Laden...

Ondernemingskamer beveelt aanpassing jaarrekening Steinhoff

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Ondernemingskamer beveelt aanpassing jaarrekening Steinhoff
Amsterdam, 19 februari 2018

Steinhoff International Holdings N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, moet haar jaarrekening over het verlengde boekjaar juli 2015 tot en met september 2016 op onderdelen aanpassen. Deze aanpassingen betreffen de wijze waarop Steinhoff haar deelneming in meubelwinkelketen POCO heeft verantwoord. De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag beslist.

Duits geschil over uitstoting aandeelhouders POCO

Aanleiding voor deze jaarrekeningprocedure is onenigheid die is ontstaan tussen enerzijds Steinhoff en anderzijds OM-Handels GmbH. Steinhoff en OM-Handels waren in elk geval tot 14 april 2015 ieder (indirect) voor 50% aandeelhouder van POCO. Op een op die datum gehouden algemene vergadering van POCO hebben zij geprobeerd elkaar uit te stoten als aandeelhouder. Steinhoff stelt zich sindsdien op het standpunt dat rechtsgeldig is besloten tot uitstoting van OM-Handels. OM-Handels betwist dit en is daarover een procedure gestart in Duitsland, waar POCO is gevestigd. In de procedure voor de Ondernemingskamer heeft OM-Handels aangevoerd dat zolang de Duitse rechter nog geen definitief oordeel heeft gegeven, geen van beide aandeelhouders de voor consolidatie benodigde doorslaggevende zeggenschap (control) heeft over POCO. OM-Handels meent dat Steinhoff daarom POCO in strijd met IFRS-regels in haar jaarrekening heeft geconsolideerd.

Consolidatie POCO

De Ondernemingskamer heeft geoordeeld dat Steinhoff in haar geconsolideerde jaarrekening POCO terecht heeft geconsolideerd. Al voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering van april 2015 bracht de bevoegdheidsverdeling binnen POCO mee dat Steinhoff control had over POCO in de zin van IFRS 10.7. Daaruit vloeide de verplichting voort de resultaten en het vermogen van POCO 'mee te consolideren', zij het wel met vermelding van een 'non controlling interest' voor het 50% belang van OM-Handels in POCO. De gang van zaken tijdens en na de algemene vergadering van april 2015 is daarop niet van invloed geweest. Totdat de Duitse rechter een definitief oordeel heeft gegeven in het uitstotingsgeschil, is POCO, gelet op de feitelijke gang van zaken in het betreffende boekjaar, niet als een 100%-dochter van Steinhoff aan te merken. De aandelen zijn niet geleverd, het aandeelhoudersregister is niet aangepast, OM-Handels is ook na 14 april 2015 bij de besluitvorming op aandeelhoudersniveau betrokken. Ook over de periode na 14 april 2015 heeft zij dividenden ontvangen. Het aandeel van OM-Handels in POCO moet daarom in de jaarrekening worden vermeld als een zogenoemd 'non controlling interest'. Ook zal Steinhoff haar jaarrekening moeten voorzien van een duidelijke toelichting op de Duitse procedure. Op met name deze punten heeft de Ondernemingskamer Steinhoff bevolen haar jaarrekening over het verlengde boekjaar 2015-2016 aan te passen.

Deze procedure is aanhangig gemaakt voorafgaand aan de berichtgeving over de huidige financiële situatie van het Steinhoff-concern. Het oordeel van de Ondernemingskamer ziet alleen op door OM-Handels naar voren gebrachte bezwaren tegen de consolidatie van POCO in de jaarrekening van de holding over het verlengde boekjaar 2015-2016.

Uitspraken