Hoge Raad der Nederlanden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Hoge Raad der Nederlanden

Digitale cassatie

Sinds 1 maart 2017 wordt in civiele vorderingszaken verplicht gebruik gemaakt van het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad. Advocaten en de Hoge Raad wisselen langs deze weg berichten en documenten uit. Procespartijen kunnen zelf hun digitale dossier inzien. Het portaal is ook beschikbaar voor het indienen van schriftelijke opmerkingen in de prejudiciële procedure in belastingzaken bij de Hoge Raad. Daarnaast zijn hier overzichten van fiscale en civiele prejudiciële vragen te vinden.

 

Nieuws Hoge Raad  Nieuws Hoge Raad

 

 

De Hoge Raad Lentelezingen7-2-2018 23:00:00<p><span aria-hidden="true"></span>De Hoge Raad der Nederlanden organiseert dit jaar voor het eerst de Lentelezingen. De eerste reeks lezingen zal tot de zomer van 2018 op iedere eerste donderdag van de maand plaatsvinden. Speciale gastsprekers zullen vanuit hun expertisegebied spreken over aan het recht gerelateerde thema’s. Dit jaar staat het monumentale schilderij ‘Hoge Raad’ van Helen Verhoeven centraal.<span aria-hidden="true"></span></p>
Conclusie AG: grootschalige fraudezaak uit Gelderland moet op één punt over5-2-2018 23:00:00<p>De zaak tegen een man en zijn ex-vrouw die verdacht worden van betrokkenheid bij grootschalige oplichting en fraude in Gelderland moet op één punt over. Dat adviseert advocaat-generaal Harteveld de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.</p>
Veroordeling voor beramen gewapende overval door teruggekeerde Syriëganger blijft in stand5-2-2018 23:00:00<p>De veroordeling van een teruggekeerde Syriëganger die in mei 2014 een gewapende overval in Den Haag beraamde, blijft in stand. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag.</p>
Prejudiciële vragen over mini-jobs in Duitsland en het Nederlands sociaal zekerheidsstelsel1-2-2018 23:00:00<p>Op een inwoner van Nederland die in Duitsland een dienstbetrekking heeft, is het Duitse sociale zekerheidsstelsel van toepassing, en niet het Nederlandse.  Maar als de Duitse dienstbetrekking een zogenoemde ‘mini-job’ is, dan voorziet dat Duitse stelsel alleen in een verzekering voor arbeidsongevallen. Geldt dan toch dat deze werknemer in Nederland niet verzekerd is? De Hoge Raad legt onder meer deze vraag voor aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.</p>

  

Jaarverslag Hoge Raad der Nederlanden 2016

 

Foto spreker
Inleiding president Maarten Feteris tijdens deskundigenbijeenkomst van de Eerste Kamer over de staat van de rechtsstaat.

"Het principe van de rechtsstaat komt onvoldoende tot gelding als hele groepen van de bevolking niet in staat zijn om inbreuken op hun rechten tegen te gaan, al dan niet via de rechter.”

 

Verzoeken tot nader onderzoek met het oog op herziening

14/02469

Veroordeling tot 20 jaar gevangenisstraf voor moord op onderaannemer in Raamsdonkveer.

Prejudiciële vragen

Rechtbanken en hoven kunnen sinds 1 juli 2012 prejudiciële vragen stellen aan de civiele kamer van de Hoge Raad. Sinds 1 januari 2016 kunnen ook prejudiciële vragen worden gesteld aan de belastingkamer van de Hoge Raad. Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan de Hoge Raad over de uitleg van een rechtsregel. Daaraan kan behoefte bestaan als de Hoge Raad over die vraag niet eerder heeft beslist. Het gaat om vragen die zich voordoen in een concrete zaak die bij een rechtbank of hof in behandeling is. De mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen is verbonden aan een aantal voorwaarden: zo moet een antwoord op deze vraag nodig zijn voor het nemen van een beslissing in een zaak en dezelfde vraag moet aan de orde zijn in een groot aantal samenhangende zaken, bijvoorbeeld een massavordering.

Partijen en derden kunnen opmerkingen in een prejudiciële procedure bij de belastingkamer digitaal indienen via het portaal van de Hoge Raad. In civiele zaken is dit niet mogelijk.

 

 

Mediazaken

Strafzaken

Zaaknummer Hoge Raad 17/00158, 17/00283, 17/00285, 17/00286, 17/00287 en 17/01737.
Valkenburgse zedenzaak
Conclusie 9 januari 2018 (persbericht parket)
Een van de bestreden uitspraken, de overige uitspraken zijn niet gepubliceerd.

OVERZICHT MEDIAZAKEN

 


 


 

Algemene informatie voor het slachtoffer en/of de benadeelde partij

Het strafrecht kent twee soorten 'slachtoffers'. De een wordt aangeduid met de juridische term 'slachtoffer' en de andere met de juridische term 'benadeelde partij'.

 

 

Vraag en antwoord

Wat is de taak van de Hoge Raad?

De Hoge Raad is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en fiscaal recht.

Is de Hoge Raad een derde feitelijke beroepsinstantie?

Nee, dat is de Hoge Raad niet. Wanneer iemand het oneens is met de uitspraak van een rechter kan hij in hoger beroep gaan bij een hof.

Heeft de Hoge Raad het laatste woord?

Alleen in eerste instantie. Rechters moeten zich houden aan wat de Hoge Raad heeft beslist.