Laden...

Huisregels rechtbank Den Haag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Bezoekinformatie > Huisregels rechtbank Den Haag

Huisregels rechtbank Den Haag

In de gebouwen van de rechtbank Den Haag staan de veiligheid en privacy van bezoekers en medewerkers voorop. Daarom gelden er in de gebouwen voor iedereen de volgende huisregels:

  • Het is niet toegestaan de orde te verstoren.
  • Het maken van filmopnames, foto's en geluidsopnamen is niet toegestaan.
  • In de rechtszaal staan mobiele telecommunicatiemiddelen uit.
  • Eten of drinken in de rechtszaal is niet toegestaan.
  • Roken is verboden.
  • Het gebruik van alcohol en/of verdovende middelen is niet toegestaan.
  • Wapens en explosieven zijn niet toegestaan.
  • Dieren mogen niet naar binnen m.u.v. hulphonden.
  • Het dragen van gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan, behalve wanneer dit voor de veiligheid of de gezondheid noodzakelijk is.

Audiovisuele en communicatieapparatuur

Mobiele telefoons en andere mobiele telecommunicatiemiddelen mogen wel meegenomen en gebruikt worden in het gebouw. In verband met de privacy en het portretrecht van medewerkers, justitiabelen en bezoekers is het echter niet toegestaan hiermee in het gebouw beeld- en/of geluidsopnamen te maken.

In zittingszalen en enquêtekamers moeten alle telecommunicatiemiddelen uitgeschakeld zijn.

Wanneer geconstateerd wordt dat iemand dit verbod overtreedt, kan hij/zij verzocht worden de opnamen te wissen dan wel de apparatuur uit te schakelen. Als aan dat verzoek niet meteen wordt voldaan, kan degene die niet aan het verzoek heeft voldaan uit het gebouw worden verwijderd.

Pers

Dit verbod geldt eveneens voor de pers, tenzij uitdrukkelijk toestemming is verleend door of namens het bevoegd gezag. In dat geval kan de dienstdoende gerechtsbode, een beveiligingsbeambte of een voorlichtingsfunctionaris, overeenkomstig de aanwijzingen van de rechter, voorwaarden stellen aan het gebruik van de apparatuur. Hiervoor geldt de landelijke persrichtlijn.

Beveiliging

Bij het betreden van het gebouw wordt men onderworpen aan veiligheidsmaatregelen. Hierbij worden bezoekers en hun bagage gecontroleerd op de aanwezigheid van bijvoorbeeld wapens of explosieven. Beveiligings- en politiefunctionarissen zijn gemachtigd extra controles uit te voeren aan de kleding en de meegenomen bagage (tassen, koffers, dozen, enzovoort) wanneer de betrokkene toestemming geeft.

Het kan voorkomen dat er aanvullende beveiligingsmaatregelen worden genomen (zoals extra toezicht of fouilleren) of dat bezoekers om een identiteitsbewijs wordt gevraagd bij risicovolle zittingen of wanneer dit noodzakelijk wordt geacht.

Personen die weigeren mee te werken aan deze veiligheidscontroles, kan de verdere toegang tot het gebouw worden ontzegd.

Als het vermoeden bestaat dat sprake is van een strafbaar feit wordt de politie ingeschakeld.

Cameratoezicht

In verband met de veiligheid en orde in het gebouw zijn bij alle toegangen tot het gebouw en op verschillende plaatsen in het gebouw camera’s zichtbaar opgesteld. Vanuit een centraal punt wordt controle uitgeoefend. Via een aantal van deze camera's worden beelden vastgelegd en voor beperkte duur bewaard.

De inzet van cameratoezicht heeft zowel een preventief als een opsporingsondersteunend karakter. De opnamen kunnen gebruikt worden bij de opsporing als strafbare feiten worden geconstateerd.

Het cameratoezicht vindt plaats in overeenstemming met de wet.

In ontvangst nemen van (post)stukken

In bijzondere gevallen kunnen in overleg met de beveiliging (post)stukken worden afgegeven. De bezoeker moet zich kunnen legitimeren.

Ordehandhaving en calamiteiten

Het is niet toegestaan de orde te verstoren. Wie dit verbod overtreedt, wordt de (verdere) toegang tot het gebouw ontzegd. In geval van bij de wet strafbaar gesteld gedrag, volgt aanhouding en wordt de politie ingeschakeld.

Iedereen is verplicht gehoor te geven aan opdrachten van leden van de bedrijfshulpverlening, de politie of de beveiligingsbeambten.

Wapens en explosieven

Het is verboden om wapens, als wapens te gebruiken voorwerpen en munitie mee te nemen, voorhanden te hebben of te dragen.

Het is verboden explosieven en/of andere voorwerpen, vloeistoffen en/of gassen mee te nemen, voorhanden te hebben of te dragen, die de veiligheid en/of gezondheid van personen kunnen bedreigen, geschikt zijn voor de bedreiging van personen of de veiligheid en de orde in het algemeen kunnen ondermijnen. Waar nodig wordt hiernaar onderzoek gedaan.

Bij constatering van overtreding van de Wet wapens en munitie volgt aanhouding en wordt de politie ingeschakeld.