Laden...

Speciale rechtsgebieden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver het gerechtshof > Rechtsgebieden > Speciale rechtsgebieden

Inleiding

De rechtsgebieden pachtrecht, penitentiair recht, Mulderzaken en militair strafrecht zijn uniek voor het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Alle hoger beroepen in zaken die vallen binnen deze rechtsgebieden worden alleen door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden behandeld en niet door de andere drie gerechtshoven.

Pachtrecht

De pachtkamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (locatie Arnhem) behandelt als enige in hoger beroep geschillen tussen verpachters en pachters. Deze beslissingen kunnen bijvoorbeeld de opzegging van een pachtovereenkomst, pachtopvolging (indeplaatsstelling), ontbinding of schadevergoeding betreffen.

In de pachtkamer hebben behalve raadsheren ook deskundige leden zitting. Zij behoren niet tot de rechterlijke macht, maar zijn deskundig op een bepaald terrein en thuis in de praktijk. Dit zijn bijvoorbeeld agrariërs en rentmeesters.

Het reglement bevat in hoofdstuk 9.3 enkele bijzondere bepalingen voor het procederen in pachtzaken bij het gerechtshof. Betreft een zaak een beëindigingsvordering, dan dienen partijen een ingevuld vragenformulier (pdf, 13,2 KB) over te leggen (artikel 9.3.4). Verder geldt er een bijzondere regeling ingeval partijen ervoor kiezen een pachtzaak meteen bij het gerechtshof aanhangig te maken, dus zonder een voorafgaande procedure bij een pachtkamer van een rechtbank (prorogatie, artikel 9.3.5).

De leden van de pachtkamer van het gerechtshof zijn tevens lid van de Centrale Grondkamer. De Centrale Grondkamer is het beroepsorgaan voor de beslissingen van de Grondkamers in Nederland. De Grondkamers toetsen pachtovereenkomsten, onder meer wat betreft de prijs. Ook is het mogelijk de Grondkamer te verzoeken om herziening van de pachtprijs.

De Grondkamers en de Centrale Grondkamer zijn instellingen onder verantwoordelijkheid en beheer van het Ministerie van Economische Zaken (maar inhoudelijk onafhankelijk). Zie over de Grondkamers (rvo.nl) en de Centrale Grondkamer (rvo.nl).

Penitentiair recht

Het hof Arnhem-Leeuwarden behandelt als enige gerechtshof in Nederland hoger beroepszaken op het gebied van penitentiair recht, te weten:

  1. Hoger beroepen van uitspraken over verlenging van tbs en plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Deze maatregelen worden opgelegd als een verdachte een ernstig misdrijf heeft gepleegd en een psychische stoornis heeft waardoor hij een gevaar voor de samenleving oplevert.
  2. Adviseren op grond van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (Wots). Als een Nederlander in het buitenland een gevangenisstraf uitzit, kan die persoon aan de Nederlandse regering vragen om de rest van de straf in Nederland te mogen uitzitten. Daarover beslist het ministerie van Justitie na advies van de penitentiaire kamer

Het gerechtshof kent een aparte penitentiaire kamer die bestaat uit drie raadsheren. Bij de behandeling van hoger beroep tegen de verlenging van een tbs of tegen plaatsing in een inrichting voor jeugdigen wordt de penitentiaire kamer uitgebreid met twee raden. Dit zijn gedragsdeskundigen (psychologen en psychiaters).

Mulderzaken (verkeersboetes)

Als iemand via het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) in Leeuwarden een boete heeft gekregen voor bijvoorbeeld foutparkeren, door rood licht rijden of een snelheidsovertreding en hij is het daar niet mee eens, dan kan hij de zaak laten voorkomen bij de kantonrechter. Mocht hij het vervolgens niet eens zijn met de beslissing van de kantonrechter, dan kan hij mogelijk in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is het enige hof in Nederland dat bevoegd is om over deze zaken te oordelen. Ook na een beslissing van de kantonrechter in bijvoorbeeld Amsterdam, Roermond of Harderwijk, komt de zaak in hoger beroep dus bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden terecht. Is er hoger beroep ingesteld, dan wordt betrokkene zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de verdere procedure.

Neem voor meer informatie contact op met de griffie van de afdeling Mulderzaken.

Militair recht

Voor de berechting van militairen zijn bij rechtbank Gelderland en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden militaire kamers gevormd. De rechtbank berecht strafzaken tegen militairen in eerste aanleg en het gerechtshof behandelt het hoger beroep.