Hoge Raad der Nederlanden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Hoge Raad der Nederlanden


 

Nieuws Hoge Raad  Nieuws Hoge Raad

 

 

Nederlandse rechter onbevoegd in geschil Europese Octrooi Organisatie19-1-2017 23:00:00<p>De Europese Octrooi Organisatie kan zich beroepen op immuniteit van jurisdictie in een geschil met vakbonden. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag. Dit betekent dat de Nederlandse rechter onbevoegd om te oordelen in het aan hem voorgelegde geschil tussen de Europese Octrooi Organisatie (EOO) en twee vakbonden: de Vakbondsunie van het Europees Octrooibureau (VEOB) en de Staff Union of the European Patent Office (SUEPO). Eerdere uitspraken van de voorzieningenrechter en van het gerechtshof Den Haag zijn door de Hoge Raad vernietigd.</p>
Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst nog steeds mogelijk22-12-2016 23:00:00<p>Een werkgever die een werknemer op staande voet heeft ontslagen kan aan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst voor de zekerheid ook voorwaardelijk te ontbinden. Dit kan echter alleen als de betreffende kantonrechter zelf oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is geweest. Dit heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld in een zogenoemde prejudiciële procedure, waarin een kantonrechter hem om uitleg heeft gevraagd over deze belangrijke arbeidsrechtelijke kwestie. </p>
Wet afschaffing nertsenhouderij niet in strijd met het mensenrechtenverdrag15-12-2016 23:00:00<p>De wet die vanaf 1 januari 2024 de pelsdierhouderij verbiedt, is niet in strijd met het mensenrechtenverdrag. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. Volgens de Hoge Raad is er sprake van een redelijk evenwicht tussen de bescherming van de fundamentele rechten van de nertsenhouders en het algemeen belang dat door de wet wordt gediend. De Hoge Raad laat daarom de eerdere uitspraak van het hof in stand.</p>

 

 

Digitale cassatie

De Hoge Raad heeft een portaal, Mijn Zaak Hoge Raad, dat het mogelijk maakt om digitaal te procederen bij de Hoge Raad. Dit portaal wordt in stappen opengesteld voor alle soorten zaken.
Momenteel is het beschikbaar voor de prejudiciële procedure in belastingzaken.

 

 

 

 

 

Portret Maarten FeterisMaarten Feteris
Development of the Law by the Supreme Courts, Leiden, 11-11-2016.

.

It is my belief that international law affects the highest national courts in Europe in such a way that these courts will increasingly be involved in the development of the law

 

 

Verzoeken tot nader onderzoek met het oog op herziening

14/02469

Veroordeling tot 20 jaar gevangenisstraf voor moord op onderaannemer in Raamsdonkveer.

 

 

 

Prejudiciële vragen

Rechtbanken en hoven kunnen sinds 1 juli 2012 prejudiciële vragen stellen aan de civiele kamer van de Hoge Raad. Sinds 1 januari 2016 kunnen ook prejudiciële vragen worden gesteld aan de belastingkamer van de Hoge Raad. Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan de Hoge Raad over de uitleg van een rechtsregel. Daaraan kan behoefte bestaan als de Hoge Raad over die vraag niet eerder heeft beslist. Het gaat om vragen die zich voordoen in een concrete zaak die bij een rechtbank of hof in behandeling is. De mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen is verbonden aan een aantal voorwaarden: zo moet een antwoord op deze vraag nodig zijn voor het nemen van een beslissing in een zaak en dezelfde vraag moet aan de orde zijn in een groot aantal samenhangende zaken, bijvoorbeeld een massavordering.

Partijen en derden kunnen opmerkingen in een prejudiciële procedure bij de belastingkamer digitaal indienen via het portaal van de Hoge Raad. In civiele zaken is dit niet mogelijk.

 

Actueel overzicht van gestelde prejudiciële vragen civiel (hogeraad.nl)
Actueel overzicht van gestelde prejudiciële vragen fiscaal (hogeraad.nl)

 

 

 

Mediazaken

Strafzaken

Zaaknummer Hoge Raad 15/05170

Veroordeling Badr Hari wegens geweldsdelicten, waaronder de zware mishandeling van Koen Everink op Sensation White in de Amsterdam ArenA in 2012.

Conclusie 20 december 2016.
Uitspraak 7 februari 2017.

Bestreden uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2015:4436

 

Civiele zaken

Zaaknummer Hoge Raad 15/02681

Europese Octrooi Organisatie en de Staat / Vakbondsunie Europees Octrooibureau (VEOB) en Staff Union European Patent Office (SUEPO)

Is de Nederlandse rechter bevoegd in deze zaak? En zo ja, moet deze vakbond door het octrooibureau worden toegelaten?

Conclusie 30 september 2016 (persbericht parket).
Uitspraak 20 januari 2017.

Fiscale zaken

Zaaknummer Hoge Raad 15/04545

In geschil is of het recht op vrij verkeer van werknemers binnen de EU (art. 45 VwEU) de belanghebbende recht geeft op de volledige algemene heffingskorting, met name of art. 2.6a Regeling Wfsv migrerende werknemers zoals zij ongerechtvaardigd discrimineert.

Conclusie 18 februari 2016 (ECLI:NL:PHR:2016:118).

OVERZICHT MEDIAZAKEN

 

 

 

 

 

Cassaties in het belang der wet

Moet voor het geautomatiseerd opleggen van een boete vanwege het ontbreken van een geldige APK-keuring personenauto aan de overtreder eerst een brief worden gestuurd?

                                    
Vordering cassatie in het belang der wet: ECLI:NL:HR:2016:240
                                   
                                   

 

Is een  procedure naar aanleiding van een ontnemingsvordering een voortzetting van de vervolging in de hoofdzaak? Of is dit een afzonderlijke, van de hoofdzaak te onderscheiden zaak?

Arrest Hoge Raad:
ECLI:NL:HR:2015:2758

 

 

Algemene informatie voor het slachtoffer en/of de benadeelde partij

Het strafrecht kent twee soorten 'slachtoffers'. De een wordt aangeduid met de juridische term 'slachtoffer' en de andere met de juridische term 'benadeelde partij'.

 

 

 

 

Vraag en antwoord

Wat is de taak van de Hoge Raad?

De Hoge Raad is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en fiscaal recht.

Is de Hoge Raad een derde feitelijke beroepsinstantie?

Nee, dat is de Hoge Raad niet. Wanneer iemand het oneens is met de uitspraak van een rechter kan hij in hoger beroep gaan bij een hof.

Heeft de Hoge Raad het laatste woord?

Alleen in eerste instantie. Rechters moeten zich houden aan wat de Hoge Raad heeft beslist.