Laden...

Griffierecht civiel

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksKosten rechtszaak > Griffierecht > Griffierecht civiel

Griffierecht civiel

In civiele zaken bij de rechtbank (dit zijn handelszaken, kort geding zaken (niet kanton), familiezaken en insolventiezaken) betaalt zowel de partij die de rechtszaak start (eiser of verzoeker) als de partij die zich verdedigt (gedaagde of verweerder) griffierecht.

Tarieven 2020

De tarieven 2020 gelden voor:

  • dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2020 plaatsvindt
  • verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2020
Civiel recht Familie/handel/kort geding/insolventies/faillissementenGriffierecht niet-natuurlijke personen1Griffierecht natuurlijke personenGriffierecht onvermogenden
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt ook het verzoekschrift conservatoir beslag)2€ 656€ 304€ 83
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van niet meer dan € 100.000€ 2.042€ 937€ 83
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000€ 4.131€ 1.639€ 83
Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet, non-appèl)€ 130€ 130€ 130
Apostille/legalisatie€ 21€ 21€ 21
Inschrijving/wijziging (rechtskeuze)/opheffing huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van een geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister€ 195€ 195
Inschrijving van een verklaring houdende afstand van huwelijksgemeenschap in het openbaar huwelijksgoederenregister€ 130€ 130
Inschrijving van de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister€ 130€ 130

Voor de tabel in de Wet griffierechten burgerlijke zaken wordt u verwezen naar de bijlage bij de wet voor 2020 (overheid.nl).

1 het griffierecht voor een VOF, Maatschap en Commanditaire Vennootschap valt onder de kolom van niet-natuurlijke personen. Voor meer informatie, zie de Memorie van Toelichting bij de Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken.
2 Van onbepaalde waarde is sprake als een verzoek of vordering niet in geld uit te drukken is. Bijvoorbeeld een verzoek waarin u de rechter vraagt om een echtscheiding uit te spreken. Of een vordering waarin u eist dat de tegenpartij iets doet of ergens mee stopt.

Factoren griffierechten

De griffie berekent de definitieve griffierechten aan de hand van de uitgebrachte dagvaarding of het verzoekschrift. Daarbij spelen allerlei factoren een rol.

 

 

 

Laag inkomen

Als u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor het tarief voor onvermogenden. Stuur hiervoor met de dagvaarding of het verzoekschrift een van de volgende documenten mee.

Toevoeging

Als u een tegemoetkoming in de kosten van een advocaat heeft, regelt de advocaat dit voor u.

Inkomensverklaring

Deze ontvangt u van de Raad voor de Rechtsbijstand nadat u daar schriftelijk een aanvraag inkomensverklaring heeft ingediend.

Afschrift documenten

Heeft u de toevoeging of inkomensverklaring nog niet ontvangen? Dan stuurt u een afschrift van de aanvraag van een van beide documenten mee.

 

Verlaging griffierecht tijdens procedure

Komt u er na het starten van de procedure achter dat u mogelijk in aanmerking komt voor het griffierecht voor onvermogenden? Meld dit zo snel mogelijk schriftelijk bij de griffie. Vermeld in de brief:

  • uw naam en adres
  • kenmerk van de zaak
  • waarom u de stukken niet eerder heeft gestuurd

Dateer en onderteken de brief. Stuur dit samen met de toevoeging, inkomensverklaring of het afschrift van de aanvraag naar de griffie van de betreffende rechtbank. In uitzonderingsgevallen wordt het griffierecht alsnog verlaagd.

Griffierecht betalen

Het griffierecht moet binnen 4 weken betaald zijn. Wanneer de termijn van 4 weken ingaat, verschilt:

Dagvaardingszaken

Bij dagvaardingszaken gaat de termijn de dag na de eerste terechtzitting (rolzitting) in. De datum van de rolzitting staat in de dagvaarding

Verzoekschriften

Bij verzoekschriften geldt de termijn vanaf de datum dat u het verzoekschrift heeft ingediend.

Voor de partij die zich verdedigt, hangt het af van de rol die u heeft:

 

Gedaagde (dagvaarding ontvangen)

De betalingstermijn gaat lopen vanaf uw verschijning in het proces.

Verweerder (er is een verzoekinschrift ingediend)

De betalingstermijn gaat in op het moment dat u een verweerschrift indient.

Als u het griffierecht niet op tijd betaalt:

  • kan de rechtbank de zaak inhoudelijk niet in behandeling nemen
  • houdt de rechter geen rekening met uw verweer, hij wijst de vordering of het verzoek toe

U moet dan nog wel het griffierecht betalen. De datum waarop het griffierecht bij de rechtbank binnen moet zijn staat samen met de IBAN vermeld op de griffienota.

Kosten tegenpartij terugbetalen

De rechter kan de partij die ongelijk heeft gekregen veroordelen om de kosten van de tegenpartij (deels) terug te betalen. Dit heet kostenveroordeling. Hieronder vallen onder meer de griffierechten en een gedeelte van de advocaatkosten.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.