Team kort geding

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtsgebieden > Civiel recht > Team kort geding

Telefoon- en faxnummers

Voor informatie over kort gedingen kunt u contact opnemen met de administratie van het team kortgedingzaken, zij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur onder nummer 088 - 361 14 08.
Het faxnummer is 088 - 361 03 30. Voor het telefoon- en faxnummer van beslagrekesten: zie hieronder.

In zeer spoedeisende gevallen (bijvoorbeeld verbod uitzending TV-programma) kunt u ook buiten kantooruren (dus ook tijdens weekenden en feestdagen) contact opnemen met het team kortgedingzaken via het telefoonnummer: 088 - 361 14 00. Zie hierna ook onder 'Spoedspoed-kortgedingzaken'.

 

Aanvraag kort geding

Een datum voor een kort geding kan in beginsel alleen worden verkregen door inlevering van een aanvraagformulier, als bedoeld in het Procesreglement, met een conceptdagvaarding in drievoud. Op dit formulier dient het BAR-nummer van de advocaat vermeld te worden. Zolang geen aanvraagformulier met conceptdagvaarding is ontvangen, zal geen zittingsdatum worden vastgesteld. Dit geldt ook voor spoedzaken. In zeer urgente zaken is hierop een uitzondering mogelijk, zie hierna onder 'Spoedspoed-kortgedingzaken'.

Het aanvraagformulier met conceptdagvaarding kan op de volgende manieren worden ingeleverd:

Per fax

Faxnummer 088 - 361 03 30. Maximaal 20 pagina’s (tenzij spoedspoedzaak, zie hierna onder kopje 'Spoedspoed-kortgedingzaken').

Per post

Rechtbank Amsterdam
Team Kortgedingzaken
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam.

Persoonlijk

Afgeven bij de Centrale Balie, gevestigd in de hal van toren A en op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Let op de juiste adressering en vermeld in elk geval op de enveloppe dat het voor het Team Kortgedingzaken is bestemd.

Indien u een zaak per fax aanlevert, is het niet nodig de zaak ook nog per post aan te leveren (tegengaan papierverspilling).

 

 

 

Spoedspoed-kortgedingzaken

Dit zijn kortgedingzaken die dezelfde week of zelfs nog dezelfde dag/avond/nacht moeten worden behandeld (bijvoorbeeld verbod uitzending TV programma en onrechtmatige publicatie). In dergelijke gevallen neemt u telefonisch contact op met de griffie om de zaak aan te kondigen (buiten kantooruren neemt u contact op met de meldkamer van de rechtbank Amsterdam op het nummer 088 - 361 14 00 (dag en nacht bereikbaar).

U kunt vervolgens alvast met de planning overleg plegen over een datum en een tijdstip. Als de zaak als spoedspoedzaak wordt aangemerkt en op dezelfde dag zal worden behandeld, krijgt u alvast een tijdstip voor behandeling vóórdat u de conceptdagvaarding heeft aangeleverd. De conceptdagvaarding dient dan nog wél zo spoedig mogelijk te worden aangeleverd! U kunt tijd besparen indien u met de gedaagde partij overeenkomt dat deze vrijwillig (dus zonder dat de dagvaarding betekend hoeft te worden) verschijnt. Uiteraard zal dit lang niet altijd mogelijk zijn. U dient er dan zeker van te zijn dat de gedaagde partij door de deurwaarder per exploot kan worden opgeroepen voor de behandeling. In het geval van spoedspoedzaken zal verkorting van de dagvaardingstermijn worden gegeven.

 

Zittingsduur

Standaard wordt uitgegaan van een behandelingsduur van één uur. Dit betekent dat elke partij ten hoogste 20 minuten heeft om haar standpunt in eerste termijn toe te lichten. Om een langere behandelingsduur dient uitdrukkelijk en gemotiveerd te worden verzocht op het aanvraagformulier.

 

Dagvaarden

Nadat een kort geding is aangevraagd en de datum van de behandeling per fax via terugzending van het aanvraagformulier aan de advocaat van de eisende partij is meegedeeld, dient de dagvaarding zo snel mogelijk te worden betekend en, indien bekend is wie de advocaat van gedaagde is, terstond aan deze advocaat te worden toegezonden onder vermelding van de datum en het tijdstip van het kort geding.

Partijen kunnen ook anders overeenkomen. Bijvoorbeeld dat gedaagde vrijwillig, dus zonder betekening van de dagvaarding, verschijnt.

De wettelijke dagvaardingstermijn is tenminste één week (7 dagen). Daarbij zijn niet inbegrepen de dag waarop het exploot wordt betekend en de dag waarop de behandeling van het kort geding zal plaatsvinden. Er moet dus sprake zijn van 7 'schone' dagen. U kunt verzoeken om verkorting van de reguliere dagvaardingstermijn. Zie hiervoor het Landelijk Procesreglement.

 

Indienen stukken

Stukken waarop u zich wilt beroepen kunnen per post, persoonlijk bij de Centrale Balie of per fax worden overgelegd. Deze stukken dienen in tweevoud zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur voor de terechtzitting bij de rechtbank te zijn ingediend. Let er op dat de stukken aan het Team Kortgedingzaken zijn geadresseerd als u de stukken opstuurt naar het bovenvermelde adres of persoonlijk afgeeft bij de Centrale Balie. Indien u de producties per fax zendt, dient u het volgende in acht te nemen. Om te voorkomen dat de fax te lang bezet blijft, mogen er maximaal 20 pagina's worden gefaxt. Wanneer het absoluut noodzakelijk is meer pagina’s te faxen, dan moet daartoe vooraf telefonisch contact opgenomen worden met de griffie van het team (088 - 361 14 08).

Het faxnummer is uitsluitend bestemd voor aan het team kortgedingzaken gerichte correspondentie.

Als een fax niet goed leesbaar of onvolledig is doorgekomen, neemt de administratie telefonisch contact met u op. Het is niet de bedoeling dat er wordt gebeld met de vraag of de fax is doorgekomen. Dit kunt u controleren aan de hand van het verzendformulier van uw eigen faxapparaat.

 

 

De zittingen

De zittingen worden in beginsel gehouden op de eerste verdieping van toren A. In zaken betreffende het personen- en familierecht vindt de behandeling in beginsel achter gesloten deuren plaats. De dagvaardingen worden ook niet opgenomen in de 'Persmap'. Zij kunnen in 2-voud worden aangeleverd.

Incasso kort geding

Voor de incassozitting, die op dinsdagochtend wordt gehouden, gelden nadere regels. Deze regels kunt u hieronder raadplegen.

 

Afgifte kortgedingvonnissen

Kortgedingvonnissen worden op de dag van de uitspraak tussen 15.00 uur en 17.00 uur per mail aan de advocaten verzonden. De originele grossen van uitspraken worden eveneens op die dag per post aan de advocaten verstuurd. In persoon of bij gemachtigde verschenen gedaagden ontvangen het vonnis per post.

Bij uitzondering zullen de uitspraken in spoedzaken via de centrale balie worden afgegeven. Dit gebeurt alleen met instemming van de rechter of de griffier. Het verzoek om toestemming kan gedaan worden op de zitting of via de administratie van het team.

Derden, onder wie de pers, kunnen afschriften van vonnissen verkrijgen via de afdeling voorlichting. Hiertoe mailt u uw verzoek naar info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl.

 

Persregeling

Bij de Centrale Balie ligt elke vrijdag vanaf 11.00 uur een map ter inzage met (concept-) dagvaardingen voor de kort gedingen die de week daarop worden behandeld, met uitzondering van de dagvaardingen in zaken op het gebied van personen-, familie- en jeugdrecht en andere zaken die op wettelijke gronden achter gesloten deuren worden behandeld.

Slechts journalisten in het bezit van een officiële perskaart hebben inzage. In verband met de privacy van partijen is de pers ermee op de hoogte dat behoedzaam moet worden omgegaan met de verstrekte gegevens. Daarom kan geen kopie van de dagvaarding worden gemaakt.

Op een gemotiveerd verzoek daartoe van de advocaat van de eisende en/of gedaagde partij, kan de voorzieningenrechter bepalen dat een (concept)dagvaarding niet in de persmap wordt gevoegd.

 

Verzoekschriften aan de voorzieningenrechter

Alleen een advocaat kan verzoekschriften bij de voorzieningenrechter indienen. Verwezen wordt naar het Landelijk Procesreglement Verzoekschriftprocedures rechtbank sector civiel handel/voorzieningenrechter.

 

 

Beslagrekesten

Verwezen wordt naar de Beslagsyllabus (pdf, 594,5 KB).

Beslagrekesten kunnen in enkelvoud worden ingediend. Indien dit per fax geschiedt, dient het verzoek aan de voorzieningenrechter uit niet meer dan 20 pagina’s te bestaan. Het faxnummer daarvoor is 088 - 361 03 37. Gelieve hiervoor niet het faxnummer van kortgedingzaken te gebruiken. Vragen over verzoekschriften kunt u op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur stellen via telefoonnummer 088 - 361 14 15. Alleen in zeer spoedeisende gevallen kunt u buiten kantooruren via het telefoonnummer 088 - 361 72 10 contact opnemen.

 

 

Indienen/ophalen

De grosse die de rechtbank u verstrekt, wordt gefaxt naar de advocaat. De producties worden niet geretourneerd. U dient deze zelf aan de grosse te hechten.

  • Indien u een originele grosse verlangt, kunt u een schriftelijk en gemotiveerd verzoek hiertoe indienen. Mocht de rechtbank hierop positief beslissen, volgt toezending per post.

In zeer spoedeisende gevallen kan, na gemotiveerd verzoek, worden afgeweken van deze hoofdregel. Uiteraard kan uitstel ontstaan indien vragen rijzen over het ingediende verzoek en nadere informatie wordt verlangd.

 

Griffierecht

De griffierechten 2018 voor beslagrekesten zijn:

  • 79 euro voor onvermogenden
  • 291 euro voor natuurlijk persoon
  • 626 euro voor rechtspersoon

 

Termijn instellen eis in hoofdzaak

De termijn, waarbinnen een eis in de hoofdzaak moet worden ingediend is in beginsel veertien dagen. De hoofdzaak kan ook een kort geding zijn. Verzoeken om een langere termijn en verlenging van de termijn moeten worden gemotiveerd.

 

Grijs maken van beslagen

Met ingang van 1 juni 2016 is de grijze lijst bij de rechtbank Amsterdam afgeschaft.

 

Overige aan de voorzieningenrechter gerichte verzoekschriften (zie ook Landelijk Procesreglement)

Voor deze categorie verzoeken geldt dat de voorzieningenrechter daarop hetzij onmiddellijk kan beslissen, hetzij na het horen van partijen. In het laatste geval ontvangen partijen een oproep.

 

Incassozaken in kort geding

Elke dinsdagochtend om 10.00 uur worden de zogenaamde incasso’s in kort geding behandeld. Daaronder worden verstaan geldvorderingen, onder meer voortvloeiende uit overeenkomst wegens geleverde goederen, kredieten en/of diensten (ook die als advocaat), dan wel uit huurovereenkomst, die niet worden betwist dan wel in redelijkheid niet kunnen worden betwist, of waarin in redelijkheid niet valt te verwachten dat de gedaagde partij ter zitting zal verschijnen.

In de eerste plaats wordt verwezen naar artikel 4 van het procesreglement kort gedingen rechtbanken sector civiel/familie en de daarin genoemde voorschriften.
 
Verder dienen twee fotokopieën van de dagvaarding, die uiteraard moeten voldoen aan het bepaalde in de artikelen 111 en 112 Rv, uiterlijk op de donderdag 16.00 uur voor de zitting te worden ingeleverd.
 
Het verdient aanbeveling dat de eisende advocaat ruim voor aanvang van de zitting aanwezig is, opdat zo mogelijk nog schikkingsonderhandelingen buiten de zittingszaal kunnen plaatsvinden en de zaak niet hoeft te worden uitgeroepen. Eén en ander ter voorkoming van onnodige heffing van griffierechten, maar ook ter bespoediging van de behandeling ter zitting. Indien een zaak op de dag van de zitting wordt ingetrokken, dient de eisende advocaat dit schriftelijk vóór de zitting mee te delen of het persoonlijk dan wel door een andere advocaat op de zitting aan de voorzieningenrechter te (laten) melden.
 
Wanneer de dagvaarding niet in persoon aan gedaagde is betekend, dient een recent uittreksel (niet ouder dan een maand) uit het bevolkingsregister of het handelsregister te worden overgelegd, waaruit blijkt dat gedaagde (nog) op dat adres woonachtig of gevestigd is, dan wel een huurovereenkomst waaruit blijkt dat gedaagde daar domicilie heeft gekozen.

Contactpersonen voor de hier bedoelde incasso’s zijn de heer J. Tiddens en de heer C.J.J. Buijs. Zij zijn bereikbaar op tel. 088 - 361 14 15.