Laden...

Besluiten van Gedeputeerde Staten in zaak Chemours gedeeltelijk vernietigd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Besluiten van Gedeputeerde Staten in zaak Chemours gedeeltelijk vernietigd
Den Haag, 17 maart 2023

De rechtbank Den Haag heeft op 16 maart 2023 uitspraak gedaan in twee zaken die waren aangespannen door Chemours Netherlands B.V.

In de uitspraak beoordeelt de rechtbank vier besluiten van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Het college wil dat de uitstoot van verschillende stoffen uit de fabrieken van Chemours sterk wordt verminderd. Daarom heeft het college onder meer de voorschriften van de omgevingsvergunning van Chemours aangescherpt. Daarmee zijn strengere eisen gesteld om de uitstoot te beperken. Ook moet Chemours meer doen om de stoffen die haar fabrieken verlaten te meten en registreren. Chemours is het niet eens met deze besluiten. Zij vindt dat zij zich al voldoende inspant om de uitstoot uit haar fabrieken terug te dringen en dat de maatregelen die het college nu van Chemours verlangt, te streng en niet naleefbaar zijn. De rechtbank geeft Chemours daarin grotendeels gelijk. De besluiten van het college worden daarom gedeeltelijk vernietigd.

Aangescherpte vergunning voor Chemours

Chemours heeft in Dordrecht meerdere chemische fabrieken. Bij de productieprocessen komen stoffen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Voor deze activiteiten heeft Chemours een vergunning. Deze moet volgens het college worden aangescherpt, omdat er nieuwe technieken bestaan waarmee de uitstoot van schadelijke stoffen kan worden beperkt. Daarnaast is volgens het college van een aantal stoffen die Chemours uitstoot, duidelijk geworden dat zij schadelijker zijn voor het milieu dan eerder werd aangenomen. Het college heeft deze stoffen daarom gelijk gesteld met zogenoemde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Voor het uitstoten van ZZS gelden strenge regels, die volgens het college ook zouden moeten gelden voor stoffen die met ZZS gelijk te stellen zijn. Verder heeft het college diverse verplichtingen opgelegd aan Chemours die betrekking hebben op afvalstoffen en het monitoren en registreren van haar uitstoot.

Niet aan voorwaarden voor aanscherping vergunning voldaan

De voorschriften van een omgevingsvergunning mogen worden aangescherpt als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De rechtbank oordeelt dat in dit geval niet aan al deze voorwaarden is voldaan. De nieuwe technieken waarmee de uitstoot van schadelijke stoffen volgens het college kan worden beperkt, zijn naar het oordeel van de rechtbank niet de beste beschikbare technieken. Of deze technieken in de praktijk zullen werken en of zij door Chemours kunnen worden toegepast, moet nog verder worden onderzocht. Dat betekent dat nu nog niet duidelijk is of er inderdaad nieuwe technieken beschikbaar zijn waarmee Chemours haar uitstoot zoveel kan verlagen als het college wenst.

Onderzoek nodig, risico-evaluatie ontbreekt

De rechtbank is verder van oordeel dat het college een aantal stoffen die Chemours uitstoot, niet zonder meer mocht gelijkstellen met ZZS. De betrokken stoffen voldoen niet aan de juridische definitie van ZZS. De rechtbank begrijpt dat het college de uitstoot van schadelijke stoffen zoveel mogelijk wil beperken. Dat betekent echter niet dat stoffen die niet aan de definitie van ZZS voldoen, uit voorzorg zonder meer met ZZS gelijkgesteld mogen worden. Als het college dat wil doen, dan zal het voor deze stoffen eerst goed moeten onderzoeken welke gevolgen deze stoffen voor het milieu hebben en welke maatregelen nodig zijn om het gewenste beschermingsniveau te bereiken. Deze zogenoemde risico-evaluatie ontbreekt in dit geval.

Te strenge voorschriften

Tot slot heeft het college een aantal voorschriften gesteld die strenger zijn dan de geldende regelgeving. De rechtbank vindt dat het college die keuze niet voldoende heeft gemotiveerd. Ook is bij een aantal voorschriften niet voldoende duidelijk geworden waarom deze nodig zijn om het milieu te beschermen. Dit betekent dat niet is voldaan aan de voorwaarden om de vergunning van Chemours aan te scherpen en voor het stellen van de strenge eisen om de uitstoot verder terug te dringen.

Oude vergunning blijft van kracht

De uitspraak van de rechtbank heeft onder meer tot gevolg dat een deel van de nieuwe vergunningvoorschriften wordt vernietigd. In plaats van deze voorschriften blijven de voorschriften van de oude vergunning van kracht.

Uitspraken