Laden...

‘Rechters betrouwbaar en rechtvaardig’

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > ‘Rechters betrouwbaar en rechtvaardig’
Den Haag, 16 februari 2016

De meeste problemen tussen particulieren en de overheid en particulieren onderling worden zonder tussenkomst van de rechter opgelost. Maar áls de rechter wordt ingeschakeld, vindt men het resultaat in meer dan 7 van de 10 gevallen ‘fair’.  Ook hebben burgers over het algemeen vertrouwen in een eerlijke behandeling door de rechter, vinden ze rechters betrouwbaar en rechtbanken belangrijk bij het afdwingen van hun rechten.

Dit blijkt uit het onderzoek Geschilbeslechtingsdelta van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Juridische problemen

Bijna 6 op de 10 van de deelnemers aan het onderzoek hebben in de periode 2009 - 2014 te maken gehad met (mogelijk) juridische problemen. Gemiddeld ging het om bijna 3 problemen per persoon. Problemen op het werk en problemen met de aanschaf van producten of diensten komen het meest voor: 24 procent gaf aan ermee te maken hebben gehad. Daarna volgen geldproblemen (15 procent), problemen in de woonomgeving en met het bezit van onroerend goed (beide 11 procent).

Gang naar de rechter

Er zijn veel mogelijkheden om problemen op te lossen. Vaak komen mensen er zonder hulp uit, of ondernemen ze helemaal geen actie. In 11 procent van de problemen wordt een buitengerechtelijke procedure gestart, zoals het indienen van een klacht of het starten van een procedure bij de Huurcommissie. In 4 procent van de gevallen wordt een gerechtelijke procedure gestart.

Meer dan de helft van de betrokkenen geeft aan naar de rechter te stappen omdat ze het als de enige manier zien om het geschil op te lossen. Ook het feit dat een rechter een afdwingbare uitspraak kan doen, is een belangrijke reden voor deze route.

Tevreden

Het onderzoek laat zien dat burgers er vertrouwen in hebben dat ze door de rechter eerlijk worden behandeld. Rechtbanken vindt men belangrijk voor het afdwingen van rechten en rechters zijn volgens de ondervraagden betrouwbaar en eerlijk. De onderzoekers noemen het wel opvallend dat relatief veel burgers vinden dat rechtspraak niet hetzelfde werkt voor arm en rijk. Sociaaleconomische kwetsbare groepen (bijvoorbeeld lager opgeleiden en uitkeringsgerechtigden) en burgers die direct te maken hebben gehad met rechtszaken, zijn minder positief over de rechtspraak.

Ontwikkelingen

Het onderzoek brengt ook de ontwikkelingen in kaart die van invloed kunnen zijn op de manier waarop burgers hun problemen oplossen. Een belangrijke ontwikkeling is de digitalisering van de maatschappij. Geschillen kunnen vaak digitaal worden opgelost en (juridische) informatie is online makkelijk te vinden, bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket of rechtspraak.nl. De Rechtspraak heeft deze ontwikkeling omarmd. Het moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie (KEI) maakt het in de toekomst mogelijk online te procederen. In sommige rechtsgebieden is dit al (gedeeltelijk) mogelijk.

Uitspraken