Laden...

Opnamen in de rechtszaal door media

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Persinformatie > Opnamen in de rechtszaal door media

Persrichtlijn

In de persrichtlijn staat wanneer het maken van beeld- en geluidsopnamen is toegestaan en wanneer niet.

 

 Motivering afwijzing opnamen

>Alles uitklappen
 • Achtergrond

  Op donderdag 19 december vindt bij de rechtbank Midden-Nederland, zittingslocatie Justitieel Complex Schiphol, een pro-formazitting plaats in het zogenoemde Eris-proces. In totaal staan in dit proces 15 verdachten terecht, waaronder een kroongetuige. Volgens het OM gaat het om (bestuurs)leden van motorclub Caloh Wagoh die in wisselende samenstellingen verantwoordelijk zouden zijn voor onder meer 3 liquidaties en meerdere pogingen daartoe.

  Beslissing

  De hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft een uitdrukkelijk en dringend verzoek gedaan aan de rechtbank om de zaaksofficieren tijdens de zittingen niet herkenbaar in beeld te laten brengen door de media. Ook niet door tekenaars. Daarnaast verzoekt de hoofdofficier dat hun namen niet actief gedeeld worden met de pers. De Landelijke Persrichtlijn (pdf, 0 B) schrijft voor dat media beeld- en geluidsopnamen mogen maken van professionele procesvertegenwoordigers zoals officieren van justitie, rechters en advocaten. Ook mag de stem van een verdachte worden opgenomen. De voorzitter van de rechtbank beslist dat media conform de Landelijke Persrichtlijn beeld- en geluidsopnamen mogen maken van de zitting, met uitzondering van het filmen van de zaaksofficieren. De voorzitter wijkt op dit punt van de Persrichtlijn af. De voorzitter bepaalt dat – vanwege zwaarwegende veiligheidsrisico’s – de zaaksofficieren niet herkenbaar in beeld gebracht mogen worden, ook niet door tekenaars. Daarnaast zal de rechtbank de namen van de zaaksofficieren niet actief delen met de pers.

 • Het verzoek van productiebedrijf BarraMedia betreft het maken van beeld- en geluidopnames van de uitspraak ten behoeve van een documentaire over de familie W., waartoe de verdachten behoren. De voorzitter beslist tot afwijzing van het verzoek. Het hof ziet onvoldoende grond om toestemming te verlenen voor het maken van filmopnamen van de uitspraak ten behoeve van de door BarraMedia te maken documentaire over de familie W. Daarbij is mede in aanmerking genomen dat deze documentaire niet gericht is op de openbare verslaglegging van de uitspraak zelf, als onderdeel van de rechtspleging, maar op het schetsen van een beeld van de familie W., terwijl een deel van die familie, nabestaanden van het slachtoffer in deze zaak, daaraan geen medewerking heeft willen verlenen. Eerder werd ook het verzoek van BarraMedia voor het maken van maken van beeld- en geluidopnames van de inhoudelijke behandeling op 27, 28 en 28 november 2019 afgewezen.
 • Achtergrond

  Op 9 december 2019 is de inhoudelijke behandeling begonnen van de strafzaak tegen een man die wordt verdacht van het doden van een baby. Hart van Nederland heeft verzocht om de feitenbehandeling te mogen opnemen, waaronder de stem van de verdachte. De verdachte en zijn raadsman hebben de rechtbank laten weten daar bezwaar tegen te hebben.

  Beslissing van de voorzitter

  De voorzitter van de rechtbank geeft toestemming voor het maken van opnames van de feitenbehandeling, met dien verstande dat hierbij de stem van de verdachte niet mag worden opgenomen. De rechtbank wijst het verzoek tot opname van de stem van de verdachte af, omdat er sprake is van een emotioneel zeer beladen zaak met een kwetsbare verdachte. De voorzitter vindt het belangrijk dat hij in gesprek kan gaan met de verdachte waarbij deze vrijuit moet kunnen praten. Het belang van een goede rechtspleging weegt in dit geval zwaarder dan het belang van openbaarheid.

 • Achtergrond

  Een programmamaker wil voor het programma Opstandelingen van BNN/VARA filmopnames maken van een bestuurszaak betreffende een WOB-verzoek tegen de gemeente Bloemendaal.

  Beslissing van de voorzitter

  De voorzitter van de rechtbank wijst het verzoek af om de gehele behandeling van de bestuurszaak te filmen. De programmamaker volgt eisende partij in zijn langdurige conflict met de gemeente Bloemendaal. De bestuurszaak maakt onderdeel uit van dit conflict. Het gaat de programmamaker om de persoon van de eisende partij en niet primair om de zaak zelf. Om die reden heeft de voorzitter besloten het filmen te beperken tot uitsluitend de aanvang van de zitting, zodat de programmamaker de gang naar de rechtbank kan vastleggen. De programmamaker heeft aangegeven hiervan geen gebruik te zullen maken.

 • Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak Modave in de Bunker op 27 november 2019 heeft het hof verzocht de naam van de AG niet te noemen. Er was hierbij geen sprake van een bevel.
  Vanwege veiligheidsoverwegingen waren beeldopnamen van de zitting niet toegestaan. Op grond van dezelfde overwegingen mocht de pers (ook tekenaars) alleen de zitting bijwonen vanaf de publieke tribune, achter glas. Wel werd toegestaan om geluidsopnamen te maken vanaf de publieke tribune. Dit met uitzondering van de slachtofferverklaringen vanwege de privacy en de veiligheid van de slachtoffers.
  In het belang van de privacy van de verdachte is op verzoek van de verdediging de zaak behandeld met gesloten deuren voor zover het ging om de verklaringen die de verdachte aflegde. Daarbij is bijzondere toegang verleend aan o.a. alle media voor zover die hadden toegezegd de stem van de verdachte slechts vervormd uit te zenden en/of te verspreiden. Die voorwaarde (vervormde uitzending/verspreiding van de stem van de verdachte) is gebaseerd op het belang van de privacy van de verdachte.

 • Het verzoek van productiebedrijf BarraMedia betreft het maken van beeld- en geluidopnames van de terechtzitting ten behoeve van een documentaire over de familie W., waartoe de verdachten behoren. De verdachten hebben BarraMedia (mondeling) toestemming gegeven hen te filmen tijdens de terechtzitting. Met andere familieleden is, zo begrijpt het hof, geen contact.
  De verdenking betreft een levensdelict met de (schoon)moeder van de verdachten als slachtoffer.
  De voorzitter beslist tot afwijzing van het verzoek. Bij deze beslissing is rekening gehouden met de aard van de zaak, de privacy van de nabestaanden en het belang van een ordelijk verloop van de terechtzitting. Het betreft een emotioneel beladen zaak met een groot belang voor de diverse procesdeelnemers om in alle rust en vrijheid te kunnen verklaren. Dat geldt niet alleen voor de verdachten, maar ook voor de nabestaanden en de ter terechtzitting te horen deskundigen. Het belang van de waarheidsvinding en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de nabestaanden en de overige betrokkenen wegen – mede gelet ook op de gekozen insteek van de documentaire, die niet gericht is op (de openbare verslaglegging van) de terechtzitting zelf, maar op het schetsen van een beeld van de familie – zwaarder dan het belang van de openbaarheid door middel van het maken van beeld- en geluidopnames.

 • Achtergrond

  Op 30 oktober 2019 vond de inhoudelijke behandeling plaats van de strafzaak tegen een man die ervan wordt verdacht zijn compagnon op gewelddadige wijze om het leven te hebben gebracht. TV West en Omroep Alphen hebben toestemming verzocht om de stem van de verdachte op te nemen.

  Beslissing van de voorzitter

  Gehoord de bezwaren van de verdachte en diens raadsvrouw heeft de voorzitter het verzoek tot het opnemen van de stem van de verdachte afgewezen. De voorzitter heeft hiertoe een afweging gemaakt tussen het belang dat de verdachte zich vrij moet voelen om onbelemmerd een verklaring af te leggen en de persvrijheid. Het betreft een emotioneel zeer beladen zaak met een groot belang voor de verdachte om in vrijheid te kunnen verklaren. Het opnemen van zijn stem zal hem daarin, zoals hij heeft toegelicht, zeer waarschijnlijk belemmeren, wat de waarheidsvinding kan schaden. Ten slotte is rekening gehouden met de omstandigheid dat de persvrijheid op andere manieren kan worden gewaarborgd.

 • Achtergrond

  Een documentairemaker heeft verzocht opnames te maken van een comparitie na antwoord. Meneer maakt een documentaire en naar eigen zeggen wil hij de zitting filmen omdat deze zitting het slotstuk zal zijn voor een documentaire waar hij al ruimt 10 jaar aan werkt. Waarheidsvinding, zo mailt hij, is in deze zaak van groot belang, aangezien dit het verloop van het verhaal zeer duidelijk zal maken.

  Beslissing van de voorzitter

  Bij het indienen van het verzoek tot het maken van filmopnames gaf de documentairemaker aan dat partijen hem hadden bevestigd dat zij geen bezwaar hebben tegen het maken van opnames en dit zelfs graag willen. De advocaten zouden dit kunnen bevestigen. Na navraag bleek echter dat er bezwaar bestaat tegen het maken van filmopnames. De informatie van de aanvrager is in zoverre dan ook niet betrouwbaar gebleken.

  Gelet op het gemaakte bezwaar tegen het maken van opnames en de aard van de zaak, heeft de voorzitter het verzoek tot het maken van opnames in het belang van een goede rechtspleging afgewezen.

 • Achtergrond

  Vanaf 11 september 2019 vindt in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, de inhoudelijke behandeling plaats van de strafzaken tegen zes verdachten. Bij de schietpartij zijn twee personen om het leven gekomen en ook twee van de verdachten zijn door kogels geraakt. RTL Boulevard wilde opnames maken van de gehele inhoudelijke behandeling, inclusief beeld- en/of geluidsopnames van de verdachten. De verdachten hebben via hun advocaten laten weten daar bezwaar tegen te hebben.

  Beslissing van de voorzitter

  De voorzitter heeft beslist dat de behandeling van de feiten en de stemmen van verdachten niet mogen worden opgenomen. Bij deze beslissing heeft de voorzitter rekening gehouden met de heftige omstandigheden van deze zaak, die in het begin van het proces hebben geleid tot extra beveiliging van de verdachten. De voorzitter vreest bovendien dat het opnemen van de stemmen van de verdachten hen zal belemmeren in het vrijuit verklaren over de feiten. Het belang van de waarheidsvinding en het waarborgen van de veiligheid van de verdachten wegen zwaarder dan het belang van de openbaarheid door middel van het maken van beeld- en geluidopnames. Er mogen wel beeld- en geluidsopnames worden gemaakt van de opkomst van de rechtbank, de opening van de zitting door de voorzitter, het requisitoir, de pleidooien, repliek en dupliek en van de uitspraak.

 • Achtergrond

  Vincent TV Producties wil filmopnames maken van de inhoudelijke behandeling van een strafzaak over een beschieting van een woning in Zandvoort. Er zijn twee verdachten in deze zaak. Vincent TV Producties maakt een documentaire over vrouwelijke strafpleiters en volgt daarbij de advocaat van één van de verdachten.

  Beslissing van de voorzitter

  De voorzitter van de rechtbank wijst het verzoek tot maken van filmopnames van de gehele behandeling van de strafzaak af. Het gaat voor Vincent TV Producties niet om de zaak zelf, maar om de persoon van de advocaat. De voorzitter acht, gelet op de gekozen insteek van Vincent TV, het voldoende als die filmopnames beperkt blijven tot de opkomst van de rechtbank, voordracht van de tenlastelegging, het requisitoir van de officier van justitie en het pleidooi van de betreffende advocaat.

 • Achtergrond

  Vincent TV Producties heeft verzocht opnames te maken van een inhoudelijke behandeling van een strafzaak. Vincent TV Producties maakt een documentaire over vrouwelijke strafpleiters en volgt daarbij de advocaat van de verdachte

  Beslissing van de voorzitter

  Gehoord de bezwaren van de verdachte tegen het maken van opnames, de bezwaren van de advocaat-generaal daartegen, evenals de bezwaren van de advocaat van de nabestaanden en de referte van de raadsvrouw van de verdachte, heeft de voorzitter het verzoek tot het maken van opnames afgewezen. In de documentaire staat (het optreden ter terechtzitting van) de raadsvrouw centraal, zodat sprake is van het bieden van een podium voor de raadsvrouw. Door Vincent TV Producties is geen beroep gedaan op de openbaarheid van de behandeling van de zaak zelf. Mede gelet op de specifieke omstandigheden van het geval, waarbij het gaat om de verdenking van een levensdelict, dat zich heeft afgespeeld in besloten kring, en rekening houdend met de gevolgen die de publiciteit in eerste aanleg voor zowel de verdachte als de nabestaanden heeft meegebracht, hetgeen toen zelfs heeft geleid tot een beroep op strafvermindering op die grond, is de voorzitter van oordeel dat het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de procesdeelnemers zwaarder dient te wegen.

 • Achtergrond

  Op 1 juli vindt in de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, de eerste pro-formazitting plaats van de strafzaak tegen een man die verdacht wordt van een schietpartij met terroristisch oogmerk op het 24 Oktoberplein in Utrecht op 18 maart 2019. De NOS maakt opnames in de zittingszaal en deelt deze opnames met andere media. Het uitgangspunt is dat de stem van de verdachte mag worden opgenomen. De voorzitter heeft op voorhand een beslissing genomen over het maken van geluidsopnamen.

  De beslissing van de voorzitter

  De zaak heeft een evident emotioneel beladen karakter die in het volle publicitaire licht staat. Het gaat om de eerste pro-formazitting, waar de aanwezigheid van de verdachte (mogelijk) het gevolg is van een door de voorzitter gegeven bevel tot zijn persoonlijke verschijning en/of zijn medebrenging naar die zitting. De rechter-commissaris heeft recentelijk in de persoon van verdachte aanleiding gezien een onderzoek naar zijn geestvermogens te doen instellen, in de vorm van een klinische observatie. Daarbij komt, dat de verdachte rechtsbijstand tot dusver afwijst. Dit laatste aspect is een onderwerp van bespreking met verdachte op die zitting, terwijl een inhoudelijke behandeling van de zaak nog niet aan de orde is. Dit een en ander brengt mee dat het ten aanzien van de met het opnemen van zijn stem gemoeide belangen niet ondenkbaar is dat hij de reikwijdte daarvan niet (voldoende) overziet en de voorzitter het tot zijn taak rekent de met het maken van geluidsopnamen gemoeide belangen ambtshalve te wegen. De uitkomst daarvan is dat het maken van (geluids)opnamen van wat de verdachte verklaart op die zitting niet wordt toegestaan.

 • Achtergrond

  Vincent TV Producties wil filmopnames maken van een pro-formazitting met drie verdachten. Zij worden verdacht van het gezamenlijk plegen van een diefstal met geweld en afpersing van een horloge. Vincent TV Producties maakt een documentaire over vrouwelijke strafpleiters en volgt daarbij de advocaat van één van de verdachten.

  Beslissing van de voorzitter

  De voorzitter van de rechtbank wijst het verzoek tot maken van filmopnames af. Het gaat voor Vincent TV Producties niet om de zaak zelf, maar om de persoon van de advocaat. Nu op deze zitting bovendien niet alleen de strafzaak tegen de cliënt van de betreffende advocaat aan de orde is, vindt de voorzitter deze zaak niet geschikt om te filmen voor deze documentaire.

 • Achtergrond

  Op 27 juni 2019 vond de inhoudelijke behandeling plaats van de strafzaak tegen een kinderarts die verdacht wordt van dood door schuld. Hart van Nederland wilde opnames maken van de gehele inhoudelijke behandeling.

  Beslissing van de voorzitter

  De voorzitter heeft beslist dat de feitenbehandeling, het requisitoir en het pleidooi niet mogen worden opgenomen. Deze beslissing werd genomen met het oog op de bespreking van medische zaken die vallen onder de geheimhoudingsplicht van de verdachte. De opkomst, voordracht en spreekrecht zijn wel opgenomen.

 • Achtergrond

  Op 12 en 13 juni 2019 vindt in de rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden, de inhoudelijke behandeling plaats van de strafzaak tegen een vrouw die wordt verdacht van moord dan wel doodslag op haar echtgenoot gepleegd op 9 juli 2017.

  De beslissing van de voorzitter 

  De voorzitter heeft beslist dat de behandeling van de feiten en de stem van verdachte niet mogen worden opgenomen. Bij deze beslissing heeft de voorzitter rekening gehouden met de aard en omstandigheden van de zaak, de persoon van de verdachte en de privacy van de nabestaanden. Het betreft een emotioneel beladen zaak met een groot belang voor verdachte om in vrijheid te kunnen verklaren. Het belang van de waarheidsvinding en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer, de nabestaanden en de overige betrokkenen wegen zwaarder dan het belang van de openbaarheid door middel van het maken van beeld- en geluidopnames.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum