Laden...

WCAM - Proces-verbaal Ageas S.A./N.V.

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Proces-verbaal van mondelinge behandeling

Proces-verbaal van het verhandelde ter openbare terechtzitting van de meervoudige burgerlijke kamer van het gerechtshof Amsterdam op 27 maart 2018 om 10:00 uur, inzake:

 1. advocaat: mr. H.J. de Kluiver te Amsterdam
 2. VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS, gevestigd te Den Haag, advocaat: mr. P.W.J. Coenen te Den Haag
 3. DRS BELGIUM C.V.B.A., gevestigd te Brussel, België, advocaat: mr. K. Rutten te Utrecht,
 4. STICHTING INVESTOR CLAIMS AGAINST FORTIS, gevestigd te Amsterdam, advocaat: mr. J.H.B. Crucq te Amsterdam
 5. STICHTING FORTISEFFECT, gevestigd te Utrecht, advocaat: mr. A.J. de Gier te Utrecht,
 6. STICHTING FORSETTLEMENT, gevestigd te Amsterdam, advocaat: mr. M.H. de Boer te Amsterdam, verzoeksters

tegen

 1. xxx , wonende te ,
 2. xxx , wonende te ,
 3. xxx , wonende te ,
 4. verweerders, zoals vermeld op een op 10 februari 2017 ontvangen lijst, woonplaats kiezende te Bleiswijk, advocaat: mr. J.B. Maliepaard te Bleiswijk, verweerders
 5. xxx, wonende te,
 6. verweerders zoals vermeld op een op 10 februari 2017 ontvangen lijst, woonplaats kiezende te Bleiswijk, advocaat: mr. E. Sonneveld te Bleiswijk, verweerders

Verzoeksters worden hierna afzonderlijk aangeduid als Ageas, VEB, Deminor, SICAF, FortisEffect en de Stichting. Verzoeksters sub 2 tot en met 5 worden hierna ook gezamenlijk de belangenorganisaties genoemd.

Verweerders sub 1 tot en met 4 worden hierna xxx genoemd, verweerders sub 5 en 6 worden met xxx aangeduid.

Tegenwoordig zijn:

 • mr. J.W. Hoekzema - voorzitter
 • mr. M.P. van Achterberg - raadsheer
 • mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten - raadsheer
 • mr. J.G.E.Y. Lok - griffier

Verschenen zijn:

 • aan de zijde van verzoeksters: advocaten en andere personen zoals vermeld op de aan het proces-verbaal gehechte lijst;
 • aan de zijde van xxx: mr. Maliepaard voornoemd;
 • aan de zijde van xxx : mr. M. Modrikamen, advocaat te Brussel, België en mw. Dehaene

Daarnaast zijn de volgende belanghebbenden verschenen:

 • namens Patrinvest S.C.A, gevestigd te Luxemburg, Luxemburg (hierna: Patrinvest):
  xxx met mrs. S.C.M. van Thiel en J. de Rooij, advocaten te Amsterdam;
 • namens de Vlaamse Federatie van Beleggers (hierna ook: VFB): xxx (hierna: xxx ).
  Xxx heeft spreektijd verzocht en gekregen;
 • xxx.

Verder zijn door verzoeksters en verweerders vier tolken meegebracht die hetgeen ter zitting is gezegd hebben vertaald in de Engelse en Franse taal.

De voorzitter opent de zitting, stelt vast wie aanwezig zijn en doet enige huishoudelijke mededelingen.

De voorzitter stelt vast dat op voorhand de volgende stukken ter griffie van het hof zijn binnengekomen:

 • bijlage 34 d.d. 20 maart 2018 zijdens Ageas c.s.;
 • bijlagen 35 tot en met 42 d.d. 21 maart 2018 zijdens de Stichting;
 • brief ter beantwoording van vragen van het hof d.d. 26 maart 2018 zijdens Ageas c.s.
 • Mr. De Kluiver pleit namens Ageas overeenkomstig de door hem aan het hof overgelegde pleitnota tot en met punt 20. Mr. Meijer pleit vanaf punt 21 van de pleitnota tot en met punt 34. Mr. Horeman pleit vanaf punt 35 van de pleitnota.
 • Mr. Coenen geeft een reactie op de weergave van zijn verklaringen op pagina 3 van het proces-verbaal van de zitting van 16 maart 2018, welke reactie aan het hof is overgelegd.
 • Mr. Coenen pleit vervolgens namens VEB overeenkomstig de door hem aan het hof overgelegde pleitnota.
 • Mr. Rutten pleit namens Deminor overeenkomstig de door hem aan het hof overgelegde pleitnota.
 • Mr. De Gier pleit namens FortisEffect overeenkomstig de door hem aan het hof overgelegde pleitnota.
 • Mr. Crucq pleit namens SICAF overeenkomstig de door hem aan het hof overgelegde pleitnota.
 • Mr. De Boer pleit namens de Stichting overeenkomstig de door haar aan het hof overgelegde pleitnota.

Xxx verklaart desgevraagd: Omdat het schikkingsbedrag zodanig groot is dat het risico’s met zich meebrengt om het bedrag bij een enkele instantie onder te brengen, is een deel daarvan geparkeerd bij de Stichting FORclaims. Dat bedrag komt vrij indien de schikkingsovereenkomst verbindend wordt verklaard. Ageas en FORclaims hebben daar afspraken over gemaakt.

Na schorsing en hervatting van de zitting:

 • Mr. Maliepaard pleit namens xxxx c.s.
 • Mr. Modrikamen pleit aan de hand van door hem getoonde en aan het hof overgelegde sheets.
 • Mr. Van Thiel pleit namens Patrinvest.
 • Xxx voert namens VFB het woord overeenkomstig de door hem aan het hof overlegde notities.
 • Xxx voert het woord overeenkomstig de door hem aan het hof toegezonden notities.

Na schorsing en hervatting van de zitting worden vragen van het hof beantwoord. De antwoorden houden, zakelijk weergegeven en voor zover van belang, het volgende in.

 

Kansschade

Mr. Rutten: Bij de kansschade die is verdisconteerd in de vergoeding gaat het er niet zozeer om welke beslissing zou zijn genomen indien de informatie bekend was geweest, maar om de kans die is ontnomen om een andere beslissing te nemen. Dat vertegenwoordigt een waarde. Houders zijn een betere koers misgelopen. Wij zijn van mening dat de kans op een betere uitkomst reëel is.

Op vragen van mr. Crucq deelt de voorzitter mee dat in de tussenbeschikking van 16 juni 2017 is overwogen dat de belangenorganisaties die het aangaat, ter waarborging van de belangen van hun achterban, bij de afwikkeling van de betalingen gebruik zullen maken van een onafhankelijke derde die toezicht houdt op de betalingen (advocaat, accountant of notaris), en dat het hof daarmee een limitatieve opsomming heeft willen geven van de bedoelde onafhankelijke derde, vanwege de maatschappelijke positie die deze derden hebben en de tuchtrechtelijke en verzekeringstechnische waarborgen die hieraan verbonden zijn.

Stichting FORclaims

De voorzitter verzoekt mr. De Boer bij akte documentatie over te leggen waaruit blijkt dat een verplichting voor FORclaims bestaat om tot uitbetaling over gaan indien de schikkingsovereenkomst verbindend wordt verklaard.

 


Opt out-termijn en aankondiging verbindendverklaring

Mr. De Kluiver: Ageas vraagt een opt out-termijn van drie maanden. De procedure voor de aankondiging als het tot een verbindendverklaring komt zal gelijk zijn aan de procedure die is gevolgd bij de oproepingsronde, met het enige verschil dat wat ons betreft gebruik zal worden gemaakt van gewone brieven in plaats van exploten. De ervaring leert dat exploten soms niet worden aangenomen of opgehaald en dat gewone brieven dan betere resultaten opleveren. Ageas refereert zich wat dit betreft aan het oordeel van het hof. 

 • Mrs. Lefèvre, Horeman en De Kluiver repliceren namens Ageas.
 • Mr. Coenen repliceert.
 • Mrs. Rutten, De Gier, Crucq en De Boer sluiten zich bij de hiervoor genoemde advocaten aan en delen mee geen verdere opmerkingen te hebben.
 • Mr. Maliepaard maakt geen gebruik van de mogelijkheid te dupliceren.
 • Mr. Modrikamen dupliceert.
 • Mr. Van Thiel dupliceert.
 • Xxx reageert.

Na schorsing en hervatting van de zitting:

 

Voorschotregeling

Mr. De Kluiver deelt mee dat naar aanleiding van vragen van het hof de overeenkomst zal worden gewijzigd in die zin dat Ageas het verwateringsrisico van de betalingen uit hoofde van de voorschotregeling/Early Distributions zal dragen. Als meer wordt uitgekeerd dat waarop gerechtigden uiteindelijk aanspraak kunnen maken, komt dat meerdere voor rekening van Ageas bovenop het schikkingsbedrag zoals dat volgt uit de overeenkomst. Ageas heeft daarvoor reeds een reservering getroffen.

Mr. Maliepaard deelt mee geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde wijziging van de overeenkomst en geen behoefte te hebben daarop te reageren.

Mrs. Modrikamen en Van Thiel sluiten zich daarbij aan.

De voorzitter deelt mee dat Ageas c.s. in de gelegenheid zullen worden gesteld op 10 april 2018 bij akte de voorgestelde wijziging van de overeenkomst over te leggen. De voorzitter deelt voorts mee dat de Stichting in de gelegenheid zal worden gesteld bij akte documentatie over te leggen met betrekking tot FORclaims zoals hiervoor vermeld.

Xxx: Wij zijn ervan overtuigd dat we een uiterst redelijke schikking hebben bereikt. Dat is altijd onze prioriteit geweest; een ruime schikking voor de aandeelhouders. Vanuit die premisse hebben we geprobeerd aan alle bezwaren tegemoet te komen. De WCAM-procedure is altijd de inzet geweest van Ageas. Ik hoop dat uw hof zich realiseert wat Ageas heeft bereikt

voordat het verzoek werd ingediend. Ik verzoek u eerbiedig zwaar te laten meewegen dat de middelen en inspanningen nu zijn uitgeput en dat de kan leeg is. Daarnaast wil ik benadrukken dat Ageas deze moeilijke periode graag wil afsluiten, met name voor de aandeelhouders die al meer dan tien jaar wachten op uitbetaling. Zij hebben lang genoeg moeten wachten. Ten aanzien van de interventie van mr. Modrikamen stel ik vast dat zijn cliënten willen deelnemen aan deze schikking maar ook willen doorprocederen over een kwestie die in essentie op dezelfde periode ziet. Dat zal betekenen dat de finaliteit die Ageas wil niet bereikt wordt. Als de cliënten van mr. Modrikamen vinden dat hun zaak sterk is, dan kunnen zij een opt out-verklaring indienen. Ik geloof dat hierover alles wel is gezegd. Het laatste woord is nu aan het hof en ik hoop dat dat laatste woord een punt zal zijn.

Xxx: VEB is een maatschappelijke organisatie die zich sinds 1924 inzet voor haar leden en niet-leden. De schikking is uitvoerig getoetst en er is gepoogd de zorgen van het hof zo goed mogelijk te verwerken. Ook is gepoogd het best haalbare eruit te halen voor Ageas, de aandeelhouders en de markt. Daarom hoop ik dat u deze schikking verbindend gaat verklaren.

De voorzitter sluit daarop de behandeling en deelt mee dat uitspraak zal worden gedaan op vrijdag 13 juli 2018 om 18:15 uur.

Waarvan proces-verbaal dat bij afwezigheid van de griffier alleen is ondertekend door de voorzitter.