Laden...

Team kort geding

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtsgebieden > Civiel recht > Team kort geding

Spoedstukken kort gedingen 

Spoedstukken voor het Team Kort geding civiel kunnen op de volgende manier aangeboden worden:

 • digitaal per e-mail in enkelvoud (spoedstukken)
 • in papieren vorm (overige processtukken)

Aan het indienen van spoedstukken per e-mail zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Alleen pdf-bestanden worden als bijlage geaccepteerd.
 • De e-mail mag geen links bevatten naar informatie die moet worden gedownload.
 • De e-mail en bijlage(n) mogen bij elkaar niet groter zijn dan 30 MB.
 • Aanvragen voor een kort geding en een beslagrekest mogen – inclusief producties – uit maximaal 40 pagina’s bestaan. Het is niet toegestaan om processtukken die dit maximum overschrijden, in twee of meer e-mails in te dienen.
 • Processtukken moeten bestemd zijn voor een procedure die binnen 5 werkdagen op zitting wordt behandeld (de datum van de zitting telt niet mee). Ook hiervoor geldt dat de processtukken inclusief producties uit maximaal 40 pagina’s mogen bestaan (NB: let wel op de 24-uurs termijn die in de procesreglementen is genoemd).

Naast de hiervoor genoemde spoedstukken kan ook alle correspondentie per e-mail worden ingediend via de volgende e-mailadressen: 

 

 

Telefoonnummers en e-mailadressen

Kort gedingen

Voor informatie over kort gedingen kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur telefonisch contact opnemen met de griffie van het Team Kort geding op nummer
088 361 14 08. In zeer spoedeisende gevallen kunt u buiten kantooruren (ook tijdens weekenden en feestdagen) bellen met 088 361 14 00. Zie hierna ook onder 'Spoedspoed-kort geding zaken'.

E-mailadres kort gedingen: kortgedingciviel.rb-ams@rechtspraak.nl (zie de voorwaarden hieronder)

Beslagrekesten

Voor informatie over beslagrekesten kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur telefonisch contact opnemen met de griffie op nummer 088 361 14 15. In zeer spoedeisende gevallen kunt u buiten kantooruren bellen met 088 361 72 10.

E-mailadres beslagrekesten: beslagrekesten.rb-ams@rechtspraak.nl (zie de voorwaarden hieronder)

Voorwaarden voor e-mailen

Alle correspondentie kan per e-mail worden ingediend. Ook spoedstukken kunnen per e-mail worden verstuurd. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Alleen pdf-bestanden worden als bijlage geaccepteerd.
 • De e-mail mag geen links bevatten naar informatie die moet worden gedownload.
 • De e-mail en bijlage(n) mogen bij elkaar niet groter zijn dan 30 MB.
 • Aanvragen voor een kort geding en een beslagrekest mogen – inclusief producties – uit maximaal 40 pagina’s bestaan. Het is niet toegestaan om processtukken die dit maximum overschrijden, in twee of meer e-mails in te dienen.
 • Processtukken moeten bestemd zijn voor een procedure die binnen 5 werkdagen op zitting wordt behandeld (de datum van de zitting telt niet mee). Ook hiervoor geldt dat de processtukken inclusief producties uit maximaal 40 pagina’s mogen bestaan (NB: let wel op de 24-uurs termijn die in de procesreglementen is genoemd).

 

Aanvraag kort geding

Een datum voor een kort geding kan in beginsel alleen worden verkregen door indiening van een aanvraagformulier, als bedoeld in het Procesreglement, met een conceptdagvaarding in drievoud (in zaken betreffende het personen- en familierecht in tweevoud). Op dit formulier dient het BAR-nummer van de advocaat vermeld te worden. Zolang geen aanvraagformulier met conceptdagvaarding is ontvangen, zal geen zittingsdatum worden vastgesteld. Dit geldt ook voor spoedzaken. In zeer urgente zaken is hierop een uitzondering mogelijk, zie hierna onder 'Spoedspoed-kortgedingzaken'.

Het aanvraagformulier met conceptdagvaarding kan op de volgende manieren worden ingeleverd:

Per e-mail

E-mailadres:

kortgedingciviel.rb-ams@rechtspraak.nl

(zie de voorwaarden hierboven).

Per post

Rechtbank Amsterdam
Team Kort geding
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam

Persoonlijk

Afgeven bij de Centrale Balie.

Let op de juiste adressering en vermeld in elk geval op de enveloppe dat deze voor het Team Kort geding is bestemd.

Indien u een aanvraag per e-mail indient, is het niet nodig deze ook nog per post of in persoon aan te leveren.

 

 

Spoedspoed-kortgedingzaken

Dit zijn kortgedingzaken die dezelfde week of zelfs nog dezelfde dag/avond/nacht moeten worden behandeld (bijvoorbeeld verbod uitzending tv-programma en onrechtmatige publicatie). In dergelijke gevallen neemt u telefonisch contact op met de griffie om de zaak aan te kondigen, via nummer 088 361 14 08. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de meldkamer van de rechtbank Amsterdam op het nummer 088 361 14 00 (dag en nacht bereikbaar). Belt u tijdens kantooruren, dan kunt u alvast met de griffie overleggen over een datum en een tijdstip. 

Als de zaak als spoedspoed-zaak wordt aangemerkt en op dezelfde dag zal worden behandeld, krijgt u al een tijdstip voor behandeling vóórdat u de conceptdagvaarding heeft aangeleverd. De conceptdagvaarding dient dan nog wél zo spoedig mogelijk te worden aangeleverd! U kunt tijd besparen indien u met de gedaagde partij overeenkomt dat deze vrijwillig (dus zonder dat de dagvaarding betekend hoeft te worden) verschijnt. Uiteraard zal dit lang niet altijd mogelijk zijn. U dient er dan zeker van te zijn dat de gedaagde partij door de deurwaarder per exploot kan worden opgeroepen voor de behandeling. In het geval van spoedspoed-zaken zal verkorting van de dagvaardingstermijn worden gegeven.

 

Dagvaarden

Nadat een kort geding is aangevraagd en de datum van de behandeling per e-mail aan de advocaat van de eisende partij is meegedeeld, dient de dagvaarding zo snel mogelijk te worden betekend en, indien de advocaat van gedaagde bekend is, terstond aan deze advocaat te worden toegezonden onder vermelding van de datum en het tijdstip van het kort geding.

Partijen kunnen ook anders overeenkomen. Bijvoorbeeld dat gedaagde vrijwillig, dus zonder betekening van de dagvaarding, verschijnt. De wettelijke dagvaardingstermijn is ten minste één week (7 dagen). Daarbij zijn niet inbegrepen de dag waarop het exploot wordt betekend en de dag waarop de behandeling van het kort geding zal plaatsvinden. Er moet dus sprake zijn van 7 'schone' dagen. U kunt verzoeken om verkorting van de reguliere dagvaardingstermijn. Zie hiervoor:

 

Indienen stukken

Stukken waarop u zich wilt beroepen kunnen per post, persoonlijk bij de Centrale Balie of per e-mail worden ingediend. Deze stukken dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur voor de terechtzitting bij de rechtbank te zijn ingediend. Let er op dat de stukken aan het Team Kort geding zijn geadresseerd. Dit geldt ook als u de stukken persoonlijk afgeeft bij de Centrale Balie.

Voor het e-mailadres en de voorwaarden zie hierboven onder ‘Telefoonnummers- en e-mailadressen’.

 

De zittingen

Standaard wordt uitgegaan van een zittingsduur van één uur. Dit betekent dat elke partij ten hoogste 20 minuten heeft om haar standpunt in eerste termijn toe te lichten. Om een langere zittingsduur dient uitdrukkelijk en gemotiveerd te worden verzocht.

In zaken betreffende het personen- en familierecht vindt de behandeling in beginsel achter gesloten deuren plaats. De dagvaardingen worden ook niet opgenomen in de 'Persmap'. Zij kunnen in tweevoud worden aangeleverd.

Incasso kort geding

Voor informatie over de incassozittingen, die op dinsdagochtend plaatsvinden, kunt u contact opnemen met 088 361 14 15.

 

Afgifte kortgedingvonnissen

Kortgedingvonnissen worden op de dag van de uitspraak tussen 15.00 uur en 17.00 uur per e-mail aan de advocaten verzonden. De originele grossen van uitspraken worden eveneens op die dag per post aan de advocaten verstuurd. In persoon of bij gemachtigde verschenen gedaagden ontvangen het vonnis per post.

Bij uitzondering worden de uitspraken in spoedzaken via de centrale balie afgegeven. Dit gebeurt alleen met instemming van de rechter of de griffier. Het verzoek om toestemming kan gedaan worden op de zitting of via de administratie van het team.

Derden, onder wie de pers, kunnen afschriften van vonnissen verkrijgen via de afdeling Voorlichting & Communicatie. Hiertoe mailt u uw verzoek naar info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl

 

Persregeling

Journalisten kunnen bij de Centrale Balie onder embargo informatie inzien over komende kort gedingen. Hiervoor ligt elke vrijdag vanaf 11.00 uur een map ter inzage met daarin de eerste pagina’s van de (concept-)dagvaardingen voor de kort gedingen die de week daarop worden behandeld. Op de dag van behandeling kan de gehele (concept)dagvaarding worden ingezien. De (concept)dagvaardingen mogen niet worden gekopieerd. Deze persregeling is niet van toepassing op zaken op het gebied van personen-, familie- en jeugdrecht en andere zaken die op wettelijke gronden achter gesloten deuren worden behandeld.

Slechts journalisten in het bezit van een officiële perskaart krijgen inzage. In verband met de privacy van partijen dient de pers behoedzaam om te gaan met de verstrekte gegevens. Op alle informatie rust een embargo tot het moment waarop de openbare behandeling van een kort geding is gestart.

Op een gemotiveerd verzoek daartoe van de advocaat van de eisende en/of gedaagde partij, kan de voorzieningenrechter bepalen dat een (concept)dagvaarding niet in de persmap wordt gevoegd.

 

Verzoekschriften aan de voorzieningenrechter

Alleen een advocaat kan verzoekschriften bij de voorzieningenrechter indienen. Verwezen wordt naar het Landelijk Procesreglement Verzoekschriftprocedures rechtbank sector civiel handel/voorzieningenrechter.

 

 

Beslagrekesten

Verwezen wordt naar de Beslagsyllabus (pdf, 911,7 KB).

Beslagrekesten kunnen in enkelvoud per e-mail worden ingediend.

Voor het e-mailadres en de voorwaarden zie hierboven onder ‘Telefoonnummers- en e-mailadressen’.

Vragen over verzoekschriften kunt u op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur stellen via telefoonnummer 088 361 14 15. Alleen in zeer spoedeisende gevallen kunt u buiten kantooruren contact opnemen via 088 361 14 00.

 

 

Indienen/ophalen

De grosse die de rechtbank u verstrekt, wordt per e-mail naar de advocaat verstuurd. De producties worden niet geretourneerd. U dient deze zelf aan de grosse te hechten.

Indien u een originele grosse verlangt, kunt u een schriftelijk en gemotiveerd verzoek hiertoe indienen. Mocht de rechtbank hierop positief beslissen, volgt toezending per post.

In zeer spoedeisende gevallen kan, na gemotiveerd verzoek, worden afgeweken van deze hoofdregel. Uiteraard kan uitstel ontstaan indien vragen rijzen over het ingediende verzoek en nadere informatie wordt verlangd.

 

 

Griffierecht

De griffierechten kunt u vinden op deze pagina.

Het griffierecht voor een beslagrekest wordt aangemerkt als een verzoekschrift van onbepaalde waarde.