Laden...

Landelijke rekening-courant griffierechten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksKosten rechtszaak > Griffierecht > Landelijke rekening-courant griffierechten

 Algemene vragen

>Alles uitklappen
 • Met een rekening-courantvoorziening worden de verschuldigde griffierechten op basis van ‘voorschot’ betaald en periodiek afgerekend. Hoe de rekening-courant werkt staat beschreven in de algemene voorwaarden bij de ‘Landelijke rekening-courant griffierechten (officielebekendmakingen.nl).

  • De rekening-couranthouder is altijd het ‘kantoor’. Aan welke voorwaarden het kantoor moet voldoen wordt hieronder per categorie gespecificeerd:
  • Voor advocaten: het geregistreerde kantoor met bijbehorend K-nummer zoals in de BAR (Beheer Advocaten Registratie) van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).
  • Voor deurwaarders: het geregistreerde kantoor en bijbehorend nummer zoals in het register van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).
  • Voor notarissen: het geregistreerde kantoor en bijbehorend nummer zoals in het register notariaat van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).
  • Voor overige partijen: de onderneming of rechtspersoon zoals deze staat geregistreerd in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel te identificeren aan het bijbehorende KvK-nummer. Bij aanmelding voor de Landelijke rekening-courant vragen wij u een kopie van uw inschrijving in het Handelsregister mee te sturen.
  • Een acceptatievoorwaarde is dat er sprake moet zijn van een regelmatige verschuldigdheid van griffierecht, d.w.z. in beginsel gemiddeld vijf griffierecht-vorderingen per maand.
  • Deelname aan de rekening-courantvoorziening betekent dat de facturen maandelijks elektronisch worden aangeboden aan de rekening-couranthouder. Voor rekening-couranthouders is het aanmelden voor e-billing verplicht. Als uw rekening-courant is aangemaakt, ontvangt u per e-mail uitleg hoe u zich voor e-billing kunt aanmelden.
  • Een verzoek tot het openen van een nieuwe rekening-courant kunt u indienen bij het Rechtspraak Servicecentrum door het aanvraagformulier (pdf, 604,3 KB) volledig in te vullen en te versturen naar rsc.financieel@rechtspraak.nl. Nadat uw aanvraag is verwerkt, ontvangt u de bevestiging met uw debiteurennummer (klantnummer).
  • Een voorwaarde voor deelname aan de landelijke rekening-courant griffierechten is dat u de rekening-courantoverzichten alleen digitaal kunt ontvangen via het e-billing portaal. Als uw rekening-courant is aangemaakt, ontvangt u per e-mail uitleg hoe u zich voor het e-billing portaal kunt aanmelden.
  • E-billing is beschikbaar voor klanten van de Rechtspraak die structureel en op regelmatige basis financiële berichten ontvangen van de Rechtspraak. Voor rekening-couranthouders is e-billing verplicht.
  • Indien u zich wilt aanmelden voor e-billing kunt u het aanvraagformulier (pdf, 592,1 KB) invullen en versturen aan het LDCR. U ontvangt dan een klantnummer, waarmee u zich kunt aanmelden voor e-billing via de website van de aanbieder PostNL
  • In tegenstelling tot betaling per losse nota wordt met een rekening-courantvoorziening het  verschuldigde griffierecht op basis van voorschot betaald en periodiek afgerekend. Op deze wijze wordt het innings- en betalingsproces voor de betrokken partijen eenvoudiger en wordt het risico van te late betaling en de eventuele juridische consequenties daarvan opgeheven.
  • Het op de rekening-courant verrekende griffierecht wordt onmiddellijk nadat dit recht verschuldigd is geworden als betaald beschouwd.
  • De rekening-courant heeft landelijke dekking. Werkt voor alle gerechten, colleges, inclusief Hoge Raad, exclusief de Raad van State.
  • De rekening-courantvoorziening is gekoppeld aan e-billing: het digitaal verzenden van de nota’s griffierecht. Dit komt de snelheid en flexibiliteit ten goede.
  • Doorlooptijden worden verkort en administratieve lasten verminderen voor de rekening-couranthouders en de Rechtspraak.
 • Voor rekening-courant betalingen is het rekeningnummer 
  NL73 INGB 0705 0049 88, ten name van Ministerie van Justitie en Veiligheid Rekening courant LDCR.

  Voor de betaling van losse nota’s griffierecht is het rekeningnummer
  NL51 INGB 0705 0049 96, ten name van Ministerie van Justitie en Veiligheid Griffie LDCR.

  • Een klacht betreffende de Landelijke rekening-courant kunt u schriftelijk of per e-mail richten aan het Rechtspraak Servicecentrum. Op een klacht van de rekening-couranthouder wordt binnen drie weken inhoudelijk gereageerd. Eventuele correcties worden bij de eerstvolgende factuur of, uiterlijk, bij de facturering over de daarop volgende maand verwerkt. Een klacht van de rekening-couranthouder heeft geen opschortende werking.
  • Een klacht die betrekking heeft op de heffing van het griffierecht zal worden doorgestuurd naar het betreffende gerecht. Hiervoor staat ook de formele weg van verzet open. Degene die het griffierecht heeft betaald, kan gedurende een maand na die betaling tegen de beslissing van de griffier tot heffing van het griffierecht bij verzoekschrift in verzet komen bij het gerecht waaraan het griffierecht of de voorschotten werden betaald (artikel 29 lid 1 Wgbz).
  • Het bezwaar van de deelnemer heeft geen opschortende werking.
  • Uiterlijk 21 dagen na de factuurdatum dient het verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op de daartoe aangegeven bankrekening van de Rechtspraak onder vermelding van betalingskenmerk.
  • In praktijk betekent dit dat het bedrag vóór het einde van de nieuwe maand is bijgeschreven op de bankrekening. De rekening-courant is gebaseerd op het principe van voorschotbetaling en daar past een dergelijke betalingstermijn bij.
  • Volgt geen (volledige) betaling van het griffierecht, dan kan de griffier een dwangbevel uitvaardigen op grond van artikel 30 Wgbz.
  • Bij niet betalen of niet tijdig betalen kan het LDCR de rekening-courant beëindigen. Het LDCR volgt hierbij artikel 6 van de algemene voorwaarden (officielebekendmakingen.nl) voor deelname aan de Landelijke rekening-courant griffierechten. Na beëindiging van de rekening, factureert de griffie bij volgende zaken het griffierecht per afzonderlijke nota aan u. Pas als u deze nota heeft betaald, beschouwt de griffie de griffierechten als voldaan.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Algemene vragen

088 361 61 61

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Financiële vragen