Laden...

Categorieën zaken en bezetting afdelingen en teams

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Regels procedures en klachten > Categorieën zaken en bezetting afdelingen en teams

Welk team behandelt welke zaken? Een overzicht

Rechtszaken in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden worden behandeld door de volgende organisatie-eenheden c.q. rechtsgebieden:

 • Afdeling civiel recht
 • Afdeling strafrecht
 • Team belastingrecht

De afdelingen zijn opgedeeld in verschillende teams, die verspreid zijn over de locaties Arnhem en Leeuwarden. Op deze pagina vindt u het overzicht van welke categorieën zaken door welk team worden behandeld.

Het actualiseren en jaarlijks vaststellen van een dergelijk overzicht vloeit voort uit artikel 4, lid 2 van het bestuursreglement van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dit overzicht, en de daarbij behorende bezetting van raadsheren, wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Het onderstaande overzicht is vastgesteld op de bestuursvergadering van 25 januari 2023.

Categorieën zaken per afdeling/team

Afdeling civiel recht

De afdeling civiel recht heeft zes rechtsprekende teams. Hiervan richten vier teams zich op zaken in het handelsrecht en twee op zaken in het familierecht. 

Team 1, locatie Leeuwarden

 • Behandelt alle categorieën handelszaken.

Team 2, locatie Arnhem

Behandelt handelszaken, in het bijzonder zaken met betrekking tot:

 • advocatendeclaraties;
 • arbitrages;
 • bank- en effectenrecht, financieel recht;
 • beroepsaansprakelijkheid;
 • beslag- en executierecht met uitzondering van ontruimingen;
 • deelgeschillen in letselzaken over uitsluitend aansprakelijkheid;
 • franchiseovereenkomst;
 • insolventie;
 • kort geding voor zover niet vallend onder aandachtsgebied team 3;
 • ondernemings-/rechtspersonenrecht;
 • onrechtmatige publicatie;
 • verzekeringsrecht;
 • zekerheidsrechten.

Team 3, locatie Arnhem

Behandelt handelszaken, in het bijzonder zaken met betrekking tot:

 • aanneming van werk;
 • agentuur; 
 • arbeid;
 • huur;
 • koop/non-conformiteit onroerende zaken;
 • overheid inclusief overheidsaansprakelijkheid;
 • zakelijke rechten;
 • zorgstelsel.

Team 6, locatieoverstijgend

Behandelt handelszaken, in het bijzonder zaken met betrekking tot:

 • aanbesteding;
 • effectenlease;
 • erfrecht;
 • grond en pacht;
 • intellectuele eigendom;
 • letselschade;
 • mededinging;
 • pensioen;
 • persoonsregistratie;
 • vervoer.

Team 4, locatie Arnhem

Behandelt alle zaken verband houdend met Boek 1 BW, waaronder begrepen rolzaken (inclusief kort geding) met een familierechtelijk karakter en huwelijksgoederenrecht.

Team 5, locatie Leeuwarden

Behandelt alle zaken verband houdend met Boek 1 BW, waaronder begrepen rolzaken (inclusief kort geding) met een familierechtelijk karakter en huwelijksgoederenrecht.


Afdeling strafrecht

De afdeling strafrecht heeft vier rechtsprekende teams. Voor alle teams geldt dat alle raadsheren zijn aangewezen en kunnen optreden als raadsheer-commissaris.


Teams 1 en 2 van de afdeling straf, locatie Arnhem

Hier worden de volgende zaken behandeld:

 • commune MK en unus
 • kantonzaken 
 • bijzondere straf raadkamerzaken
 • militaire zaken
 • artikel 12 Sv zaken
 • jeugdzaken
 • fraudezaken
 • economie/milieu zaken
 • zaken van de penitentiaire kamer
 • zaken wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen 
Daarnaast beschikt de locatie Arnhem over een kabinet raadsheer-commissaris en worden zaken betreffende de voorlopige hechtenis behandeld in de raadkamer gevangenhouding.

Teams 1 en 2 van de afdeling straf, locatie Leeuwarden

Hier worden de volgende zaken behandeld:

 • commune zaken MK en unus
 • kantonzaken
 • economie/milieuzaken
 • bijzondere straf raadkamerzaken
 • jeugdzaken
 • fraude
 • artikel 12 Sv zaken 

Daarnaast beschikt de locatie Leeuwarden over een kabinet raadsheer-commissaris en worden zaken betreffende de voorlopige hechtenis behandeld in de raadkamer gevangenhouding.

 • Team 2 van de locatie Leeuwarden behandelt de zaken betreffende de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de zaken op basis van artikel 154b Gemeentewet.

Team belastingrecht

Er is één team belastingrecht. Dit team behandelt alle categorieën belastingzaken op de locatie Arnhem en de locatie Leeuwarden.

Tijdelijke behandeling zaken uit een ander team

In lijn met art. 4, lid 5 van het bestuursreglement kunnen de voorzitters van de afdelingen en teams raadsheren en raadsheren-plaatsvervangers tijdelijk belasten met de behandeling van een zaak of zaken uit een andere afdeling, team en/of kamer, indien dit als gevolg van bezettingsproblemen, om opleidingsredenen, vanwege bijzondere kennis, of om enige andere reden noodzakelijk en/of nuttig wordt geoordeeld. De toedeling van zaken geschied in lijn met de Code Zaakstoedeling van de rechtspraak, zoals verwoord in artikel 5, lid 1.