Laden...

Huisregels rechtbank Zeeland-West-Brabant

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Zeeland-West-Brabant > Huisregels rechtbank Zeeland-West-Brabant

Wat moet en niet mag in de gebouwen van rechtbank Zeeland-West-Brabant

 • U gedraagt zich respectvol en volgt de aanwijzingen van de medewerkers op
 • Als bezoeker mag u niet fotograferen, te filmen of geluidsopnamen maken in het gebouw en de zittingzalen. Ook niet met de mobiele telefoon. Uitzonderingen zijn vooraf goedgekeurde verzoeken, meestal van journalisten
 • Uw mobiele telefoon staat uit in de zittingszaal
 • Roken is verboden. Dat geldt ook voor e-sigaretten
 • Wapens zijn verboden. Ze worden in beslag genomen
 • Voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden, zoals paraplu’s, nagelvijlen, scharen en spuitbussen (deodorant, parfum) laat u achter bij de veiligheidscontrole. Bij het verlaten van het gebouw krijgt u ze terug
 • U draagt geen kleding die uw gezicht bedekt, zoals een bivakmuts, boerka of nikab
 • Alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen zijn verboden
 • Dieren zijn niet toegestaan in het gerechtsgebouw. Een uitzondering geldt voor hulphonden
 • U verstoort niet de orde, veroorzaakt geen overlast of schade.
 • Eten en drinken in de zittingszaal is niet toegestaan.

 

Melden en legitimeren

Bij binnenkomst in de rechtbank meldt u zich bij de portier en geeft u de reden op van uw bezoek. Voor iedereen is het tonen van een geldig identiteitsbewijs verplicht. Aan personen die weigeren zich te legitimeren kan de toegang tot het gebouw worden ontzegd.

 

 

Beveiliging en toegang

 • Alle bezoekers en alle bagage wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van onder andere (verboden) wapens, explosieven of andere voorwerpen en (vloei)stoffen die de veiligheid of gezondheid van personen kunnen bedreigen, voor de bedreiging van personen geschikt zijn of de orde en veiligheid in het gebouw in gevaar kunnen brengen. 
 • In gevallen van vrees voor strafbare feiten of gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van personen, voeren de beveiligingsmedewerkers en/of de parketpolitie aanvullend onderzoek uit. Dit onderzoek kan bestaan uit een onderzoek aan de kleding en/of een handmatige controle van de (hand)bagage, voorwerpen en/of goederen. Bij een concrete aanleiding verricht de parketpolitie verdergaand onderzoek in een daarvoor bestemde ruimte. 
 • Voorwerpen die geschikt gemaakt kunnen worden voor dreiging en/of verstoring van de orde en veiligheid worden door de beveiligingsmedewerkers tijdelijk in bewaring genomen. 
 • Bij constatering van overtreding van de Wet wapens en munitie wordt de politie ingeschakeld. Aangetroffen verboden middelen of voorwerpen worden in beslag genomen door de (parket)politie. Zij handelen de situatie vervolgens af. 
 • Bagage waarvan het eigendom of de herkomst niet is vastgesteld, kan uit het gebouw worden verwijderd. 
 • Van de in bewaring genomen voorwerpen ontvangt de bezoeker een ontvangstbewijs. Met dit bewijs kunnen de in bewaring gegeven voorwerpen bij het verlaten van het gebouw weer worden afgehaald. Gebeurt dat niet, dan worden deze goederen afgevoerd.

Toegangscontrole

Wanneer het druk is bij de ingang van de rechtbank is het mogelijk dat u even moet wachten voordat u door de toegangscontrole kunt. Advocaten, gerechtsdeurwaarders, politieambtenaren, tolken, bewindvoerders en medewerkers van de Raad voor de rechtspraak en het Openbaar Ministerie kunnen onder voorwaarden vrijstelling hebben van controle bij de hoofdingang. 

Bij bijzonderheden, bijvoorbeeld een zitting met een veiligheidsrisico, kan de rechtbank besluiten extra veiligheidsmaatregelen te treffen. 

Beveiligingsmedewerkers en/of de (parket)politie kunnen controleren op:

 • De redenen van aanwezigheid van personen in het gebouw en/of op de identiteit van personen die toegang tot het gebouw willen krijgen, zich in het gebouw bevinden of het gebouw verlaten. 
 • Voorwerpen die onbeheerd worden achtergelaten en/of in bewaring worden genomen. 
 • Verwarde personen, personen die kennelijk onder invloed verkeren (van bijvoorbeeld alcohol, drugs of een combinatie daarvan) en personen die geen geldig verblijfsdoel in het gebouw kunnen aangeven. Zij worden de toegang tot het gebouw ontzegd of worden verwijderd. - Personen die geen medewerking aan de controles verlenen wordt de toegang tot het gebouw ontzegd. Zij worden, indien nodig, verwijderd door de beveiligingsmedewerkers en/of de parketpolitie.

 

 

Verbodsbepalingen

Het is verboden om:

 • Munitie, wapens, of voorwerpen die als wapen te gebruiken zijn, mee te nemen in het gebouw*. 
 • Explosieven, verdovende middelen, voorwerpen, (vloei)stoffen of gassen in het gebouw te brengen die de veiligheid of gezondheid van personen kunnen bedreigen, voor de bedreiging van personen geschikt zijn of de orde en de veiligheid in het gebouw in gevaar kunnen brengen*. 
 • (Huis)dieren mee te nemen in het gebouw, met uitzondering van een hulphond voor personen met een beperking. 
 • Dranken en etenswaren mee te nemen en te nuttigen in de zittingzalen.
 • In het gebouw te roken of nicotine-vervangende inhalatoren te gebruiken. 
 • In het gebouw te demonstreren. 
 • Geluidsoverlast, vervuiling, vernieling of andere hinder te veroorzaken. 
 • Gezichtsbedekkende kleding te dragen, zoals een sluier, integraalhelm of een bivakmuts. Een uitzondering kan hierop worden als de kleding wordt gedragen in verband met gezondheid of veiligheid. 
 • Beeld- en geluidsopnamen te maken tenzij vooraf uitdrukkelijk toestemming is verleend door een bode, een beveiligingsmedewerker of een communicatiemedewerker van de rechtbank.

Tenzij de genoemde voorwerpen dienen als bewijsmiddel in een lopende procedure. Direct bij binnenkomst in het gebouw meldt u dit bij de beveiligingsmedewerkers.

 

 

Ordehandhaving

Iedereen die aanwezig is in het gerechtsgebouw is verplicht de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners, de politie, de bodes en de beveiligingsmedewerkers op te volgen. Wanneer er het vermoeden bestaat van het plegen van een strafbaar feit wordt de politie ingeschakeld. 

 • Bij overtreding van de verbodsbepalingen en/of de overige huisregels kan (verdere) toegang tot het gebouw worden ontzegd en kan verwijdering door beveiligingsmedewerkers en/of (parket)politie plaatsvinden. 
 • Indien nodig zal aangifte worden gedaan en/of de eventuele schade op de veroorzaker worden verhaald. Dit kan leiden tot het niet of niet tijdig verschijnen op de zitting. Het niet of niet tijdig verschijnen op de zitting is een verantwoordelijkheid van betrokkene. 
 • De rechter heeft de bevoegdheid om in de zittingzaal nadere maatregelen te treffen om een ongestoord verloop van de zitting en/of de veiligheid van personen te waarborgen. 
 • Agressie, geweld en intimidatie in het gebouw worden niet getolereerd. Hiervan wordt standaard aangifte gedaan bij de politie.

 

Cameratoezicht

 • In verband met de veiligheid, de orde en om toezicht te houden in en om het gebouw, zijn er camera’s zichtbaar opgesteld. Er vindt voortdurend controle op de beelden plaats. Met uitzondering van beelden uit de zittingzalen. Die beelden worden enkel bekeken bij bijzonderheden of incidenten. 
 • De beslissing tot preventief cameratoezicht in de zittingzaal kan worden genomen in samenspraak met de rechter in geval van een risicozitting en bij vrees voor verstoring van de orde of veiligheid. 
 • Alle camerabeelden worden automatisch vastgelegd en voor beperkte duur bewaard.
 • De camerabeelden kunnen gebruikt worden bij de opsporing van (mogelijk) strafbare feiten. 
 • Het cameratoezicht en het beheer van de camerabeelden vinden plaats in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Meer informatie

Ontruimingsbevel of -signaal

Iedereen die aanwezig is in het gebouw is verplicht onmiddellijk het gebouw of een gedeelte van het gebouw te verlaten als daartoe opdracht wordt gegeven door de bedrijfshulpverleners, de politie, de bodes en de beveiligingsmedewerkers of als het ontruimingssignaal klinkt.

 • EHBO Voor eerste hulp kan men zich melden tot de beveiligingsmedewerkers, de gerechtsbodes of de medewerkers van de Centrale balie
 • Zitting bijwonen
 • Klachten
 • Pers