Laden...

Overige pilots

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

 Overige pilots binnen de rechtspraak

>Alles uitklappen
 • GOO (Gericht op Oplossing)

  Het bieden van oplossingsgerichte en snelle rechtspraak in begrijpelijke taal. GOO is een procedure in zaken over de Participatiewet voor partijen die op de zitting met begeleiding van de rechter samen tot een oplossing willen komen. In zaken die daarvoor zijn geselecteerd krijgen partijen een brief over GOO. Zij kunnen dan binnen vier weken laten weten of zij een GOO zitting willen. Als partijen geen GOO brief krijgen maar wel allebei een GOO behandeling willen kunnen zij daar gezamenlijk om vragen. Als partijen op de zitting niet tot een gezamenlijke oplossing komen, doet de rechter mondeling uitspraak. De rechter wordt geen mediator en blijft in de uitspraak gebonden aan de wet.

 • Gezag- en omgangzaken en alimentatie- en verdelingszaken

  Inzet van mediationbureau om gezag- en omgangzaken en alimentatie- en verdelingszaken af te handelen. Mediationbureau ontvangt van griffie alle gezag- en omgangzaken en alimentatie- en verdelingszaken en verstuurt mediationaanbod. Nabellen na 1 week. Door griffie geplande zittingsdatum blijft staan (niet aangehouden) en wordt door mediationbureau bewaakt indien mediation is gestart.

 • Regievoering familiezaken

  Mediation inzetten om een rechtszaak te voorkomen. De secretaris screent bij binnenkomst complexe echtscheidingszaken en stelt maatregel voor (o.a. onderzoek Raad, verwijzing mediation, benoemen bijzonder curator, verwijzen hulpverleningstraject.

 • Schottenaanpak

  Aanpak in zaken waarin ouders het kind of de kinderen op een voor het welzijn onaanvaardbare wijze en structureel belasten met de gevolgen van scheiden. In deze zaken is of wordt een ondertoezichtstelling uitgesproken. Lopende de ondertoezichtstelling wordt aan de ouders voorgesteld dat er gedurende 6 tot 12 maanden “schotten” tussen de ouders worden geplaatst. Dit houdt in dat er gedurende deze periode geen contact tussen ouders rechtstreeks zal zijn. Tijdens de schottenperiode wordt onderzocht wat de mogelijkheden voor de ouders na afloop van de ondertoezichtstelling zijn

  Gezag- en omgangzaken en alimentatie- en verdelingszaken

  Mediation inzetten om een rechtszaak te voorkomen. Mediationbureau ontvangt van griffie alle gezag- en  omgangzaken en  alimentatie- en verdelingszaken en verstuurt mediationaanbod. Nabellen na 1 week. Door griffie geplande zittingsdatum blijft staan (niet aangehouden) en wordt door mediationbureau bewaakt indien mediation is gestart.

 • Verkorte procedure

  Bodemzaken behandeld op de wijze van een kort geding (maar zonder het vereiste van spoedeisend belang). Aanmelden met dagvaarding (eventueel zonder betekening), planning zitting op termijn van 6 tot 10 weken, voordien zijn alle conclusies (ook incidentele en reconventionele) gewisseld, vervolgens ter zitting mondeling uitspraak of binnen 4 weken schriftelijk.

 • Getuigenprotocol

  De rechtbank heeft in zijn Kenniscentrum Getuigen een protocol ontwikkeld dat voldoet aan de Slachtofferrichtlijn. Dit protocol dient als hulp bij het horen van getuigen die emotioneel hinder of pijn ervaren door de gebeurtenissen waarover zij als getuige een verklaring moeten afleggen. Het is ontwikkeld voor getuigen die in aanraking zijn geweest met of slachtoffer zijn van zeer ernstig geweld. Het protocol is nuttig voor ooggetuigen, slachtoffers en nabestaanden van oorlogsgeweld, criminele gewelddadige organisaties, huiselijk geweld, vrouwen- en mensenhandel, stalking en andere misdaden die langdurige emotionele gevolgen hebben. 
  Samenvatting: Het getuigenprotocol helpt bij het verhoren van getuigen die ooggetuige, slachtoffer of nabestaande zijn van oorlogsgeweld, criminele gewelddadige organisaties, huiselijk geweld, vrouwen- en mensenhandel, stalking en andere misdaden die langdurige emotionele gevolgen hebben.

  KPI's in faillissementen

  De kwaliteit van de toezichthoudende taak van de rechter-commissaris meer inhoud te geven en te verbeteren, alsmede de uitkomsten van de evaluaties van curatoren onderling te kunnen vergelijken en informatie over curatoren duurzaam en zoveel mogelijk objectief vast te leggen. Door het verzamelen van gegevens in verschillende tijdschrijfgroepen, zoals roerende en onroerende activa, debiteuren, doorstart, rechtmatigheidsonderzoek wordt inzicht verkregen in de wijze waarop de curator het faillissement afwikkelt en in hoeverre de tijdsbesteding van de curator ook daadwerkelijk effectief is voor de boedel. KPI’s (Key Performance Indicators).

  Proeftuin Den Haag

  Het verbeteren van de digitale samenwerking met ketenpartners door het realiseren van koppelingen.

 • Panda

  De doelstelling van het project Panda is efficiënter en productiever werken met kwaliteitsbevordering, waardoor de rechtzoekende eerder en beter geholpen wordt. Uitgaande van dezelfde capaciteit aan rechters, wordt in het vooronderzoek door middel van herinrichten van processen en gebruik maken van delegatie aanvullende juridische ondersteuning ingezet.

 • Videorechtspraak Venray

  Instellingsverzoeken bewind en/of mentorschap worden via een videoverbinding (tussen de rechtbank Limburg en het gemeentehuis in Venray) behandeld. Deze pilot liep van  november 2019 tot en met november 2020. Na een succesvolle evaluatie is de werkwijze opgenomen in het werkproces van team toezicht. Rechtbank Limburg onderzoekt nu of andere gemeenten interesse hebben om op dezelfde manier als de gemeente Venray deze mogelijkheid aan te bieden

 • Piketmediation na zitting (POTS)

  Piketmediator is in zittingszaal aanwezig, zaak wordt max. 2 uur geschorst, daarna terugkoppeling rechter. Voorlopige voorzieningen familiezaken waarbij kinderen betrokken zijn. Mediationbureau selecteert zaken en benadert advocaten, bij instemming volgt specifieke uitnodiging voor piketmediation

  “Wachttijd is hersteltijd” Familie-, Handels- en Kantonzaken.

  In deze combinatievorm volgen partijen een mediationtraject in de periode voorafgaand aan het bepalen van de datum voor een zitting. Partijen kunnen deze wachttijd gebruiken om hun geschil geheel of gedeeltelijk met elkaar op te lossen via mediation, “wachttijd is hersteltijd”. Als het geschil niet volledig is opgelost, wordt het resterende deel alsnog inhoudelijk besproken op een nog te bepalen zitting, zodat de rechter een beslissing kan nemen. De zaak behoudt de plek in de wachtrij voor de zitting.
  Als partijen alle geschilpunten in de mediation hebben opgelost worst er geen de zitting gepland en de vaststellingovereenkomst wordt zo nodig aan een beschikking of een proces-verbaal gehecht.

  Pre-Mediation Familie-, Handels- en Kantonzaken.

  Bij de oproepbrief voor een zitting in alle familiezaken, Handels- en Kantonzaken wordt een schriftelijk aanbod voor mediation gedaan. Indien één partij mediation wenst dan wordt de andere partij en de advocaat door het MB benaderd per mail en/of telefonisch en ontvangt nogmaals gericht een aanbod mediation met een lijst van mediators.

  Methode-Verschoof

  Methode-Verschoof (het moderne vonnis): een methode om civiel vonnissen anders te structuren, waardoor ze veel toegankelijker worden (ook voor de lezer die het dossier niet kent). De klassieke structuur van vonnissen (met afzonderlijke hoofdstukken over de feiten, het geschil en de beoordeling) is vervangen door een structuur waarin de kern van de zaak en de uitkomst voorop staan, gevolgd door een verhalende bespreking van alle onderwerpen in één hoofdstuk. De lezer wordt met tussenkopjes (waarin zoveel mogelijk staat wat de uitkomst is van het stuk daaronder), woordkeus, zinsbouw en waar mogelijk met lay-out ondersteund bij het vlot doorgronden van de uitspraak

 • Intake op locatie

  Intakegesprekken vinden plaats op locatie, te weten in het gemeentehuis van Hoorn en Den Helder. Lopende het jaar vinden evaluaties door uitvraag bij de bewindvoerders en mentoren en door interne bespreking.

  Videorechter

  Rechters behandelen vanuit Haarlem Wsnp-zaken (Wet schuldsanering natuurlijke personen) van personen waarmee ze via een videoverbinding op de locatie Alkmaar contact hebben. In Haarlem is hiervoor een kamer ingericht met een videoscherm. In Alkmaar is één van de spreekkamers achter de balie als videoruimte ingericht. Een griffier van de sectie insolventie in Alkmaar vangt de betrokkenen op en begeleidt hen

 • Panter

  Herinrichten proces van zittings- naar zaakgerichte aanpak. Screening en beoordeling in eerdere fase met eerder overleg / afstemming rechter – juridisch medewerker waardoor niet alle zaken standaard op zitting worden gepland (art. 8:57 Awb) en meer regie vooraf op inhoud kan worden gevoerd: bijv. schriftelijke vragen (art. 8:45 Awb), en meer mondeling uitspraken kunnen worden gedaan (8:67 Awb).

  Schottenaanpak

  Aanpak in zaken waarin ouders het kind of de kinderen op een voor het welzijn onaanvaardbare wijze en structureel belasten met de gevolgen van scheiden. Bij de schottenaanpak hebben ouders een periode (6 tot 12 maanden) geen contact met elkaar, middels een ondertoezichtstelling. Afspraken worden vastgelegd in een contract. Zo kan iedereen tot rust komen en kunnen ouders alle aandacht voor de kinderen hebben. Kinderen houden wel contact met hun beide ouders

 • Bruggesprek

  Om de stem van het kind te versterken hielden familierechters van de locatie Zwolle in 2018 en 2019 een proef met het bruggesprek in echtscheidingsprocedures. Het formulier dat n.a.v. dat gesprek door de ouders wordt ingevuld geeft informatie over de wijze waarop het ouderschapsplan met de minderjarige is besproken en over hoe de minderjarige over afspraken denkt die zijn of haar ouders hebben vastgesteld in het ouderschapsplan. Bovendien kan, door de beschikbare informatie over de mening, betrokkenheid en emoties van de minderjarige, het ouderschapsplan door de rechter beter aan het belang van de minderjarige worden getoetst.

  Deurwaarder Huurzittingen

  Een deurwaarder is op rolzitting aanwezig om zaken te doen en te voorkomen dat de schulden verder oplopen.

  Stadsbank Zittingen

  De Stadsbank is aanwezig bij zittingen om mensen hulp te kunnen bieden.

  Verbeteren Jeugdbescherming

  Deze pilot is een samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en de elf IJssellandse gemeenten. Kortgezegd komt de pilot erop neer dat (vooraf geselecteerde) eerste verzoeken tot OTS op dinsdag- en donderdagochtend (als eerste en/of tweede zaak) op de jeugdzitting worden gepland, zodat de hulpverlening direct aansluitend aan de zitting kan worden ingezet en opgestart. De raadsonderzoeker in de betreffende zaak en de beoogde gezinsvoogd zijn dan ook op de zitting aanwezig. Doel van de pilot is te bewerkstellingen dat hulpverlening in het gedwongen kader op een andere/betere manier wordt vormgegeven

 • Digitale onbetwiste geldvorderingen

  Digitale communicatie van stukken en berichten bij onbetwiste geldvorderingen: het digitaal indienen van een geldvorderingsdagvaarding door de deurwaarder, het digitaal sturen van het zaaknummer aan de deurwaarder door de griffie en het digitaal versturen van het vonnis met een digitaal bericht of de vordering conform eis is toegewezen.

  Engelstalig procederen in maritieme zaken

  In het Engels te procederen in zaken op het gebied van het zee- en vervoerrecht of de internationale handelskoop.
  De keuze voor Engelstalig procederen kunnen partijen maken voordat de dagvaarding is uitgebracht, of kort daarna. Zij kiezen dan voor toepassing van de Procesafspraken Engelstalig procederen, die naast en deels in afwijking van het Landelijk Procesreglement gelden. Partijen stellen hun stukken op in de Engelse taal en op zitting wordt de zaak in het Engels behandeld. Het proces-verbaal wordt in het Engels gesteld maar het vonnis wordt in het Nederlands gewezen. De rechtbank publiceert ook Engelstalige samenvattingen van uitspraken van de maritieme kamer waaraan grensoverschrijdend belang kan toekomen.

  Machtiging zorgverzekeraar

  Een zorgverzekeraar heeft al voorwaarden neergelegd bij de rechter om een regeling te kunnen treffen.

  Pre-mediation familiezaken gericht mediationaanbod

  Vroegtijdig mediation inzetten om escalatie van het conflict en onnodig procederen te voorkomen. In geselecteerde zaken voorlopige voorziening (art. 821 en 223 Rv) en afstammingszaken (na binnenkomst verzoekschrift), en echtscheidingszaken met minderjarigen (na 1e verweer) - doet het mediationbureau telefonisch en per email een mediationaanbod. In G&O zaken verstuurt de griffie mediationaanbodbrieven.

  Schuldenfunctionaris bij huurzittingen

  De schuldenfunctionaris van de rechtbank is aanwezig bij de huurpilotzaken (een zitting per maand). Die heeft contact met het EFT (economisch financieel team) van de gemeente. Zie ook: schuldenrechter Rotterdam

  Schuldenfunctionaris bij rolzitting

  De schuldenfunctionaris van de rechtbank is aanwezig bij de rolzitting, zodat deze mensen kan informeren en doorverwijzen met betrekking tot schuldhulpverlening. Zie ook: schuldenrechter Rotterdam

  Toezicht insolventie

  De kwaliteit van de toezichthoudende taak van de rechter-commissaris meer inhoud geven en verbeteren door KPI’s (Key Performance Indicators) onderdeel te laten uitmaken van de jaarlijkse kantoorgesprekken tussen het team insolventie en de bewindvoerders die in het arrondissement worden aangesteld in schuldsaneringen. Deze KPI’s, die door bewindvoerders worden aangeleverd, laten zien hoe de schuldsaneringsdossiers die door een bewindvoerder worden behandeld, eindigen. Het werken met KPI’s zorgt voor een verdieping in de gesprekken tussen de rechtbank en de bewindvoerders, en zorgt ervoor dat de rechter-commissaris meer, betere invulling kan geven aan zijn toezichthoudende taak, waarbij gebruikt wordt van (openbare) objectieve meetfactoren.

  Huurzittingen

  Speciale zittingen voor mensen met huurachterstanden, waarbij ook de schuldenfunctionaris aanwezig is. Het doel van de speciale huurzittingen is het terugdringen van de schuldenproblematiek en het voorkomen van
  huisuitzettingen.
  Deze huurzittingen kunnen, net als de zittingen van de pilot schadezaken gemeente Rotterdam, in het Huis van de Wijk (wijkrechtspraak) behandeld worden. Op deze manier komen meerdere projecten van de rechtbank samen.

  Snelle route van Wsnp naar bewind

  Mensen die willen worden toegelaten tot de Wsnp, of die er al inzitten en waarvan de rechter-commissaris het belangrijk vindt dat er gelijktijdig beschermingsbewind loopt om de kans op een succesvol Wsnp-traject te vergroten

  Treffen van schikkingen op rolzitting

  Namens eiser is altijd iemand aanwezig om een schikking te kunnen treffen in zorgverzekeringszaken

 • Regierechter

  Bij de regierechter worden korte zittingen gehouden (zonder pleitnota’s e.d.) en advocaten van te voren weten dat ze weinig spreektijd krijgen. Het gaat dan vooral om zaken waar van te voren de inschatting wordt gemaakt dat het een verwijzing naar een ouderschapsbemiddelingstraject/begeleide omgang of een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming zal worden. Die zaken kunnen snel op zitting en kunnen dan ook snel doorverwezen worden. Op die manier moet de werkvoorraad in G/O-zaken afnemen.

  Schottenaanpak

  Aanpak in zaken waarin ouders het kind of de kinderen op een voor het welzijn onaanvaardbare wijze en structureel belasten met de gevolgen van scheiden. Bij de schottenaanpak hebben ouders een periode (6 tot 12 maanden) geen contact met elkaar, middels een ondertoezichtstelling. Afspraken worden vastgelegd in een contract. Zo kan iedereen tot rust komen en kunnen ouders alle aandacht voor de kinderen hebben. Kinderen houden wel contact met hun beide ouders.

  Zeeuwse regelrechter

  Sinds januari 2023 is er de ‘Zeeuwse regelrechter’. Bedrijven en burgers kunnen een conflict snel, betaalbaar en dicht bij huis voorleggen. Het is een pilot (proef). De Zeeuwse regelrechter behandelt conflicten die gaan over huur, consumentenkoop- of verkoop, consumentenkrediet, algemene voorwaarden, een geldvordering (een betaling aan een bedrijf of burger), schade of een burenruzie. Geschikte zaken komen vaak al binnen een paar weken voor. De regelrechter houdt geen zitting in de rechtbank, maar komt juist naar de rechtzoekenden toe, en ontmoet hen in bijvoorbeeld een buurt- en gemeenschapshuis, hotel of museum. De zitting is een goed gesprek van de regelrechter met de partijen. Komen de partijen er onderling uit, dan legt de regelrechter de afspraken over de gevonden oplossing officieel vast. Komen zij er niet met elkaar uit? Dan hakt de regelrechter alsnog de knoop door en komt er een uitspraak. Het blijft dus wel een rechtszaak.