Laden...

Opnamen in de rechtszaal door media

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Persinformatie > Opnamen in de rechtszaal door media

Persrichtlijn

In de persrichtlijn staat wanneer het maken van beeld- en geluidsopnamen is toegestaan en wanneer niet.

 

 Motivering afwijzing opnamen

>Alles uitklappen
 • Achtergrond

  Op maandag 13 en dinsdag 14 juli vindt bij de rechtbank Midden-Nederland, zittingslocatie Justitieel Complex Schiphol, een pro-formazitting plaats in het zogenoemde Eris-proces. In totaal staan in dit proces 21 verdachten terecht, waaronder een kroongetuige. Volgens het OM gaat het vooral om verdachten die een (leidinggevende) rol hadden bij motorclub Caloh Wagoh. Zij zouden in wisselende samenstellingen verantwoordelijk zijn voor onder meer 5 liquidaties en meerdere pogingen daartoe.

  Beslissing rechtbank

  De hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft een uitdrukkelijk en dringend verzoek gedaan aan de rechtbank om de zaaksofficieren tijdens de zittingen niet in beeld te laten brengen door de media. Ook niet door tekenaars. Daarnaast verzoekt de hoofdofficier dat hun namen niet actief gedeeld worden met de pers. De Landelijke Persrichtlijn schrijft voor dat media beeld- en geluidsopnamen mogen maken van professionele procesvertegenwoordigers zoals officieren van justitie, rechters en advocaten. Ook mag de stem van een verdachte worden opgenomen. De voorzitter van de rechtbank beslist dat media conform de Landelijke Persrichtlijn (pdf, 2,9 MB) beeld- en geluidsopnamen mogen maken van de zitting, met uitzondering van het filmen van de zaaksofficieren. De voorzitter wijkt op dit punt van de Persrichtlijn af. De voorzitter bepaalt dat – vanwege zwaarwegende veiligheidsrisico’s – de zaaksofficieren niet in beeld gebracht mogen worden, ook niet door tekenaars. Daarnaast zal de rechtbank de namen van de zaaksofficieren niet actief delen met de pers.

 • Achtergrond

  Op donderdag 2 juli vond de inhoudelijke behandeling plaats van de strafzaak tegen een man die er van verdacht wordt in januari 2019 een man om het leven te hebben gebracht in een caravan en de caravan daarna in brand te hebben gestoken. Documentairemaker Rob Noy maakt een korte documentaire over deze zaak waarbij hij de zaak kort in beeld wil brengen alsook een reactie van de verdachte over deze strafzaak. Verdachte zelf heeft toestemming gegeven voor beeld- en geluidsopnames van hem.

  Beslissing van de voorzitter

  De rechtbank staat toe het verzoek om (beeld- en geluids)opnames te maken van de opkomst van de rechtbank, de opening van de zitting door de voorzitter, de voordracht van de tenlastelegging, het requisitoir van de officier van justitie en het pleidooi van de advocaat van verdachte. Voor overige onderdelen van de zitting wordt dit verzoek afgewezen.
  Bij deze beslissing is rekening gehouden met de aard en de gevoeligheid van de zaak, de privacy van de nabestaanden en het belang van een ordelijk verloop van de terechtzitting. Het betreft een emotioneel beladen zaak met een groot belang voor zowel de verdachte, maar ook voor de nabestaanden.
  Van de verdachte mogen dus geen stemopnamen worden gemaakt. Ook mag de verdachte niet gefilmd worden. Dit laatste is sowieso volgens de Persrichtlijn al niet toegestaan.

 • Achtergrond

  Het betreft een ontslagzaak bij het Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland. De Familie Film & TV heeft een verzoek ingediend om voor de NPO filmopnames van de zitting te maken voor een documentaire.

  Beslissing rechter

  De rechtbank ziet, gelet op het uitgangspunt zoals geformuleerd in de Persrichtlijn 2013, aanleiding het verzoek voor het maken van beeld- en geluidsopnames af te wijzen. Dit omdat het belang van de openbaarheid wordt afgewogen tegen andere belangen. Een geschil omtrent beeldopnames en communicatie via sociale media maakt onderdeel uit van deze zaak, waardoor de aanwezigheid van een camera tijdens de zitting een belemmering kan zijn om ter zitting duidelijkheid te krijgen over hetgeen feitelijk is voorgevallen.
  Het maken van filmopnames tijdens de behandeling van de zaak zal ertoe leiden dat partijen zich onvoldoende vrij zullen voelen om vrijuit te spreken. Ook zal het in de weg staan aan een mogelijk gesprek tussen partijen om samen tot een oplossing te komen


 • Achtergrond

  Op donderdag 14 mei vond een pro-formazitting plaats in de strafzaak tegen een man die wordt verdacht van onttrekking van zijn zoontje en bedreigingen van verschillende personen. RTL Boulevard heeft toestemming gevraagd de volledige pro formazitting te mogen filmen, inclusief de stem van verdachte.

  Beslissing van de voorzitter

  De rechtbank staat toe het verzoek om (beeld- en geluids)opnames te maken van de opening van de zitting door de voorzitter, de voordracht van de tenlastelegging en een eventuele toelichting over de stand van het onderzoek door de officier van justitie en tot slot van de eventuele beslissing van de rechtbank op mogelijke verzoeken die zullen worden gedaan. In verband met de in de zittingszalen getroffen voorzieningen en maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus, wordt het filmen van de opkomst van de rechtbank niet toegestaan. De rechtbank ziet verder, gelet op het uitgangspunt zoals geformuleerd in de Persrichtlijn 2013, aanleiding het verzoek voor het maken van beeld- en geluidsopnames voor het overige af te wijzen. Dit omdat het belang van de openbaarheid wordt afgewogen tegen andere belangen. Het belang van een goede rechtspleging en de privacy van de verdachte (die heeft aangegeven bezwaar te hebben tegen het maken van opnamen) wegen, mede gelet op de aard van de zaak, dusdanig zwaar dat niet méér beeld- en geluidsopnames kunnen worden gemaakt dan de hierboven vermelde.

 • Achtergrond

  Op 2, 3, 5 en 6 maart 2020 vindt in de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, de inhoudelijke behandeling plaats in de strafzaak tegen een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij met een terroristisch oogmerk op het 24 Oktoberplein in Utrecht. De NOS maakt opnames in de zittingszaal en deelt deze opnames met andere media. In de regel wordt toegestaan dat ook de stem van de verdachte wordt opgenomen. Op die regel wordt in dit geval een uitzondering gemaakt.

  De beslissingen van de voorzitter

  De feiten waarvoor de verdachte terechtstaat zijn buitengewoon ernstig en de behandeling van de zaak staat nog steeds in het volle publicitaire licht. Tijdens deze zitting wordt het dossier besproken. Die bespreking ziet zowel op de feiten als op de persoon van de verdachte. De aanwezigheid van verdachte bij de inhoudelijke behandeling vloeit voort uit een voor hem geldende wettelijke verplichting. De rechtbank heeft eerder beslist dat op grond van wat over zijn vermoedelijke psychische gesteldheid is gebleken, hij niet in staat is om zelf zijn belangen in de strafzaak naar behoren te behartigen. Op grond van die wet is aan hem een raadsman toegevoegd en vindt de behandeling in beginsel met gesloten deuren plaats. De rechtbank maakt, gelet op alle belangen die spelen, een uitzondering op die regel en zal ook de inhoudelijke behandeling van de zaak in het openbaar laten plaatsvinden. Gelet op dit alles, en na afweging van alle de op dit punt in het geding zijnde belangen, is het volgens beslissing van de voorzitter echter niet toegestaan om ook van wat op de zitting door de verdachte wordt gezegd en verklaard (geluids)opnamen te maken. Het OM toont bij gelegenheid van de behandeling van de feiten en later het requisitoir een reconstructie. Nu de beelden als schokkend kunnen worden ervaren en de belangen van nabestaanden en slachtoffers eraan in de weg staan dat die beelden in het publieke domein circuleren althans beschikbaar kunnen zijn, is het niet toegestaan van die beelden enige opname te maken.

 • Achtergrond

  Op woensdag 19 en donderdag 20 februari 2020 vindt bij de rechtbank Midden-Nederland, zittingslocatie Justitieel Complex Schiphol, een pro-formazitting plaats in het zogenoemde Eris-proces. In totaal staan in dit proces 16 verdachten terecht, waaronder een kroongetuige. Volgens het OM gaat het om (bestuurs)leden van motorclub Caloh Wagoh die in wisselende samenstellingen verantwoordelijk zouden zijn voor onder meer 4 liquidaties en meerdere pogingen daartoe.

  Beslissing rechtbank

  De hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft een uitdrukkelijk en dringend verzoek gedaan aan de rechtbank om de zaaksofficieren tijdens de zittingen niet in beeld te laten brengen door de media. Ook niet door tekenaars. Daarnaast verzoekt de hoofdofficier dat hun namen niet actief gedeeld worden met de pers.
  De Landelijke Persrichtlijn (pdf, 2,9 MB) schrijft voor dat media beeld- en geluidsopnamen mogen maken van professionele procesvertegenwoordigers zoals officieren van justitie, rechters en advocaten. Ook mag de stem van een verdachte worden opgenomen. De voorzitter van de rechtbank beslist dat media conform de Landelijke Persrichtlijn beeld- en geluidsopnamen mogen maken van de zitting, met uitzondering van het filmen van de zaaksofficieren. De voorzitter wijkt op dit punt van de Persrichtlijn af. De voorzitter bepaalt dat – vanwege zwaarwegende veiligheidsrisico’s – de zaaksofficieren niet in beeld gebracht mogen worden, ook niet door tekenaars. Daarnaast zal de rechtbank de namen van de zaaksofficieren niet actief delen met de pers.

 • De rechtbank Oost-Brabant start maandag 17 februari om 9.00 uur met de pro-formabehandeling van de strafzaken tegen de eerste 7 verdachten in ‘operatie Alfa’. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 7 onder meer van deelname aan een criminele organisatie, wapenbezit, witwassen en drugsdelicten.

  De rechtbank Oost-Brabant hanteert de persrichtlijn (pdf, 2,9 MB). Het Openbaar Ministerie en de verdediging hebben verzocht om in deze zaak maandag daarop een uitzondering op gebied van audiovisuele media te maken. Dit vanwege veiligheids- en privacyredenen.
  De voorzitter van de rechtbank stelt voorop dat een afweging moet worden gemaakt tussen het belang van de openbaarheid en van de persvrijheid enerzijds, en de belangen van privacy en veiligheid van de procesdeelnemers anderzijds. De voorzitter maakt deze afweging gezien de aard en de resultaten van het opsporingsonderzoek op dit moment.

  Vanuit de verdediging is (deels vanwege de grote media-aandacht en bezorgdheid voor stigmatisering of negatieve beeldvorming) bezwaar gemaakt tegen het al dan niet vervormd opnemen van de stem van de verdachten. Dat bezwaar honoreert de voorzitter. In de afweging privacy-openbaarheid dienen de privacybelangen van de verdachten in dit stadium van het proces (het gaat om een pro-formazitting, er is sprake van een verdenking gebaseerd op een niet volledig dossier en verdachten hebben nog niet inhoudelijk verklaard) het zwaarst te wegen.
  Een van de advocaten had om een Twitterverbod gevraagd. Dat verzoek heeft de voorzitter afgewezen: tijdens de zitting mogen journalisten gewoon via Twitter verslag doen.

  Het Openbaar Ministerie vraagt de voorzitter te beslissen dat er geen beeldopnamen mogen worden gemaakt van de officieren van justitie. Het opnemen van geluid is geen probleem. De voorzitter heeft dat verzoek ingewilligd. Het is belangrijk dat juist in dit stadium, waarin het onderzoek nog gaande is, de officieren van justitie hun werk ongehinderd en veilig kunnen doen en dat ze zich vrij voelen de naar hun inzicht nodige beslissingen te nemen. Uit het verzoek van het Openbaar Ministerie maakt de voorzitter op dat bij het Openbaar Ministerie daarover zorgen bestaan. Er kan niet worden gezegd dat het ontstaan van dergelijke zorgen onreëel is. Bij het inwilligen van dit verzoek merkt de voorzitter op dat het verbieden van het in beeld brengen van de officieren van justitie slechts een beperkt aspect van de verslaglegging raakt nu het tijdens de zitting maken van geluidsopnamen van de officieren wel is toegestaan.

  Dat betekent dat beeld- en geluidsopnamen mogen worden gemaakt van de opkomst van de rechtbank, er geluidsopnamen mogen worden gemaakt van het uitspreken van de tenlastelegging en beeld- en geluidsopnamen zijn toegestaan van eventuele beslissingen van de rechtbank. De officieren van justitie mogen niet in beeld worden gebracht door camera’s of tekenaars. En van de verdachten mogen geen stemopnamen worden gemaakt. De verdachten mogen ook niet gefilmd worden (dat is volgens de persrichtlijn al niet toegestaan).

  De zitting is openbaar en kan dus worden bijgewoond door pers en publiek.

 • Achtergrond

  Vanuit de pers is verzocht om tijdens de pro-formabehandeling van deze strafzaak beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de gehele behandeling, inclusief opnames van de verdachte.

  Beslissing van de voorzitter

  Bij de beslissing welke opnames van de zitting mogen worden gemaakt, dient rekening te worden gehouden met verschillende belangen, waaronder het belang van de openbaarheid, het belang van de privacy van verdachten en andere procesdeelnemers en een zorgvuldig verloop van de procedure. Na afweging van die belangen beslist de voorzitter dat beeld- en geluidsopnames mogen worden gemaakt van:

  • de opkomst van de rechtbank,

  • de opening van de zitting door de voorzitter,

  • de voordracht van de officier van justitie,

  • de bespreking van de voortgang van de zaak door de rechtbank,

  • de eventuele verzoeken en/of toelichting daarop van de officier van justitie en de advocaat,

  • de eventuele beslissing daarop van de rechtbank,

  • de aan het eind van de zitting door de rechtbank te bespreken verdere voortgang in de zaak.

  Voor het overige mogen geen opnames worden gemaakt, in het bijzonder niet van het publiek of van de verdachte, indien deze ter terechtzitting verschijnt. De verdachte heeft geen toestemming verleend voor het maken van beeldopnames en heeft bezwaar gemaakt tegen het opnemen van zijn stem. De privacy van de verdachte weegt in dit stadium van de procedure zwaarder dan de andere belangen, waaronder het belang van openbaarheid. Namen en personalia van de verdachte en slachtoffers die worden genoemd door professionele procesdeelnemers dienen te worden weggepiept in de montage van de beelden.

 • Achtergrond

  Journalist Nico van der Ham heeft een verzoek ingediend om audiovisuele opnamen van een bestuurszaak van een bloembollenbedrijf te maken.

  Beslissing rechtbank

  Nico van der Ham heeft voor dezelfde persoon eerder audiovisuele opnamen gemaakt bij een bestuurszaak en een civiele zaak. Deze beelden heeft de journalist niet op een zodanige wijze gepubliceerd dat deze voor iedereen toegankelijk zijn. Dit is wel wat de persrichtlijn aangeeft.

 • Achtergrond

  Op dinsdag 21 januari vond een pro-formazitting plaats in de strafzaak tegen twee verdachten in de zaak Ruinerwold. De twee verdachten worden onder andere verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving. RTL Boulevard heeft gevraagd de volledige pro-formazitting te mogen filmen, inclusief de stem van de verdachten.

  Beslissing van de voorzitter

  Bij de beslissing welke opnames van de zitting mogen worden gemaakt, dient rekening te worden gehouden met verschillende belangen, waaronder het belang van de openbaarheid, het belang van de privacy van verdachten en andere procesdeelnemers en een zorgvuldig verloop van de procedure. De opkomst van de rechtbank, de opening van de zitting door de voorzitter, de voordracht van de officier van justitie, de beslissingen op eventuele verzoeken en de door de voorzitter aan het einde van de zitting te verwoorden voortgang in deze zaak mogen in beeld en geluid overeenkomstig de persrichtlijn worden opgenomen. Ook de door en met de officier van justitie te bespreken voortgang van het onderzoek mag in beeld en geluid worden opgenomen.

  Er mogen geen opnames van het publiek worden gemaakt. Indien de verdachten op de zitting verschijnen, mogen er geen beeld- en geluidsopnames van hen worden gemaakt. Voor het maken van beeldopnames ontbreekt de toestemming van de verdachten. Tegen het opnemen van de stem is bezwaar gemaakt. In dit stadium van de strafprocedure dient de privacy van de verdachten te worden gerespecteerd en mag de stem niet worden opgenomen. Namen en personalia van verdachten en slachtoffers die worden genoemd door professionele procesdeelnemers dienen te worden weggepiept in de montage van de beelden.

 • Achtergrond

  Strafzaak tegen een man die ervan wordt verdacht bijna 200 mensen te hebben gehackt, waaronder een aantal bekende Nederlanders. RTL-Boulevard heeft verzocht de gehele inhoudelijke behandeling te filmen.

  Beslissing van de voorzitter

  In deze zaak kan de opkomst gefilmd worden alsmede de voordracht, het requisitoir en de toelichting van de advocaat op de vordering tot schadevergoeding betreffende één slachtoffer (nu zij op voorhand heeft aangegeven hiertegen geen bezwaar te hebben).
  De rechtbank ziet, gelet op het uitgangspunt zoals geformuleerd in de Persrichtlijn 2013, aanleiding het verzoek voor het maken van beeld- en geluidsopnames voor het overige af te wijzen. Dit omdat het belang van de openbaarheid wordt afgewogen tegen andere belangen. Het belang van een goede rechtspleging en de privacy van de verdachte (die heeft aangegeven bezwaar te hebben tegen het maken van opnamen) wegen, mede gelet op de aard van de zaak, dusdanig zwaar dat niet méér beeld- en geluidsopnames kunnen worden gemaakt dan de hierboven vermelde. Ook wil de rechtbank voorkomen dat het opnemen van verdachte voor deze een belemmering kan vormen om vrijuit te spreken op de zitting.

 • Achtergrond

  Op donderdag 19 december vindt bij de rechtbank Midden-Nederland, zittingslocatie Justitieel Complex Schiphol, een pro-formazitting plaats in het zogenoemde Eris-proces. In totaal staan in dit proces 15 verdachten terecht, waaronder een kroongetuige. Volgens het OM gaat het om (bestuurs)leden van motorclub Caloh Wagoh die in wisselende samenstellingen verantwoordelijk zouden zijn voor onder meer 3 liquidaties en meerdere pogingen daartoe.

  Beslissing

  De hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft een uitdrukkelijk en dringend verzoek gedaan aan de rechtbank om de zaaksofficieren tijdens de zittingen niet herkenbaar in beeld te laten brengen door de media. Ook niet door tekenaars. Daarnaast verzoekt de hoofdofficier dat hun namen niet actief gedeeld worden met de pers. De Landelijke Persrichtlijn (pdf, 2,9 MB) schrijft voor dat media beeld- en geluidsopnamen mogen maken van professionele procesvertegenwoordigers zoals officieren van justitie, rechters en advocaten. Ook mag de stem van een verdachte worden opgenomen. De voorzitter van de rechtbank beslist dat media conform de Landelijke Persrichtlijn beeld- en geluidsopnamen mogen maken van de zitting, met uitzondering van het filmen van de zaaksofficieren. De voorzitter wijkt op dit punt van de Persrichtlijn af. De voorzitter bepaalt dat – vanwege zwaarwegende veiligheidsrisico’s – de zaaksofficieren niet herkenbaar in beeld gebracht mogen worden, ook niet door tekenaars. Daarnaast zal de rechtbank de namen van de zaaksofficieren niet actief delen met de pers.

 • Het verzoek van productiebedrijf BarraMedia betreft het maken van beeld- en geluidopnames van de uitspraak ten behoeve van een documentaire over de familie W., waartoe de verdachten behoren. De voorzitter beslist tot afwijzing van het verzoek. Het hof ziet onvoldoende grond om toestemming te verlenen voor het maken van filmopnamen van de uitspraak ten behoeve van de door BarraMedia te maken documentaire over de familie W. Daarbij is mede in aanmerking genomen dat deze documentaire niet gericht is op de openbare verslaglegging van de uitspraak zelf, als onderdeel van de rechtspleging, maar op het schetsen van een beeld van de familie W., terwijl een deel van die familie, nabestaanden van het slachtoffer in deze zaak, daaraan geen medewerking heeft willen verlenen. Eerder werd ook het verzoek van BarraMedia voor het maken van maken van beeld- en geluidopnames van de inhoudelijke behandeling op 27, 28 en 28 november 2019 afgewezen.
 • Achtergrond

  Op 9 december 2019 is de inhoudelijke behandeling begonnen van de strafzaak tegen een man die wordt verdacht van het doden van een baby. Hart van Nederland heeft verzocht om de feitenbehandeling te mogen opnemen, waaronder de stem van de verdachte. De verdachte en zijn raadsman hebben de rechtbank laten weten daar bezwaar tegen te hebben.

  Beslissing van de voorzitter

  De voorzitter van de rechtbank geeft toestemming voor het maken van opnames van de feitenbehandeling, met dien verstande dat hierbij de stem van de verdachte niet mag worden opgenomen. De rechtbank wijst het verzoek tot opname van de stem van de verdachte af, omdat er sprake is van een emotioneel zeer beladen zaak met een kwetsbare verdachte. De voorzitter vindt het belangrijk dat hij in gesprek kan gaan met de verdachte waarbij deze vrijuit moet kunnen praten. Het belang van een goede rechtspleging weegt in dit geval zwaarder dan het belang van openbaarheid.

 • Achtergrond

  Een programmamaker wil voor het programma Opstandelingen van BNN/VARA filmopnames maken van een bestuurszaak betreffende een WOB-verzoek tegen de gemeente Bloemendaal.

  Beslissing van de voorzitter

  De voorzitter van de rechtbank wijst het verzoek af om de gehele behandeling van de bestuurszaak te filmen. De programmamaker volgt eisende partij in zijn langdurige conflict met de gemeente Bloemendaal. De bestuurszaak maakt onderdeel uit van dit conflict. Het gaat de programmamaker om de persoon van de eisende partij en niet primair om de zaak zelf. Om die reden heeft de voorzitter besloten het filmen te beperken tot uitsluitend de aanvang van de zitting, zodat de programmamaker de gang naar de rechtbank kan vastleggen. De programmamaker heeft aangegeven hiervan geen gebruik te zullen maken.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum