Laden...

Intellectuele Eigendom

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de rechtbank > Rechtsgebieden en teams > Intellectuele Eigendom

Sectie Intellectuele Eigendom (IE)

De Sectie Intellectuele Eigendom (IE) maakt onderdeel uit van het Team Handel van de rechtbank Den Haag.

Bij de Sectie IE zijn de volgende rechters en stafjuristen werkzaam:

 • dhr. mr. E.F. Brinkman, senior rechter A
 • dhr. mr. J.Th. van Walderveen, senior rechter A
 • mw. mr. M.J.J. Visser, rechter (kwaliteitscoördinator)
 • mw. mr. M. Knijff, senior rechter
 • mw. mr. J.E. Bierling, senior rechter
 • mw. mr. M.E. Kokke, senior rechter
 • mw. mr. H.D. Overbeek, rechter
 • dhr. mr. H.F.R. van Heemstra, rechter
 • mw. mr. L. Kelkensberg, rechter
 • mw. mr. Y.F. Ritmeijer, stafjurist
 • mw. mr. J.M.N. van Limpt-Schrover, stafjurist
 • dhr. mr. J.J. de Jong, stafjurist
 • mw. mr. A.W. Kooy, stafjurist
 • dhr. mr. E.E. de Vos, stafjurist
Ook rechters die geen deel uitmaken van de Sectie IE, kunnen worden ingezet op IE-zaken. Bij een grote toeloop van IE-zaken kan een beroep worden gedaan op andere rechters uit het Team Handel met ervaring op het gebied van het IE-recht. 

Daarnaast kan een rechter-plaatsvervanger of een rechter afkomstig van een andere sectie of team van deze rechtbank zitting hebben in een meervoudige kamer.

In octrooizaken worden de volgende rechter-plaatsvervangers ingezet:

 • mr. ir. J.H.F. de Vries
 • mr. dr. ir. C. Schüller
 • mr. ir. H. Meinders

Uit hoofde van artikel 55a Wet op de Rechterlijke Organisatie zijn verder de navolgende deskundige leden van de kamer voor het kwekersrecht aan de rechtbank verbonden:

 • Ir. H. van de Haar
 • Mw. dr. ir. L. Hof
 • Ir. H.J. Haitsma

 

Het werkterrein

De rechtbank Den Haag is exclusief bevoegd in bepaalde zaken betreffende:

 • Het octrooirecht (artikel 80 Rijksoctrooiwet 1995).
 • Vorderingen tot vernietiging van besluiten van Octrooicentrum Nederland terzake van verlening van een aanvullend beschermingscertificaat en terzake van de verlenging van de duur daarvan.
 • Het kwekersrecht (artikel 78 Zaaizaad en Plantgoedwet 2005); geldt ook voor Gemeenschapskwekersrechtelijke vorderingen die niet de geldigheid van het kwekersrecht betreffen (bedoeld in artikelen 94 t/m 100 Verordening (EG) 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht, zulks op grond van artikel 101 juncto artikel 78 Zaaizaad en Plantgoedwet 2005).
 • Het Uniemerkrecht (artikel 123 van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 en Verordening (EU) 2017/1001 van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk juncto artikel 3 van de betreffende Uitvoeringswet).
 • Het Gemeenschapsmodelrecht (artikel 80 lid 1 van de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende  Gemeenschapsmodellen).
 • De vergoedingsregeling inzake naburige rechten (artikel 15c Wet op de naburige rechten).
 • De thuiskopieregeling (artikel 16g Auteurswet) en het topografierecht (artikel 19 Topografiewet).

Andere zaken met betrekking tot het auteursrecht, het portretrecht, de naburige rechten, het databankrecht, het handelsnaamrecht, de ongeoorloofde mededinging (waaronder de misleidende en vergelijkende reclame en de slaafse nabootsing) en het Beneluxmerken- en modellenrecht behoren ook tot het werkterrein van de Sectie IE, maar met betrekking tot die zaken is de rechtbank Den Haag niet exclusief bevoegd.

 

Contactgegevens

Postadres:

Rechtbank Den Haag
Team Handel, Sectie Intellectuele Eigendom
Prins Clauslaan 60
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Kort geding (voor kortgedingzaken):

Bodemzaken (voor bodemzaken / aanhangige VRO-zaken):

Algemene Zaken (voor verzoekschriften, beslagrekesten, grijsmakingen, verlof toelating VRO-zaken):

De indiening van stukken - anders dan conclusies en aktes die op de rol worden genomen - dient te geschieden op de hierna aangegeven wijze. De rechter kan bepalen dat de bepalingen van de instructies voor het indienen van stukken in IE-zaken (pdf, 168,1 KB) van toepassing zijn. In dat geval dienen de stukken conform die instructies te worden aangeleverd.

 • Nadere stukken ten behoeve van pleidooi (in VRO procedures en andere bodemzaken, anders dan in het kader van een comparitie na antwoord):
  per post bij het Team Administratie Civiel - Bodemzaken, kamer P2-1415 en indien per koerier: uitsluitend aan te bieden bij de Centrale Balie t.a.v. genoemde administratie. Deze stukken kunnen niet per e-mail worden ingezonden.
 • Stukken ten behoeve van de comparitie van partijen:
  per post bij het Team Administratie Civiel - Bodemzaken, kamer P2-1415, en indien per koerier uitsluitend aan te bieden bij de Centrale Balie t.a.v. genoemde administratie. Deze stukken kunnen niet per e-mail worden ingezonden.
 • Stukken ten behoeve van een kort geding:
  bij het Team Administratie Civiel - kort geding, kamer P2-1732, zo nodig via veilig mailcontact met Kortgeding IE (zivver.com) en indien per koerier: uitsluitend aan te bieden bij de Centrale Balie t.a.v. genoemde administratie.
 • Stukken ten behoeve van verzoeken uit hoofde van artikel 1019 b-d en 1019e Rv alsmede grijsmakingen:
  in hardcopy bij het Team Administratie Civiel - Algemene Zaken, kamer P2-1730 en indien per koerier: uitsluitend aan te bieden bij de Centrale Balie t.a.v. genoemde administratie, en tevens per e-mail (bij voorkeur met bijlagen in Word- en pdf-formaat) aan rekest.ie.rb.denhaag@rechtspraak.nl.

 • Stukken ten behoeve van beslagen uit hoofde van artikel 700 ev Rv alsmede verzoekschriften (waaronder die uit hoofde van het VRO reglement):
  in hardcopy bij het Team Administratie Civiel - Algemene Zaken, kamer P2-1730 en indien per koerier uitsluitend aan te bieden bij de Centrale Balie t.a.v. genoemde administratie, en tevens per e-mail (bij voorkeur met bijlagen in Word- en pdf-formaat) aan rekest.ie.rb.denhaag@rechtspraak.nl.