Hoge Raad der Nederlanden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Hoge Raad der Nederlanden


 

Nieuws Hoge Raad  Nieuws Hoge Raad

 

 

Geen ANBI-status bij ‘commerciële tarieven’24-11-2016 23:00:00<p>Instellingen die tarieven hanteren die gericht zijn op het behalen van exploitatieoverschotten kunnen niet worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.</p>
Ondernemingskamer moet Meavita-zaak geheel opnieuw behandelen. 17-11-2016 23:00:00<p><span><font color="#000000">De Maevita-zaak moet geheel opnieuw worden behandeld omdat de ondernemingskamer niet met het door de wet voorgeschreven aantal rechters uitspraak heeft gedaan. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.</font></span><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font></p>
Lezing Guido Raimondi, president Mensenrechtenhof17-11-2016 23:00:00<p><font face="Calibri"><font size="3"><span>Vanochtend gaf Guido Raimondi, president van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, een <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Documents/5546420-v1-Speech%20to%20the%20SC%20of%20the%20NL%20Nov%202016.pdf" title="5546420-v1-Speech%20to%20the%20SC%20of%20the%20NL%20Nov%202016.pdf">lezing <span class="rnl-file-properties">(pdf, 393,6 KB)</span></a> </span><span>bij de Hoge Raad over de verhouding tussen het hof in Straatsburg en de nationale rechters. Raimondi is in Nederland omdat hij vanmiddag de Vrede van Nijmegen Penning krijgt uitgereikt.</span></font></font><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font></p>

 

Jaarverslag Hoge Raad der Nederlanden 2015

 

Digitale cassatie

De Hoge Raad heeft een portaal, Mijn Zaak Hoge Raad, dat het mogelijk maakt om digitaal te procederen bij de Hoge Raad. Dit portaal wordt in stappen opengesteld voor alle soorten zaken.
Momenteel is het beschikbaar voor de prejudiciële procedure in belastingzaken.

 

 

 

 

Portret Maarten FeterisMaarten Feteris
Introduction on subsidiarity, Strasbourg, 02-06-2016

.

In my view, procedural subsidiarity implies that national courts have to make every possible effort to apply the Convention, and to give at least as much protection as the Strasbourg Court would give

 

Portret Maarten Feteris
Maarten Feteris Lezing bij WOZ studiebijeenkomst van het Erasmus Studiecentrum voor Belasting van Lokale overheden, 31 mei 2016. 

De wetgever heeft de formeelrechterlijke gevolgen van de nieuwe WOZ-regeling niet kenbaar onder ogen gezien, in ieder geval niet alle gevolgen. Dit leidt ertoe dat die regeling de nodige vragen op formeel gebied oproept

 

Verzoeken tot nader onderzoek met het oog op herziening

14/02469

Veroordeling tot 20 jaar gevangenisstraf voor moord op onderaannemer in Raamsdonkveer.

 

 

 

Prejudiciële vragen

Rechtbanken en hoven kunnen sinds 1 juli 2012 prejudiciële vragen stellen aan de civiele kamer van de Hoge Raad. Sinds 1 januari 2016 kunnen ook prejudiciële vragen worden gesteld aan de belastingkamer van de Hoge Raad. Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan de Hoge Raad over de uitleg van een rechtsregel. Daaraan kan behoefte bestaan als de Hoge Raad over die vraag niet eerder heeft beslist. Het gaat om vragen die zich voordoen in een concrete zaak die bij een rechtbank of hof in behandeling is. De mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen is verbonden aan een aantal voorwaarden: zo moet een antwoord op deze vraag nodig zijn voor het nemen van een beslissing in een zaak en dezelfde vraag moet aan de orde zijn in een groot aantal samenhangende zaken, bijvoorbeeld een massavordering.

Partijen en derden kunnen opmerkingen in een prejudiciële procedure bij de belastingkamer digitaal indienen via het portaal van de Hoge Raad. In civiele zaken is dit niet mogelijk.

 

Actueel overzicht van gestelde prejudiciële vragen civiel (hogeraad.nl)
Actueel overzicht van gestelde prejudiciële vragen fiscaal (hogeraad.nl)

 

 

 

Mediazaken

Strafzaken

Zaaknummer Hoge Raad 15/03919

Veroordeling van oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen.

Conclusie 25 oktober 2016.
Uitspraak 6 december 2016, wordt aangehouden.

Bestreden uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2015:1212
 

Civiele zaken

Zaaknummer Hoge Raad 16/00921

Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders/de Staat

Compenseert de overgangstermijn die de financiële schade voor de perlsdierhouders moet beperken, ook individuele pelsdierhouders voldoende?

Conclusie 9 september 2016 (persbericht parket).
Uitspraak 16 december 2016.

Fiscale zaken

Zaaknummer Hoge Raad 15/00148

Kan pensioenfonds worden beschouwd als ‘gemeenschappelijk beleggingsfonds’ en zo in aanmerking komen voor btw-vrijstelling?

Conclusie 15 maart 2016 (ECLI:NL:PHR:2016:91).
Uitspraak 9 december.

OVERZICHT MEDIAZAKEN

 

 

 

 

 

Cassaties in het belang der wet

Moet voor het geautomatiseerd opleggen van een boete vanwege het ontbreken van een geldige APK-keuring personenauto aan de overtreder eerst een brief worden gestuurd?

                                    
Vordering cassatie in het belang der wet: ECLI:NL:HR:2016:240
                                   
                                   

 

Is een  procedure naar aanleiding van een ontnemingsvordering een voortzetting van de vervolging in de hoofdzaak? Of is dit een afzonderlijke, van de hoofdzaak te onderscheiden zaak?

Arrest Hoge Raad:
ECLI:NL:HR:2015:2758

 

 

Algemene informatie voor het slachtoffer en/of de benadeelde partij

Het strafrecht kent twee soorten 'slachtoffers'. De een wordt aangeduid met de juridische term 'slachtoffer' en de andere met de juridische term 'benadeelde partij'.

 

 

 

 

Vraag en antwoord

Wat is de taak van de Hoge Raad?

De Hoge Raad is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en fiscaal recht.

Is de Hoge Raad een derde feitelijke beroepsinstantie?

Nee, dat is de Hoge Raad niet. Wanneer iemand het oneens is met de uitspraak van een rechter kan hij in hoger beroep gaan bij een hof.

Heeft de Hoge Raad het laatste woord?

Alleen in eerste instantie. Rechters moeten zich houden aan wat de Hoge Raad heeft beslist.