Laden...

Vergunning Circuit Zandvoort wordt niet geschorst

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Vergunning Circuit Zandvoort wordt niet geschorst
Haarlem, 31 augustus 2021

De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening van Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) afgewezen. MOB had verzocht om de vergunning die de provincie Noord-Holland aan Circuit Zandvoort heeft verleend te schorsen.

Onderzoek

In juli heeft de rechtbank Noord-Holland in een bodemprocedure besloten het onderzoek in drie zaken over de vergunningverlening van Circuit Zandvoort te heropenen. In die zaken draait het onder meer om de vraag of de verwachte uitstoot van stikstof binnen de normen blijft. De rechtbank heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) opdracht gegeven onderzoek te doen en een advies uit te brengen. Dit onderzoek is nog in volle gang als het evenement Dutch Grand Prix (F1) op 3, 4 en 5 september plaatsvindt.

MOB heeft de voorzieningenrechter verzocht om de verleende vergunning  te schorsen in afwachting van de uitkomst van het onderzoek van de STAB of om Circuit Zandvoort te verplichten geen raceauto’s zonder katalysator toe te laten op het circuit. Tijdens de zitting heeft MOB voorgesteld om de F1 zonder publiek te laten plaatsvinden. De F1 kan volgens MOB onaanvaardbare ecologische schade veroorzaken in het naastgelegen Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid door een ernstige toename van stikstof.

Oordeel rechtbank

De voorzieningenrechter stelt vast dat de standpunten van beide partijen ver uit elkaar liggen en dat aanvullend deskundigenonderzoek nodig is om onduidelijkheid over die verschillende standpunten weg te nemen. Daarom heeft de rechtbank in de bodemprocedure in juli de STAB ingeschakeld. De voorzieningenrechter is onder deze omstandigheden zeer terughoudend in de voorlopige beoordeling van de rechtmatigheid van de vergunning. Met zo’n beoordeling zou namelijk in belangrijke mate worden vooruitgelopen op beantwoording van de vraag wie van partijen gelijk heeft, terwijl juist de rechter in de bodemprocedure daarvoor nadere advisering door de STAB nodig acht.

Om te bepalen of een voorlopige voorziening getroffen moet worden vooruitlopend op de beslissing in de bodemprocedure, maakt de voorzieningenrechter een belangenafweging. MOB hecht aan het natuurbelang en zet zich in om ecologische schade aan het naastgelegen Natura 2000-gebied te voorkomen. Circuit Zandvoort daarentegen heeft inmiddels de F1 vrijwel volledig georganiseerd en heeft hier fors in geïnvesteerd. Het niet doorgaan van de F1 zou direct leiden tot zeer grote schade en mogelijk faillissement voor Circuit Zandvoort.

Nu het oordeel over de rechtmatigheid van de verleende vergunning in de bodemprocedure nog volledig open ligt, laat de voorzieningenrechter de belangenafweging in het voordeel van Circuit Zandvoort uitvallen. De voorzieningenrechter ziet daarom onvoldoende ruimte voor een gehele of gedeeltelijk schorsing van de vergunning.

Zie ook: deze speciale pagina over de rechtszaken rond Circuit Zandvoort.

Uitspraken