Laden...

Geen buitenwerkingstelling bepalingen Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Geen buitenwerkingstelling bepalingen Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017
Den Haag, 26 juni 2018

Verschillende eisers hebben in een kort geding vorderingen ingesteld om vijf bepalingen van de op 1 mei 2018 in werking getreden Wiv 2017 buiten werking te stellen. Deze vorderingen zijn vandaag door de voorzieningenrechter afgewezen.

Terughoudendheid burgerlijke rechter in kort geding

De voorzieningenrechter overweegt dat hij terughoudendheid in acht moet nemen bij de beoordeling van de vorderingen gelet op, kort gezegd, de scheiding der machten. Daarbij komt dat in een kort geding slechts een voorlopig oordeel kan worden gegeven. Toewijzing van de vorderingen kan daarom alleen als de bepalingen overduidelijk in strijd zijn met hoger recht.

Oordeel voorzieningenrechter

Ter onderbouwing van hun standpunt dat de door hen genoemde bepalingen van de Wiv2017 een inbreuk vormen op diverse fundamentele privacy-grondrechten, hebben de eisers onder andere een beroep gedaan op artikel 8 EVRM. Dat artikel beschermt het individu tegen willekeurige inbreuken van de overheid op onder meer de grondrechten op respect voor zijn privéleven en zijn correspondentie.
In dat artikel is bepaald dat een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van een individu gerechtvaardigd kan zijn, maar alleen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Bij de beoordeling of dat het geval is let de voorzieningenrechter niet alleen op de (tekst van de) door eisers genoemde bepalingen, maar op de wet als geheel. Gelet op al de waarborgen en garanties tegen misbruik die daarin zijn opgenomen, kan volgens de voorzieningenrechter niet worden geconcludeerd dat de bepalingen onmiskenbaar onverbindend zijn (zoals het juridische toetsingscriterium luidt).

Eisers

Eisers zijn organisaties die zich sterk maken voor privacybelangen en/of mensenrechten, organisaties. Zij komen onder meer op voor de belangen van respectievelijk media, journalisten en hun bronnen, maatschappelijke organisaties en hun bronnen, advocaten en hun cliënten en bedrijven die communicatiediensten verlenen.

Uitspraken