Ondernemingskamer beveelt onderzoek naar beleid en gang van zaken ADO Den Haag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Ondernemingskamer beveelt onderzoek naar beleid en gang van zaken ADO Den Haag
Amsterdam, 19 december 2016

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van ADO Den Haag. De Ondernemingskamer heeft tevens een aantal voorzieningen getroffen voor de duur van het geding.

Financiële problemen

ADO verkeert in financiële problemen. In dat verband heeft de Ondernemingskamer iets gezegd over een geschil tussen ADO en de aandeelhouder United Vansen International Sports Co. Ltd (UVS) over zogenoemde agiostortingen. Volgens de Ondernemingskamer blijkt enerzijds dat de verplichting van UVS tot storting van in totaal € 3,7 miljoen aan agio deugdelijk is vastgelegd en anderzijds dat UVS aan die verplichting zoals vastgelegd niet tijdig en vervolgens slechts ten dele heeft voldaan. UVS heeft steeds wisselende standpunten ingenomen als reden voor het niet voldoen aan die stortingsverplichting. Volgens de Ondernemingskamer is het alleszins begrijpelijk dat deze gang van zaken heeft geleid tot een verlies van vertrouwen van ADO, de raad van commissarissen, HFC en de Gemeente in UVS en Wang en dat dit gebrek aan vertrouwen heeft bijgedragen aan het gebrekkige functioneren van de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders.

Boete KNVB

Als gevolg van het uitblijven van de vaststelling van de jaarrekening 2015-2016 heeft ADO op 1 december 2015 geen vastgestelde jaarrekening kunnen indienen bij de KNVB. De KNVB heeft in reactie daarop aan ADO een boete opgelegd van € 10.000, ADO onder verscherpt toezicht geplaatst en ADO tot 1 februari 2017 in de gelegenheid gesteld alsnog haar vastgestelde jaarrekening 2015-2016 in te dienen en een sluitende begroting 2016-2017 te presenteren.

Raad van commissarissen en vergadering van aandeelhouders functioneren niet

Volgens de Ondernemingskamer zijn er gegronde redenen om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van ADO te twijfelen. De Ondernemingskamer heeft in dat verband vastgesteld dat er een geschil is over de samenstelling van de raad van commissarissen van ADO. Ook is duidelijk gebleken dat de communicatie tussen Wang als voorzitter van de raad van commissarissen en de overige commissarissen zeer moeizaam verloopt. ADO, HFC, de Gemeente en de commissarissen stellen zich op het standpunt dat Toet en Jansma  deel uitmaken van de raad van commissarissen en dat Chuqing Chen en Wen Zheng op 29 november 2016 niet rechtsgeldig zijn benoemd als commissaris. UVS en Wang stellen zich op het standpunt dat Martin Toet en Kees Jansma niet zijn benoemd als commissaris dat Chuqing Chen en Wen Zheng op 29 november 2016 zijn benoemd als commissaris. In haar verweerschrift heeft UVS zich op het standpunt gesteld dat Chuqing Chen en Wen Zheng geen deel uitmaken van de raad van commissarissen.

Daarnaast bieden de conceptnotulen van de aandeelhoudersvergadering van 29 november 2016 een ontluisterend beeld van de gang van zaken tijdens die vergadering. Wang was er niet en had een voorzitter van de vergadering aangesteld (Jinahua Lu) die niet op de hoogte was van de situatie in ADO. Er is langdurig gesteggeld over de formele positie van Jansma en Toet, zonder dat UVS duidelijk heeft gemaakt waarom zij niet wilde meewerken aan hun formele benoeming tot commissaris, iets waar Wang een maand eerder enthousiast over was. Op een wijze die evident in strijd is met de statuten heeft Lu een niet geagendeerde stemming over de benoeming van door UVS aangedragen (Chinese) bestuurders en commissarissen doorgedrukt. Later heeft UVS erkend dat deze benoemingen niet hebben plaatsgevonden. De Ondernemingskamer gaat er ten aanzien van Toet en Jansma van uit dat zij geen deel uitmaken van de raad van commissarissen.

Onderwerpen die voor de continuïteit van ADO van cruciaal belang zijn, zoals de vaststelling van de jaarrekening 2015-2016, de begroting 2016-2017 en het aanstaande liquiditeitstekort, zijn tijdens de aandeelhoudersvergadering van 29 november 2016 niet inhoudelijk besproken. Een oplossing voor de acute problemen waarin ADO verkeert is met die vergadering niet dichterbij gekomen.

Onderzoek

De Ondernemingskamer heeft een onderzoek bevolen vanaf 27 januari 2015, de datum waarop alle gewone aandelen aan UVS zijn geleverd. Omdat het onderzoek mede betrekking zal hebben op de verstandhouding en de communicatie tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders, zullen ook de door UVS aangevoerde bezwaren daarin betrokken worden. Dat geldt in het bijzonder voor de informatieverschaffing door ADO aan UVS en Wang en het financiële beleid van ADO. Ook het niet aanstellen van Zhang als speler en van Hongbo als trainer, alsmede het niet benoemen van een door UVS aangedragen Chinese bestuurder kunnen in het onderzoek aan de orde komen. Gezien de moeilijke financiële situatie waarin ADO op dit moment verkeert, zal de Ondernemingskamer, de aanwijzing van de onderzoeker vooralsnog aanhouden.

Onmiddellijke voorzieningen

Het gebrekkige functioneren van de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders en de penibele situatie waarin ADO is komen te verkeren door het uitblijven van de agiostortingen en het niet kunnen vaststellen van de jaarrekening 2015-2016, maken het volgens de Ondernemingskamer noodzakelijk dat er onmiddellijke voorzieningen worden getroffen. Daarbij gaat het er niet om aan wie de bestaande situatie (in overwegende mate) te wijten is. Die vraag komt pas aan de orde na voltooiing van het door de Ondernemingskamer te gelasten onderzoek. De aandelen die UVS houdt heeft de Ondernemingskamer in beheer gegeven aan een door de Ondernemingskamer benoemde beheerder. Als gevolg daarvan kan het aan die aandelen verbonden stemrecht in de vergadering van aandeelhouders slechts door die beheerder worden uitgeoefend. Hui Wang, die bestuurder is van UVS, is door de Ondernemingskamer geschorst als voorzitter van de raad van commissarissen van ADO. In zijn plaats heeft de Ondernemingskamer een nieuwe voorzitter benoemd met een beslissende stem. Zijn stem is in de raad van commissarissen bepalend.

Oplossing?

Deze voorzieningen waarborgen dat de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders weer naar behoren kunnen functioneren. Voorts wordt met de onmiddellijke voorzieningen beoogd constructief overleg tussen alle huidige stakeholders van ADO te bevorderen, zodat kan worden bezien of op korte termijn met alle partijen een oplossing kan worden gevonden voor de thans bestaande problemen van ADO.

Uitspraken

Meest gelezen berichten