Laden...

Insolventies

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Contact

Griffie insolventies
Telefoon: 088 361 20 19

De insolventiegriffie is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Aanvragen non-faillissementsverklaring

Natuurlijke personen die staan ingeschreven bij een gemeente in het arrondissement Den Haag en bedrijven die hun statutaire zetel in dit arrondissement hebben, kunnen bij de rechtbank Den Haag een verzoek indienen om een non-faillissementsverklaring te verstrekken. De kosten hiervan bedragen € 120.

U zendt uw verzoek, voorzien van adresgegevens, met een origineel uittreksel van de Kamer van Koophandel of een elektronische versie voorzien van een digitale handtekening, die niet ouder is dan 1 maand, per e-mail naar de insolventiegriffie van de rechtbank. Binnen 3 werkdagen wordt de verklaring per post aan u verzonden. Later ontvangt u een acceptgiro.

Verzending van de verklaring per e-mail is niet mogelijk in verband met de rechtsgeldigheid van de akte.

Zittingen en indienen stukken

De zitting van de raadkamer in faillissementen wordt wekelijks op dinsdag gehouden vanaf 9.30 uur. De indeling is als volgt:

  • 9.30 - 10.00 uur eigen aangiften.
  • 10.00 - 10.45 uur aangehouden zaken op aanvraag.
  • Vanaf 10.45 uur nieuwe zaken op aanvraag.

Er wordt gewerkt in blokken van zeven rekesten per kwartier.

Eigen aangiften faillissementen

Aanvragen die op de vrijdag voor 12.00 uur compleet binnen zijn op de insolventiegriffie worden in de regel op de daarop volgende dinsdag ter zitting behandeld. Indien u de stukken bij de Centrale Balie indient, dienen deze daar uiterlijk op donderdag te worden afgeleverd om bovengenoemde termijn te halen.

De rechtbank streeft ernaar zaken van één advocaat zoveel mogelijk in hetzelfde of aansluitende blokken te appointeren. Dit is alleen goed mogelijk wanneer de advocaat de zaken gebundeld aanlevert.

De uiterste termijn voor de indiening van schriftelijke verzoeken tot aanhouding van faillissementsrekesten verloopt maandag om 12.00 uur.

De uiterste termijn voor de indiening van schriftelijke verzoeken tot intrekking van faillissementsrekesten verloopt dinsdag om 8.30 uur.

Bij aanhouding en intrekking dient gebruik te worden gemaakt van de daarvoor ontwikkelde formulieren (zie de informatie op de pagina Landelijke regelingen, Civiel recht, onder het kopje insolventies).

Deze formulieren dienen volledig te worden ingevuld en er dient uit te blijken dat de wederpartij instemt met het verzoek. Aanhouding geschiedt in de regel alleen op verzoek van verzoek(st)er(s) dan wel met diens toestemming.

Indien om aanhouding wordt verzocht, dient de verzoekende partij de wederpartij daarvan tijdig in kennis te stellen. Dit geldt dus helemaal indien de rechtbank in een individueel geval akkoord gaat met een aanhoudingsverzoek dat later is ingediend dan maandag om 12.00 uur.

Van de advocaat die ter zitting verschijnt wordt verwacht dat hij/zij inhoudelijk op de hoogte is van de zaak; ook in gevallen van waarneming. De rechtbank is immers bij de benoeming van een curator, met name waar het verstekzaken betreft, grotendeels afhankelijk van de haar door de advocaat van aanvrager ter beschikking gestelde gegevens over de gefailleerde.

Op grond van art. 4 lid 4 Fw. is de advocaat die een faillissementsrekest indient verplicht daarin "zodanige gegevens" op te nemen "dat de rechter kan beoordelen of hem rechtsmacht toekomt op grond van de verordening, genoemd in artikel 5, derde lid" (i.e., de Europese Insolventieverordening).

Advocaten dienen dus in het rekest gegevens op te nemen waaruit kan blijken dat het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar gelegen is binnen Nederland.

Benoemingen tot curator

Het insolventieteam neemt bij benoemingen tot curator de Recofa-uitgangspunten bij de benoeming van curatoren en bewindvoerders in faillissementen en surseances van betaling tot uitgangspunt.

Daarnaast hanteert het insolventieteam aanvullend beleid. Informatie hierover kan verkregen worden bij de teamvoorzitter de heer mr. dr. H.J. van Harten.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp)

Een verzoek om te worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling kan schriftelijk worden ingediend bij de administratie (Centrale Balie) van de rechtbank. Het inschakelen van een advocaat is niet nodig. Het verzoek wordt voor u opgemaakt bij uw gemeente of kredietbank. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de site van de Raad voor de Rechtsbijstand (bureauwsnp.nl).

Bekendmakingen

Als een faillissement of Wsnp is uitgesproken of beëindigd, kunt u de publicatie van deze vonnissen vinden in het centraal insolventieregister (CIR).

Raadplegen insolventiegegevens na 1 januari 2005

Het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl bevat de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Alle insolventiegegevens gepubliceerd ná 1 januari 2005 zijn raadpleegbaar tot zes maanden na beëindiging van de insolventie. De insolventiegriffie van de rechtbank verstrekt geen informatie die door raadpleging van het CIR kan worden verkregen.

Op grond van de Wet Griffierechten Burgerlijke Zaken is voor hoger beroep ex artikel 67 Faillissementswet griffierecht verschuldigd.