Hoge Raad der Nederlanden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Hoge Raad der Nederlanden


 

Nieuws Hoge Raad  Nieuws Hoge Raad

 

 

Advies AG: geen herziening van onherroepelijke vrijspraak in Vivaldi-zaak26-9-2016 22:00:00 Het verzoek dat het College van procureurs-generaal indiende bij de Hoge Raad om de onherroepelijke vrijspraak in de zogenaamde Vivaldi-zaak te herzien, dient te worden afgewezen. Dat schrijft advocaat-generaal G. Knigge vandaag in zijn advies aan de Hoge Raad.
Advies AG: zaak nertsenhouders tegen de Staat moet over18-9-2016 22:00:00 De zaak die de Vereniging Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders en een aantal individuele nertsenhouders hebben aangespannen tegen de Staat moet over. Dat schrijft advocaat-generaal Vlas in zijn conclusie, een advies aan de Hoge Raad. Volgens hem heeft het hof ten onrechte nagelaten om te onderzoeken of de overgangstermijn die de financiële schade voor de pelsdierhouders moet beperken, ook individuele pelsdierhouders voldoende compenseert.
Hoge Raad zet nieuwe stap in effectenleasezaken1-9-2016 22:00:00 De Hoge Raad heeft vandaag uitspraak gedaan in twee effectenleasezaken. In eerdere rechtspraak had hij al geoordeeld dat de professionele aanbieder van een effectenleaseproduct in diverse opzichten een zorgplicht heeft tegenover particuliere beleggers. Als de aanbieder deze zorgplichten niet nakomt, handelt hij onrechtmatig tegenover die belegger en moet hij de als gevolg daarvan door de belegger geleden schade vergoeden. Maar omdat de belegger weet of moet begrijpen dat geleend geld in beginsel moet worden terugbetaald, heeft hij tot op zekere hoogte ook zelf schuld aan zijn schade. In de regel kan de schade dan tussen partijen worden verdeeld naar de maatstaf 1 (de particuliere belegger) staat tot 2 (de professionele aanbieder). De omvang van de naar deze maatstaf tussen partijen te verdelen schade (alleen de restschuld of ook de al betaalde rente, aflossing en kosten) verschilt al naar gelang de mogelijke financiële gevolgen van de leaseovereenkomst een onaanvaardbaar zware last voor de particuliere belegger vormden.

 

Jaarverslag Hoge Raad der Nederlanden 2015

 

Digitale cassatie

De Hoge Raad heeft een portaal, Mijn Zaak Hoge Raad, dat het mogelijk maakt om digitaal te procederen bij de Hoge Raad. Dit portaal wordt in stappen opengesteld voor alle soorten zaken.
Momenteel is het beschikbaar voor de prejudiciële procedure in belastingzaken.

 

 

 

 

Foto sprekerMaarten Feteris
Introduction on subsidiarity, Strasbourg, 02-06-2016

.

In my view, procedural subsidiarity implies that national courts have to make every possible effort to apply the Convention, and to give at least as much protection as the Strasbourg Court would give

 

Foto spreker
Maarten Feteris Lezing bij WOZ studiebijeenkomst van het Erasmus Studiecentrum voor Belasting van Lokale overheden, 31 mei 2016. 

De wetgever heeft de formeelrechterlijke gevolgen van de nieuwe WOZ-regeling niet kenbaar onder ogen gezien, in ieder geval niet alle gevolgen. Dit leidt ertoe dat die regeling de nodige vragen op formeel gebied oproept

 

Verzoeken tot nader onderzoek met het oog op herziening

14/02469

Veroordeling tot 20 jaar gevangenisstraf voor moord op onderaannemer in Raamsdonkveer.

 

 

 

Prejudiciële vragen

Rechtbanken en hoven kunnen sinds 1 juli 2012 prejudiciële vragen stellen aan de civiele kamer van de Hoge Raad. Sinds 1 januari 2016 kunnen ook prejudiciële vragen worden gesteld aan de belastingkamer van de Hoge Raad. Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan de Hoge Raad over de uitleg van een rechtsregel. Daaraan kan behoefte bestaan als de Hoge Raad over die vraag niet eerder heeft beslist. Het gaat om vragen die zich voordoen in een concrete zaak die bij een rechtbank of hof in behandeling is. De mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen is verbonden aan een aantal voorwaarden: zo moet een antwoord op deze vraag nodig zijn voor het nemen van een beslissing in een zaak en dezelfde vraag moet aan de orde zijn in een groot aantal samenhangende zaken, bijvoorbeeld een massavordering.

Partijen en derden kunnen opmerkingen in een prejudiciële procedure bij de belastingkamer digitaal indienen via het portaal van de Hoge Raad. In civiele zaken is dit niet mogelijk.

 

Actueel overzicht van gestelde prejudiciële vragen civiel        Actueel overzicht van gestelde prejudiciële vragen fiscaal                  

 

 

 

Mediazaken

Strafzaken

Zaaknummer Hoge Raad 16/00207
Dynamische verkeerscontrole.
Werden verdachten terecht vrijgesproken omdat hun auto waarin drugs werd aangetroffen in het kader van een verkeerscontrole werd aangehouden terwijl het de politie niet om een verkeerscontrole te doen was?

Conclusie 2 juni 2016 (Persbericht parket).
Uitspraak 1 november 2016

 

Civiele zaken

Zaaknummer Hoge Raad 14/05660
Stichting Fortis Effect /Staat der Nederlanden

Was de onteigening van Fortis door de Nederlandse Staat onrechtmatig ten aanzien van de aandeelhouders van Fortis? Het hof wijst een aantal klachten van de Stichting tegen de Staat af. De Stichting heeft tegen deze beslissing beroep in cassatie ingesteld.

Conclusie 25 maart 2016
Uitspraak 30 september 2016

Fiscale zaken

Zaaknummer Hoge Raad 15/01994 (ECLI:NL:HR:2016:1899)
Huur privéwoning als ondernemingskosten?
Conclusie 23 februari 2016 (ECLI:NL:PHR:2016:108).
Uitspraak 12 augustus 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1899).

OVERZICHT MEDIAZAKEN

 

 

 

 

 

Cassaties in het belang der wet

Moet voor het geautomatiseerd opleggen van een boete vanwege het ontbreken van een geldige APK-keuring personenauto aan de overtreder eerst een brief worden gestuurd?

Vordering cassatie in het belang der wet:
ECLI:NL:PHR:201
5:2202

 

Is een  procedure naar aanleiding van een ontnemingsvordering een voortzetting van de vervolging in de hoofdzaak? Of is dit een afzonderlijke, van de hoofdzaak te onderscheiden zaak?

Arrest Hoge Raad:
ECLI:NL:HR:2015:2758

 

 

Algemene informatie voor het slachtoffer en/of de benadeelde partij

Het strafrecht kent twee soorten 'slachtoffers'. De een wordt aangeduid met de juridische term 'slachtoffer' en de andere met de juridische term 'benadeelde partij'.

 

 

 

 

Vraag en antwoord

Wat is de taak van de Hoge Raad?

De Hoge Raad is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en fiscaal recht.

Is de Hoge Raad een derde feitelijke beroepsinstantie?

Nee, dat is de Hoge Raad niet. Wanneer iemand het oneens is met de uitspraak van een rechter kan hij in hoger beroep gaan bij een hof.

Heeft de Hoge Raad het laatste woord?

Alleen in eerste instantie. Rechters moeten zich houden aan wat de Hoge Raad heeft beslist.