Laden...

Besluit obv art 4 van het bestuursreglement zaken en bezetting kamers

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Regels en procedures > Besluit obv art 4 van het bestuursreglement zaken en bezetting kamers

Besluit van het bestuur van de rechtbank Rotterdam ex artikel 4 van het Bestuursreglement van de rechtbank Rotterdam per 5 februari 2019

Het bestuur stelt jaarlijks per 1 januari het overzicht vast welk soort zaken door de teams worden behandeld, waarbij tevens de bezetting van de kamers – voor zover van toepassing - als bedoeld in de artikelen 47 t/m 56 van de Wet op de rechterlijke organisatie wordt vastgesteld. Dit overzicht wordt gepubliceerd op rechtspraak.nl.

Overzicht zaaksverdeling en overzicht vorming en bezetting kamers

Alle rechters in deze teams maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van kantonzaken, als bedoeld in artikel 47, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie.

Team kanton 1Team kanton 2 (locatieoverstijgend)
Civiele zaken tot € 25.000,-­Civiele zaken tot € 25.000,-­
ArbeidszakenArbeidszaken
AgentuurzakenAgentuurzaken
Huurzaken Huurzaken
ConsumentenzakenConsumentenzaken
PachtzakenPachtzaken
Curatele, Bewind en mentorschap (CBM)Curatele, Bewind en mentorschap (CBM)
Mulderzaken Mulderzaken
ErfrechtErfrecht


Alle rechters in deze teams maken deel uit van de meervoudige pachtkamers als bedoeld in artikel 48, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie

Pachtkamer
De deskundige leden van de pachtkamer zijn:

  • G.A.J. Baars
  • S. Kapteijn
  • J.J.H. Oostdam
  • Ing. J. Spijkerboer
  • E.A. Struik

Alle rechters in deze teams maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van kinderzaken, als bedoeld in artikel 53, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie. De rechters uit deze teams maken ook deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van zaken waarvoor in verband met onverwijlde spoed een voorziening wordt gevraagd voor zover het privaatrechtelijke zaken betreft, als bedoeld in artikel 50, eerst lid Wet op de rechterlijke organisatie. De rechters uit het team jeugd maken tevens deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van strafzaken in eerste aanleg, zoals bedoeld in artikel 51, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie.

Voorts zijn alle rechters in het team jeugd aangewezen als rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken, als bedoeld in artikel 46 van de wet op de rechterlijke organisatie.

Team familie (locatieoverstijgend)Team jeugd (locatieoverstijgend)
Huwelijk / Partnerschap Civiele zaken:
Gezag, omgang, woonplaatsOndertoezichtstelling
Scheiding c.a.Gezag beëindigende maatregel
LevensonderhoudJeugdwet
AdoptieUithuisplaatsing
Verhaal bijstandVoorlopige voogdij
Burgerlijke StandVerzoeken tot herstel in het gezag na ontheffing en ontzetting
Voogdij overigeVerzoeken vervallenverklaring aanwijzingen
Erkenning / ontkenning vaderschapVerzoeken om vervangende toestemming medische behandeling minderjarigen
Verdeling / verrekening op verzoekschriftBenoemingen bijzondere curator in samenhang met ots, uhp en verzoeken vervallenverklaring aanwijzing
 Verleningsbeslissingen colleges B en W (bestuursrecht)
Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) Strafzaken:
HuisverbodJeugdzaken gedetineerd
Erfrecht op verzoekschriftJeugdzaken niet gedetineerd
Overige familiezaken op verzoekschriftLeerplichtzaken
Jeugdstraf kantonzaken
Adolescentenstrafzaken
Jeugdraadkamer gevangenhouding
Pij-verlengingen
Bezwaarschriften beslissingen RC
Voorlopige tenuitvoerlegging bij niet naleven voorwaarden (artt. 14fa Sr en 77cca Sr)

De rechters uit deze teams maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van zaken waarvoor in verband met onverwijlde spoed een voorziening wordt gevraagd voor zover het privaatrechtelijke zaken betreft, als bedoeld in artikel 50, eerst lid Wet op de rechterlijke organisatie. Alle rechters in deze teams maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van kantonzaken, als bedoeld in artikel 47, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie.

Team haven en handelTeam insolventie (locatieoverstijgend)
Intellectuele eigendomFaillissementen en surseances rechtspersonen
VerzekeringsrechtzakenFaillissementen en surseances natuurlijke personen
Ondernemingsrecht (w.o. bestuurdersaansprakelijkheid)Schuldsaneringen
Letselschade, waaronder deelgeschillenMoratoria
Medische aansprakelijkheidToezichthoudende taken in faillissementen en schuldsaneringen
VervoersrechtBehandeling (negatieve) schone lei, tussentijdse beëindigingen
ScheepvaartzakenDwangakkoorden
GrondzakenToezichthoudende taken in nalatenschappen/ vereffeningen waarin een rechter-commissaris is benoemd
IPRVoorlopige voorzieningen

Arbitrage


Mededinging
Faillissementsrekesten gijzeling en appel R-C
Rekesten m.b.t. voorlopig getuigenverhoor / deskundigenbericht
Alle overige civiele zaken > € 25.000,-  
Erfrechtzaken op dagvaarding
Verdeling/verrekening op dagvaarding
Overige familiezaken op dagvaarding

Alle rechters in ondergenoemde teams maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van strafzaken in eerste aanleg, zoals bedoeld in artikel 51, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie, de enkelvoudige en meervoudige kamers voor het behandelen en beslissen van zaken betreffende economische delicten, zoals bedoeld in artikel 52, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie, de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van kinderzaken, zoals bedoeld in artikel 53, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van kantonzaken, als bedoeld in artikel 47, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie. De rechters uit deze teams maken ook deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van zaken waarvoor in verband met onverwijlde spoed een voorziening wordt gevraagd voor zover het strafrechtelijke zaken betreft, als bedoeld in artikel 50, eerst lid Wet op de rechterlijke organisatie.

Voorts zijn alle rechters in het team Kabinet RC aangewezen als rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken, als bedoeld in artikel 46 van de wet op de rechterlijke organisatie.

Team straf 1Team straf 2Team straf 3 (Dordrecht)Team Kabinet RC
MegazakenMegazakenMegazaken
LP-zakenLP-zakenLP-zaken
FP-zakenFP-zakenFP-zaken
PR-zaken gedetineerdPR-zaken gedetineerdPR-zaken gedetineerd
PR-zaken niet gedetineerdPR-zaken niet gedetineerdPR-zaken niet gedetineerd
MK-zaken gedetineerdMK-zaken gedetineerdMK-zaken gedetineerd
MK-zaken niet gedetineerdMK-zaken niet gedetineerdMK-zaken niet gedetineerd
Reguliere milieu- en fraudezaken (incl. FP­EK)Reguliere milieu- en fraudezaken (incl. FP­EK)Reguliere milieu- en fraudezaken (incl. FP­EK)
Tbs-verlengingenTbs-verlengingenTbs-verlengingen
Raadkamer rekestenRaadkamer rekestenRaadkamer rekesten
Raadkamer gevangenhoudingRaadkamer gevangenhoudingRaadkamer gevangenhouding
OntnemingenOntnemingenOntnemingen
KantonstrafzakenKantonstrafzakenKantonstrafzaken
Art. 6 WegenverkeerswetArt. 6 WegenverkeerswetArt. 6 Wegenverkeerswet

De rechters uit deze teams maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van zaken waarvoor in verband met onverwijlde spoed een voorziening wordt gevraagd voor zover het bestuursrechtelijke zaken betreft, als bedoeld in artikel 50, eerst lid Wet op de rechterlijke organisatie. Alle rechters in deze teams maken tevens deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van kinderzaken, als bedoeld in artikel 53, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie.

Team bestuur 1Team bestuur 2Team bestuur 3
Mededingingswet (inclusief: Spoorwegwet, Elektriciteitswet, Postwet, Gaswet, Wet Luchtvaart, Spoorwegwet, Wet personenvervoer 2002, Wet marktordening gezondheidszorg en Wet handhaving consumentenbescherming) (BC)Financieel toezichtWet gewasbeschermingsmiddelen
Telecommunicatiewet (BC)Ambtenarenzaken (incl. soc. Zek. Ambt)Wabo-milieuzaken en waterwetzaken
Warenwet, TabakswetVreemdelingenzaken regulier/asiel en AA-zakenEx arob centrale overheid
SV-overige (AKW/AOW/Wet langdurige zorg (Wlz)/ AWBZ/ZFW/WvG/Wmo jeugdwet, etc)Overig maatwerkWabo-niet-milieu
Wet minimumloonVreemdelingenbewaringszakenVreemdelingenzaken regulier/asiel en AA-zaken
Ex arob lokale overheden muv Wabo-niet-milieuBelastingzakenVreemdelingenbewaringszaken
StudiefinancieringswetParticipatiewet/ Wet werk en bijstandSV-zaken (WIA/WAO/ZW/WW/WAZ/Wajong/TW)
Participatiewet/ Wet werk en bijstand
SV-zaken (WIA/WAO/ZW/WW/WAZ/Wajong/TW)

Krachtens artikel 4, vierde lid van het bestuursreglement van het bestuursreglement van de rechtbank Rotterdam kunnen (leden van) teams, in afwijking van de bovenstaande indeling, tijdelijk worden belast met de behandeling van een zaak of zaken uit een ander team, wanneer dit noodzakelijk en/of nuttig wordt geoordeeld als gevolg van bezettingsproblemen, om opleidingsredenen, vanwege bijzondere kennis of om enig andere reden. Deze bevoegdheid mandateert het bestuur aan de teamvoorzitters en omvat ook de inzet van rechters-plaatsvervanger, waarbij steeds acht wordt geslagen op vereiste specifieke rechterlijke deskundigheid en ervaring.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 februari 2019, Rotterdam

Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren. Bekijk het volledige overzicht met landelijke reglementen en klachten.