Laden...

Meer informatie over de roljournalen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Verversing rechtbank-roljournaal

De rechtbanken streven ernaar dat op de donderdag, direct volgend op de rolzitting van woensdag, alle rolverrichtingen zijn verwerkt, zodat het rechtbank-roljournaal up-to-date is. Om dat te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat al in de dagen voorafgaand aan de rolzitting van woensdag mutaties worden opgenomen waarop eerst op de rolzitting zelf zal worden beslist. Dit zogeheten voorwerken in het bedrijfsprocessysteem van de civiele sector kan niet worden gesplitst van het rechtbank-roljournaal. Het rechtbank-roljournaal wordt die dagen ook "ververst" om nieuwe zaken op de rol zichtbaar te doen zijn.

Een en ander brengt met zich mee dat rolverrichtingen die in rechtbank-roljournaal zichtbaar zijn, voorafgaand aan de rolzitting, nog geen beslissing van de rolrechter inhouden. Het is mogelijk dat ter rollen nog wijzigingen worden aangebracht. Alleen de stand van zaken in het rechtbank-roljournaal vanaf de donderdag volgend op de rolzitting geeft de beslissingen van de rolrechter weer.

Verversing hof-roljournaal

In opdracht van het Landelijk Overleg van Sectorvoorzitters Civiel van de hoven wordt het hof-roljournaal zowel op woensdagochtend als op donderdagochtend ververst.

De rolmutaties die de administratie op dinsdag heeft kunnen verwerken zijn op woensdag in het hof-roljournaal te raadplegen.

De rolmutaties die de administratie op woensdag verwerkt, zijn op donderdag in het hof-roljournaal te raadplegen. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk rolmutaties op woensdag zichtbaar te doen zijn, maar dat is niet altijd mogelijk.

De resterende rolmutaties zullen op donderdag zichtbaar zijn.

Aansprakelijkheid

U dient zich als gebruiker te realiseren dat, hoewel de uiterste zorg betracht wordt bij het beschikbaar stellen van de gegevens, rechtspraak.nl niet kan garanderen dat alle gerepresenteerde gegevens ook de correcte, actuele gegevens zijn.

Rechtspraak.nl kan niet instaan voor de aanwezigheid van fouten of onvolledigheden bij het gebruik van de  roljournalen.

Het gebruik van de roljournalen komt voor uw eigen risico. Door gebruik te maken van de aan u toegekende inloggegevens voor de roljournalen accepteert u dat de aansprakelijkheid van rechtspraak.nl (de Staat der Nederlanden) voor alle vormen van schade, zowel directe als indirecte schade, als gevolg van het gebruik van de roljournalen is uitgesloten. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van rechtspraak.nl.

U mag de roljournalen alleen gebruiken voor uw eigen werkzaamheden. Het is niet toegestaan om de persoonsgebonden inloggegevens bestaande uit gebruikersnaam en wachtwoord aan anderen bekend te maken.

Rechtspraak.nl valt onder de verantwoordelijkheid van IVO Rechtspraak, onderdeel van de Raad voor de rechtspraak

Opslag gegevens

Door u aan te melden, accepteert u dat uw gegevens worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand.
De door u verstrekte gegevens zullen alleen voor de roljournalen en niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Indien u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van de roljournalen zullen uw gegevens uit het geautomatiseerd bestand worden verwijderd.

Om de service van de roljournalen en rechtspraak.nl in het algemeen te kunnen evalueren is het mogelijk dat u maximaal tweemaal per jaar per e-mail wordt benaderd voor deelname aan een enquête. Deelname hieraan is natuurlijk geheel vrijwillig.