Laden...

Huisreglement

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Inleiding

Om een ongestoord verloop van de justitiële taken te kunnen garanderen en ter handhaving van de orde en veiligheid is door het gerechtsbestuur een huisreglement vastgesteld. Deze huisregels staan (summier) vermeld bij de hoofdingang en in het gebouw. De handhaving van het huisreglement valt onder de dagelijkse verantwoordelijkheid van de door het gerechtsbestuur gemandateerde beheerder.

Bezoekers

Het gebouw is geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur. Iedereen dient zich bij binnenkomst te melden bij de beveiliging. Bezoekers voor de beveiligde gebieden worden van tevoren bij de beveiliging aangemeld door de ontvangende medewerker. Na legitimatie met een geldig legitimatiebewijs ontvangt de bezoeker een bezoekerspas die zichtbaar moet worden gedragen binnen het beveiligd gebied. Bezoekers worden in het beveiligd gebied begeleid door een medewerker. De medewerker begeleidt na afloop van het bezoek de bezoekers naar de uitgang van het gerechtsgebouw.

Toegangscontrole

Bij binnenkomst dient een ieder mee te werken aan een toegangscontrole die wordt uitgevoerd door medewerkers beveiliging. Zij controleren op (verboden) wapens, explosieven of andere voorwerpen en (vloei)stoffen, die de veiligheid of gezondheid van personen kunnen bedreigen, voor de bedreiging van personen geschikt zijn of de orde en veiligheid in het gebouw in gevaar kunnen brengen.

Als de detectieapparatuur een signaal afgeeft, of in gevallen van vrees voor strafbare feiten of gevaar voor de veiligheid en gezondheid van personen, voeren beveiligingsmedewerkers aanvullend onderzoek uit. Dit onderzoek kan bestaan uit een onderzoek aan de kleding en/of een handmatige controle van de (hand)bagage, voorwerpen en/of goederen. Bij een concrete aanleiding kan de bezoeker worden overgedragen aan de (parket)politie voor een verdergaand onderzoek.

Medewerkers van justitie, politieambtenaren, leden van de advocatuur, gerechtsdeurwaarders, tolken, bewindvoerders en medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming ondergaan geen toegangscontrole. Op vertoon van een geldige Rijkspas of bijbehorend legitimatiebewijs wordt hen in beginsel vrije toegang tot het gebouw verleend. Dit reglement laat onverlet de bevoegdheid van de beveiliging en/of (parket)politie en/of rechter om afwijkende maatregelen te treffen om een ongestoord verloop van de zitting en/of de veiligheid van personen te waarborgen.

De parketpolitie is verantwoordelijk voor het toegangsbeleid met betrekking tot het gedetineerdengebied en kan hiervoor aanvullende regels opstellen.

Ingenomen voorwerpen

(Hand)bagage of voorwerpen die geschikt zijn of gemaakt kunnen worden voor dreiging c.q. verstoring van de orde en veiligheid neemt de beveiliging tijdelijk in bewaring. Van alle in bewaring genomen voorwerpen ontvangt de bezoeker een ontvangstbewijs. Met dit bewijs kunnen de in bewaring gegeven voorwerpen bij het verlaten van het gebouw worden afgehaald bij de beveiliging. Gebeurt dat niet dan worden de goederen maximaal 2 weken door de beveiliging bewaard. Na deze periode worden deze goederen afgevoerd naar gemeente of politie. Aangetroffen verboden middelen of voorwerpen worden in beslag genomen door (parket)politie. Zij handelt de inbeslagname verder af.

Overige controle

Medewerkers beveiliging en/of (parket)politie kunnen een controle uitvoeren op:

 1. De redenen van aanwezigheid van personen in het gebouw en/of op de identiteit van personen die toegang tot het gebouw willen verkrijgen, zich in het gebouw bevinden of het gebouw verlaten.
 2. Voorwerpen die onbeheerd worden achtergelaten en/of in bewaring worden genomen.
 3. Verwarde personen, personen die kennelijk onder invloed verkeren (van bijvoorbeeld alcoholische drank, drugs of een combinatie daarvan) en personen die geen geldig verblijfsdoel in het gebouw kunnen aangeven. Zij worden niet tot het gebouw toegelaten of worden verwijderd.

Verbodsbepalingen

Het is verboden om:

 1. Wapens, als wapens te gebruiken voorwerpen en munitie mee te nemen in het gebouw;
 2. Explosieven, verdovende middelen, voorwerpen, (vloei)stoffen of gassen in het gebouw te brengen die de veiligheid of gezondheid van personen kunnen bedreigen, voor de bedreiging van personen geschikt zijn of de orde en de veiligheid in het gebouw in gevaar kunnen brengen;
 3. (Huis)dieren mee te nemen in het gebouw, met uitzondering van een hulphond voor (visueel) gehandicapten;
 4. Dranken en/of etenswaren mee te nemen en/of te nuttigen in de zittingzalen;
 5. Te roken of nicotine-vervangende voorwerpen of preparaten te gebruiken, behoudens op de daarvoor aangewezen plaatsen;
 6. In het gebouw te demonstreren;
 7. Geluidsoverlast, vervuiling, vernieling of anderszins hinder te veroorzaken;
 8. Zich zodanig te gedragen dat orde, rust, veiligheid of de bedrijfsvoering wordt of kan worden verstoord.

Als de onder 1 en 2 genoemde voorwerpen bestemd zijn om als bewijsmiddel in een lopende procedure te dienen zal dit direct bij binnenkomst bij de beveiligingsmedewerkers dienen te worden gemeld. Daarop zal naar bevind van zaken worden gehandeld.

Bagage waarvan het eigendom of de herkomst niet is vastgesteld, kan uit het gebouw worden verwijderd.

Cameratoezicht

In verband met de orde en veiligheid in en rond het gebouw wordt toezicht gehouden met behulp van camera's. Indien nodig kunnen beeldopnamen worden gebruikt bij de opsporing van eventuele ordeverstoring/strafbare feiten. Beelden worden digitaal opgenomen met inachtneming van de daarop toegepaste wet- en regelgeving. De beeldopnamen worden na een vooraf ingestelde periode automatisch gewist.

Het bijwonen van zittingen

De zittingen zijn, op een aantal wettelijke en/of door de rechter bepaalde uitzonderingen na, openbaar en voor iedereen toegankelijk. Iedereen vanaf 18 jaar mag een dergelijke zitting bijwonen. Voor openbare strafzittingen geldt een leeftijdsgrens vanaf 12 jaar. Personen jonger dan 12 jaar mogen een strafzitting alleen bijwonen indien de rechter daarvoor toestemming geeft. In alle gevallen kan hierbij om legitimatie worden gevraagd.

Legitimatieplicht

Een ieder dient desgevraagd een geldig identiteitsbewijs te kunnen tonen. Personen die weigeren zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs kunnen de verdere toegang tot het gebouw worden ontzegd.

Beeld- en geluidsopnamen

In verband met privacy en het portretrecht van justitiabelen en bezoekers is het niet toegestaan camera's en/of film- en/of geluidsopnameapparatuur te gebruiken in het gebouw, tenzij uitdrukkelijk toestemming is verleend door het gerechtsbestuur, de door hem gemandateerde beheerder, de afdeling communicatie of de rechter. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot verwijdering en/of ontzegging van de toegang tot het gebouw. Voor media geldt de landelijke Persrichtlijn.

Het gebruik van mobiele apparaten, zoals telefoons, laptops, tablets en andere draagbare (tele-)communicatieapparatuur is in zittingszalen alleen toegestaan voor zover dit gebruik noodzakelijk is voor de behandeling van de procedure ter zitting en met toestemming van de voorzitter.

Personeel van derden en leveranciers

Personeel van derden, zoals onderhoudsmonteurs, wordt tevoren aangemeld door de ontvangende medewerker. Toegang tot het beveiligd gebied wordt verleend na legitimatie met een geldig legitimatiebewijs en nadat door de beveiliging is vastgesteld dat de vereiste screening heeft plaatsgevonden. Leveranties vinden plaats via de daarvoor aangewezen goedereningang.

Aan allen wordt door de medewerkers beveiliging een speciale pas verstrekt die zichtbaar dient te worden gedragen in het beveiligd gebied.

Persfaciliteiten

Voor de pers geldt de landelijke Persrichtlijn. In het gebouw kan de pers gebruik maken van de ter beschikking staande persfaciliteiten na legitimatie met een geldig WID of (politie)perskaart. Audiovisuele media en fotografen melden zich bij de medewerkers beveiliging en worden door de betrokken persvoorlichters/communicatiemedewerkers verder begeleid. Opnamen en foto’s mogen alleen worden gemaakt op of in de door de rechter en/of persvoorlichters/communicatiemedewerkers aangewezen locaties in het gebouw.

Ontruimingsbevel of -signaal

Een ieder die zich in het gebouw bevindt is verplicht onmiddellijk het gebouw of een gedeelte van het gebouw te verlaten als daartoe opdracht wordt gegeven door leden van de Bedrijfshulpverlening, medewerkers beveiliging en/of (parket)politie of als het ontruimingssignaal klinkt.

EHBO

Eerste hulp kan verkregen worden door zich te melden bij de medewerkers beveiliging, gerechtsbodes of medewerkers informatiebalie.

Overtreding huisreglement

Indien u geen medewerking verleent aan genoemde controles of u overtreedt het huisreglement, dan kan (verdere) toegang tot het gebouw worden ontzegd en kan verwijdering (*) plaatsvinden door medewerkers beveiliging en/of (parket)politie.

Indien nodig zal aangifte worden gedaan en/of de eventuele schade op de veroorzaker worden verhaald. Dit kan leiden tot het niet of niet tijdig verschijnen op de zitting. Het niet of niet tijdig verschijnen op de zitting is een verantwoordelijkheid van de betrokkene.

Dit reglement laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter/rechter/raadsheer om in de zittingzaal nadere maatregelen te treffen teneinde een ongestoord verloop van de zitting en/of de veiligheid van personen te waarborgen.

Buiten de zittingzaal dient u de aanwijzingen van de gerechtsbode, beveiliging, (parket)politie en medewerkers van de bedrijfshulpverlening op te volgen.

(*) Art. 139, 185, 184 lid 1 en/of 2 Wetboek van Strafrecht 5

Niet voorzien

Met vragen over het huisreglement kunnen bezoekers zich wenden tot de medewerkers beveiliging. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de gemandateerde beheerder, eventueel in samenspraak met de verantwoordelijke van de (parket)politie.

Klachten

Schriftelijke klachten kunnen gericht worden tot het gerechtsbestuur van de gerechtshof, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het gerechtsbestuur behandelt uw klacht binnen zes weken. U ontvangt hiervan een schriftelijk bevestiging. Op de behandeling van klachten is de klachtenregeling van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van toepassing. Tevens is dit reglement digitaal te raadplegen. Beide documenten kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.