Laden...

Jaarverslag klachtenbehandeling 2022

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Overijssel > Regels en procedures > Jaarverslag klachtenbehandeling 2022

Inleiding

Overeenkomstig artikel 26 lid 1 Wet op de rechterlijke organisatie heeft het bestuur van de rechtbank Overijssel een regeling vastgesteld voor de behandeling van klachten (d.d. 3 september 2019). Als klacht wordt aangemerkt elk schriftelijk bericht (brief of email) waaruit blijkt dat iemand niet tevreden is over de wijze waarop (een medewerker van) de rechtbank Overijssel zich heeft gedragen. Bij twijfel of sprake is van een klacht, wordt afgestemd met de president. Niet geklaagd kan worden over de inhoud en motivering van een beslissing van een met rechtspraak belaste rechterlijke ambtenaar noch over de totstandkoming van een rechterlijke beslissing met inbegrip van de in dat kader genomen beslissing van procedurele aard. 

De president, tevens voorzitter van het bestuur, is aangewezen om klachten te behandelen. De werkzaamheden van de klachtenfunctionaris zijn ondergebracht bij het bestuurssecretariaat. 

Bij de behandeling van klachten streeft de rechtbank Overijssel naar persoonlijk contact met de klager. Als hoofdregel wordt telefonisch contact gezocht met de klager door de klachtenfunctionaris. Soms wordt de klager daarna ook nog in persoon gehoord. Als de klager aangeeft dat volstaan kan worden met het telefonisch horen, wordt hij of zij daarna in beginsel niet meer in persoon gehoord. Soms zijn aanvullende acties nodig, bijvoorbeeld indien tevens sprake is van een datalek. 

Bij de behandeling van klachten wordt gestreefd naar een snelle afdoening, volgens duidelijke procedures en in begrijpelijke taal. 

Klachten, en het onderzoek dat naar aanleiding daarvan wordt ingesteld, geven inzicht in hoe het werk en het functioneren van de rechtbank Overijssel wordt ervaren. Daarmee vormen klachten een waardevolle bron van informatie om verbeteringen door te voeren. Klachten vormen een mogelijkheid voor de rechtbank Overijssel om feedback van de buitenwereld te krijgen. Van klachten kunnen we leren. Er wordt ons als het ware een spiegel voorgehouden door rechtzoekenden, professionele partijen en eventuele anderen. 

Met dit jaarverslag wordt getracht om op transparante wijze inzicht te geven in de behandeling van klachten in 2022.


 Inhoud jaarverslag

>Alles uitklappen
 • Geschiedenis

  • 2013: 70 klachten uit 70 (digitale) klachtbrieven.
  • 2014: 87 klachten uit 87 (digitale) klachtbrieven.
  • 2015: 68 klachten uit 68 (digitale) klachtbrieven.
  • 2016: 66 klachten uit 66 (digitale) klachtbrieven.
  • 2017: 77 klachten uit 72 (digitale) klachtbrieven.
  • 2018: 72 klachten uit 69 (digitale) klachtbrieven.
  • 2019: 63 klachten uit 62 (digitale) klachtbrieven.
  • 2020: 85 klachten uit 78 (digitale) klachtbrieven.
  • 2021: 81 klachten uit 75 (digitale) klachtbrieven.

  Klachten in 2022  

  In 2022 heeft de rechtbank Overijssel 88.338 zaken behandeld. In 2022 zijn bij de rechtbank Overijssel 82 klachten ingediend via 80 (digitale) klachtbrieven. Ter toelichting: Eén klaagschrift kan meerdere afzonderlijke klachten bevatten. Ook brieven waarin het woord klacht niet wordt gebruikt, maar die qua inhoud en strekking op een klacht duiden, zijn als klacht geregistreerd en behandeld. 

  In 8 van de 82 ingediende klachten in 2022 was de rechtbank Overijssel niet bevoegd te oordelen. De desbetreffende klachten zijn doorgestuurd naar de bevoegde instanties (artikel 6, lid 2 en lid 3 van de klachtenregeling). Feitelijk heeft de rechtbank Overijssel dus 74 klachten behandeld.

  Alle klachten zijn binnen de termijn van de klachtenregeling behandeld.

  Klachten per team

  Team aantal


   202220212020
  Bestuursrecht121513
  Kanton & Handel131217
  Familie & Jeugd91512
  Toezicht17126
  Strafrecht91114
  Bedrijfsvoering5510
  Anders921
  Andere bevoegde instanties8912
  Totaal 82 81 85

  Aard van de klachten

  Onderwerp aantal

   202220212020
  Rechterlijke beslissingen372933
  Bejegening71313
  Tijdsduur procedures577
  Administratieve fouten91913
  Bewindvoering1235
  Andere bevoegde instanties8912
  Lopend412
  Totaal 82 81 85

  Afdoening klachten

  Soort afdoening aantal

   202220212020
  Niet bevoegd8912
  Afgehandeld door team Bewind1235
  Niet-ontvankelijk262528
  Ongegrond112018
  Gegrond71614
  Intrekking1476
  Lopend412
  Totaal 82 81 85

  Van de 82 in 2022 afgehandelde klacht zijn 46 klachten (56%) niet inhoudelijk behandeld. Dit betreffen 8 klachten waarin de rechtbank Overijssel niet bevoegd was vanwege klachten bestemd voor andere instanties, 12 klachten betroffen bewindvoering en 26 klachten waarin de klacht niet ontvankelijk was. Veelal zijn dit klachten over rechterlijke beslissingen.

  Van de 36 inhoudelijk behandelde klachten zijn 7 klachten (8,5%) gegrond verklaard. Hiervan betroffen 5 klachten administratieve fouten en 2 klachten de tijdsduur van de procedures.

 • Klachten die sowieso niet in behandeling worden genomen, gaan over de beslissing van de rechter, bijvoorbeeld inhoudelijke beslissingen of procedurele beslissingen. Rechters zijn onafhankelijk en doen hun werk in alle vrijheid. Dat kan en mag niet door de behandeling van een klacht door het bestuur van de rechtbank worden beïnvloed. Een en ander is ook zo opgenomen in de klachtenregeling.

  Klachten gaan bijvoorbeeld over administratieve fouten, bejegening, tijdsduur, communicatie (bijvoorbeeld het niet nakomen van toezeggingen of reageren op correspondentie), postbezorging (oproepingen bereiken de geadresseerde niet), telefonische bereikbaarheid of wachttijden.

 • In de categorie ‘bejegening’ vallen klachten over zowel rechters als alle overige medewerkers van de rechtbank Overijssel. In 2022 waren dit 5 klachten over de bejegening door rechters en 2 klachten over de bejegening door bode/beveiligers van de rechtbank Overijssel.

  Van de 7 bejegeningsklachten zijn 5 klachten ongegrond verklaard en 2 klachten na een gesprek met de klager ingetrokken.
 • In de categorie ‘tijdsduur procedures’ vallen klachten over de duur van de procedure, uitsluitend voor zover deze te wijten zijn aan kwesties van organisatorische aard, bijvoorbeeld zaken die aan de aandacht zijn ontsnapt en daardoor zijn blijven liggen of door onvoldoende monitoring op de voortgang. Van de klachten over de tijdsduur zijn 3 klachten gegrond en 2 klachten ingetrokken.

 • De categorie ‘administratieve fouten’ omvat de klachten die handelen over de administratieve verwerking van zaken, bijvoorbeeld incorrecte verwerking van poststukken, foutieve vermelding van persoonsgegevens of de naam in de uitspraak.

  Van de klachten over administratieve fouten zijn 5 gegrond, 3 ongegrond verklaard en is 1 klacht ingetrokken.
 • Rechthebbenden kunnen een klacht over curatoren, bewindvoerders en mentoren bij de toezichthoudend kantonrechter indienen. De wet regelt dat niet het gerechtsbestuur maar de toezichthoudende rechter bevoegd is om deze klachten te behandelen. De via de klachtenprocedure binnen gekomen bewindvoeringsklachten worden voor behandeling doorverwezen naar team Toezicht.
   
  Naar aanleiding van de in dit verslag geconstateerde stijging van het aantal bewindvoeringsklachten is in 2023 contact opgenomen met de redactie van www.rechtspraak.nl. Naar aanleiding van ons signaal is de tekst op de site aangepast en is een nieuwe link opgenomen voor de indiening van klachten over bewindsvoerders en curatoren.
 • In de categorie ‘andere bevoegde instanties’ vallen klachten over kwesties waarover het gerechtsbestuur (lees: de president) niet bevoegd is te oordelen. Denk bijvoorbeeld aan klachten over een andere rechtbank, een gerechtshof, de Hoge Raad, het Openbaar Ministerie, de Politie, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), advocaten en notarissen.

 • Indien de klachtadviescommissie gevraagd wordt omtrent een klacht te adviseren, verzoekt de president aan de voorzitter van de centrale wrakingskamer uit haar midden een klachtadviescommissie van drie leden samen te stellen, waarbij de griffier van de wrakingskamer optreedt als secretaris van de klachtadviescommissie. De klachtadviescommissie hoort klager en brengt advies uit binnen de in de klachtenregeling gestelde termijnen. Het advies wordt uitgebracht aan het bestuur (lees: president).
   
  In 2022 zijn geen klachten afgedaan door middel van het inschakelen van een klachtenadviescommissie.
 • De rechtbank Overijssel heeft via klachtbrieven twee verzoeken om schadevergoeding ontvangen. Eén daarvan is gegrond verklaard en één ongegrond.

  Schadevergoeding

  Teamcategoriebeslissingaard vergoedingBedrag
  BedrijfsvoeringOverigongegrondVerzoek om vergoeding schade aan horloge30 euro
  Familie en JeugdAdministratieve foutgegrondVerzoek om vergoeding in verband met extra advocaatkosten door niet doorgezonden aanvullend verzoek968 euro


 • Meerdere klachten hebben geleid tot concrete verbeteringen van de organisatie, ook in gevallen waarin de klacht niet inhoudelijk is afgehandeld, ongegrond is verklaard of is geschikt of ingetrokken. Voorbeelden hiervan zijn het bijstellen of aanscherpen van instructies, het onder de aandacht brengen en bespreken van de klacht in het team, het aanpassen van werkprocessen of het in klare taal herschrijven van standaard brieven.
   
  Alle teams in het primair proces en de stafdienst bedrijfsvoering van de rechtbank Overijssel zien klachten als belangrijke signalen en adviezen tot mogelijke verbetering van de organisatie.
 • In tegenstelling tot voorgaande jaren is in 2022 geen sprake geweest van enkele veelvuldige klagers. Wel was er een klager die bij meerdere rechtbanken eenzelfde klacht ingediend heeft.

Publicatie

Het verslag is gepubliceerd op rechtspraak.nl, maar is ook terug te vinden op Intro van de rechtbank Overijssel. 

Het jaarverslag is op 6 juni 2023 vastgesteld door het bestuur van de rechtbank Overijssel.