Laden...

Missie, visie en agenda van de Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Missie, visie en agenda van de Rechtspraak

Missie, visie en agenda van de Rechtspraak

De samenleving verandert snel en stelt de Rechtspraak steeds voor nieuwe uitdagingen. In de missie en visie is verwoord waar de Rechtspraak op de langere termijn voor staat en hoe zij de toekomst ziet. 

Missie

De Rechtspraak beschermt rechten en vrijheden, komt op voor de democratische rechtsstaat, zorgt voor een goede toepassing van het recht en voor beslissingen door onafhankelijke, onpartijdige, integere en deskundige rechters.

De visie

De Rechtspraak is rechtvaardig, toegankelijk, tijdig en transparant en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen.

Agenda van de Rechtspraak

De Agenda van de Rechtspraak vloeit voort uit de missie en visie en beschrijft de doelen die de Rechtspraak de komende 3 tot 5 jaar wil zetten in de richting van de realisatie van de ambities uit de visie.

De Rechtspraak - Missie & Visie


 Wat betekent deze visie voor de Rechtspraak?

Rechtvaardig

In elke individuele zaak en op institutioneel niveau is de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter gewaarborgd. Rechtspraak kenmerkt zich, doordat elke zaak op zijn eigen merites wordt beoordeeld met oog en aandacht voor elke partij en de maatschappelijke context.

Recht wordt gesproken na een zorgvuldige behandeling van de zaak, gedegen feitenonderzoek en een eerlijk proces. Het toezicht dat aan de Rechtspraak is opgedragen, wordt actief en met kennis van zaken uitgevoerd.

Alle medewerkers in de Rechtspraak zijn deskundig en betrokken. Zij reflecteren op het eigen functioneren en investeren in hun eigen ontwikkeling en die van hun collega's. De organisatie biedt daarvoor ruimte en mogelijkheden.

 

 

 

Toegankelijk

Rechtspraak is toegankelijk voor iedereen, opdat rechtsbescherming kan worden geboden en de rechtsstaat wordt gehandhaafd.

Drempels die een effectieve toegang tot de rechter belemmeren, zijn onwenselijk. De Rechtspraak is digitaal, fysiek en telefonisch goed bereikbaar en verstrekt (via diverse kanalen) informatie in begrijpelijke taal.

De Rechtspraak blijft ook op andere manieren laagdrempelig en eenvoudig bereikbaar als dat noodzakelijk is voor partijen.

De Rechtspraak maakt gebruik van beproefde nieuwe technologieën voor digitalisering van de schriftelijke procedures en het houden van toezicht.

 
 
 

 

Tijdig

De Rechtspraak voert vanaf de start van de procedure regie, gericht op een zorgvuldige èn voortvarende afdoening van de zaak. De beslissing van de rechter wordt zo snel als mogelijk gegeven.

Het verloop van procedures is voorspelbaar. Voor partijen is vooraf duidelijk wanneer de beslissing komt en de rechter houdt zich aan die termijn.

 
 
 

 

Transparant

Rechterlijke beslissingen zijn voorzien van een deugdelijke motivering.

Uitspraken worden in het openbaar gedaan en breed gedeeld.

Partijen kunnen het verloop van hun zaak volgen (track & trace).

De Rechtspraak is een effectieve en duurzame organisatie gericht op vervulling van haar maatschappelijke taak.

 

 

Maatschappelijk

De Rechtspraak innoveert op procesrechtelijk en technologisch gebied ter vervulling van haar maatschappelijke taak en sluit daarbij nauw aan bij behoeften en problemen in de samenleving.

De Rechtspraak neemt actief stelling in het maatschappelijk debat, indien haar maatschappelijke taak en de rechtsstaat in het geding zijn.

Met diversiteit bevordert de Rechtspraak de kwaliteit van haar werk en haar herkenbaarheid voor de samenleving.

 

 

Vijf doelen verwoord in de Agenda van de Rechtspraak

De Agenda van de Rechtspraak vloeit voort uit de missie en visie en is verwoord in 5 doelen. Aan deze doelen wordt met prioriteit gewerkt, als eerste stappen richting het realiseren van de visie ambities.

  1. Rechtspraak is tijdig en voorspelbaar.
  2. Toegang tot de rechter wordt digitaal en op een laagdrempelige wijze verleend. Voor rechtzoekenden die onvoldoende in staat zijn om mee te doen aan digitaal toegankelijke rechtspraak, wordt de toegang tot de rechter gefaciliteerd.
  3. De Rechtspraak werkt actief samen in netwerken en is daarin betrouwbaar. Deze samenwerking is niet vrijblijvend. Bij die samenwerking blijft de onafhankelijke en onpartijdige rol van de rechter gewaarborgd.
  4. De Rechtspraak werkt met een menselijke maat. Medemenselijkheid is bepalend voor de manier waarop wij ons werk uitvoeren. Wij zien de mens achter het juridische dossier. Onze communicatie kent een persoonlijke benadering waar dat kan.
  5. De Rechtspraak is divers samengesteld en zorgt voor inclusiviteit. Dat wil zeggen dat wij ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in de organisatie en daar zichzelf kan zijn. Wij creëren kansen voor het leren van elkaar en werken samen. Wij worden gedreven door de in de missie geformuleerde waarden. Bestuurders en managers stimuleren eigenaarschap bij een ieder die voor de Rechtspraak werkt en geven aan hen vertrouwen.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact