Laden...

Opnamen in de rechtszaal door media

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Persinformatie > Opnamen in de rechtszaal door media

Persrichtlijn

In de persrichtlijn staat wanneer het maken van beeld- en geluidsopnamen is toegestaan en wanneer niet.

 

 Motivering afwijzing opnamen

>Alles uitklappen
 • Achtergrond

  Een programmamaker wil voor het programma Opstandelingen van BNN/VARA filmopnames maken van een bestuurszaak betreffende een WOB-verzoek tegen de gemeente Bloemendaal.

  Beslissing van de voorzitter

  De voorzitter van de rechtbank wijst het verzoek af om de gehele behandeling van de bestuurszaak te filmen. De programmamaker volgt eisende partij in zijn langdurige conflict met de gemeente Bloemendaal. De bestuurszaak maakt onderdeel uit van dit conflict. Het gaat de programmamaker om de persoon van de eisende partij en niet primair om de zaak zelf. Om die reden heeft de voorzitter besloten het filmen te beperken tot uitsluitend de aanvang van de zitting, zodat de programmamaker de gang naar de rechtbank kan vastleggen. De programmamaker heeft aangegeven hiervan geen gebruik te zullen maken.

 • Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak Modave in de Bunker op 27 november 2019 heeft het hof verzocht de naam van de AG niet te noemen. Er was hierbij geen sprake van een bevel.
  Vanwege veiligheidsoverwegingen waren beeldopnamen van de zitting niet toegestaan. Op grond van dezelfde overwegingen mocht de pers (ook tekenaars) alleen de zitting bijwonen vanaf de publieke tribune, achter glas. Wel werd toegestaan om geluidsopnamen te maken vanaf de publieke tribune. Dit met uitzondering van de slachtofferverklaringen vanwege de privacy en de veiligheid van de slachtoffers.
  In het belang van de privacy van de verdachte is op verzoek van de verdediging de zaak behandeld met gesloten deuren voor zover het ging om de verklaringen die de verdachte aflegde. Daarbij is bijzondere toegang verleend aan o.a. alle media voor zover die hadden toegezegd de stem van de verdachte slechts vervormd uit te zenden en/of te verspreiden. Die voorwaarde (vervormde uitzending/verspreiding van de stem van de verdachte) is gebaseerd op het belang van de privacy van de verdachte.

 • Het verzoek van productiebedrijf BarraMedia betreft het maken van beeld- en geluidopnames van de terechtzitting ten behoeve van een documentaire over de familie W., waartoe de verdachten behoren. De verdachten hebben BarraMedia (mondeling) toestemming gegeven hen te filmen tijdens de terechtzitting. Met andere familieleden is, zo begrijpt het hof, geen contact.
  De verdenking betreft een levensdelict met de (schoon)moeder van de verdachten als slachtoffer.
  De voorzitter beslist tot afwijzing van het verzoek. Bij deze beslissing is rekening gehouden met de aard van de zaak, de privacy van de nabestaanden en het belang van een ordelijk verloop van de terechtzitting. Het betreft een emotioneel beladen zaak met een groot belang voor de diverse procesdeelnemers om in alle rust en vrijheid te kunnen verklaren. Dat geldt niet alleen voor de verdachten, maar ook voor de nabestaanden en de ter terechtzitting te horen deskundigen. Het belang van de waarheidsvinding en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de nabestaanden en de overige betrokkenen wegen – mede gelet ook op de gekozen insteek van de documentaire, die niet gericht is op (de openbare verslaglegging van) de terechtzitting zelf, maar op het schetsen van een beeld van de familie – zwaarder dan het belang van de openbaarheid door middel van het maken van beeld- en geluidopnames.

 • Achtergrond

  Op 30 oktober 2019 vond de inhoudelijke behandeling plaats van de strafzaak tegen een man die ervan wordt verdacht zijn compagnon op gewelddadige wijze om het leven te hebben gebracht. TV West en Omroep Alphen hebben toestemming verzocht om de stem van de verdachte op te nemen.

  Beslissing van de voorzitter

  Gehoord de bezwaren van de verdachte en diens raadsvrouw heeft de voorzitter het verzoek tot het opnemen van de stem van de verdachte afgewezen. De voorzitter heeft hiertoe een afweging gemaakt tussen het belang dat de verdachte zich vrij moet voelen om onbelemmerd een verklaring af te leggen en de persvrijheid. Het betreft een emotioneel zeer beladen zaak met een groot belang voor de verdachte om in vrijheid te kunnen verklaren. Het opnemen van zijn stem zal hem daarin, zoals hij heeft toegelicht, zeer waarschijnlijk belemmeren, wat de waarheidsvinding kan schaden. Ten slotte is rekening gehouden met de omstandigheid dat de persvrijheid op andere manieren kan worden gewaarborgd.

 • Achtergrond

  Een documentairemaker heeft verzocht opnames te maken van een comparitie na antwoord. Meneer maakt een documentaire en naar eigen zeggen wil hij de zitting filmen omdat deze zitting het slotstuk zal zijn voor een documentaire waar hij al ruimt 10 jaar aan werkt. Waarheidsvinding, zo mailt hij, is in deze zaak van groot belang, aangezien dit het verloop van het verhaal zeer duidelijk zal maken.

  Beslissing van de voorzitter

  Bij het indienen van het verzoek tot het maken van filmopnames gaf de documentairemaker aan dat partijen hem hadden bevestigd dat zij geen bezwaar hebben tegen het maken van opnames en dit zelfs graag willen. De advocaten zouden dit kunnen bevestigen. Na navraag bleek echter dat er bezwaar bestaat tegen het maken van filmopnames. De informatie van de aanvrager is in zoverre dan ook niet betrouwbaar gebleken.

  Gelet op het gemaakte bezwaar tegen het maken van opnames en de aard van de zaak, heeft de voorzitter het verzoek tot het maken van opnames in het belang van een goede rechtspleging afgewezen.

 • Achtergrond

  Vanaf 11 september 2019 vindt in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, de inhoudelijke behandeling plaats van de strafzaken tegen zes verdachten. Bij de schietpartij zijn twee personen om het leven gekomen en ook twee van de verdachten zijn door kogels geraakt. RTL Boulevard wilde opnames maken van de gehele inhoudelijke behandeling, inclusief beeld- en/of geluidsopnames van de verdachten. De verdachten hebben via hun advocaten laten weten daar bezwaar tegen te hebben.

  Beslissing van de voorzitter

  De voorzitter heeft beslist dat de behandeling van de feiten en de stemmen van verdachten niet mogen worden opgenomen. Bij deze beslissing heeft de voorzitter rekening gehouden met de heftige omstandigheden van deze zaak, die in het begin van het proces hebben geleid tot extra beveiliging van de verdachten. De voorzitter vreest bovendien dat het opnemen van de stemmen van de verdachten hen zal belemmeren in het vrijuit verklaren over de feiten. Het belang van de waarheidsvinding en het waarborgen van de veiligheid van de verdachten wegen zwaarder dan het belang van de openbaarheid door middel van het maken van beeld- en geluidopnames. Er mogen wel beeld- en geluidsopnames worden gemaakt van de opkomst van de rechtbank, de opening van de zitting door de voorzitter, het requisitoir, de pleidooien, repliek en dupliek en van de uitspraak.

 • Achtergrond

  Vincent TV Producties wil filmopnames maken van de inhoudelijke behandeling van een strafzaak over een beschieting van een woning in Zandvoort. Er zijn twee verdachten in deze zaak. Vincent TV Producties maakt een documentaire over vrouwelijke strafpleiters en volgt daarbij de advocaat van één van de verdachten.

  Beslissing van de voorzitter

  De voorzitter van de rechtbank wijst het verzoek tot maken van filmopnames van de gehele behandeling van de strafzaak af. Het gaat voor Vincent TV Producties niet om de zaak zelf, maar om de persoon van de advocaat. De voorzitter acht, gelet op de gekozen insteek van Vincent TV, het voldoende als die filmopnames beperkt blijven tot de opkomst van de rechtbank, voordracht van de tenlastelegging, het requisitoir van de officier van justitie en het pleidooi van de betreffende advocaat.

 • Achtergrond

  Vincent TV Producties heeft verzocht opnames te maken van een inhoudelijke behandeling van een strafzaak. Vincent TV Producties maakt een documentaire over vrouwelijke strafpleiters en volgt daarbij de advocaat van de verdachte

  Beslissing van de voorzitter

  Gehoord de bezwaren van de verdachte tegen het maken van opnames, de bezwaren van de advocaat-generaal daartegen, evenals de bezwaren van de advocaat van de nabestaanden en de referte van de raadsvrouw van de verdachte, heeft de voorzitter het verzoek tot het maken van opnames afgewezen. In de documentaire staat (het optreden ter terechtzitting van) de raadsvrouw centraal, zodat sprake is van het bieden van een podium voor de raadsvrouw. Door Vincent TV Producties is geen beroep gedaan op de openbaarheid van de behandeling van de zaak zelf. Mede gelet op de specifieke omstandigheden van het geval, waarbij het gaat om de verdenking van een levensdelict, dat zich heeft afgespeeld in besloten kring, en rekening houdend met de gevolgen die de publiciteit in eerste aanleg voor zowel de verdachte als de nabestaanden heeft meegebracht, hetgeen toen zelfs heeft geleid tot een beroep op strafvermindering op die grond, is de voorzitter van oordeel dat het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de procesdeelnemers zwaarder dient te wegen.

 • Achtergrond

  Op 1 juli vindt in de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, de eerste pro-formazitting plaats van de strafzaak tegen een man die verdacht wordt van een schietpartij met terroristisch oogmerk op het 24 Oktoberplein in Utrecht op 18 maart 2019. De NOS maakt opnames in de zittingszaal en deelt deze opnames met andere media. Het uitgangspunt is dat de stem van de verdachte mag worden opgenomen. De voorzitter heeft op voorhand een beslissing genomen over het maken van geluidsopnamen.

  De beslissing van de voorzitter

  De zaak heeft een evident emotioneel beladen karakter die in het volle publicitaire licht staat. Het gaat om de eerste pro-formazitting, waar de aanwezigheid van de verdachte (mogelijk) het gevolg is van een door de voorzitter gegeven bevel tot zijn persoonlijke verschijning en/of zijn medebrenging naar die zitting. De rechter-commissaris heeft recentelijk in de persoon van verdachte aanleiding gezien een onderzoek naar zijn geestvermogens te doen instellen, in de vorm van een klinische observatie. Daarbij komt, dat de verdachte rechtsbijstand tot dusver afwijst. Dit laatste aspect is een onderwerp van bespreking met verdachte op die zitting, terwijl een inhoudelijke behandeling van de zaak nog niet aan de orde is. Dit een en ander brengt mee dat het ten aanzien van de met het opnemen van zijn stem gemoeide belangen niet ondenkbaar is dat hij de reikwijdte daarvan niet (voldoende) overziet en de voorzitter het tot zijn taak rekent de met het maken van geluidsopnamen gemoeide belangen ambtshalve te wegen. De uitkomst daarvan is dat het maken van (geluids)opnamen van wat de verdachte verklaart op die zitting niet wordt toegestaan.

 • Achtergrond

  Vincent TV Producties wil filmopnames maken van een pro-formazitting met drie verdachten. Zij worden verdacht van het gezamenlijk plegen van een diefstal met geweld en afpersing van een horloge. Vincent TV Producties maakt een documentaire over vrouwelijke strafpleiters en volgt daarbij de advocaat van één van de verdachten.

  Beslissing van de voorzitter

  De voorzitter van de rechtbank wijst het verzoek tot maken van filmopnames af. Het gaat voor Vincent TV Producties niet om de zaak zelf, maar om de persoon van de advocaat. Nu op deze zitting bovendien niet alleen de strafzaak tegen de cliënt van de betreffende advocaat aan de orde is, vindt de voorzitter deze zaak niet geschikt om te filmen voor deze documentaire.

 • Achtergrond

  Op 27 juni 2019 vond de inhoudelijke behandeling plaats van de strafzaak tegen een kinderarts die verdacht wordt van dood door schuld. Hart van Nederland wilde opnames maken van de gehele inhoudelijke behandeling.

  Beslissing van de voorzitter

  De voorzitter heeft beslist dat de feitenbehandeling, het requisitoir en het pleidooi niet mogen worden opgenomen. Deze beslissing werd genomen met het oog op de bespreking van medische zaken die vallen onder de geheimhoudingsplicht van de verdachte. De opkomst, voordracht en spreekrecht zijn wel opgenomen.

 • Achtergrond

  Op 12 en 13 juni 2019 vindt in de rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden, de inhoudelijke behandeling plaats van de strafzaak tegen een vrouw die wordt verdacht van moord dan wel doodslag op haar echtgenoot gepleegd op 9 juli 2017.

  De beslissing van de voorzitter 

  De voorzitter heeft beslist dat de behandeling van de feiten en de stem van verdachte niet mogen worden opgenomen. Bij deze beslissing heeft de voorzitter rekening gehouden met de aard en omstandigheden van de zaak, de persoon van de verdachte en de privacy van de nabestaanden. Het betreft een emotioneel beladen zaak met een groot belang voor verdachte om in vrijheid te kunnen verklaren. Het belang van de waarheidsvinding en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer, de nabestaanden en de overige betrokkenen wegen zwaarder dan het belang van de openbaarheid door middel van het maken van beeld- en geluidopnames.
 • Achtergrond

  De rechtbank Noord-Holland behandelt op 14 mei de strafzaak tegen een man die wordt verdacht van stalking. BNN/VARA wil opnames maken van de opkomst van de rechtbank, de tenlastelegging, het requisitoir, de slachtofferverklaring en van de behandeling van de feiten, inclusief beeld- en/of geluidsopnames van de stem van verdachte.

  Beslissing van de voorzitter

  De voorzitter van de rechtbank wijst het verzoek tot opname van de behandeling van de feiten en de stem van verdachte af. De verdachte heeft middels zijn advocaat laten weten daar bezwaar tegen te hebben. De voorzitter houdt rekening met de persoonlijke omstandigheden van verdachte en vindt dat hij vrijuit moet kunnen praten. Het belang van de waarheidsvinding gaat in dit geval boven het belang van de openbaarheid. Van de opkomst van de rechtbank, de voordracht van de zaak, het voorlezen van de slachtofferverklaring, het requisitoir en het pleidooi mogen wel beelden/opnames worden gemaakt.

 • Achtergrond

  De militaire kamer behandelde op 09 en 10 mei de mogelijke misstanden op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. 5 (ex-)militairen zijn verdachten in deze zaak. RTL Nieuws en Omroep Gelderland wilden opnamen maken van de behandeling van de feiten, inclusief de stemmen van verdachten. Zowel de verdachten als de advocaten maakten bezwaar tegen dit verzoek.

  Beslissing van de militaire kamer

  In deze specifieke zaak is de militaire kamer van oordeel dat het belang van verdachten zwaarder moet wegen dan het belang van de samenleving en de persvrijheid, mede gelet op de al uitvoerige berichtgeving in de media over deze zaak. De militaire kamer kan niet uitsluiten dat de stem van verdachte, vervormd of niet, op enigerlei wijze op het internet terechtkomt en daar nooit meer zal verdwijnen. De aanwezige pers zal geen beeld- of geluidsopnames maken wanneer verdachte aan het woord is.

 • Achtergrond

  Tv-programma Zembla heeft verzocht om opnames te maken van een voorlopig getuigenverhoor op 17 mei. Openbaarheid is een groot goed. Dat betekent dat camera’s in beginsel welkom zijn bij openbare zittingen, zoals de persrichtlijn ook voorschrijft. In dit geval maakt de rechter-commissaris in het voorlopig getuigenverhoor een uitzondering.

  Beslissing rechter-commissaris

  De rechter-commissaris staat niet toe dat er beeld- en of geluidsopnames van het verhoor worden gemaakt. De rechter-commissaris vindt dat degenen die gehoord worden vrijuit moeten kunnen praten. De rechter-commissaris is – alles afwegende - van oordeel dat het maken van beeld- en of geluidsopnames hierbij belemmerend zal kunnen werken. Het belang van de waarheidsvinding gaat in dit geval boven het belang van het Tv-programma Zembla om opnames te kunnen maken. Van de opkomst van de rechtbank mogen wel beelden worden gemaakt.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum