehandhaafd.</p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>
Veroordelingen voormalig minister-president van Curaçao en zijn partner definitief26-11-2018 23:00:00<p>De veroordelingen van de voormalig minister-president van Curaçao Schotte en zijn partner wegens onder meer ambtelijke corruptie en witwassen blijven in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. Ook de opgelegde straffen zijn definitief.</p>

Jaarverslag Hoge Raad der Nederlanden 2017

       

Foto spreker
Inleiding president Maarten Feteris tijdens deskundigenbijeenkomst van de Eerste Kamer over de staat van de rechtsstaat.

"Het principe van de rechtsstaat komt onvoldoende tot gelding als hele groepen van de bevolking niet in staat zijn om inbreuken op hun rechten tegen te gaan, al dan niet via de rechter.”

Verzoeken tot nader onderzoek met het oog op herziening

14/02469

Veroordeling tot 20 jaar gevangenisstraf voor moord op onderaannemer in Raamsdonkveer.

Prejudiciële vragen

Rechtbanken en hoven kunnen sinds 1 juli 2012 prejudiciële vragen stellen aan de civiele kamer van de Hoge Raad. Sinds 1 januari 2016 kunnen ook prejudiciële vragen worden gesteld aan de belastingkamer van de Hoge Raad. Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan de Hoge Raad over de uitleg van een rechtsregel. Daaraan kan behoefte bestaan als de Hoge Raad over die vraag niet eerder heeft beslist. Het gaat om vragen die zich voordoen in een concrete zaak die bij een rechtbank of hof in behandeling is. De mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen is verbonden aan een aantal voorwaarden: zo moet een antwoord op deze vraag nodig zijn voor het nemen van een beslissing in een zaak en dezelfde vraag moet aan de orde zijn in een groot aantal samenhangende zaken, bijvoorbeeld een massavordering.

Partijen en derden kunnen opmerkingen in een prejudiciële procedure bij de belastingkamer digitaal indienen via het portaal van de Hoge Raad. In civiele zaken is dit niet mogelijk.

 

 

Mediazaken

Strafzaken

Zaaknummer Hoge Raad 17/00158, 17/00283, 17/00285, 17/00286, 17/00287 en 17/01737.
Valkenburgse zedenzaak
Conclusie 9 januari 2018 (persbericht parket)
Een van de bestreden uitspraken, de overige uitspraken zijn niet gepubliceerd.

OVERZICHT MEDIAZAKEN

 


                                                         

 

Algemene informatie voor het slachtoffer en/of de benadeelde partij

Het strafrecht kent twee soorten 'slachtoffers'. De een wordt aangeduid met de juridische term 'slachtoffer' en de andere met de juridische term 'benadeelde partij'.

 

 

Vraag en antwoord

Wat is de taak van de Hoge Raad?

De Hoge Raad is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en fiscaal recht.

Is de Hoge Raad een derde feitelijke beroepsinstantie?

Nee, dat is de Hoge Raad niet. Wanneer iemand het oneens is met de uitspraak van een rechter kan hij in hoger beroep gaan bij een hof.

Heeft de Hoge Raad het laatste woord?

Alleen in eerste instantie. Rechters moeten zich houden aan wat de Hoge Raad heeft beslist.