Laden...

Begeleiding kan bestaan uit het voeren van de administratie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Begeleiding kan bestaan uit het voeren van de administratie
Utrecht, 17 oktober 2016

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 5 oktober 2016 dat de overname van de administratie door het Zorgkantoor ten onrechte niet is aangemerkt als begeleiding als bedoeld in de Wet langdurige zorg en dat om die reden ten onrechte goedkeuring is onthouden aan de zorgovereenkomst.

 

In de Wlz wordt onder begeleiding verstaan activiteiten waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Blijkens de memorie van toelichting zijn de activiteiten in de Wlz gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid, zoals het leren en toepassen van kennis, communicatie, mobiliteit en tussenmenselijke interacties en relaties. Het gaat daarbij niet om de elementen die bij het Wmo-domein behoren als begeleiding gericht op maatschappelijke participatie (Kamerstukken II 2013/14, 33891, nr. 3, blz. 136). Onder persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging en behandeling wordt hetzelfde verstaan als onder de AWBZ (Kamerstukken II 2013/14, 33891, nr. 3, blz. 143). Onder de Wlz is begeleiding gericht op de zelfredzaamheid van een persoon te handhaven of te bevorderen en verwaarlozing of opname in een instelling te voorkomen (Kamerstukken II 2013/14, 33891, nr. 3, blz. 21). Vaste rechtspraak is dat overname van de administratie sinds de pakketmaatregel van 2008 geen activiteit is die kan worden aangemerkt als begeleiding in de zin van de AWBZ. De tekst van de Wlz, het Besluit en de Regeling en de toelichtingen daarop bieden geen aanknopingspunten dat dit onder de Wlz anders is. Dit laat evenwel onverlet dat onder de AWBZ bepaalde activiteiten die samenhangen met het voeren van de administratie wel onder de functie begeleiding konden vallen. Ook dat is onder de Wlz niet anders dan onder de AWBZ, zoals blijkt uit de door appellant overgelegde e-mail van het ZIN. Uit paragraaf 2.5 van bijlage 6 van de Beleidsregels indicatiestelling zorg 2014 blijkt dat begeleiding de vorm kan aannemen van praktische hulp en ondersteuning bij het uitvoeren, dan wel het eventueel ondersteunen bij/oefenen van handelingen/vaardigheden die zelfredzaamheid tot doel hebben. In dat verband worden genoemd hulp bij het uitvoeren of overnemen van eenvoudige of complexe taken/activiteiten, of bij het oplossen van praktische problemen die buiten de dagelijkse routine vallen en verder het verlenen van hulp bij, of het overnemen van het openmaken van post, het voorlezen en het regelen van de afhandeling van praktische zaken. Ook wordt daar nog genoemd hulp bij, of het overnemen van oppakken, aanreiken, verplaatsen van dagelijks noodzakelijke dingen, zoals het oppakken van dingen die op de grond zijn gevallen, zoals een leesbril, het aanreiken van dingen die buiten bereik zijn geraakt, zoals een kussen, het verplaatsen van een boek, telefoon en dergelijke.

Uit de werkomschrijvingen en de daarop ter zitting gegeven toelichting blijkt dat de activiteiten van Bureau Beckers een gemengd karakter hebben. Voor een deel is sprake geweest van inhoudelijke overname van de administratie, bijvoorbeeld daar waar appellant begin 2015 opdracht heeft gegeven om bij de Svb werk te maken van uitblijvende betalingen aan zijn zorgverleners. Voor een ander deel is echter sprake geweest van het op concrete aanwijzingen van appellant, die, naar tussen partijen niet in geschil is, in staat is zelf de regie te voeren, overnemen van voor het doen van de administratie noodzakelijke praktische handelingen, die hij zelf niet kan verrichten, omdat hij nagenoeg niet beschikt over een arm- en handfunctie. Genoemd zijn in dit verband het invullen van formulieren, het kopiëren en/of scannen van documenten, post- en mailverzending van documenten, het voeren van correspondentie, het archiveren van documenten, het op juiste manier aanreiken van documenten opdat deze door appellant gelezen kunnen worden en het in de hand geven van een pen voor het zetten van een handtekening. Deze praktische activiteiten zijn in de situatie van appellant, die, zoals gezegd, volledig in staat is om zelf de regie te voeren en dat ook daadwerkelijk doet en die, zoals uit de gestelde indicatie en het verleende pgb van bijna
€ 180.000,- blijkt, aangewezen is op extreem veel zorg, zo instrumenteel aan het zelf voeren van de regie, dat moet worden geoordeeld dat de activiteiten van Bureau Beckers in overwegende mate bestaan uit het praktisch instrumenteel hulp bieden bij het verzorgen van de administratie van appellant. Dit betekent dat het Zorgkantoor zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat de overeengekomen zorg geen begeleiding in de zin van de Wlz is en dat ten onrechte goedkeuring is onthouden aan de zorgovereenkomst met dit bureau. Gelet hierop behoeven de overige beroepsgronden van appellant geen bespreking.

 

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

 

Dit is een nieuwsbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit nieuwsbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Uitspraken