Laden...

Regels en procedures

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Zeeland-West-Brabant > Regels en procedures

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.


  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.

   

  Breda
  U kunt een akte non-verzet aanvragen via de centrale balie:
  Tel: 088 361 15 55
  E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl

  Indien het een akte non-verzet betreft in het kader van de artikelen 2.23b, 208, 316, 334l, 404 boek 2 BW kan het door middel van een verzoekschrift worden ingediend. Het vast recht hiervoor betreft € 120. De plaatsing van een verklaring non-appèl in het kader van een echtscheiding is wel kosteloos.


  Middelburg
  U kunt een akte non-verzet schriftelijk aanvragen:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Civiel recht – Team handel
  Postbus 35
  4330 AA Middelburg

  Bij spoed kan het ook per e-mail of fax:
  E-mail: handelsrecht.middelburg.zwb@rechtspraak.nl
  Fax: 088 361 02 65

   

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.


  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.


  Breda
  U kunt de akte non-failliet schriftelijk (per post/fax) aanvragen:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  T.a.v. centrale balie
  Postbus 90110
  4800 RA Breda
  Fax: 088 3610 276

  Middelburg
  U kunt de akte non-failliet schriftelijk (per post/fax) aanvragen:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Team insolventie
  Postbus 35
  4330 AA Middelburg
  Fax: 088 3610 265


  Het document wordt zo spoedig mogelijk toegezonden.

 • Nadat de rechter uw echtscheiding heeft uitgesproken, heeft u drie maanden de tijd om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan.

  Als u niet in hoger beroep gaat en u niet wilt wachten tot het einde van de hoger beroepstermijn, kunt u een 'akte van berusting' tekenen. Als u en uw partner dit allebei hebben gedaan, staat de uitspraak van de rechter meteen vast. U kunt hierna de beschikking bij de juiste gemeente laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. U hoeft niet naar de rechtbank.

  Als na de hoger beroepstermijn blijkt dat uw partner de 'akte van berusting' niet heeft ondertekend en uw partner ook geen hoger beroep heeft aangetekend, kunt u bij de griffier van onze rechtbank een akte non-appèl (stempel met verklaring van non-appèl) opvragen. Hierin vermeldt de rechtbank dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld. Bij de juiste gemeente kan hiermee een verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand worden gedaan.

  Neem contact op voor meer informatie.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.

  Meer over algemene voorwaarden

  Breda

  Algemene voorwaarden deponeren
  U kunt de algemene voorwaarden opsturen of afgeven bij de centrale balie:

  Per post
  Voeg bij de algemene voorwaarden een ondertekende brief waarin u verzoekt om deponering.
  Stuur dit naar:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Centrale balie Postbus 90110
  4800 RA Breda

  Zodra u de griffierechten heeft voldaan, zijn de voorwaarden voor iedereen opvraagbaar.

  Algemene voorwaarden opvragen

  U kunt de algemene schriftelijk opvragen bij de centrale balie. Vermeld in uw verzoek duidelijk om welke algemene voorwaarden het gaat en onder welk nummer deze geregistreerd staan. Vergeet niet uw brief van uw naam en adres te voorzien en te ondertekenen. Het opvragen is kosteloos.

  Middelburg

  Algemene voorwaarden deponeren
  U kunt de algemene voorwaarden via een schriftelijk verzoek deponeren. Voeg bij de algemene voorwaarden een ondertekende brief waarin u verzoekt om deponering. Stuur dit naar:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Civiel recht – Team handel
  Postbus 35
  4330 AA Middelburg

  De akte depot wordt binnen 1 week retour gezonden.

  Algemene voorwaarden opvragen

  U kunt de algemene voorwaarden schriftelijk, per mail of fax opvragen:

  E-mail: handelsrecht.middelburg.zwb@rechtspraak.nl
  Fax: 088 361 02 65
  U ontvangt de algemene voorwaarden binnen 1 week. Het opvragen hiervan is kosteloos.

 • Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.


  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.

   

  Breda
  U kunt het afschrift schriftelijk, per e-mail of fax opvragen bij Team Familierecht:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant 
  Team Familierecht
  Postbus 90005
  4800 PA Breda

  Fax: 088 3610 275
  E-mail: familierecht.breda.zwb@rechtspraak.nl

  U krijgt het afschrift binnen 1 week kosteloos toegestuurd.

  Middelburg
  U stuurt de aanvraag naar:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Civiel recht – Team handel
  Postbus 35
  4330 AA Middelburg

  U krijgt het afschrift over het algemeen binnen 2 weken kosteloos toegestuurd.

 • Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, kunt u een afschrift opvragen bij het team Familierecht van de rechtbank. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten. U kunt het afschrift schriftelijk opvragen, per post of e-mail. Het afschrift wordt per post toegestuurd.

  Meer over opvragen afschrift echtscheidingsbeschikking rechtbank Zeeland-West-Brabant

  Afschrift echtscheidingsbeschikking opvragen bij andere rechtbank

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij het team van de rechtbank, dat de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

  Betreft het een bestuursrechtelijke of civielrechtelijke beschikking? Neem dan schriftelijk of telefonisch contact op met het team Bestuursrecht of het team Civiel recht.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

   

  Breda

  Als u een document wilt laten legaliseren kunt u dat doen bij de centrale balie:

  Persoonlijk

  U kunt tussen 8.45 en 16.30 uur bij de centrale balie uw document laten legaliseren.

  Schriftelijk

  U kunt ook schriftelijk verzoeken om het document te laten legaliseren. Geef bij de aanvraag duidelijk uw adres aan en het land waarvoor het document bestemd is. Stuur de aanvraag naar:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Centrale balie
  Postbus 90110
  4800 RA Breda

  Particulieren (natuurlijke personen) krijgen de gelegaliseerde documenten toegezonden nadat de nota is betaald. Professionele procespartijen ontvangen direct de gelegaliseerde stukken.

  Middelburg

  Als u een document wilt laten legaliseren kunt u dat persoonlijk doen bij de centrale balie of schriftelijk bij Team Civiel:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Team Civiel recht
  O.v.v. apostilles en legalisatie
  Postbus 35
  4330 AA Middelburg

  Particulieren (natuurlijke personen) krijgen de gelegaliseerde documenten binnen 2 à 3 weken toegezonden. Professionele procespartijen ontvangen direct de gelegaliseerde stukken.

 • U kunt een uittreksel uit het gezagsregister op verschillende manieren aanvragen:

  • per post
  • per e-mail 
  • per telefoon

  Vermeld bij uw aanvraag de volgende gegevens van de minderjarige:

  • volledige naam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats

  Vermeld bij een schriftelijke aanvraag het adres waar het uittreksel naartoe gestuurd kan worden. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden. Wij verwerken uw aanvraag zo snel mogelijk.

  Centrale Balie Breda
  Bezoekadres:
  Sluissingel 20
  4811 TA Breda

  Postadres:
  Postbus 90110
  4800 RA Breda

  Telefoon: 088 361 60 00
  E-mail: jeugdrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl

  Centrale Balie Middelburg
  Bezoekadres:
  Kousteensedijk 2
  4331 JE Middelburg

  Postadres:
  Kousteensedijk 2
  4331 JE Middelburg

  Telefoon: 088 361 60 00
  E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl

 • Hiervoor kunt u contact opnemen met de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Dit kan op diverse manieren. Er kan telefonisch navraag worden gedaan of iemand voorkomt in het boedelregister, waarbij telefonisch een antwoord wordt gegeven. Als u schriftelijk (zowel per post als per fax) een afschrift uit het boedelregister opvraagt, wordt kosteloos en zo spoedig mogelijk een afschrift toegezonden.

  De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft 2 locaties: Breda en Middelburg. De medewerkers op deze locaties registreren en zoeken in hetzelfde register. Daarnaast beheert Middelburg een ander boedelregister dat dateert van voor de samenvoeging tussen Middelburg en Breda, waarin de medewerkers van Breda geen inzage hebben.

  Bepalend voor de locatie waar u moet zijn, is het adres waar de overledene woonde. Het gaat hierbij om het adres volgens de Basisregistratie personen (BRP), niet het eventuele logeer- of verzorgadres van de overledene.

  Vermeld bij de aanvraag de volgende gegevens:
  • voornaam/voornamen en achternaam (geboortenaam) van de overledene
  geboortedatum
  • overlijdensdatum
  laatste woonadres
  • het adres waar het uittreksel naartoe gestuurd moet worden

  Locatie Breda
  Bezoekadres
  Centrale balie
  Stationslaan 10
  4815 GW Breda

  Telefoonnummer: 088 361 15 58
  Faxnummer: 088 361 02 98
  e-mailadres: verzoekschriften.breda.rb-zwb@rechtspraak.nl

  Postadres
  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  t.a.v. het Boedelregister
  Postbus 8727
  4820 BA  Breda

  Locatie Middelburg
  Bezoekadres
  Centrale balie
  Kousteensedijk 2
  4331 JE Middelburg

  Telefoonnummer: 088 361 60 00
  Faxnummer: 088 361 02 69
  e-mailadres: verzoekschriften.middelburg.rb-zwb@rechtspraak.nl 

  Postadres
  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Locatie Middelburg
  t.a.v. het Boedelregister
  Postbus 5015
  4330 KA Middelburg

 Procedures

>Alles uitklappen
 • De rechtbank is onafhankelijk en mag daarom geen juridisch advies geven. Dit zou haar onafhankelijkheid schaden. Neem voor vragen op juridisch gebied contact op met een juridisch adviseur.
 • Op deze site vindt u al veel informatie over de rechtbank. Vindt u uw antwoord niet, of wilt u persoonlijk advies? Inhoudelijk kan de rechtbank niet op uw persoonlijke (juridische) vraag ingaan. U kunt wel op werkdagen terecht bij de Centrale Balie.
 • Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

  U kunt de klacht per post indienen bij de president van de rechtbank of via het online klachtenformulier.

  Rechtbank Breda

  T.a.v. het gerechtsbestuur
  Postbus 90110
  4800 RA Breda

 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

  Mediatonbureau

  Locatie Breda (en Tilburg en Bergen op Zoom)

  
 Bezoekadres
  Sluissingel 20
  4811 TA Breda

  Postadres
  Postbus 2046
  4800 AC Breda

  T 088 361 15 43
  E mediation.breda.zwb@rechtspraak.nl

  Locatie Middelburg

  Bezoekadres
  Kousteensedijk 2
  4331 JE Middelburg

  Postadres
  Postbus 22
  4330 AA Middelburg
  Tel: 088 361 15 39

 • Wilt u tolken in een rechtszaak of processtukken vertalen? U kunt zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Daarna kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. U kunt het verzoek persoonlijk of per post indienen.

 • Aan het einde van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie. Schuldeisers kunnen de lijst opvragen door te mailen naar info.zwb@rechtspraak.nl of een brief te sturen naar Rechtbank Rotterdam, Team Insolventierecht, postbus 90004, 4800 PA Breda.

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

 • Uitgenodigd worden: de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde bewindvoerder/curator/mentor en eventuele andere belanghebbenden, bijvoorbeeld de echtgenoot of kinderen van de betrokkenen. Verder zijn alleen de kantonrechter en een griffier aanwezig. De zitting is niet openbaar, dus er wordt geen publiek toegelaten.

  Zie ook:
  Bewind
  Curatele
  Mentorschap


 • Echtscheiding
  Voor de zitting worden uitgenodigd: de echtgenoten waar het verzoek tot echtscheiding betrekking op heeft en hun advocaten. Verder zijn de rechter en een griffier aanwezig. Een echtscheidingszitting is niet openbaar. De rechter bepaalt of professionele partijen, zoals medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming of een gezinsvoogd, voor de zitting worden uitgenodigd.
  Echtscheiding


  Gezag, voogdij en omgang
  De rechter bepaalt wie, naast de verzoeker, worden uitgenodigd voor de zitting. Soms roept de rechtbank een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming op om als adviseur bij de rechtszitting aanwezig te zijn. De zitting is niet openbaar.    
  Ouderlijk gezag
  Voogdij
  Omgang


  Alimentatie
  De rechtbank roept voor een zitting de (ex-)echtgenoten en hun advocaten op. Alimentatiezittingen zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt of er deskundigen of adviseurs aanwezig mogen zijn.
  Alimentatie


  Kindgesprek
  Voor de zittingen die hierboven beschreven staan, geldt dat kinderen niet bij de zitting aanwezig zijn. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en het onderwerp van de procedure, zal een rechter kinderen apart vragen stellen tijdens een kindgesprek.
  Kindgesprek

Kosten

Wanneer u een procedure bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant voert, moet u in veel gevallen griffierecht betalen. Dit is een verplichte bijdrage in de kosten van het voeren van een proces. U ontvangt van de rechtbank een nota, met daarop een notanummer.

Wrakingsprotocol

Samenstelling Wrakingskamer

De samenstelling van de Wrakingskamer ziet er als volgt uit:

 • Dick Peters (voorzitter)
 • Daniël van Kralingen (plv. voorzitter)
 • Koen de Jager (plv. voorzitter)
 • Jos van den Boom (lid)
 • Marius Breeman (lid)
 • Ron Broeders (lid)
 • Elise Eijssen-Vruwink (lid)
 • Ilse de Graaf (lid)
 • Fanny Haerkens (lid)
 • Leona Hertsig (lid)
 • Harry Hopmans (lid)
 • Marjorie Kok (lid)
 • Kees Kool (lid)
 • Judit van Lanen (lid)
 • Edske van der Lende-Mulder Smit (lid)
 • Ernst van Noort (lid)
 • Mirjam Pellikaan (lid)
 • Nicolette van der Ploeg (lid)
 • Els Raaijmaakers-Rottier (lid)
 • Paul Römers (lid)
 • Ben de Roos (lid)
 • Silvia van de Sande (lid)
 • Susanne Tempel (lid)
 • Joost van Voorthuizen (lid)
 • André Zander (lid)
 • Brenda Rockx (secretaris)

Vaste plaatsvervangers

 • Ivo van Wijk (plv. secretaris)
 • Marian de Beer (plv. secretaris)
 • Angelique IJkel (plv. secretaris)
 • Fleur Maanag-Leusink (plv. secretaris)
 • Angelique Schuurmans (plv. secretaris)
 • Martine Verhulst-Langer (plv. secretaris)

 

Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren. Bekijk het volledige overzicht met landelijke reglementen en klachten