Laden...

Kort geding

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Contact

  • Telefoonnummer administratie: 088 361 22 21
  • Faxnummer administratie: 088 361 06 69

Aandachtspunten

Aandachtspunten bij het starten van een kortgedingprocedure bij de rechtbank Den Haag in aanvulling op het Procesreglement kortgedingprocedures.

Dagvaarding in kort geding

Bij het vragen van een datum voor de behandeling van een kort geding dient een aanvraagformulier met de conceptdagvaarding of per post of per fax te worden toegezonden. Bij gebruik van de fax mag het faxbericht niet meer dan in totaal 20 pagina’s omvatten.

Producties

Producties moeten tijdig (in tweevoud) vóór de zitting aan de voorzieningenrechter worden toegezonden.

Alle correspondentie en producties dienen uitsluitend te worden geadresseerd ter attentie van:

Rechtbank Den Haag
Team Administratie Civiel - Voorzieningenrechter
Gebouw P2, kamer 17.32
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Producties dienen per post te worden toegezonden of per bode te worden bezorgd bij de Centrale Balie. U wordt dringend verzocht om uitsluitend in bijzonder spoedeisende gevallen van de fax gebruik te maken, waarbij het faxbericht bovendien niet meer dan in totaal 20 pagina’s omvat.
Berichten en stukken die per fax zijn ingediend, behoeven niet nogmaals op andere wijze te worden ingediend.

Indien sprake is van een spoedbezorging bij de Centrale Balie, dient dit aldaar te worden gemeld opdat de stukken direct kunnen worden doorgezonden aan de voorzieningenrechter. Indien sprake is van bijzondere spoedbezorging kunt u met de kort geding griffie bellen om af te stemmen hoe een en ander het beste bezorgd kan worden en zo min mogelijk vertraging van bezorging binnen het paleis te verkrijgen.
Voor zover voor de gedaagde partij geen advocaat bekend is, dient de advocaat van eisende partij zijn producties aan gedaagde zelf te sturen.

Spreektijd in kort geding

Voor de behandeling van een kort geding is in beginsel maximaal 1 uur beschikbaar. Iedere partij heeft 15 minuten spreektijd in eerste termijn. Indien één der partijen voorziet aan deze tijd niet voldoende te hebben kan zij de voorzieningenrechter bij het aanvragen van een datum voor de behandeling van de zaak gemotiveerd om een langere spreektijd verzoeken.

Nieuwe datum na pro forma aanhouding

Indien de behandeling van een zaak na een pro forma aanhouding wordt voortgezet, dient de advocaat van de eisende partij ervoor zorg te dragen dat de wederpartij per exploot of per brief met ontvangstbevestiging op de hoogte wordt gebracht van de nieuwe datum van behandeling.

Bereikbaarheid voorzieningenrechter in zeer spoedeisende zaken of in het geval van calamiteiten

Voor het vragen van een datum voor de behandeling van een bijzonder spoedeisende zaak, waarin een voorziening buiten de reguliere kantooruren is vereist, of in het geval van calamiteiten (bijv. in de situatie dat de rechtbank niet bereikbaar of niet toegankelijk is) kunnen advocaten rechtstreeks bellen met onderstaande telefoonnummers:

  • 06 15 09 76 48.
  • Indien geen gehoor 06 31 96 45 76.