Laden...

Regels en procedures

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Overijssel > Regels en procedures

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Inzage kan in persoon, telefonisch, per e-mail of per post. Er zijn geen kosten aan verbonden. De rechtbank Overijssel streeft ernaar om op de dag dat de aanvraag binnenkomt, het uittreksel op te sturen. Als u naar de Centrale Balie komt, kunt u het uittreksel direct meenemen.

  De rechtbank Overijssel heeft 2 locaties: Almelo en Zwolle. Bepalend voor de locatie waar u moet zijn, is het adres waar de overledene woonde. Het gaat hierbij om het adres volgens de Basisregistratie personen (BRP), niet het eventuele logeer- of verzorgadres van de overledene.

  Vermeld bij uw aanvraag de volgende gegevens:

  • voornaam/voornamen en achternaam (geboortenaam) van de overledene
  • geboortedatum en -plaats
  • overlijdensdatum
  • het laatste woonadres

  Vergeet ook niet te vermelden naar welk adres het uittreksel gestuurd kan worden.

  Centrale Balie Almelo
  Bezoekadres:
  Egbert Gorterstraat 5
  7607 GB Almelo
  Telefoonnummer: 088 361 55 55 (vragen naar het boedelregister)
  E-mailadres: informatiebalie.almelo@rechtspraak.nl

  Postadres:
  Rechtbank Overijssel
  t.a.v. Centrale Balie
  Postbus 323
  7600 AH Almelo

  Centrale Balie Zwolle
  Bezoekadres:
  Schuurmanstraat 2
  8011 KP Zwolle
  Telefoonnummer: 088 361 55 55 (vragen naar het boedelregister)
  E-mailadres: informatiebalie.zwolle@rechtspraak.nl

  Postadres:
  Rechtbank Overijssel
  t.a.v. Centrale Balie
  Postbus 10067
  8000 GB Zwolle

 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Overijssel een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Overijssel.


  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.

  U kunt uw aanvraag persoonlijk of schriftelijk (per post/veilig mailcontact) indienen bij de centrale balies van de rechtbank Overijssel. Aan de balie betaalt u meteen en krijgt u de akte non-verzet direct mee. Als u de aanvraag schriftelijk indient, wordt deze uiterlijk 2 weken nadat de betaling is ontvangen verzonden.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Overijssel aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Overijssel.

  U kunt de verklaring schriftelijk aanvragen. Voeg bij de aanvraag een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Deze mag niet ouder dan 4 weken zijn. Eventueel wel digitaal ondertekend. U kunt de aanvraag doen per post of per veilig mailcontact. U krijgt de akte non-failliet toegezonden zodra de nota is voldaan. U kunt ook langskomen bij de informatiebalie in Almelo of Zwolle en de verklaring dan direct meenemen.’

  Aanvraag organisatie

  Voor de aanvraag voor een organisatie is een origineel (niet gescand) uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig. Deze mag niet ouder dan 1 maand zijn. Eventueel wel digitaal ondertekend.

  Aanvraag particulier (natuurlijk persoon)

  Voor de aanvraag voor een persoon is een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente nodig. Deze mag niet ouder dan 1 maand zijn.

  Aan de balie betaalt u meteen en krijgt u de verklaring direct mee. Doet u het schriftelijk dan wordt de akte uiterlijk 2 weken nadat de betaling is ontvangen verzonden.

 • Nadat de rechter uw echtscheiding heeft uitgesproken, heeft u drie maanden de tijd om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan.

  Als u niet in hoger beroep gaat en u niet wilt wachten tot het einde van de hoger beroepstermijn, kunt u een 'akte van berusting' tekenen. Als u en uw partner dit allebei hebben gedaan, staat de uitspraak van de rechter meteen vast. U kunt hierna de beschikking bij de juiste gemeente laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. U hoeft niet naar de rechtbank.

  Als na de hoger beroepstermijn blijkt dat uw partner de 'akte van berusting' niet heeft ondertekend en uw partner ook geen hoger beroep heeft aangetekend, kunt u bij de griffier van onze rechtbank een akte non-appèl (stempel met verklaring van non-appèl) opvragen. Hierin vermeldt de rechtbank dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld. Bij de juiste gemeente kan hiermee een verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand worden gedaan.

  Neem contact op voor meer informatie.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Overijssel. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.

  U kunt de algemene voorwaarden deponeren en opvragen bij de centrale balies van de rechtbank Overijssel. Dit kan persoonlijk of schriftelijk (per post/veilig mailcontact). Aan de balie betaalt u meteen en krijgt u de akte depot of de opgevraagde algemene voorwaarden direct mee. Doet u het schriftelijk dan wordt het uiterlijk 2 weken nadat de betaling is ontvangen verzonden.

 • Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Overijssel als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Overijssel.


  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.


  U kunt het afschrift schriftelijk voorzien van handtekening opvragen bij de informatiebalies van de rechtbank Overijssel. Het afschrift wordt over het algemeen binnen 1 week verzonden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U kunt het afschrift ook via e-mail aanvragen. Voor Almelo via informatiebalie.almelo@rechtspraak.nl en voor Zwolle via informatiebalie.zwolle@rechtspraak.nl

 • Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Overijssel, kunt u een afschrift opvragen bij informatiebalie van de rechtbank. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten. U kunt het afschrift schriftelijk opvragen, per post of e-mail.

 • Als uw echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Overijssel, kunt u een certificaat echtscheidingen (Brussel II-bis) aanvragen bij deze rechtbank. Dit doet u als volgt:

  Per post

  U stuurt uw aanvraag per post naar de rechtbank Overijssel.

  Per e-mail

  U stuurt uw aanvraag per e-mail naar de locatie Zwolle of per e-mail naar de locatie Almelo.

  Persoonlijk

  U kunt de aanvraag ook persoonlijk indienen bij de Centrale Balie, u ontvangt het certificaat later per post.

  Benodigde documenten

  Vergeet niet om de volgende documenten en informatie mee te sturen of mee te nemen: 

  • een kopie van het legitimatiebewijs
  • bewijs van inschrijving van de echtscheiding (op te vragen via de gemeente, als u in het buitenland bent getrouwd, kunt u de inschrijving opvragen bij de gemeente Den Haag)
  • als bekend: zaaknummer van de echtscheidingsprocedure en/of achternaam, voorletters en geboortedata van de partijen 
  • in welke taal moet het certificaat worden opgesteld 
  • naar welk adres moet het certificaat gestuurd worden

  Geen kosten

  Er zijn geen kosten verbonden aan het opmaken van het certificaat echtscheidingen (Brussel II-bis).

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij de rechtbank, die de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Overijssel.

  Betreft het overige beschikkingen? Neem dan contact op met de rechtbank Overijssel voor meer informatie.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

  Als u een document wilt laten legaliseren kunt u dat persoonlijk of schriftelijk (per post) aanvragen bij de centrale balies van de rechtbank Overijssel. Vermeld bij een schriftelijke aanvraag uw adres en het land waarvoor het document bestemd is.

  Aan de balie betaalt u meteen en krijgt u het gelegaliseerde document direct mee. Doet u het schriftelijk dan wordt het uiterlijk 2 weken nadat de betaling is ontvangen verzonden.

 • U kunt een uittreksel uit het gezagsregister aanvragen op verschillende manieren:

  Vermeld bij u aanvraag de volgende gegevens van de minderjarige:

  • volledige naam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats van de minderjarige

  Heeft u de aanvraag aan de balie aangevraagd? Dan krijgt u het uittreksel direct mee. Bij een aanvraag per post krijgt u het uittreksel meestal dezelfde dag toegestuurd. Bij een aanvraag per mail kunt u het uittreksel dezelfde dag nog in uw mailbox verwachten. 

  Informatiebalie Zwolle

  Bezoekadres:

  Schuurmanstraat 2
  8011 KP Zwolle

  Postadres:

  Postbus 10067
  8000 GB Zwolle
  Telefoon: 088 361 55 55
  Veilig mailcontact met Informatiebalie locatie Zwolle (zivver.com)

  Informatiebalie Almelo

  Bezoekadres:

  Egbert Gorterstraat 5
  7607 GB Almelo

  Postadres:

  Postbus 323
  7600 AH Almelo
  Telefoon: 088 361 55 55
  Veilig mailcontact met Informatiebalie van locatie Almelo (zivver.com)

  Informatiebalie Enschede

  Bezoekadres:

  Molenstraat 23
  7514 DJ Enschede
  E-mail: kantondagvaarding.enschede@rechtspraak.nl

  Postadres:

  Postbus 3343
  7500 DH Enschede
  Telefoon: 088 361 10 62

 Procedures

>Alles uitklappen
 • De rechtbank is onafhankelijk en mag daarom geen juridisch advies geven. Dit zou haar onafhankelijkheid schaden. Neem voor vragen op juridisch gebied contact op met een juridisch adviseur.
 • Op deze site vindt u al veel informatie over de rechtbank. Vindt u uw antwoord niet, of wilt u persoonlijk advies? Inhoudelijk kan de rechtbank niet op uw persoonlijke (juridische) vraag ingaan. U kunt wel op werkdagen terecht bij de informatiebalie.
 • Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de rechtbank Overijssel kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

  U kunt de klacht per post indienen bij de president van de rechtbank of via het online klachtenformulier.

  Klacht over de locatie Zwolle:

  • Rechtbank Overijssel
  • T.a.v. het gerechtsbestuur
  • Postbus 10067
  • 8000 GB Zwolle

  Klacht over de locaties Almelo en Enschede:

  • Rechtbank Overijssel
  • T.a.v. het gerechtsbestuur
  • Postbus 323
  • 7600 AH Almelo
 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.


  Bureau Mediation naast Rechtspraak

  Locaties Almelo en Zwolle

  • Postbus 10067
  • 8000 GB Zwolle

  • 088 361 10 97

  • 06 48 13 79 00

  • 06 46 85 68 56

 • Wilt u tolken in een rechtszaak of processtukken vertalen? U kunt zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Daarna kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank Midden-Nederland. U kunt het verzoek persoonlijk of per post indienen.

 • Aan het einde van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie. Schuldeisers kunnen de lijst opvragen door te bellen naar 088 361 10 56.

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

 • Uitgenodigd worden: de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde bewindvoerder/curator/mentor en eventuele andere belanghebbenden, bijvoorbeeld de echtgenoot of kinderen van de betrokkenen. Verder zijn alleen de kantonrechter en een griffier aanwezig. De zitting is niet openbaar, dus er wordt geen publiek toegelaten.

  Zie ook:

 • Echtscheiding

  Voor de zitting worden uitgenodigd: de echtgenoten waar het verzoek tot echtscheiding betrekking op heeft en hun advocaten. Verder zijn de rechter en een griffier aanwezig. Een echtscheidingszitting is niet openbaar. De rechter bepaalt of professionele partijen, zoals medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming of een gezinsvoogd, voor de zitting worden uitgenodigd.

  Gezag, voogdij en omgang

  De rechter bepaalt wie, naast de verzoeker, worden uitgenodigd voor de zitting. Soms roept de rechtbank een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming op om als adviseur bij de rechtszitting aanwezig te zijn. De zitting is niet openbaar. 

  Alimentatie

  De rechtbank roept voor een zitting de (ex-)echtgenoten en hun advocaten op. Alimentatiezittingen zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt of er deskundigen of adviseurs aanwezig mogen zijn.

  Kindgesprek

  Voor de zittingen die hierboven beschreven staan, geldt dat kinderen niet bij de zitting aanwezig zijn. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en het onderwerp van de procedure, zal een rechter kinderen apart vragen stellen tijdens een kindgesprek.

Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren. Bekijk het volledige overzicht met landelijke reglementen en klachten.