Laden...

Beroepsprocedure verkeersboetes (Mulderbeschikking)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Verkeersovertredingen > Beroepsprocedure verkeersboetes (Mulderbeschikking)

Heeft u een boete of strafbeschikking gekregen voor het overtreden van de verkeersregels? En zijn uw bezwaren hiertegen afgewezen? Of heeft u een transactievoorstel gekregen, waar u niet mee akkoord gaat? Afhankelijk van de opgelegde maatregel kunt u óf de officier van justitie de zaak voorleggen aan de rechter. Bij zeer ernstige overtredingen moet u direct voor de rechter verschijnen.

U kunt een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen, maar dit is niet verplicht. De procedures vallen onder het strafrecht of onder het bestuursrecht (beroepsprocedure Mulderbeschikking).

Beroepsprocedure verkeersboetes (Mulderbeschikking)

Heeft u een verkeersboete gekregen met boven aan de brief een letter M? Dan is dit een Mulderbeschikking. De boete in een Mulderbeschikking heet ook wel een administratieve sanctie. Bent u het niet eens met de Mulderbeschikking? Dan kunt u eerst in beroep gaan bij de officier van justitie (om.nl) Wijst de officier van justitie uw beroep af? Dan kunt u in beroep gaan bij de kantonrechter. U kunt zich laten bijstaan door een advocaat of gemachtigde, maar dit is niet verplicht.

 De procedure bestaat uit:

>Alles uitklappen
 • Om de beroepsprocedure bij de kantonrechter te beginnen, dient u een beroepschrift in bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM).

  Uw beroepschrift moet uiterlijk 6 weken nadat de officier van justitie uw beroep heeft afgewezen bij het CVOM binnen zijn. De datum van de beslissing op uw beroep bij de officier van justitie staat in de brief van het CVOM of het CJIB.

  Beroepschrift

  U kunt in beroep gaan bij de rechter via het Digitaal Loket Verkeer (om.nl) of u kunt zelf een beroepschrift (een brief) schrijven en opsturen. Zet in de brief:

  • uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum (inclusief geboortejaar) en geboorteplaats
  • het besluit (beschikkingsnummer) waartegen u beroep instelt
  • uw bankrekeningnummer
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie
  • wat de beslissing volgens u moet zijn

  Een advocaat of gemachtigde kan ook namens u het beroep indienen. Dateer en onderteken het beroepschrift.

  Heeft u eerder bij het beroep bij de OvJ (om.nl) een persoon gemachtigd? Dan kan deze gemachtigde ook het beroep bij de kantonrechter instellen. Een nieuwe schriftelijke machtiging is dan niet nodig. Schakelt u pas bij het beroep bij de kantonrechter een gemachtigde in? Dan leest u op de pagina gemachtigde bestuursrecht meer over de schriftelijke machtiging.

   

  Mee te sturen documenten

  Stuur kopieën van de volgende stukken mee met het beroepschrift:

  • een kopie van de beslissing van de officier van justitie op het beroepsschrift waartegen u beroep instelt
  • eventuele documenten en foto’s waarmee u uw standpunt onderbouwt

  Beroepschrift opsturen

  Stuur het beroepschrift en de documenten naar:
  Parket CVOM
  Afdeling Kanton
  Postbus 8225
  3503 RE UTRECHT

   

  Bekeuring betalen (voorlopig)

  Om uw beroep door de kantonrechter in behandeling te laten nemen, moet u de bekeuring (inclusief administratiekosten) betalen (zekerheidsstelling). Mocht u gelijk krijgen en de rechter de boete verlagen of vernietigen, ontvangt u het geld (deels) weer terug. Lees meer over de zekerheidsstelling en het betalen hiervan (om.nl).

  Niet betalen

  Kunt u de boete niet betalen? Geef dit bij uw beroep aan. Stuur een bewijs mee dat u niet in staat bent om de boete te betalen. Dit wordt voorgelegd aan de kantonrechter. Als de kantonrechter beslist dat u inderdaad niet kunt betalen, neemt hij uw beroep inhoudelijk wel in behandeling. Anders niet. U wordt dan niet-ontvankelijk verklaard. U kunt hiertegen in hoger beroep gaan bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Lees hieronder verder voor meer informatie over 'hoger beroep.

 • De officier van justitie beoordeelt:

  • uw redenen van beroep
  • of tijdens het eerste beroep van de officier van justitie de juiste beslissing is genomen 
  • of u (nieuwe) argumenten heeft waardoor uw beroep wel kans van slagen heeft

  Het kan zijn dat de officier van justitie ontbrekende informatie bij u of de opsporingsinstantie opvraagt. Dit doet hij als dit hem helpt bij het vormen van een oordeel.

  Er zijn 2 mogelijkheden:

  1. De officier van justitie vindt uw beroep terecht

  Het CVOM vernietigt alsnog de verkeersboete (Mulderbeschikking) en u ontvangt een antwoordkaart om het beroep in te trekken. Door deze in te vullen en ondertekend terug te sturen, geeft u toestemming om het beroep stop te zetten. De zitting bij de kantonrechter hoeft dan niet ingepland te worden. Na ontvangst van de antwoordkaart krijgt u uw geld (het bedrag van de boete en de administratiekosten) terug.

  2. De officier van justitie vindt uw beroep onterecht

  Het CVOM draagt uw beroep over aan de kantonrechter. U krijgt hier van het CVOM schriftelijk bericht van en ontvangt een kopie van het dossier.

 • U en de officier van justitie ontvangen een uitnodiging voor de zitting bij de kantonrechter. In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt.

  Een advocaat of gemachtigde kan u tijdens de zitting bijstaan of vertegenwoordigen. Bij een gemachtigde is het nodig om een schriftelijke machtiging aan de rechter te overhandigen.

   

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen.

  • Komt u wel, dan kunt u de vragen van de rechter en de officier van justitie beantwoorden en krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. De officier van justitie licht daarna zijn standpunt toe.
  • Kunt u niet naar de zitting komen? Of wilt u dit niet? Dan neemt de kantonrechter een beslissing op basis van het dossier.

  Openbaar

  Rechtszaken over verkeersboetes zijn openbaar. Dit betekent dat iedereen boven de 12 jaar de zitting mag bijwonen.
  Zitting bijwonen

  Tolk

  Als u niet goed Nederlands spreekt of begrijpt, kunt u aan de officier van justitie of de rechter vragen om een tolk. U moet dit bij voorkeur ruim voor de zittingsdatum aangeven. Het Openbaar Ministerie zorgt dan voor een tolk die u kosteloos zal bijstaan.

 • De rechter doet tijdens de zitting mondeling uitspraak. U krijgt binnen 2 weken een aantekening van het mondeling vonnis toegezonden.

  Heeft de rechter meer tijd nodig? Dan volgt een schriftelijke uitspraak binnen 2 weken na de zitting. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat of gemachtigde heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak.

  Mogelijke uitspraken

  De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u geheel of gedeeltelijk in het gelijk en verklaart het beroep (gedeeltelijk) gegrond. Dit betekent dat de verkeersboete wordt verlaagd of vernietigd. U ontvangt uw geld (deels) terug.

  Ongegrond

  De kantonrechter geeft u geen gelijk. De verkeersboete blijft gehandhaafd.

  Niet eens met uitspraak rechter?

  Hieronder vindt u informatie over hoger beroep 

 • U kunt in hoger beroep als de verkeersboete in de beslissing van de kantonrechter hoger is dan € 110 of als de kantonrechter uw beroep niet-ontvankelijk heeft verklaard voor het niet (op tijd) betalen van de zekerheidsstelling.

  Het hogerberoepschrift moet binnen 6 weken na ontvangst van de uitspraak bij de kantonrechter die uitspraak heeft gedaan, binnen zijn.

  Hogerberoepschrift indienen

  U kunt zelf een hogerberoepschrift opstellen en deze schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum (inclusief geboortejaar) en geboorteplaats
  • het besluit waartegen u in hoger beroep gaat
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing van de kantonrechter
  • wat de beslissing volgens u moet zijn

  Dateer en onderteken het hogerberoepschrift. Stuur het naar de griffie van de kantonrechter. De griffie stuurt het hoger beroepschrift samen met het dossier door naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

  Inhoudelijke behandeling

  Er is geen zitting, tenzij u daar in uw hogerberoepschrift uitdrukkelijk om vraagt. De raadsheer (rechter in hoger beroep) beoordeelt de zaak op basis van de stukken.

  Niet-ontvankelijk

  Bij een hoger beroep over een niet-ontvankelijkverklaring bekijkt de raadsheer of deze beslissing terecht is of niet.

  Oordeelt het gerechtshof dat u ten onrechte niet-ontvankelijk bent verklaard door de kantonrechter vanwege het niet (op tijd) betalen van de zekerheidsstelling? Dan verwijst het gerechtshof uw beroep terug naar de kantonrechter. Als u dit niet wilt, kunt u dit aangeven. Het gerechtshof behandelt dan uw beroep.

  Uitspraak

  Het gerechtshof doet uiterlijk 2 weken na het sluiten van een behandeling op zitting uitspraak in het openbaar. Vond er geen zitting plaats maar een schriftelijke behandeling? Dan doet het gerechtshof uiterlijk 6 weken na de schriftelijke behandeling uitspraak.

  De uitspraak krijgt u thuisgestuurd. Als u een advocaat of gemachtigde heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak.

Kosten beroep administratieve verkeersboete

Om uw beroep door de kantonrechter in behandeling te laten nemen, moet u de bekeuring betalen (zekerheidsstelling). Als u een advocaat inschakelt, betaalt u ook de kosten van een advocaat.

Doorlooptijd verkeersovertredingen

De verschillende procedures rondom verkeersovertredingen duren minimaal 3 maanden. Als de zaak in hoger beroep gaat, loopt dit op tot langer dan 1 jaar.

 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact