Hoge Raad der Nederlanden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Hoge Raad der Nederlanden

Digitale cassatie

Per 1 maart wordt er in civiele vorderingszaken digitaal geprocedeerd in Mijn Zaak Hoge Raad, het portaal van de Hoge Raad.
Het portaal is ook beschikbaar voor de prejudiciële procedure in belastingzaken.

 

Nieuws Hoge Raad  Nieuws Hoge Raad

 

 

Hoge Raad oordeelt over reikwijdte legessanctie bij oude bestemmingsplannen16-11-2017 23:00:00<p>Het doel en de strekking van de legessanctie bij bestemmingsplannen ouder dan tien jaar brengen mee dat niet alleen de bevoegdheid tot het <em>invorderen</em> van de leges vervalt maar ook de bevoegdheid tot het, aan de invordering voorafgaande, <em>heffen</em> daarvan. Verder strekt de legessanctie zich ook uit tot aanvragen voor vergunningen voor buitenplanse afwijkingen. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag.</p>
Prejudiciële vragen over omvang toetsing van EU-besluiten door nationale rechter9-11-2017 23:00:00<p>De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie gevraagd te verduidelijken wat de omvang van de taak van de nationale rechter is bij de toetsing van EU-besluiten. De beantwoording van deze vraag is van belang in het kader van het bieden van rechtsbescherming tegen besluiten van de Europese Unie. </p>
Nieuw rapport PG bij de Hoge Raad: "Gedeelde informatie"5-11-2017 23:00:00<p>Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij het verstrekken van strafrechtelijke gegevens aan de rechter bij een dwangopname in een psychiatrisch ziekenhuis de regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet naar behoren nageleefd. Het OM heeft daarbij wel beoogd zwaarwegende belangen te dienen. Dat staat in het onderzoeksrapport ‘<a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Documents/HR%20Rapport%20Gedeelde%20informatie.pdf" title="HR%20Rapport%20Gedeelde%20informatie.pdf">Gedeelde informatie <span class="rnl-file-properties">(pdf, 602,4 KB)</span></a>’ van de procureur-generaal bij de Hoge Raad. </p>
Nieuw onderzoek PG bij de Hoge Raad naar functioneren OM31-10-2017 23:00:00<p>De procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, Jos Silvis, zal de minister van Justitie en Veiligheid op maandag 6 november a.s. de resultaten van een (vierde) onderzoek naar het functioneren van het Openbaar Ministerie (OM) aanbieden: “Gedeelde informatie. Over de naleving van de wet door het Openbaar Ministerie bij het toevoegen van strafvorderlijke, justitiële en politiële gegevens aan het Bopz-dossier”. </p>

  

Jaarverslag Hoge Raad der Nederlanden 2016

Portret Maarten Feteris
Rede president Maarten Feteris bij installatie vice-president civiele kamer Kees Streefkerk op 20 april 2017

.

 Het is belangrijk om zuinig te zijn op onze onafhankelijke rechtspraak, want niet ver van ons vandaan zijn voorbeelden die tonen hoe snel, ook onder een democratisch gekozen regime, een onafhankelijke rechterlijke macht onder druk kan komen te staan. Bijvoorbeeld in Polen, hemelsbreed niet veel meer dan 400 km van onze oostgrens verwijderd.

 

Verzoeken tot nader onderzoek met het oog op herziening

14/02469

Veroordeling tot 20 jaar gevangenisstraf voor moord op onderaannemer in Raamsdonkveer.

Prejudiciële vragen

Rechtbanken en hoven kunnen sinds 1 juli 2012 prejudiciële vragen stellen aan de civiele kamer van de Hoge Raad. Sinds 1 januari 2016 kunnen ook prejudiciële vragen worden gesteld aan de belastingkamer van de Hoge Raad. Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan de Hoge Raad over de uitleg van een rechtsregel. Daaraan kan behoefte bestaan als de Hoge Raad over die vraag niet eerder heeft beslist. Het gaat om vragen die zich voordoen in een concrete zaak die bij een rechtbank of hof in behandeling is. De mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen is verbonden aan een aantal voorwaarden: zo moet een antwoord op deze vraag nodig zijn voor het nemen van een beslissing in een zaak en dezelfde vraag moet aan de orde zijn in een groot aantal samenhangende zaken, bijvoorbeeld een massavordering.

Partijen en derden kunnen opmerkingen in een prejudiciële procedure bij de belastingkamer digitaal indienen via het portaal van de Hoge Raad. In civiele zaken is dit niet mogelijk.

 

 

Mediazaken

Strafzaken

Zaaknummer Hoge Raad 15/00402
Zaak levenslange gevangenisstraf.
Aanvullende conclusie 5 september 2017 (persbericht parket)
Uitspraak 19 december 2017

Zaaknummer Hoge Raad 15/05468, 15/05221, 16/00460, 16/03360, 16/03367 en 16/03372.
Zes van Breda. Na opnieuw een veroordeling door hof in herzieningsprocedure in cassatie.
Conclusie 6 juni 2017 (persbericht parket)
Uitspraak 19 december 2017

Zaaknummer Hoge Raad 17/00158, 17/00283, 17/00285, 17/00286, 17/00287 en 17/01737.
Valkenburgse zedenzaak (voor indeling conclusie)
Een van de bestreden uitspraken, de overige uitspraken zijn niet gepubliceerd.

OVERZICHT MEDIAZAKEN

 


 


 

Algemene informatie voor het slachtoffer en/of de benadeelde partij

Het strafrecht kent twee soorten 'slachtoffers'. De een wordt aangeduid met de juridische term 'slachtoffer' en de andere met de juridische term 'benadeelde partij'.

 

 

Vraag en antwoord

Wat is de taak van de Hoge Raad?

De Hoge Raad is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en fiscaal recht.

Is de Hoge Raad een derde feitelijke beroepsinstantie?

Nee, dat is de Hoge Raad niet. Wanneer iemand het oneens is met de uitspraak van een rechter kan hij in hoger beroep gaan bij een hof.

Heeft de Hoge Raad het laatste woord?

Alleen in eerste instantie. Rechters moeten zich houden aan wat de Hoge Raad heeft beslist.