Webservice Centraal Insolventieregister

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Registers > Webservice Centraal Insolventieregister
illustratieve afbeelding

Inleiding

Sinds een aantal jaar wordt het Centraal InsolventieRegister (CIR) via Rechtspraak.nl ontsloten. Op veler verzoek zijn onlangs de registers aangepast zodat automatische bevraging (webservice) mogelijk is. Hierdoor kunnen de registers zonder menselijke tussenkomst door een geregistreerde computer geraadpleegd worden. De aanpassing van de registers is een bijdrage aan de realisering van de strategische doelstelling om de digitale toegang tot de rechtspraak te vergroten.

Het gebruik van de webservice vindt onder dezelfde condities plaats als de ‘handmatige’ bevraging van de registers; men krijgt dezelfde informatie en de registratie van een natuurlijke persoon kan alleen worden opgevraagd als een naam plus een adres, geboortedatum respectievelijk postcode of adres worden ingevoerd. Het College Bescherming Persoongegevens heeft een positief advies afgegeven over de automatische bevraging van het register. Met de gebruikers van de geautomatiseerde bevraging wordt een overeenkomst gesloten waarin onder andere voorwaarden aan het gebruik en de opslag van de opgevraagde gegevens worden gesteld.

Aan de automatische bevraging zijn geen kosten verbonden.

Aanvraag autorisatie

In principe kan elke organisatie gebruik maken van de webservice CIR. Er zijn door de Raad voor de rechtspraak algemene voorwaarden (pdf, 1007,2 KB) opgesteld die aan het gebruik van de webservice verbonden zijn. Daarnaast acht de Rechtspraak de organisatie zelf verantwoordelijk voor (de kennis van) de eigen verwerking van de gegevens die met de webservice zijn verkregen.

Van de organisaties die gebruik willen maken van de webservice, ontvangt LDCR* graag per post de correct ingevulde en ondertekende algemene voorwaarden. Daarnaast wordt de verzoeker gevraagd de volgende gegevens in een begeleidend schrijven duidelijk te maken:

  1. Naam organisatie
  2. Adres, postcode en plaats
  3. Naam en e-mailadres functioneel contactpersoon
  4. Naam en e-mailadres technisch contactpersoon
  5. IP-adres(sen) vanaf waar de webservice zal worden aangesproken

De algemene voorwaarden en het begeleidend schrijven kunnen gestuurd worden naar:

LDCR t.a.v. afdeling Contentmanagement
Postbus 3175
3502 GD Utrecht

Wij willen u er op wijzen dat een incomplete aanvraag niet in behandeling kan worden genomen.

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, zal LDCR inloggegevens aanmaken en de verzoeker hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Het duurt gemiddeld 5 dagen voordat er een koppeling kan worden gemaakt.

Technische informatie over de webservice kunt u vinden op het loket. Zoals eerder aangegeven wordt er door de Rechtspraak geen technische ondersteuning verleend bij het inrichten van de programmatuur aan de ontvangerskant.

* LDCR staat voor Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum