Laden...

Afkortingenlijst

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Afkortingenlijst:

 • AZV = aan de zijde van
 • EXEMPL = het aantal nog te overleggen exemplaren van het verzoek
 • NVV = naam en voornamen verzoek(st)er
 • DFU = datum feitelijk uiteengaan van partijen
 • BRPV = een BRP-uittreksel verzoek(st)er (met vermelding van alle nationaliteiten en, in het geval van artikel 2.2, laatste zin, vermelding van de verblijfsduur in Nederland), dan wel het BSN van verzoek(st)er. Als het BRP-uittreksel niet alle nationaliteiten vermeldt, dan dient een ander bewijsstuk van de nationaliteit te worden overgelegd
 • NAAV = naam en adres advocaat verzoek(st)er
 • NVAWP = naam, voornamen en adresgegevens wederpartij
 • BRPWP = BRP-uittreksel echtgeno(o)t(e) (met vermelding van alle nationaliteiten), dan wel het BSN van echtgeno(o)t(e)
 • NVMJ  = naam, voornamen van ieder minderjarig kind van partijen tezamen of van één van hen
 • GA = gedateerd(e) en gewaarmerkt(e) afschrift(en) van de akte van geboorte van ieder minderjarig kind, niet ouder
 • dan drie maanden
 • WMJ = woonplaats/werkelijke verblijfplaats van ieder minderjarig kind
 • HA = gedateerd en gewaarmerkt afschrift van de huwelijksakte, niet ouder dan drie maanden
 • OP1 = er is geen ouderschapsplan overgelegd dat voldoet aan de vereisten van artikel 815 lid 3 van het wetboek van
 • Burgerlijke Rechtsvordering en niet is aangegeven dat – en toegelicht waarom – geen overeenstemming bestaat
 • OP2 = er is wel een ouderschapsplan overgelegd, maar niet is aangegeven waarom daarover geen overeenstemming
 • bestaat
 • OP3A = er is wel een ouderschapsplan overgelegd, maar dit voldoet niet aan de vereisten van artikel 815 lid 3 van het
 • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en niet is aangegeven waarom daarover geen overeenstemming
 • bestaat, te weten: een verdeling van de zorg- en opvoedingstaken
 • OP3B = er is wel een ouderschapsplan overgelegd, maar dit voldoet niet aan de vereisten van artikel 815 lid 3 van het
 • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en niet is aangegeven waarom daarover geen overeenstemming
 • bestaat, te weten: een regeling voor de wijze waarop de echtgenoten elkaar informatie verschaffen of overleg plegen over  belangrijke aangelegenheden inzake de minderjarige(n)
 • OP3C = er is wel een ouderschapsplan overgelegd, maar dit voldoet niet aan de vereisten van artikel 815 lid 3 van het
 • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en niet is aangegeven waarom daarover geen overeenstemming bestaat,  te weten: een regeling aangaande de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige(n)
 • OP3D = er is wel een ouderschapsplan overgelegd, maar dit voldoet niet aan de vereisten van artikel 815 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en niet is aangegeven waarom daarover geen overeenstemming bestaat, te weten: de wijze waarop de minderjarige(n) betrokken is/zijn bij de totstandkoming van het plan
 • IBH = een authentiek afschrift van de beslissing van scheiding van tafel en bed en een bewijs van inschrijving van inschrijving van die beschikking in het huwelijksgoederenregister
 • SC = een door beide partijen ondertekend exemplaar (of het aantal exemplaren daarvan) van het (echtscheidings) convenant, waaronder het origineel
 • RO = Relevante omstandigheden voor de bepaling van het toepasselijk huwelijksvermogensrecht
 • OG = een uitgebreide(re) onderbouwing van het verzoek tot afwijking van gezamenlijk gezag (in geval van een eenzijdig verzoek echtscheiding dient de uitgebreide(re) onderbouwing betekend te worden aan de wederpartij).
 • NAGI = naam en adres de gecertificeerde instelling (als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet)
 • BNL = bescheiden waaruit blijkt dat beide echtgenoten Nederlander zijn (geen kopie paspoort)
 • BVN = bescheiden waaruit blijkt dat één der echtgenoten sedert 12 maanden of indien hij/zij Nederlander is, sedert  6 maanden woonplaats heeft in Nederland
 • BN = bescheiden waaruit blijkt, sedert wanneer de echtgeno(o)t(e), die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, woonachtig in Nederland is
 • EXPL1 = een origineel exploot dat voldoet aan de vereisten van artikel 816 Rv
 • EXPL2 = een origineel door de deurwaarder ondertekend exploot dat voldoet aan de vereisten van artikel 816 Rv
 • EXPL3 = de voor- en achternamen en adresgegevens van verzoeker of indien uitdrukkelijk domicilie  gekozen is ten kantore van de advocaat de volledige adresgegevens van de advocaat
 • EXPL4 = de correcte voor- en achternamen en adresgegevens van de deurwaarder
 • EXPL5 = de correcte voor- en achternamen en adresgegevens van degene voor wie het exploot bestemd is
 • EXPL6 = akte van domiciliekeuze
 • EXPL7 = herstelexploot overleggen, de wijze waarop het exploot aan degene voor wie het exploot bestemd is, is niet correct
 • EXPL8 = herstelexploot overleggen, de gegeven verweertermijn is niet correct
 • EXPL9 = de originele publicatie van betekening
 • EXPL10 = bewijsstukken van betekening op een buitenlands adres
 • EXPL11 = een door de deurwaarder gemaakte kostenberekening
 • IPR = met inbreng van bewijsstukken uitlaten over; alle nationaliteiten van partijen ten tijde van de huwelijkssluiting; alle huidige nationaliteiten van partijen, met de datum van verkrijging van de Nederlandse  nationaliteit (indien van toepassing); de datum van vestiging van partijen in Nederland
 • OWB = belanghebbende heeft geen bekende woon- of verblijfplaats: (historisch) BRP-uittreksel van laatste woonplaats belanghebbende dient te worden overgelegd, indien belanghebbende nooit ingeschreven is geweest in BRP uitlating waarom hiervan sprake is. Verder is uitlating vereist waarom adres belanghebbende onbekend is, alsmede welke pogingen gedaan zijn om verblijfplaats te achterhalen, e.e.a. conform 4.8 van het procesreglement Scheiding.