Laden...

Planningsprotocol MK en Kabinet RC

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Regels en procedures > Planningsprotocol MK en Kabinet RC

Planning strafzaken meervoudige kamer

De zittingsruimte voor strafzaken in de Rotterdamse rechtbank is schaars en vaak moet de verkeerstoren vaststellen dat het niet mogelijk is om met alle wensen van alle partijen altijd (volledig) rekening te houden. 

Om het planningsproces van strafzaken zo optimaal mogelijk te laten verlopen en de schaarse zittingsruimte zo goed mogelijk te verdelen vinden de Rechtbank en de Rotterdamse Parketten het van belang om u de werkwijze die de verkeerstoren hanteert en de termijnen die daarbij gehanteerd worden mede te delen. 

Wij vragen uw aandacht voor het feit dat wij deze werkwijze in verband met de beperkte beschikbaarheid van de advocatuur (verhinderdata) en de beschikbare zittingsruimte hebben moeten aanscherpen. Uiteraard streven wij ernaar om met uw medewerking maatwerk te blijven leveren en we zullen van onze kant binnen twee dagen na uw opgave de zittingsdatum bevestigen.

Gedetineerde verdachten 

Eerste planning zitting 
In zaken met gedetineerde verdachten noemt de officier van justitie bij de eerste behandeling in raadkamer een datum, plaats en forum waarop de zaak gepland staat. Daarbij wordt tevens aangegeven of er naar inzicht van het OM sprake kan zijn van een inhoudelijke behandeling of van een pro-formabehandeling. Er wordt ook aangegeven hoeveel tijd er voor behandeling staat gepland. Op de raadkamer is er ruimte om daarover (kort) van gedachten te wisselen.

Bij akkoord 
De officier van justitie draagt er zorg voor dat de verkeerstoren op de hoogte wordt gesteld van op de zitting gemaakte afspraken. Bij overeenstemming wordt de zaak in beginsel definitief gepland op de afgesproken wijze. 

Bij geen akkoord 
Indien er op de zitting geen akkoord wordt bereikt over de voorgestelde datum en duur van behandeling dient de advocaat binnen twee werkdagen na de zitting per e-mail aan de verkeerstoren de verhinderdata over de drie maanden nadien op te (laten) geven. Waar nodig kunnen ook gezichtspunten ten aanzien van de behandelduur worden aangegeven, zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij het plannen. Na ontvangst van de gevraagde verhinderdata wordt een nieuwe zittingsdatum, tijdstip en plaats afgesproken en gepland. 

Wijzigingen 
Indien het de verkeerstoren blijkt dat een afgesproken datum en tijd alsnog niet haalbaar zijn, wordt dat per omgaande aan de advocaat bericht. In dat geval wordt de advocaat eveneens verzocht om binnen twee werkdagen nadien de gevraagde verhinderdata op te geven. 

Na ontvangst van de gevraagde verhinderdata wordt een nieuwe zittingsdatum, tijdstip en plaats afgesproken en gepland.

Verhinderdata die ruimte bieden om de zaak te plannen 
Bij het opvragen van de verhinderdata dringt de verkeerstoren erop aan om die tijdig te verstrekken, maar om daarin ook ruimte te bieden om een zitting op een redelijke termijn te kunnen plannen. Uiteraard snapt de verkeerstoren dat ook de agenda’s van de advocatuur - net als die van het OM en de rechtbank - erg vol zitten. Maar het is in ieders belang om daarin met elkaar naar pragmatische oplossingen te (blijven) kijken. Als er niet of niet tijdig verhinderdata worden opgegeven, alsmede indien de opgave volstrekt onvoldoende ruimte biedt, wordt de advocaat in zaken waarin termijnen van belang zijn per e-mail gewaarschuwd dat de verkeerstoren de zaak op een bepaalde aangegeven datum en tijdstip zal plannen en wordt de advocaat in overweging gegeven om zich bij verhindering te laten vervangen. Aan het eind van de werkdag die volgt op deze e-mail zal de planning definitief gemaakt worden. De e-mailwisseling die aan de planning vooraf is gegaan wordt aan het dossier van de zaak toegevoegd.

Pro forma’s of aan te houden zaken 
Bij pro forma geplande zaken en bij zaken waarin op voorhand te verwachten is dat de rechtbank niet tot afronding van de inhoudelijke behandeling zal kunnen komen, draagt de officier van justitie er zorg voor dat ter zitting een (bij voorkeur tevoren met de advocaat/advocaten afgestemde) datum en plaats kan worden genoemd waarop de volgende zitting kan worden gehouden. De rechtbank gaat na of deze datum voor alle partijen schikt. Voor het overige wordt mutatis mutandis gehandeld volgens de werkwijze als hiervoor beschreven.

Zaken waarin de verdachte(n) niet (meer) gedetineerd is(/zijn) 

Na schorsing/opheffing VH 
Als de VH van een verdachte wordt geschorst of opgeheven en de zaak is klaar voor inhoudelijke behandeling, dan kan de zaak voor die inhoudelijke behandeling aangehouden worden naar de zittingsdatum die de officier van justitie ter zitting heeft genoemd, indien de rechtbank heeft nagegaan dat deze datum voor alle betrokken partijen schikt. 

Indien de zaak niet klaar is voor inhoudelijke behandeling wordt zoveel mogelijk beslist op eventueel bestaande onderzoekswensen en in beginsel aangehouden voor OT.

Zaak klaar voor inhoudelijke behandeling 
De verkeerstoren doet per e-mail of telefonisch aan de advocaat een voorstel voor de datum en duur van behandeling van de zaak of vraagt verhinderdata in een bepaalde periode op. Op een concreet voorstel kan direct gereageerd worden. Op verzoeken om verhinderdata op te geven geeft de advocaat uiterlijk binnen twee werkdagen per e-mail aan de verkeerstoren diens verhinderdata op over de gevraagde periode. Waar nodig kunnen ook gezichtspunten ten aanzien van de behandelduur worden aangegeven, zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij het plannen. 

Na ontvangst van de gevraagde verhinderdata wordt een nieuwe zittingsdatum, tijdstip en plaats afgesproken en gepland.

Verhinderdata die ruimte bieden om de zaak te plannen 
Bij het opvragen van de verhinderdata dringt de verkeerstoren erop aan om die tijdig te verstrekken, maar om daarin ook ruimte te bieden om een zitting op een redelijke termijn te kunnen plannen. Uiteraard snapt de rechtbank dat ook de agenda’s van de advocatuur - net als die van het OM en de rechtbank - erg vol zitten. Maar het is in ieders belang om daarin met elkaar naar pragmatische oplossingen te (blijven) kijken. Als er niet of niet tijdig verhinderdata worden opgegeven, alsmede indien de opgave volstrekt onvoldoende ruimte biedt, wordt de advocaat per e-mail gewaarschuwd dat de verkeerstoren de zaak op een bepaalde aangegeven datum en tijdstip zal plannen en wordt de advocaat in overweging gegeven om zich bij verhindering te laten vervangen. Aan het eind van de werkdag die volgt op deze e-mail zal de planning definitief gemaakt worden. De e-mailwisseling die aan de planning vooraf is gegaan wordt aan het dossier van de zaak toegevoegd.

 


Planning Kabinet rechter-commissaris

Ook bij het Rotterdamse Kabinet rechter-commissaris is de vraag naar het houden van getuigenverhoren zodanig hoog en de beschikbare ruimte zodanig schaars, dat we om te grote vertragingen in onderzoeken te voorkomen de werkwijze van het plannen van verhoren moeten aanscherpen. Ook hierbij streeft het planningsbureau ernaar om met uw medewerking maatwerk te blijven leveren en zullen we van onze kant binnen twee werkdagen na het doen van opgave de datum waarop het getuigenverhoor gepland wordt bevestigen.

De werkwijze is als volgt:

  1. Door de griffier van de rechter-commissaris wordt een tijdvak aangegeven waarin de rechter-commissaris ruimte heeft om een getuigenverhoor of de getuigenverhoren te plannen. 
  2. De advocaat en officier van justitie wordt gevraagd om binnen twee werkdagen nadien de verhinderdata in de aangegeven periode op te geven. Biedt de agenda van de advocaat/officier in de aangegeven periode geen ruimte, dan wordt de advocaat/officier verzocht gemotiveerd aan te geven of het verhoor doorgang kan vinden, waarbij de advocaat/officier zich kan laten vervangen en/of schriftelijke vragen kunnen worden toegezonden aan de rechter-commissaris
  3. Binnen twee werkdagen na ontvangst van de gevraagde verhinderdata (bij meerdere raadslieden: nadat de laatste opgave binnen is of nadat de gestelde termijn is verstreken) wordt een datum, tijdstip en plaats voor het verhoor gepland en doorgegeven aan de advocaat en officier van justitie
  4. Als er niet of niet tijdig verhinderdata worden opgegeven, alsmede indien de opgave volstrekt onvoldoende ruimte biedt, wordt de advocaat of officier van justitie in zaken waarin termijnen van belang zijn per e-mail gewaarschuwd dat het getuigenverhoor op een bepaalde aangegeven datum en tijdstip gepland zal worden en wordt de advocaat/officier in overweging gegeven om zich bij verhindering te laten vervangen en/of om schriftelijke vragen aan de rechter-commissaris toe te zenden. Aan het eind van de werkdag die volgt op deze e-mail zal de planning definitief gemaakt worden. De e-mailwisseling die aan de planning vooraf is gegaan wordt aan het dossier van de zaak toegevoegd. 
  5. Indien drie of meer advocaten om dezelfde getuige(n) hebben gevraagd en blijkt dat door de vele verhinderdata de verhoren niet binnen aanvaardbare termijnen gepland kunnen worden wanneer met alle verhindering rekening wordt gehouden, is de beschikbaarheid van de meerderheid van de advocaten leidend. In dezelfde situatie: Indien de officier van justitie om het verhoor heeft gevraagd, is diens beschikbaarheid leidend. 
  6. Wordt een zaak na planning overgenomen door een andere advocaat, dan is die advocaat gebonden aan de gekozen data. 
  7. Getuigen worden voor het verhoor opgeroepen en ook gelijk gedagvaard. 
  8. Bij het horen van medeverdachten wordt altijd gevraagd naar de proceshouding vooraf. Bij een beroep op verschoningsrecht wordt dit in principe niet meer ingepland, maar stuurt de griffier een e-mail naar de advocaat van de verdachte met de volgende tekst: “Het lijkt de rechter-commissaris zonde van ieders tijd om dit verhoor in te plannen. Kunt u binnen één week aangeven of u hiermee akkoord bent (en zo niet: gemotiveerd aangeven waarom niet) en of u afstand doet van de getuige?”. Het geheel wordt vastgelegd in een proces-verbaal van bevindingen. De advocaat kan vervolgens aan de officier van justitie en de verkeerstoren aangeven dat bij planning van de inhoudelijke behandeling van de zaak prijs wordt gesteld op oproeping van medeverdachten als getuigen. Dat verzoek dient alsdan wel gemotiveerd te worden.