Laden...

Zaaksverdeling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Waar is mijn rechtszitting?

Dit is terug te vinden in de zaaksverdelingsreglement voor de rechtbank Overijssel.

Rolzittingen

In de vier zittingsplaatsen zijn wekelijks rolzittingen van de kantonrechter. Zie de zittingsroosters. Sommige rolzittingen beginnen op een ander tijdstip dan tot nu toe. Wanneer al is gedagvaard voor het tijdstip dat u tot nu toe gewend was, is dat geen probleem. De harmonisatie van de aanvangstijden vindt geleidelijk plaats.

Afwijkingen

De rechtbank kan in bijzondere gevallen, al dan niet op verzoek van partijen, gemotiveerd afwijken van het zaaksverdelingsreglement (bijvoorbeeld in geval van verwijzing wegens samenhang, uit veiligheidsoverwegingen, descente, comparitie ter plaatse, BOPZ-verhoren e.a.).

Het gerechtsbestuur kan besluiten dat bepaalde zaken of categorieën zaken op een andere locatie dan volgens dit reglement aangewezen, zullen worden behandeld. Zaken en categorieën van zaken waarin dit reglement onvoldoende uitsluitsel geeft over de plaats van behandeling, worden behandeld in Zwolle.

Aanpassing zaaksverdelingsreglement in verband met coronacrisis

Het bestuur besluit op grond van voornoemde bepaling op 15 september 2020 met terugwerkende kracht per 1 september 2020 om indien dit om logistieke redenen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus nodig is af te wijken van het Zaaksverdelingsreglement en bepaalde zaken op een andere locatie in de zittingsplaatsen binnen het arrondissement te behandelen dan de volgens het Zaaksverdelingsreglement aangewezen locatie(s) zolang de coronacrisis duurt.

Voorbeelden

Dagvaarding geldvordering

U wilt een civiele dagvaardingszaak aanbrengen over een geldvordering van 20.000 euro. De vestigingsplaats van de gedaagde partij is Borne. U wilt uw zaak aanbrengen bij de bevoegde rechter. Dat is de kantonrechter van de rechtbank Overijssel. In het zaaksverdelingsschema leest u dat een geldvorderingen tot en met 25.000 euro uit de gemeente Borne valt onder de zittingsplaats Almelo.

U dagvaardt de gedaagde partij dus om te verschijnen voor de kantonrechter van de rechtbank Overijssel, zitting houdend in Almelo. U stuurt de poststukken naar het in het zaaksverdelingsschema bij Almelo vermelde postadres.

Beroep tegen besluit

U wilt beroep aantekenen bij de rechtbank tegen een besluit van de gemeente Wierden, inzake een bouwvergunning. U wilt uw zaak aanbrengen bij de bestuursrechter die bevoegd is over de zaak te oordelen. Dat is de bestuursrechter van de rechtbank Overijssel. In het zaaksverdelingsschema leest u dat zaken betreffende omgevingsrecht in de gemeente Wierden worden behandeld door de bestuursrechter in Zwolle. Wanneer er in uw zaak een zitting zal worden gehouden, vindt die dus plaats in Zwolle. U stuurt uw beroepschrift en alle andere post naar het in het reglement genoemde adres.

Dagvaarding huurschuld

U wilt een civiele dagvaarding aanbrengen inzake een huurschuld. De woonplaats van de gedaagde is Raalte. U wilt uw zaak aanbrengen bij de bevoegde rechter. Dat is de kantonrechter in Overijssel. In het zaaksverdelingsschema leest u dat een huurzaak uit Raalte valt onder zittingsplaats Zwolle. U dagvaardt de gedaagde partij dus om te verschijnen voor de kantonrechter van de rechtbank Overijssel, zitting houdend in Zwolle. U stuurt de poststukken naar het in het zaaksverdelingsschema bij Zwolle vermelde postadres.
Zie ook: